Protokół Nr 20/13 z pos.Kom.Prom.Kult.Sportu i Turyst.RM z 29.11.2013r.


P R O T O K Ó Ł Nr 20/13

z posiedzenia Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 listopada 2013 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Sprawa rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM.

Posiedzenie Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM otworzył Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji. Powiedział, że tematem dzisiejszego posiedzenia jest rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji.

Ad.pkt 1

Pan Zbigniew Huszcza – Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM powiedział, że składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji, bo nie ma współpracy między władzami miasta a radnymi, iż o wielu rzeczach robionych w dziedzinie sportu i promocji radni dowiadują się z prasy i rozmów. Przewodniczący Komisji powiedział, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej wytknął Burmistrzowi Miasta pewne rzeczy, iż wiele spraw przedstawionych w artykule, który ukazał się w „Przeglądzie Powiatowym”, jest nieprawdziwych i wypadałoby, aby Pan Burmistrza powiedział słowo „przepraszam”. Następnie Przewodniczący Komisji podziękował serdecznie za współpracę i poddał pod głosowanie swoją rezygnację.

Po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM złożoną rezygnację przyjęła 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Komisja Uzdrowiskowa RM postanowiła dokonać wyboru Przewodniczącego Komisji na następnym posiedzeniu, w obecności pełnego składu Komisji.

Protokołowała: Przewodniczył:

(Beata Filipow) Przewodniczący

Komisji ds. Promocji, Kultury,

Sportu i Turystyki RM

Zbigniew Huszcza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-12-30