Protokół nr XXIV/13 z obrad sesji RM z dn. 27.02.13 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXIV/13

z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 27 lutego 2013 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych — lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.04

i zakończono o 12.26

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2013 rok;

b) zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową;

c) zmiany Uchwały Nr XXI/155/12 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej;

d) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów;

e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;

f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

g) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

h) podziału Gminy Miasta Augustów na sektory;

i) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości;

j) ustalenia ceny gruntu;

k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;

l) zmian w składzie osobowym Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie;

m) zmian w składzie osobowym Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie;

n) uzupełnienia składu Komisji Rozwoju miasta Augustowa Rady Miejskiej w Augustowie;

o) przystąpienia do stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”.

6. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej na
2013 r. oraz złożenie sprawozdań z pracy tych Komisji za 2012 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Przyjęcie protokołów z obrad: XXII sesji Rady Miejskiej z 28 grudnia 2012 r. i XXIII sesji Rady Miejskiej z 18 stycznia 2013 r. /protokoły znajdują się w Wydziale Organizacyjno — Prawnym UM pokój Nr 23/.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 17 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego — Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką — Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska —Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad?

Nikt z Państwa Radnych nie zgłosił uwag ani propozycji do zaproponowanego porządku obrad i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej — Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pani Izabela Piasecka — Zastępca Burmistrz Miasta złożyła sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 21.01.2013 r. do 20.02.2013 r.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy przetargi ogłaszane trzeci raz na działki przy ul. Malinowej, Młodości, itd. świadczą o tym, że zainteresowanie działkami budowlanymi jest tak nikłe? Pan Radny zapytał,
o jaką wartość obniżono ceny tych działek w stosunku do ceny pierwotnej?

Pan Kazimerz Kożuchowski — Burmistrz Miasta potwierdził, że zainteresowanie zakupem działek jest niewielkie. Pan Burmistrz wyjaśnił, że
w trzecim przetargu nie zastosowano niższej ceny i nastąpi to dopiero
w kolejnym przetargu.

Pan Burmistrz poinformował, że tuż po sesji Rady Miejskiej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, którzy zaprezentują propozycję lokalizacji węzła komunikacyjnego na trasie budowanej obwodnicy Augustowa. Następnie o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Budimex i właścicielami wywłaszczanych pod obwodnicę nieruchomości.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy w związku z koniecznością uiszczenia podatku od posiadania psa Pan Burmistrz przewiduje jakieś działania oferujące mieszkańcom coś w zamian, np. zakup w ilości hurtowej szczepień, czy wszczepienie czipów? Pan Radny przypomniał, że w momencie kiedy pierwszy raz organizowano pobór podatku od psów zwrócono się do weterynarzy z prośbą o listy psów zaszczepionych i miało to posłużyć do ich oznaczenia czipami elektronicznymi. Okazało się jednak, że listy zaszczepionych zwierząt posłużyły do wymierzenia podatku. Zaoferowanie czegoś w zamian zachęciłoby mieszkańców do zapłacenia podatku, co nie oznacza, że cała kwota przeznaczona byłaby na szczepienia.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że przejście dla pieszych na
ul. 29 Listopada /tam gdzie w ostatnim czasie zginęła nastolatka/ jest bardzo niebezpieczne, ponieważ znajduje się ona w zbyt małej odległości od sygnalizacji świetlnej. Przed przejściem dochodzi do sytuacji, że jeden kierowca przepuszcza pieszego, a inny żeby zdążyć przed zmianą świateł naciska na pedał gazu. Taka sytuacja najprawdopodobniej była przyczyną śmierci tej dziewczyny. Ponadto w tym miejscu powinny być również barierki, ponieważ to przejście znajduje się w odległości 30 m od sygnalizacji świetlnej i 30 m do oznakowanego przejścia przy przystanku autobusowym. Pan Radny mówił, również o niebezpiecznej sytuacji, jaka miała miejsce na przejściu dla pieszych na rondzie przy stacji paliw Orlen, gdzie na rondo wjeżdża się z dwóch pasów,
i gdzie jeden kierowca przepuszcza pieszego, a drugi wyprzedza tego, który się zatrzymał.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że po spotkaniu z dyrektorem Suwalskiego Oddziału PZW zadeklarowano racjonalną gospodarkę, i jeżeli chodzi o ilość ryb w jeziorach Necko i Rospuda ta sytuacja wygląda nienajlepiej. Tej zimy wyłowiono ryby za pomocą niewodu, dlatego tych ryb po prostu nie ma i w najbliższych latach na pewno nie będzie. Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, czy ma tego świadomość i czy PZW bierze udział
w jakichkolwiek rozmowach i czy ich gospodarka jest zbieżna z interesami Miasta?

Pan Radny Dariusz Górny odczytał stanowisko części członków Komisji Rewizyjnej w osobach: Dariusz Górny, Anna Szałwińska, Bożena Łukaszewicz, kierowane do Pana Kazimierza Kożuchowskiego — Burmistrza Miasta,
o następującej treści: „W związku z nasilającym się na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie, tematem związanym z rzekomym, nieuprawnionym zajmowaniem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy przez panią Annę Dźwilewską informujemy, że nie zgadzamy się, aby sprawa ta była kontrolowana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Decyzja z 1993 r. wydana przez ówczesnego Burmistrza Wojciecha Stankiewicza o przydzieleniu pomieszczenia zastępczego dla pani Anny Dźwilewskiej była i pozostaje decyzją administracyjną. Decyzję taką można podtrzymać lub cofnąć jedynie Burmistrz Miasta. Uważamy więc, że powyższa sprawa nie leży w kompetencji Komisji Rewizyjnej. Decyzję o poprawności lub niepoprawności realizowania umowy najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego przez panią Annę Dźwilewską powinien podjąć Burmistrz Miasta Augustowa. W celu zakończenia wszelkich spekulacji opartych o anonimowe donosy oraz potwierdzenia lub wykluczenie zaistniałych wątpliwości wnosimy o jak najszybsze podjęcie decyzji.” /zał. nr 2/

Pan Radny Marcin Kleczkowski poinformował, że Komisja Rewizyjna RM zajmowała się ww. sprawą kilkukrotnie pomimo tego, że Pan Radny Dariusz Górny był przeciwny, aby Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą. Komisja Rewizyjna wyraziła stanowisko zbieżne z tym, które odczytał Pan Radny Dariusz Górny. Komisja Rewizyjna RM zwróciła się do Pana Burmistrza, aby ten wydał stosowne decyzje administracyjne. Cała sprawa dotycząca mieszkania, o którym wspomniał Pan Radny nie opiera się na jednym donosie jak zasugerował Pan Radny. Pan Radny sam zauważył, że wydano w tej sprawie decyzję administracyjną, i podstawą do zajmowania się sprawą nie był żaden donos, czy rzekome zajmowanie mieszkania. Na posiedzeniu Komisji mówiono o faktach, o wydanych w tej sprawie decyzjach administracyjnych
i o nieprawidłowościach, jakie zaistniały. Istotą działania Komisji Rewizyjnej RM jest zajmowanie się nieprawidłowościami w funkcjonowaniu na obszarze Miasta. Pan Marcin Kleczkowski stwierdził, że Pan Dariusz Górny jako przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przez niemal pół roku nie zrobił nic w tym kierunku, aby tą sprawę rozwiązać, czy porozmawiać nawet z główną zainteresowaną. Komisja nie działa w oparciu o jeden donos, ponieważ anonimowy list wpłynął 12 grudnia 2012 r., natomiast pierwsze publikacje prasowe na temat zajmowania mieszkania przez Panią Annę Dźwilewską pojawiły się już w październiku.

Pan Radny Adam Wysocki nawiązał do dwóch spraw, o których sygnalizował wcześniej i w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym należy wykonać pewne działania, aby się do niego przygotować. Chodzi tu o plac zabaw przy ul. Rybackiej i o mostki przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i przy Hotelu Karmel. Mostki powinny zostać tak przygotowane, aby mogły
z nich korzystać matki z wózkami czy rowerzyści. Pan Radny zwrócił uwagę, że bulwary w okresie zimowym nie są odśnieżane, a mówi się o wydłużaniu sezonu turystycznego. Stwierdził, że bulwary nie są przystosowane do tego, aby wjechał na nie jakikolwiek sprzęt odśnieżający, ponieważ uniemożliwiają to zamontowane słupki i tę kwestię należałoby rozwiązać, ponieważ nie będą to wielkie koszty. Pan Radny zapytał, czy planowane są większe prace remontowe na placu zabaw przy ul. Rybackiej, ponieważ prace, które doraźnie wykonywano nie są wystarczające? Pan Radny powiedział, że jesienią większość elementów z tego placu zabaw nie nadawała się do użytku.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy są jakieś przygotowania, jeżeli chodzi o zbliżający się sezon turystyczny, do zagospodarowania pomostów, które zostały zniszczone, chodzi tu przede wszystkim o pomost na plaży Bielnik, który ogrodzono siatką, i który prawdopodobnie zostanie rozebrany? Pan Radny stwierdził, że przed sezonem może warto by wykonać pewne prace, aby pomost przestał szpecić. Kolejnym pomostem, którym należy się zająć jest pomost przy ZMS. Połamane deski należy usunąć i pozostawić jedynie bale, które nie będą tak szpecić.

Ad. pkt 5a

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej — Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy budżet Augustowskich Placówek Kultury, w związku z przeniesieniem do nich 2 pracowników z Urzędu Miejskiego, został odpowiednio zwiększony? Zapytał, czy środki finansowe przekazane Augustowskim Placówkom Kultury na promocję Miasta są wystarczające i czy promocja na tym nie ucierpi?

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta odpowiedziała, że środki finansowe zaplanowane na promocję w budżecie Urzędu Miejskiego na 2013 r. zostały przekazane Augustowskim Placówkom Kultury. Pani Skarbnik zapewniła, że promocja miasta nie ucierpi, ponieważ Augustowskim Placówkom Kultury przekazane zostaną środki finansowe w takiej wysokości jak to zaplanowano w budżecie Urzędu Miejskiego.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 r.
W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/179/13 została podjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 5b

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej — Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/180/13 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 4/

Ad. pkt 5c

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/155/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej — Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/155/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/181/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 5/

Ad. pkt 5d

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu — Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Adam Wysocki zgłosił wniosek formalny, który zgłaszał również na posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa, aby odpady szklane były odbierane raz w miesiącu, a nie jak to zaproponowano
w regulaminie, raz na dwa miesiące.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Radnego Adama Wysockiego. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek w sprawie odbioru odpadów szklanych raz w miesiącu został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/182/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 6/

Ad. pkt 5e

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu — Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta zaproponował, aby
w projekcie ww. uchwały również wprowadzić zmianę polegającą na tym, że odpady szklane będą odbierane raz w miesiącu.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie propozycję zgłoszoną przez Pana Burmistrza. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania propozycja w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały, aby odbiór odpadów szklanych odbywał się raz
w miesiącu została przyjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXIV/183/13 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 7/

Ad. pkt 5f

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, iż opłata za wywóz nieczystości proponowana w projekcie uchwały jest zbyt wysoka nawet, jeżeli jest zróżnicowana i faworyzuje rodziny wielodzietne, czy wieloosobowe. Zapytał, czy cena za wywóz nieczystości zawiera koszty administracyjne i koszt organizacji selektywnej zbiórki? Pan Radny stwierdził, że jeżeli cena zawiera te elementy to jest ona zdecydowanie za wysoka.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że przy zbiórce selektywnej odpadów ww. elementy, o których wspomniał Pan Radny Dariusz Górny, nie zostały ujęte. Przy zbiórce selektywnej liczony jest jedynie koszt utylizacji i dowiezienia odpadów do odpowiedniego punktu.

Pan Radny Dariusz Górny zauważył, że koszty selektywnej zbiórki przypisane są wszystkim mieszkańcom, którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta jeszcze raz powtórzył, że w kosztach zbiórki selektywnej znajdują się koszty utylizacji
i dowozu odpadów do określonego punktu. W kosztach odpadów niesegregowanych uwzględniona jest organizacja punktu oraz koszty administracyjne.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zgodził się ze swoim przedmówcą, że koszty wywozu odpadów są za wysokie, ale będzie głosował za podjęciem uchwały i zaproponowanymi stawkami, ponieważ wysokość tych kosztów nie leży po stronie Miasta tylko po stronie ustawy i spółki BIOM.

Pani Radna Anna Urban, w imieniu Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość stwierdziła, iż przychyla się do stanowiska Pana Radnego Dariusza Górnego, że zaproponowane na sesji stawki są zbyt wysokie i dlatego Radni Klubu PiS ich nie poprą. Powinno się dać trochę czasu mieszkańcom, aby mogli przyzwyczaić się do nowych zasad i stawek. Pani Radna stwierdziła, że za pół roku będzie można wrócić do tematu i ewentualnie wówczas podnieść zaproponowane stawki, o ile zajdzie taka konieczność. Pani Radna zapytała, czy mieszkańcy będą musieli ponieść koszty zakupu pojemników na śmieci?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że
w warunkach przetargowych określone zostanie, że firma odbierająca śmieci od mieszkańców będzie musiała zapewnić im odpowiednie pojemniki. Stawki za wywóz nieczystości są odzwierciedleniem rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Miasto za wywóz nieczystości stałych. Pan Burmistrz powiedział, że Miasto musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki finansowe, aby móc realizować zapisy ustawy. W sytuacji, gdy tych pieniędzy zabraknie to na koniec roku nie będzie można ich dołożyć. Ustalone przez Państwa Radnych na dzisiejszej sesji stawki będą obowiązywały przez pół roku, a następnie będzie można je zmienić.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy w obradach. Pan Radny odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Dariusza Górnego i stwierdził, że zaproponowane stawki wynikają w dużej mierze z kalkulacji przedstawionych przez Pana Jerzego Demiańczuka.
W dyskusjach, którym poświęcono wiele czasu rozpatrywano również wysokość tych stawek na wiele sposobów. Kwota 6 zł przedstawiona przez Pana Jerzego Demiańczuka jest i tak opłatą promocyjną. Pan Jerzy Demiańczuk jest przedstawicielem naszej gminy w Radzie Nadzorczej Spółki BIOM. Z racji bliższych kontaktów Pan Jerzy Demiańczuk mógłby Klubowi Radnych PO przedstawić bliżej te zagadnienia. Obecni na spotkaniu Radni mieli wiele pytań do Pana Jerzego Demiańczuka i byli np. zdziwieni, że opłata za przyjęcie 1 tony powinna wynosić 331 zł + VAT, co wydaje się kwotą astronomiczną. Dzisiaj zaproponowano stawkę promocyjną 200 zł za przyjęcie 1 tony i to z tej kwoty wyliczono 6 zł, co stanowi połowę proponowanej opłaty, czyli tych 12 zł.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, co było przyczyną podjęcia współpracy ze Związkiem Komunalnym Biebrza i przyjęcia niekorzystnych dla Miasta zapisów, gdzie Augustów największa, bo 30 tys. gmina, która wnosi 300 tys. zł składek rocznie ma tylko 1 głos przy decydowaniu i podejmowaniu decyzji. Na dzisiejszej sesji mówi się o zbyt wysokich stawkach, ale wynikają one z zaszłości, które powstały w firmie BIOM.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że
o przystąpieniu Augustowa do Związku Komunalnego Biebrza zdecydował samorząd w 2003 roku.

Pan Zygmunt Zawadzki stwierdził, że jest przeciwny przeprowadzaniu doświadczeń na wciąż ubożejącym społeczeństwie.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta stwierdził, że za taką sytuację odpowiada przede wszystkim ustawodawca, ponieważ zapisy ustawy nałożyły na samorządy obowiązek utylizacji odpadów i kwota 6 zł wynika
z konieczności utylizacji odpadów od 1 lipca tego roku. Wcześniej takiego obowiązku nie było, ponieważ płaciło się tylko za zbiórkę i za wywóz odpadów na wysypisko. Obecnie toczy się batalia o przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy, ale na razie nic nie wskazuje na to, że to się uda, ponieważ przepisy unijne w tym zakresie są bardzo restrykcyjne. W kosztach utylizacji, czyli tych 12 zł zawiera się zorganizowanie miejsca składowania i odbiór odpadów bezpośrednio przez operatora lub osobisty dowóz do punktu składowania takich odpadów jak: meble, sprzęt agd, sprzęt rtv. W tej sytuacji Miasto ma nadzieję, że w przetargu oferent zaproponuje niższą cenę niż kwota 6 zł, ponieważ wówczas trzeba będzie ten niedobór wyrównać z kasy miejskiej.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że uchwały śmieciowe nie zostały podjęte a Państwo Radni mogli to uczynić do końca grudnia. Ustalono ostateczny termin, odbyły się posiedzenia komisji, których można było zorganizować więcej, jeżeli była taka potrzeba. Propozycje stawek były znane i Państwo Radni powinni być odpowiedzialni za to, co robią.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że pomysł, iż każdy będzie płacił za swoje śmieci uważa za dobry. Powiedział, że wielokrotnie był świadkiem podrzucania przez mieszkańców śmieci do kontenerów Spółdzielni Mieszkaniowej, czy na cmentarzu. Pan Radny zgodził się, że zróżnicowanie stawek za śmieci segregowane i niesegregowane nauczy, może nie od razu, że segregacja jest konieczna. Pan Radny przeanalizował opłaty, które będą obowiązywały w innych miastach i niektóre z nich proponują stawki liczone od mieszkańca. Podał dla przykładu stawki obowiązujące w innych miastach. Pan Radny powiedział, że mieszkańcy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej płacą 8,70 zł od osoby za wywóz nieczystości, czyli gospodarstwa 1 osobowe zapłacą 27,5% więcej niż do tej pory, dla gospodarstwa 2 osobowego podwyżka wynosi 24,35%, gospodarstwo 3 osobowe zapłaci o 23,24% więcej i gospodarstwo
4 osobowe zapłaci o 24% więcej.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że na posiedzeniach Komisji wielokrotnie omawiano sprawę preferencyjnych opłat dla rodzin wielodzietnych, czy wieloosobowych. Przy rodzinach 6 osobowych powinno się zastosować taką ulgę, aby rodziny wieloosobowe objąć lepszą ochroną.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy w Augustowie tak wiele jest rodzin 5 i 6 osobowych?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że takich rodzin jest w Augustowie dużo.

Pani Radna Joanna Lisek zauważyła, że zaproponowany projekt uchwały nie obejmuje przedsiębiorstw, ani podmiotów gospodarczych.
W sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomościach niezamieszkałych wówczas sprawa wygląda prosto, ale sytuacja zupełnie inaczej wygląda w przypadku kamienic mieszkalno — usługowych, gdzie firma będzie wrzucała śmieci do tych samych pojemników, które przypisane będą indywidualnym mieszkańcom. Koszt takiego postępowania będzie musiało pokryć Miasto.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Miasto zapłaci opłatę naliczoną od ilości mieszkańców. Kontrolę w mieście będzie prowadziła Straż Miejska. Pan Burmistrz powiedział, że cena 6 zł liczona od
1 mieszkańca będzie obowiązywała do końca roku, natomiast od 1 stycznia Miasto będzie płaciło od 1 tony odpadów niesegregowanych i będzie to kwota 358 zł, ponieważ taką cenę zasugerował BIOM.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że Pani Radnej Joannie Lisek chodziło raczej o taką sytuację, że płacąc ryczał od mieszkańca firma nie będzie miała ograniczeń wywożąc śmieci na stację przeładunkową i może dochodzić do sytuacji, że pomimo tego, że firma będzie miała podpisaną umowę na wywóz nieczystości to odpady te będą wywożone jako te z gospodarstw indywidualnych. Ten problem trzeba będzie rozwiązać, ponieważ chodzi o to, aby odpadów nieposegregowanych z miasta było jak najmniej. Jeżeli do tego trafią odpady z przedsiębiorstw wówczas na koniec roku będzie problem z ustaleniem nowych stawek za śmieci i mogą być one wyższe, ponieważ ktoś będzie oszukiwał.

Pani Radna Bożenna Ziemak powiedziała, że rozmawiała
z mieszkańcami domków jednorodzinnych, gdzie osoby te miały podpisane wcześniej umowy na wywóz nieczystości i dziwią ją stwierdzenia, że zaproponowane opłaty są za wysokie. Rodzina 5 osobowa do tej pory, co kwartał musi zapłacić ok. 200 zł za wywóz śmieci, a obecnie będzie płaciła 168 zł. Najwięcej zapłacą mieszkańcy bloków. Zważywszy na wysokie stawki odpadów niesegregowanych mieszkańcy będą musieli nauczyć się segregacji odpadów i wówczas będą płacić mniej. W całej Polsce dąży się do tego, aby śmieci były segregowane. Pani Radna stwierdziła, że jej zdaniem stawka za śmieci niesegregowane powinna być jeszcze wyższa tak, aby nikomu nie przyszło do głowy, aby ich niesegregować.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że podziela w tym względzie zdanie Pani Radnej Bożenny Ziemak, ponieważ osoby, które nie chcą segregować śmieci powinny za to zwyczajnie zapłacić.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że zaproponowane stawki wypracowano na połączonych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i stawka 18 zł od gospodarstwa 1 osobowego i później wielokrotność tych 18 zł za każdą osobę w gospodarstwie domowym nie wynikała z tego, że Radni chcieli zastosować drastyczną podwyżkę po to, aby nękać mieszkańców, tylko miało to na celu zachęcenie mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny. Pan Radny zauważył, że dbałość o środowisko, zwłaszcza w takim mieście, jakim jest Augustów, jest ważna przez wzgląd na nasze dzieci i to, co po sobie dla nich zostawimy. Radni powinni zostawić Miasto w jak najlepszym stanie
i stąd wysokość stawek za śmieci niesegregowane. Wysoka stawka ma być motywacją do tego, aby mieszkańcy segregowali śmieci i ma to być pozytywna motywacja.

Pani Radna Anna Urban zgodziła się z tym, że śmieci należy segregować i pilnować, aby ich sobie nie podrzucano. Powiedziała, że nie wie
w jaki sposób Pani Radna wyliczyła opłaty za śmieci od osób zamieszkujących w domach jednorodzinnych, ponieważ Pani Radna w takim domu mieszka i dla niej ta opłata wyniesie znacznie więcej. Pani Radna powiedziała, że korzysta
z jednego pojemnika i z dwóch plastikowych worków i zgodnie
z zaproponowanymi zmianami będzie musiała zapłacić o 30 zł więcej niż do tej pory.

Pani Radna Bożenna Ziemak powiedział, że przedstawione wyliczenie podała na podstawie danych, które przedstawili jej mieszkańcy i wynika z nich, że opłaty dla wielu mieszkańców będą niższe niż do tej pory. Potwierdziła, że mieszkańcy w blokach zapłacą więcej.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że stawka opłaty za śmieci nie może zwiększyć się o 30 zł miesięcznie w momencie, gdy dla dwóch osób
w rodzinie będzie wynosiła 23 zł przy odpadach segregowanych.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta przypomniał, że do
1 lipca Miasto nie płaci za utylizację odpadów, a jedynie za ich zbiórkę.

Pan Radny Marcin Kleczkowski odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego, który zaproponował likwidację ostatniego progu zaproponowanej stawki, czyli gospodarstwa 6 i więcej osobowych. Pan Radny zapytał, czy progów opłaty jest 5, czy 6?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że
w uchwale, zgodnie z ustaleniami Komisji Rady Miejskiej, zaproponowano
6 progów.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej potwierdziła słowa Pana Burmistrza. Pani Przewodnicząca ogłosiła
10 minutową przerwę w obradach sesji.

Wznawiając obrady po przerwie Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że skoro Miasto ma swoich przedstawicieli w Związku Komunalnym Biebrza to powinno się postarać o to, aby stawka za odbiór odpadów komunalnych była taka sama dla wszystkich gmin będących w Związku.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że
Związek Komunalny Biebrza opowiada się za takimi zmianami, które należy wprowadzić w statucie i dopiero po tym fakcie będzie możliwe, że stawkę dla wszystkich 19 gmin będzie uchwalał Związek Komunalny Biebrza.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/184/13 została podjęta 10 głosami za, przy
4 głosach przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 8/

Ad. pkt 5g

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/185/13 została podjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 9/

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy pobór podatku od nieruchomości można połączyć z poborem opłaty za śmieci?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że poboru opłaty i podatku nie można połączyć, ponieważ jest to niezgodne
z ustawami.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy korespondencja dotycząca wymiaru stawek opłaty za śmieci mogłaby być rozprowadzana razem z decyzją o wymiarze podatku od nieruchomości?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak właśnie jest i będzie czynione. Przypomniał, że przy odpadach segregowanych nie będzie konieczności ponoszenia kosztów administracyjnych. Urząd ze swojej strony stara się, aby obieg korespondencji pomiędzy mieszkańcami
a Urzędem odbywał się bez dodatkowych kosztów. Pan Burmistrz podkreślił, że w Urzędzie Miejskim nie zatrudniono żadnej osoby w związku z realizacją tzw. „ustawy śmieciowej”.

Ad. pkt 5h

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/186/13 została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 10/

Ad. pkt 5i

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Aldonie Samel — Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Aldona Samel — Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Zbigniew Huszcza zgłosił uwagę do projektu uchwały
i stwierdził, że ktoś może być zameldowany, ale nie mieszkać pod danym adresem i tak sytuacja wygląda np. w przypadku studentów. Studentów przez
9 miesięcy nie ma w domu rodzinnym, i dlatego na ostatniej stronie projektu uchwały powinno się wyjaśnić, co oznacza „zamieszkujący”. Pojęcia: „urodzony w Augustowie”, „zameldowany”, „zamieszkujący”, oznaczają zupełnie coś innego i dlatego on jako mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej
w październiku składa pismo z uczelni wyższej, że jego dziecko jest studentem
i przez 9 miesięcy rachunek do zapłacenia jest niższy.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/187/13 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 11/

Ad. pkt 5j

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia ceny gruntu. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wasilewskiej — Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska — Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny gruntu.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/188/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 12/

Ad. pkt 5k

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5k porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu — Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. W głosowaniu wzięło udział
19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXIV/189/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 13/

Ad. pkt 5l

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5l porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM. W związku z tym, że Pan Radny Marcin Kleczkowski złożył rezygnację
z członkostwa w tej Komisji należy go odwołać i uzupełnić skład Komisji. Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji ds. Urbanistyki Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM
w Augustowie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie na członka ww. Komisji.

Więcej kandydatur nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego na członka Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM
w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania kandydatura Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego została przyjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/190/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 14/

Ad. pkt 5m

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5m porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. W związku z tym, że Pani Radna Anna Szałwińska złożyła rezygnację z członkostwa w tej Komisji należy ją odwołać i uzupełnić skład Komisji. Pani Przewodnicząca poprosiła
o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej
w Augustowie. /zał. nr 15/

Pani Radna Anna Szałwińska zgłosiła kandydaturę Pani Radnej Joanny Lisek, która wyraziła zgodę na kandydowanie na członka ww. Komisji.

Więcej kandydatur nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie kandydaturę Pani Radnej Joanny Lisek na członka Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania kandydatura Pani Radnej Joanny Lisek została przyjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/191/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 16/

Ad. pkt 5n

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5n porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju miasta Augustowa Rady Miejskiej w Augustowie. Pani Przewodnicząca przypomniała, że na ostatniej sesji Pan Radny Tomasz Dobkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Marcina Koszewskiego na członka Komisji Rozwoju miasta Augustowa, który na poprzedniej sesji wyraził zgodę na pracę w Komisji Rozwoju miasta Augustowa.

Więcej kandydatur nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju miasta Augustowa Rady Miejskiej w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/192/13 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 17/

Ad. pkt 5o

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5o porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu — Burmistrzowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta omówił projekt ww. uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że cała inicjatywa jest słuszna i zażartował, że najtrudniejszą sprawą będzie znalezienie gen. Prądzyńskiego, który taki szlak wybuduje.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, jaki jest koszt przystąpienia Augustowa do ww. stowarzyszenia?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że na razie uczestnictwo w stowarzyszeniu jest bezkosztowe.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przedstawiciela gminy Miasta Augustów w stowarzyszeniu Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego, na okres kadencji Rady Miejskiej 2010-2014.

Pani Radna Anna Urban zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Zygmunta Bernarda Zawadzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie na przedstawiciela gminy Miasta Augustów w ww. stowarzyszeniu.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyraził wątpliwość, czy Pan Radny Zygmunt Bernard Zawadzki może być przedstawicielem Miasta w stowarzyszeniu, ponieważ prowadzi działalność gospodarczą.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki poinformował, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i jest na emeryturze.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że to stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i dlatego Państwo Radni najprawdopodobniej nie mogą być przedstawicielami Miasta w stowarzyszeniu. Wyjaśnił, że jedynym przedstawicielem Miasta w stowarzyszeniu może być burmistrz.

Pani Radna Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o wyjaśnienie zaistniałej kwestii przez Panią Krystynę Wierzbińską — Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Pani Krystyna Wierzbińska — Radca Prawny Urzędu Miejskiego wyjaśniła, że nie zna statutu stowarzyszenia, dlatego nie może wyjaśnić tej kwestii.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta zaproponował, aby podjąć uchwałę w ww. sprawie bez wyznaczania przedstawiciela gminy Miasta Augustów w stowarzyszeniu do czasu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości.

Pani Radna Anna Urban poprosiła Panią Przewodniczącą, aby na przyszłość nie wprowadzała Państwa Radnych w zakłopotanie, ponieważ to
z inicjatywy Pani Przewodniczącej i na jej życzenie przystąpiono do zgłaszania kandydatów. Na przyszłość Pani Przewodnicząca powinna sprawdzić, czy Państwo Radni mogą zgłaszać kandydatury, czy też nie. W tym momencie Pan Radny Zygmunt Zawadzki został postawiony w niezręcznej sytuacji.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej po części zgodziła się z Panią Radną Anną Urban, ale wyjaśniła, iż wszystkie projekty uchwał są podpisywane przez Panią Krystynę Wierzbińską — Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego i skoro zostały zaparafowane to fakt ten oznacza, że Przewodnicząca nie powinna mieć do nich żadnych uwag.

Pani Aldona Samel — Sekretarz Miasta poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek stowarzyszenia. Skoro Augustów jako gmina chce należeć do tego stowarzyszenia to w odpowiedzi przysłało ono wzór uchwały, którą na dzisiejszej sesji przedłożono Państwu Radnym. O fakcie, że stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wszyscy dowiedzieli się dopiero w tym momencie. Pani Sekretarz przeprosiła za zaistniałą sytuację.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta stwierdził, że
w związku z zawiłościami prawnymi, wszelkie wątpliwości należy dokładnie wyjaśnić i dopiero po tym fakcie wskazać przedstawiciela do reprezentowania Miasta w ww. stowarzyszeniu. Pan Burmistrz powiedział, że do czasu wyjaśnienia sprawy również nie zdecyduje się na to, aby jego osoba jako reprezentanta Miasta została zgłoszona. Pan Burmistrz poprosił o podjęcie uchwały bez wyznaczania przedstawiciela.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” wraz z zaproponowaną zmianą, czyli wykreśleniem par. 2. mówiącego o wyznaczeniu przedstawiciela gminy Miasta Augustów w stowarzyszeniu. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIV/193/13 została podjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 4 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 18/

Ad. pkt 6

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. do przyjęcia planów pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej na 2013 r. oraz złożenie sprawozdań z pracy tych Komisji za 2012 r.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM złożył sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2012 r. i plan pracy Komisji na 2013 r.. /zał. nr 19 i 20/

Pan Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM złożył sprawozdanie z pracy Komisji
ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM za 2012 r. i plan pracy Komisji na 2013 r.. /zał. nr 21 i 22/

Pani Anna Szałwińska — Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM złożyła sprawozdanie z pracy Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM za 2012 r.
i plan pracy Komisji na 2013 r.. /zał. nr 23/

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała Pani Annie Szałwińskiej za pracę Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM, która jest godna naśladowania i zachęciła Państwa Radnych, wzorem Komisji ds. Rodziny, do spotykania się przed każdą sesją celem omówienia zagadnień, które będą omawiane zgodnie
z proponowanym porządkiem obrad.

Pani Bożenna Ziemak — Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM złożyła sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za 2012 r. i plan pracy Komisji na lata 2010 -2014. /zał. nr 24 i 25 /

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji rozwoju miasta Augustowa RM i Wiceprzewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM złożył sprawozdania
z pracy Komisji rozwoju miasta Augustowa i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia za 2012 r.. / zał. nr 26 i 27/.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że plan pracy Komisji Uzdrowiskowej RM na 2013 r.
i sprawozdanie z jej działalności za 2012 r. zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Miejskiej, zgodnie z prośbą Pana Stanisława Kisiela — Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM.

Pan Stanisław Kisiel — Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej RM poinformował, że w tej Komisji bardzo wiele i szybko się dzieje i wczoraj np. odbyło się spotkanie z posłami Rzeczypospolitej Polskiej, na którym poruszono kwestię definicji „zakładu przemysłowego” w strefie C. Uwagi Miasta w tym zakresie spotkały się ze zrozumieniem ze strony parlamentarzystów i obiecano nam, że będą czynione starania, aby dokonano zmiany niekorzystnych dla Augustowa zapisów ustawy, co jednak, zgodnie z procesem legislacyjnym będzie wymagało czasu, czyli ok. 6 miesięcy. Co stanie się, jeżeli zmian nie uda się przeprowadzić, dopiero się okaże, ale okazano zrozumienie
i padły pewne obietnice.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował, że Komisja Rozwoju miasta Augustowa ma na celu opracowanie nowej strategii gospodarczej rozwoju miasta i tak naprawdę sprawy, którymi zajmowano się do tej pory były związane z oczekiwaniem na spotkanie, o którym wspomniał Pan Radny Stanisław Kisiel i to jego wynik blokował dalszą pracę w Komisji. Pan Radny wyraził nadzieję, że posłowie pomogą nam dokonać zmian zapisów ustawy uzdrowiskowej, które są bardzo niekorzystne dla naszego Miasta.

Ad. pkt 7

Na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o opłatę za psa to zastanawiano się, czy w ogóle z niej nie zrezygnować, ponieważ ilość dobrowolnie płacących jest tak niewielka. Dochody z opłaty za psa praktycznie całkowicie pochłaniane są przez postępowanie administracyjne związane z dotarciem do nieuczciwych płatników. Przy ustalaniu podatków na przyszły rok trzeba będzie zastanowić się, czy z tej opłaty nie zrezygnować, albo wprowadzić w życie pomysł, który zgłosił Pan Radny Marcin Kleczkowski.

Na interpelację Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o to drugie przejście dla pieszych,
o którym wspomniał Pan Radny to planowano wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o jego likwidację. Pan Burmistrz przyznał, że przejście to jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne.

Na interpelację Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz powiedział, że, jeżeli chodzi o Suwalski Oddział PZW
i zarybianie, to zazwyczaj na deklaracjach się kończy, a istniejącą sytuację tłumaczą tym, że jest to gospodarka planowa. Jedno zarybianie z udziałem Miasta miało miejsce, ale w tym względzie mamy niewiele do powiedzenia. Pan Burmistrz stwierdził, że umowy dzierżawne na gospodarowanie jeziorami zawierane są na długi okres, ale Miasto powinno czynić starania, aby wody leżące w granicach Miasta były przez Miasto administrowane. Pan Burmistrz poinformował, że opłata za dzierżawę gruntu pod elektrycznym wyciągiem do nart wodnych wynosi tyle, ile dochód z tego wyciągu. Pan Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie
z dyrektorem Suwalskiego Oddziału PZW.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że wędkarze powinni być jednym z głównych dochodów naszego Miasta, ale ze względu na niewłaściwą gospodarkę rybacką tak nie jest. Miasto powinno dążyć do wydzierżawienia jezior leżących w granicach Miasta.

Pani Radna Bożenna Ziemak stwierdziła, że jeżeli chodzi o turystykę wędkarską to odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządców augustowskich jezior. Pani Radna osobiście zaprosiła na to spotkanie właścicieli i zarządców ośrodków wczasowych zlokalizowanych nad jeziorami, którzy twierdzili, że turyści przestają przyjeżdżać do Augustowa z zamiarem wędkowania, a kiedyś przecież tak było, że przyjeżdżali na 2-3 tygodnie. Obecnie po 2-3 dniach, zorientowawszy się, że nie ma ryb, wyjeżdżają. Jeżeli chodzi o przedstawicieli zarządców ośrodków, to żaden z nich nie znalazł czasu, aby przyjść na to spotkanie.

Pan Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o remont pomostów przed sezonem letnim, to ponownie zwróci się do Nadleśnictwa i poruszy sprawę złego stanu pomostu przy ZMS. Pomost na plaży Bielnik jest zamknięty, ponieważ nie może być użytkowany. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego, aby oszczędności powstałe na projekcie dot. Kanału Bystrego pozwolono przeznaczyć na: budowę pomostu na plaży Bielnik i na urządzenie plaży przy hotelu Budowlani, wykonanie slipu dla łodzi przy pomostach Radiowej Trójki i wykonanie parku linowego. Jeżeli Urząd Marszałkowski przychyli się do tej prośby, wówczas pomost na plaży Bielnik mógłby być gotowy na przyszły sezon. Na pomost przy ośrodku ZMS kolejny przetarg nie doszedł do skutku, ale jest pewna firma, która prowadzi negocjacje na temat dzierżawy ośrodka.

Pan Radny Tomasz Dobkowski wyjaśnił, że nie chodziło mu o budowę, czy zbycie pomostów, ale o przeciwdziałanie złemu wizerunkowi Miasta, a tym samym poprawę spraw bezpieczeństwa — chodzi tu o zdjęcie poszycia
z pomostów. Pan Burmistrz poinformował, że najprawdopodobniej będzie wydany nakaz rozbiórki pomostu na plaży Bielnik, albo zgoda na rozbiórkę. Jeszcze przed sezonem powinno się zdjąć poszycie pomostu i pozostawić tylko pale, które są w dobrym stanie, i które nie będą szpeciły plaży. Jeżeli chodzi
o pomost przy ośrodku przy ZMS, to Straż Miejska, która karze mandatami za zbyt wysoką trawę na posesji, może również ukarać za wystające gwoździe na zrujnowanym pomoście, który zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli Straż Miejska nie ma takiego prawa, to Miasto powinno wygospodarować niewielką kwotę, aby tę sytuację zmienić. Pan Radny stwierdził, że nie sądzi, aby Lasy Państwowe miały coś przeciwko temu, ponieważ prowadzone były rozmowy z Panem Nadleśniczym, który jest przychylny Miastu.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że Miasto wspólnie z Lasami Państwowymi prowadzi pewne przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o karanie przez Straż Miejska właścicieli pomostów, to Pan Burmistrz wciąż powtarza, że cała rzecz polega nie na karaniu, a lepiej najpierw upominać, ponieważ mandat powinien być ostatecznością.

Na interpelację Pana Radnego Adama Wysockiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz poinformował, że place zabaw, jak co roku będą remontowane. Pan Burmistrz poinformował, że Miasto na naprawy i uszkodzenia rocznie wydaje prawie 300 tys. zł. Pan Burmistrz przyznał, że mostki na bulwarach rzeki Netty stanowią problem, i mówił o tym również Pan Wiesław Jeruć — Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Pan Burmistrz powiedział, że wspólnie
z pracownikami zastanowi się, co zrobić, aby sytuację poprawić.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta opowiadał
o spotkaniu z parlamentarzystami i przedstawicielami gmin uzdrowiskowych na temat ustawy uzdrowiskowej i potrzebie zmiany zapisów, które są dla Augustowa niekorzystne. Pan Burmistrz powiedział, że ma nadzieję, iż spotkanie przyniesie oczekiwane przez nas zmiany. Pan Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu zorganizowano spotkanie z Urzędem Marszałkowskim, na które przygotowano stanowisko czterech gmin: Augustowa, Suwałk, Dąbrowy i Sokółki w sprawie zapowiadanej likwidacji połączeń kolejowych na trasie Suwałki — Sokółka. Na spotkaniu zapewniono samorządowców wszystkich czterech gmin, że w latach 2013 — 2014 samorząd wojewódzki sfinansuje funkcjonowanie kolei regionalnej. Już w przyszłym roku, gminy przy konstruowaniu budżetów powinny zastanowić się, czy nie wygospodarować środków na dofinansowanie kolei regionalnych. Urząd Marszałkowski w całości nie będzie finansował kolei regionalnej.
W wystąpieniach czterech samorządów podnoszono kwestię, aby zwiększyć ilość par pociągów Intercity, szczególnie w sezonie letnim. Pan Burmistrz przypomniał czasy, kiedy na trasie Białystok — Sokółka — do granicy Państwa kursowało sześć par pociągów, a w tym roku kursuje tylko jedna para. Wcześniej Rada Miejska w Augustowie wysłała swoje stanowisko w sprawie zapowiadanej likwidacji połączeń kolejowych na trasie Suwałki - Sokółka do parlamentarzystów, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departamentu Transportu Kolejowego i do Polskich Kolei Państwowych. Pan Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu podpisano umowę pomiędzy gminą miastem Augustów, a gminą Słonim na Białorusi
w sprawie współpracy realizacji projektów, szczególnie chodzi o projekt Polska — Białoruś — Ukraina.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż na stanowisko Rady Miejskiej w sprawie funkcjonowania kolei nadeszły odpowiedzi. Wojewoda Podlaski w odpowiedzi proponuje Radzie Miejskiej, aby zwracała się z problemem bezpośrednio do przewoźnika, czyli spółki, która zajmuje się przewozami regionalnymi. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że jest to tzw.: odbijanie piłeczki. Z kolei Ministerstwo Transportu odpowiada nam, że ww. tematem zajmują się jednostki samorządu wojewódzkiego. Pani Przewodnicząca odczytała fragment pisma Wojewody Podlaskiego kierowane do Pana Burmistrza: „W związku pojawiającymi się informacjami w środkach masowego przekazu dotyczącymi likwidacji trasy kolejowej Suwałki — Augustów — Sokółka, w dniu 9 stycznia 2013 r. zwróciłem się zarówno do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z prośbą o informację oraz dogłębną analizę podejmowanych w tej kwestii działań. Prezes Zarządu PKP PLK S.A. pismem z dnia 21 stycznia 2013 r. udzielił wyjaśnień w tym zakresie, które przekazuje w załączeniu”,/zał. nr 28/. Następnie odczytała odpowiedź Polskich Kolei Państwowych na ww. pismo: „W nawiązaniu do Państwa pisma nr NK-III.1411.2.2013.KZ z dnia 9 stycznia 2013 r. informuję, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako zarządca infrastruktury stale prowadzi prace analityczne, dotyczące zarówno całej sieci, jak i poszczególnych linii i ich odcinków. W ramach tych prac prowadzone są m.in. analizy poniesionych kosztów i uzyskiwanych przychodów oraz rozważane warianty inwestycyjne. Poddanie linii lub jej odcinka analizie nie oznacza wytypowania tej linii do likwidacji, lecz zmierza do określenia odpowiedniego standardu utrzymania i parametrów eksploatacyjnych. Trzeba zauważyć, że część linii kolejowych cieszy się bardzo niskim lub wręcz żadnym zainteresowaniem ze strony przewoźników i organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Na takich liniach oraz na odcinkach, po których jeździ mała liczba pociągów należy minimalizować nakłady, co za tym idzie optymalizować koszty w celu koncentracji działań pozwalających utrzymać właściwy standard na liniach obciążonych ruchem kolejowym. Prowadzona analiza ma wspomóc decyzję odnośnie standardu i warunków oferty, którą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie mogła na tych liniach przedstawić. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi konsultacje z władzami regionalnymi zarówno w zakresie optymalizacji sieci jak i planów rozwoju transportu kolejowego. Z satysfakcją należy odnotować merytoryczną dyskusję oraz wspólny punkt widzenia na perspektywy prowadzenia ruchu kolejowego na poszczególnych odcinkach
w każdym z regionów. Na chwilę obecną nieznane nam są żadne plany wyłączenia z ruchu kolejowego odcinka Suwałki — Augustów — Sokółka, a tym samym likwidacja połączeń kolejowych na tej trasie. W obecnie obowiązującym Rocznym Rozkładzie Jazdy 2012/13 na odcinku Suwałki — Augustów — Sokółka przewoźnicy złożyli wnioski na:

- 6 autobusów szynowych — Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w rel. Białystok — Suwałki — Białystok /codziennie/,

- 2 pociągi międzynarodowe — PKP Intercity S.A. w rel. Sestokai — Warszawa Grochów — Sestokai /codziennie/. PKP PLK S.A. opracowuje rozkład jazdy na podstawie wniosków składanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych. Po opracowaniu projekt Rocznego Rozkładu Jazdy podlega akceptacji przez zamawiającego. Jednakże przewoźnik Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ograniczył przejazdy swoich pociągów na omawianym odcinku poprzez złożenie rezygnacji z zamówionych tras. W związku z powyższym wszelkie uwagi dotyczące rozkładu jazdy pociągów /w tym ewentualnie likwidacja połączeń kolejowych na tej trasie/ należy składać do spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., która to realizuje te przewozy na Państwa terenie.” Pani Przewodnicząca poinformowała, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej Departament Transportu Kolejowego uprzejmie wyjaśnia, że „zasady funkcjonowania usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Polsce są uregulowane przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm./. Zgodnie z tą ustawą funkcjonowanie tego segmentu transportu na obszarze województwa należy do wyłącznej kompetencji właściwej jednostki samorządu wojewódzkiego, która samodzielnie i suwerennie decyduje
o sposobie organizacji ruchu wojewódzkich przewozów publicznym transportem zbiorowym, w tym również transportem kolejowym”, /zał. nr 29/.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta poinformował, że Miasto Augustów w imieniu czterech samorządów zwróciło się m.in. do Spółki przewozy regionalne i Spółka ta zawarła umowy z Urzędem Wojewódzkim,
zmniejszając zapotrzebowanie z 6 na 4 pary pociągów. Pan Minister w swoim piśmie nie dopowiedział również, że nie ma dalekobieżnych 2 par pociągów, tylko jest 1 para. Na spotkaniu zorganizowanym z udziałem: Wicemarszałka Województwa Podlaskiego i Panią Dyrektor PKP — Przewozy Regionalne, jednoznacznie stwierdzono, że na najbliższe dwa lata zakontraktowano taką ilość pociągów, a na przyszłe lata, jeżeli samorządy będą chciały większej ilości pociągów, albo takiej ilości, jaka jest teraz wówczas będą musiały partycypować w kosztach kursowania pociągów. Pan Burmistrz poinformował, że Posłowie RP z naszego regionu składali interpelacje do Ministra Infrastruktury
o modernizację linii kolejowej na trasie Suwałki — Białystok i otrzymali odpowiedź, że nie przewiduje się modernizacji sieci komunikacji kolejowej na tej trasie ze względu na zanikającą ilość pasażerów. Na spotkaniu podnoszono problem, że jeżeli będą ograniczane ilości pociągów na wspomnianej trasie, to pasażerowie rzeczywiście zrezygnują z korzystania z pociągów i faktycznie będzie to linia nierentowna.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że w wyniku takich działań, o jakich wspomniał Pan Burmistrz nasz region będzie się uwsteczniał, zamiast rozwijać się.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Radnemu Dariuszowi Górnemu na temat mieszkania komunalnego zajmowanego przez Radną Rady Miejskiej.

Pan Radny Dariusz Górny w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego stwierdził, że Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko na temat mieszkania komunalnego, ale w wyniku pewnych długich przekonywań Pana Przewodniczącego, że tak powinno się stać.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że stanowisko Komisji Rewizyjnej RM w tym zakresie jest mu znane i w związku z tym podejmie odpowiednie działania, po wyjściu Pani Radnej ze szpitala.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że ww. sprawę należy odłożyć do czasu wyjścia ze szpitala Pani Radnej.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że decyzje administracyjne nie wymagają obecności osób zainteresowanych.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że pomimo wszystko powinno się wysłuchać obydwu stron. Następnie odczytała treść pisma Polskich Kolei Państwowych S.A., które
w tym momencie otrzymała od Pana Burmistrza: „W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 29.01.2013 r., skierowane do Pana Jakuba Karnowskiego — Prezesa Zarządu PKP S.A., z załączonym stanowiskiem Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie likwidacji kolejowych na trasie Suwałki — Augustów — Sokółka, uprzejmie informuję, że:

1. Na ogłoszonej przez PKP PLK S.A. liście linii kolejowych, które mają być wyłączone z eksploatacji wraz z wdrożeniem rozkładu jazdy 2013/14, nie ma linii nr 40 Suwałki — Augustów — Sokółka, która jest przedmiotem troski Rady Miejskiej w Augustowie, wyrażonej w ww. stanowisku /lista ogłoszona na oficjalnej stronie PKP PLK SA/.

2. Obecny stan techniczny linii nr 40 Sokółka — Suwałki można określić jako dobry, a uzyskiwane prędkości maksymalnej kształtują się
w zakresie 80-90 km/h; wykorzystanie przepustowości i stan techniczny linii pozwala na przewiezienie pasażerów i ładunków ok. dwa razy więcej niż obecnie. Tak więc na dzień dzisiejszy rozwiązanie problemów komunikacyjnych leży po stronie organizatorów przewozów.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego
w kolejowym ruchu regionalnym są samorządy terytorialne wszystkich szczebli, ich właściwe związki ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów. Dobrą praktyką staje się współudział lokalnych samorządów w procesie organizowania transportu zbiorowego osób, w tym samorządy, które są zainteresowane stworzeniem dogodnych warunków dla mobilności swoich wspólnot, uczestniczą we współfinansowaniu przewozów. Istnieją więc możliwości zaangażowania samorządów
w finansowanie przewozów, przejęcie dworców kolejowych oraz udział
w prowadzeniu prac modernizacyjnych i naprawczych infrastruktury kolejowej. Przekazanie Państwa stanowiska w kwestii potrzeb oraz możliwości udziału w wymienionych rodzajach przedsięwzięć pozwoliłoby na przygotowanie oferty współpracy wraz z ramowym określeniem modelu finansowania ze strony Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

4. Jesteśmy szczególnie otwarci na współpracę w sprawie określenia potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności i przedsiębiorców z Państwa terenu
w odniesieniu do perspektyw transportu kolejowego. Jeśli posiadacie Państwo informacje w tym zakresie i znacie Państwo oczekiwania przedsiębiorców funkcjonujących na Państwa terenie odnośnie rozwoju infrastruktury liniowej, punktowej i towarzyszącej zwracam się
z uprzejmą prośbą o ich przekazanie.

5. W latach 2014-2020 zaplanowana jest do realizacji, w ramach projektów unijnych finansowanych z puli środków pozostających w dyspozycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., rewitalizacja linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok — Sokółka — Kuźnica Białostocka. Z uwagi na istotną rolę samorządu lokalnego, a także samorządu województwa w kształtowaniu warunków funkcjonowania społeczności regionalnej proponujemy współpracę w ramach jak najlepszego zapewnienia wykorzystania możliwości, jakie stwarza planowana rewitalizacja, włącznie
z rozważeniem przez władze samorządowe udziału finansowego
w realizacji i ewentualnym rozszerzeniu jej zakresu o linię nr 40 Sokółka — Suwałki wraz z jej ewentualną elektryfikacją”. /zał. nr 30/

Ad. pkt 8

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołów z obrad: XXII sesji Rady Miejskiej z 28 grudnia 2012 r. i XXIII sesji Rady Miejskiej z 18 stycznia 2013 r.. Zapytała, czy są uwagi do przedłożonych protokołów?

Uwag nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie protokoły z obrad XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej, które w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 9

Zapytania i wolne wnioski

Pan Radny Adam Wysocki stwierdził, że odpowiedzi na interpelacje Państwa Radnych udzielone przez Pana Burmistrza były bardzo skąpe, dlatego chciałby zapytać, w jakim zakresie będzie wykonany remont na placu zabaw przy ul. Rybackiej, ponieważ w tamtym roku słyszał bardzo wiele niepochlebnych uwag na ten temat. Czy w ramach remontu wymienionych zostanie kilka śrub, czy też będzie całkowicie odmalowany, ponieważ
z pewnością tego wymaga? Pan Radny przypomniał, że kolejną interpelacją którą zgłosił była sprawa dotycząca odśnieżania bulwarów.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta obiecał, że przeprowadzi wizytację placu zabaw na ul. Rybackiej i konkretnie odpowie na to zapytanie Panu Radnemu na piśmie. Pan Burmistrz powiedział, że wcześniej bulwary były odśnieżane, natomiast wjazd na nie sprzętem odśnieżającym jest praktycznie niemożliwy. Ponadto sprzęt, z którego korzystano do tej pory uległ awarii i dlatego odśnieżenie bulwarów było niemożliwe.

Pan Radny Adam Wysocki stwierdził, że słupki, które zamontowano przy wielu wjazdach wzdłuż bulwarów uniemożliwiają wjazd sprzętem odśnieżającym. Pan Radny powiedział, że można było je zamontować w taki sposób, aby było łatwo je zdemontować. Co roku organizowany jest półmaraton i jest problem, ponieważ demontaż jest bardzo trudny. Pan Radny zapytał, czy może udałoby się tą sytuację w jakiś sposób usprawnić?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta przyznał rację Panu Radnemu i powiedział, że należałoby zdemontować wszystkie słupki
i zamontować takie, które będzie można w razie potrzeby opuszczać.

Pani Radna Joanna Lisek zgłosiła wniosek formalny w związku
z opłatą pobieraną za posiadanie psa. Pani Radna zauważyła, że przy uiszczeniu opłaty za psa otrzymała znaczek, na którym nie ma informacji, że np. opłatę uiszczono za dany rok i że pies pochodzi z Augustowa. Na znaczku jest jedynie numer. Pani Radna zaproponowała, aby wzorem innych miast, zlecić wykonanie plastikowych znaczków, które każdego roku będą innego koloru lub kształtu. Wówczas będzie wiadomo, że właściciel psa płaci za niego. Koszt wyprodukowania takich znaczków jest niewielki.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że chciałby się upewnić, czy dobrze zrozumiał, że poszycie z pomostu na plaży Bielnik będzie zdjęte? Pan Radny upewnił się, czy faktycznie zostanie zorganizowane spotkanie
z przedstawicielami PZW celem omówienia prowadzonej przez nich gospodarki rybackiej?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta potwierdził, że takie spotkanie zostanie zorganizowane. Pan Burmistrz wyjaśnił, że ustawa nie pozwala na przekazywanie jezior samorządom.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, na jak długo starczą dodatkowe 4 tys. m2 na cmentarzu parafialnym? Pan Radny stwierdził, że takie dane można w przybliżeniu oszacować.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że miejsca na tym cmentarzu parafialnym wystarczy do czasu uruchomienia nowego cmentarza.

Pan Radny Stanisław Kisiel zapytał, czy ustawa zezwala na stanowienie prawa przez samorządy na terenie jezior będących w obrębie gminy?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że gospodarkę rybacką na danym jeziorze można prowadzić po wygraniu przetargu. Gmina, aby móc taką gospodarkę prowadzić musiałaby wystartować w przetargu tak, jak inne podmioty.

Pan Radny Stanisław Kisiel stwierdził, że nie o to mu chodziło
w pytaniu, które zadał Panu Burmistrzowi. Pan Radny chciałby tylko wiedzieć, czy samorząd jest władny ustanowić jakąś zasadę ograniczającą?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że samorząd nie ma takich możliwości prawnych.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zadał pytanie dotyczące wypłaty nauczycielom tzw. 14 pensji. Na ten cel należało wygospodarować w budżecie miasta bardzo poważną kwotę. Pan Radny zapytał, czy nie można organizować pracy w szkołach w taki sposób, aby do wypłaty 14 pensji nie dochodziło. Pan Radny zauważa, że za taką sytuację odpowiada Wydział Edukacji UM. Pan Radny stwierdził, że powinno się organizować więcej dodatkowych zajęć artystycznych, sportowych, czy innych, skoro nie ma innego wyjścia i 14 pensję należy wypłacić, a w tym roku było to około 2400 zł średnio na osobę. Nie powinny to być pieniądze dawane za darmo. Pan Radny poprosił, aby jego pytanie potraktowano poważnie. Powiedział, że ma przykład dotyczący tego pytania, a jest nim Zespół „Bystry” i na jego prowadzenie opiekunce — Pani Halinie Poźniakowskiej, znacznie ograniczono liczbę godzin. Ograniczenie godzin płatnych z 6 do 2 tygodniowo tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania istnienie tego Zespołu. Zespół jest współfinansowany przez stowarzyszenie, które utrzymuje się z dobrowolnych datków. Przykład Zespołu „Bystry” jest bardzo wymowny, ponieważ za chwilę może przestać funkcjonować, a rozsławia on imię naszego Miasta nie mniej, niż karatecy, którzy każdego roku konsumują ogromne kwoty. Takie kwoty przyznawane są przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pan Radny nie wie, dlaczego tak się dzieje, jak stowarzyszenie karateków, co roku jest jednym
z największych beneficjentów.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta zauważył, że Stowarzyszenie Kyokushin nie jest największym beneficjentem środków, które przydziela corocznie klubom i stowarzyszeniom Miejska Komisja Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych. Pan Burmistrz zaproponował, że na najbliższej sesji może przedstawić Państwu Radnym informację, ile pieniędzy co roku przekazywanych jest na funkcjonowanie Zespołu „Bystry” jak również innych stowarzyszeń. Pan Burmistrz zauważył, że nie wszystkie zajęcia sportowe, czy inne cieszą się zainteresowaniem. Pan Burmistrz zauważył, że prowadzenie polityki oświatowej w mieście jest znacznie utrudnione przez obecnie obowiązujące przepisy prawne. Doszło do sytuacji, że przywrócono do pracy nauczyciela, który osiągnął wiek emerytalny, dlatego ograniczenie wydatków na oświatę i zorganizowanie pracy nauczycielom
w ramach pełnego etatu jest bardzo trudne. Samorządy czeka kolejna niespodzianka ze strony rządu i np. Augustów w przyszłym roku na funkcjonowanie przedszkoli będzie musiał dołożyć dodatkowo 2 mln zł.

Pani Krystyna Wierzbińska — Radca Prawny Urzędu Miejskiego
w nawiązaniu do projektu uchwały przedstawionego Państwu Radnym
w kwestii przystąpienia do Stowarzyszenia Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego, której walor prawny poddał w wątpliwość Pan Burmistrz, a Pani Radczyni stwierdziła, że nie wie, dlaczego tak się stało. Pani Radczyni nie mogła wcześniej wyjaśnić ww. sprawy, ponieważ miała wyznaczony termin rozprawy sądowej. Pani Krystyna Wierzbińska powiedziała, że przedmiotowa uchwała, w podstawie prawnej zawiera przepisy prawne o samorządzie gminnym, dlatego trudno jest wyobrazić sobie Stowarzyszenie, w którym jedynymi członkami mogą być, są i będą gminy, powiaty, mogło działać wbrew przepisom, które Pan Burmistrz wskazał. Zauważyła, że do tej pory statutu Stowarzyszenia nam nie przedstawiono, ale pomimo tego, kto jak kto, ale przedstawicielami gminy mogą i powinni być radni. Ta uchwała ze swoją podstawą prawną jest zgodna z prawem, ale żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości należy sprawę zgłębić do końca i wyjaśnić. Pani Krystyna Wierzbińska stwierdziła, że z jej strony nie nastąpiło żadne niedopatrzenie i ze strony Pani Przewodniczącej, której rekomendowała tę uchwałę, również.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zadał pytanie dotyczące kontroli punktów, w których sprzedawany jest alkohol niezgodnie z koncesją. Pan Burmistrz odpisał na to zapytanie, że o tym fakcie powiadomiono Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską i Komendę Policji. Pan Radny zapytał, czy są jakieś sygnały o podjętych działaniach?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że poza przeprowadzoną kontrolą złożył mu również wizytę właściciel sklepu
z alkoholem i poinformował, że sytuacje, o których mówił Pan Radny absolutnie nie miały miejsca. Kontrole przeprowadzone przez ww. instytucje również nie wykazały, aby taka sytuacja miała miejsce.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że kontrole przeprowadzono chyba w innych miejscach niż te, o których mówił. Pan Radny zgłosił wniosek dotyczący powołania Komisji Regulaminowej, która zajęłaby się zmianami
w Statucie Miasta Augustowa, chodzi tu szczególnie o dwie sprawy: wysokości diet i nagrywania posiedzeń Komisji, ponieważ ostatnio wynikły pewne nieścisłości, co do przebiegu posiedzeń Komisji i odzwierciedlenia tego
w protokołach. Możliwości techniczne pozwalają na nagrywanie posiedzeń
i udostępnianie tych nagrań wszystkim zainteresowanym na stronach internetowych. Funkcjonowanie Radnych powinno być przejrzyste, dlatego taki wniosek zgłasza i prosi o jego przegłosowanie na przyszłej sesji.

Ad. pkt 10

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XXIV sesję Rady Miejskiej
w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/ Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wprowadzający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-04-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-04-30