Protokół nr XXIX/13 z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 18.10.13 r.

P R O T O K Ó Ł   NR   XXIX/13
z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie,
które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60
w dniu 18 października 2013 r.


W obradach sesji wzięło udział 17 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/
Ponadto w obradach udział wzięli:
     -   pracownicy Urzędu Miejskiego,
     -   kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,
     -   goście,
     -   mieszkańcy,
-   dziennikarze.


                            Obrady rozpoczęto o godzinie 12.04
                            i zakończono o 13.22


Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.
4.    Interpelacje radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu;
b)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego „Mój rynek” w Augustowie.
6.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Augustowa
za I półrocze 2013 roku.
7.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8.    Zapytania i wolne wnioski.
9.    Zamknięcie obrad.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Elżbiecie Kowalskiej – przedstawicielce Banku Gospodarki Żywnościowej.
Pani Elżbieta Kowalska – przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej, w imieniu dyrekcji Banku BGŻ, zaprosiła Państwa Radnych na spotkanie, na którym przedstawiona zostanie oferta Banku.
Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Andrzejowi Chmielewskiemu – Przewodniczącemu Samoobrony
w Augustowie.
Pan Andrzej Chmielewski – Przewodniczący Samoobrony
w Augustowie poinformował, iż 24 sierpnia 2013 roku brał udział w festiwalu folklorystycznym po stronie Białoruskiej przy Śluzie Dąbrówka, gdzie od 13 lat organizowany jest Festiwal „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”. Festiwal organizowany jest przez Związek Polaków na Białorusi i administrację rejonu grodzieńskiego. Pan Andrzej Chmielewski zaproponował organizatorom, aby 1 dzień ww. festiwalu odbył się w Augustowie. Propozycja spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem i przychylnością, dlatego poprosił Państwa Radnych, aby wsparli jego starania, i aby 1 dzień Festiwalu odbył się
w Augustowie, w amfiteatrze nad jez. Necko. Pan Andrzej Chmilewski pokazał slajdy z ww. imprezy, na której wystąpiły zespoły z Polski, Białorusi i Litwy.
Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała Panu Andrzejowi Chmielewskiemu za wystąpienie i stwierdziła, że pomysł jest na pewno godny uwagi i należy dołożyć wszelkich starań, aby 1 dzień Festiwalu „Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów” mógł odbyć się w Augustowie, w amfiteatrze nad jez. Necko.


Ad. pkt 1
    Obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 17 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2
Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej  zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad?
    Uwag ani propozycji nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
    Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrz Miasta złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 30.09.2013 r. do 16.10.2013 r.

Ad. pkt 4
    Interpelacje radnych
Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że chciałby podziękować Panu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie, który w odpowiedzi na jego interpelację dotyczącą znaków drogowych na ul. Wypusty i Chreptowicza
i zakazu wjazdu samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 14 ton, zmienił swoją decyzję. Podjęta decyzja poprawiła sytuację przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na ul. Wypusty.
    Pan Radny zgłosił interpelację dotyczącą sytuacji, która ma miejsce na
ul. Kościelnej. Na parkingu wycięto drzewa, po których pozostały wystające pnie, co może grozić uszkodzeniem parkujących tam samochodów. Często również pnie przykryte są przez opadłe liście, co stwarza jeszcze większe niebezpieczeństwo.
    Druga interpelacja dotyczy przeniesienia Szkoły Muzycznej
w Augustowie do budynku Gimnazjum nr 1 w Augustowie. Nawet po przeniesieniu do niej części wydziałów Urzędu Miejskiego pozostanie wiele miejsca, które można przecież wykorzystać. W budynku Szkoły Muzycznej  można by np. zorganizować pałac ślubów.
Pan Radny Dariusz Górny zapytał o aktualną sytuację dotyczącą przeniesienia MOPSu do budynku Gimnazjum nr 1. Czy podjęto już w tej sprawie konkretną decyzję? Jak to przeniesienie ma wyglądać? Czy decyzji o przeniesieniu towarzyszy jakiś dokument? W jak sposób w tym względzie kształtują się wydatki?

Ad. pkt 5a
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, ze Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.
    Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?     
    Pan Radny Dariusz Górny zapytał Pana Burmistrza, z jakiego źródła weźmie środki finansowe jako udział własny w inwestycjach w latach 2014 – 2020?
    Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że przedstawiona na poprzedniej sesji symulacja finansowa pokazuje, że dopiero po wyemitowaniu obligacji Miasto będzie mieściło się we wszystkich współczynnikach, co pozwoli na korzystanie ze środków unijnych i realizację inwestycji w przyszłych latach.
    Pani Radna Anna Urban przypomniała, że Pan Burmistrz piastuje swój urząd od 6 lat, co oznacza, że jest doświadczonym samorządowcem. Oczywiście należy szukać oszczędności i emisja obligacji jest jednym ze źródeł. Pan Burmistrz powinien poszukać oszczędności również we własnym budżecie. Pani Radna przeanalizowała tabelę wydatków budżetu Miasta, w której ok. 1 mln zł mógłby Pan Burmistrz jeszcze w tym roku znaleźć, gdyby chciał podjąć męskie decyzje. Pan Burmistrz gdyby nie bał się pewnych osób, swoich przyjaciół, koalicjantów, bliskich współpracowników, to takie oszczędności mógłby wypracować. Pani Skarbnik na pewno również takie możliwości widzi. Inni samorządowcy również widzą możliwość zaoszczędzenia dodatkowych środków finansowych w naszym budżecie. Pani Radna oświadczyła, że nie będzie głosowała za emisją obligacji, ponieważ obawia się, że w przyszłym roku, kiedy sytuacja Miasta będzie jeszcze gorsza wówczas Pan Burmistrz powie, że to Państwo Radni odpowiedzialni są za tę sytuację a > wykonywał tylko zalecenie Państwa Radnych. Warto zastanowić się nad tym, aby poszukać oszczędności u siebie, ponieważ spotkamy się z sytuacją konieczności zaciągania kredytów tzw. wyprzedzających. Miało to miejsce w roku poprzednim. W tym wyemitujemy obligacje, a jaki ruch trzeba będzie wykonać w przyszłym roku? Pani Radna stwierdziła, że w końcu zabraknie możliwości kredytowania.
    Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że Pani Radna chyba nie rozumie systemu obligacji, albo nie chce go zrozumieć. Pan Burmistrz zapytał, czy deficyt budżetowy w zeszłym roku się zwiększył skoro zaciągnięto zobowiązania? Tak się nie stało, ponieważ udało się zaoszczędzić na pokrycie brakujących środków w oświacie. Planując budżet miasta na dany rok trudno jest przewidzieć, ile w danym roku trzeba będzie wygospodarować środków finansowych na zapłacenie tzw. „czternastki” w oświacie, albo ile wyniesie subwencja oświatowa, czy wpływy z podatków?
    Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że nie życzy sobie tego typu uwag, że nie rozumie, jak działa system obligacji, ponieważ doskonale go rozumie. Pan Burmistrz w tym wypadku powinien panować nad emocjami. Stwierdziła, że jako radna ma prawo do wyrażania swojego zdania i wygłoszenia go publicznie.
    Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że nie rozumie emocji Pana Burmistrza, ani też emocji Państwa Radnych, ponieważ po wyemitowaniu obligacji, jeżeli chodzi o zadłużenie Miasta, to nic w tym względzie się nie zmieni. Jest to sposób finansowania kredytów zaciąganych w następnych latach, które do tej pory obciążały budżet. Po wyemitowaniu obligacji takiej sytuacji już nie będzie. Obligacje w jakimś terminie trzeba będzie wykupić. Dzięki takiemu zabiegowi będzie można również wygospodarować środki finansowe na wkład własny potrzebny do tego, aby starać się o środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju inwestycji. Dzięki emisji obligacji poprawiamy kondycję finansową naszego Miasta na następne lata. Taki zabieg nie zwiększa zadłużenia, tylko powoduje, że obecny dług nie będzie brany pod uwagę
w latach przyszłych, i nie będzie potrzeby pokrywania niedoborów w kasie, które pojawiają się w związku z koniecznością spłaty kredytów. Nie trzeba będzie zaciągać kredytów na spłatę zbyt wysokich wydatków. Temat nie powinien wzbudzać emocji i wystarczyło tylko uważnie posłuchać, w jaki sposób działa system obligacji.
    Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, iż rozumie, w jaki sposób działa mechanizm związany z emisją obligacji. Jako przykład podał budżet domowy, w którym, jeżeli wydatki się kumulują, to chcemy je odłożyć w czasie. Wówczas chcemy skonsolidować zaciągnięte kredyty. Mechanizm obligacji działa podobnie. Pan Radny stwierdził, że to Rada Miejska sprawuje nadzór nad działalnością Pana Burmistrza i Rada, jak ojciec chciałaby zostawić coś wartościowego swoim dzieciom, ale nie chciałaby, aby te dzieci wydały to, co wartościowe niewiadomo, na co. Pan Radny stwierdził, że będąc przysłowiowym ojcem, nie wie, na co Pan Burmistrz planuje przeznaczyć środki, które będą pochodziły z emisji obligacji. Pan Radny chciałby współdecydować o wydatkowaniu kwoty 9,3 mln zł. Pan Radny oświadczył, iż przy głosowaniu nad emisją obligacji Pan Burmistrz nie może liczyć na jego głos.
    Pan Radny Tomasz Dobkowski wyjaśnił, że tak naprawdę pieniądze
z emisji obligacji zostaną wydatkowane na spłatę kredytów.
    Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że dyskusja dotyczy całego budżetu Miasta a nie tylko 9 mln zł, które będą pochodziły z obligacji. Budżet, aby móc się zamknąć wymaga zrównoważenia dochodów i wydatków i Pan Burmistrza oraz Rada Miejska są za to odpowiedzialni. Według ustawy
o samorządzie gminnym to Pan Burmistrz przedkłada Radzie budżet, dlatego Pan Radny chciałby mieć na niego wpływ, np. aby monitoring mógł być zrealizowany. Chciałby zastanowić się, czy zasadne jest wydawania ponad pół miliona złotych na Straż Miejską? Pan Radny chciałby otwartych dyskusji
i współdecydowania, ale niestety dzisiaj tego nie ma. Pan Radny stwierdził, że dając dziecku 100 zł chciałby wiedzieć, że te 100 zł zostanie wydatkowane rozsądnie.
    Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że emisja obligacji spowoduje, że przysłowiowe 100 zł zostanie odzyskane od systemu finansowania. Przykładem może być zakupiony komputer, który zamiast być spłacany w przyszłym roku, będzie spłacony za 3 lata, a w przyszłym roku będą tylko odsetki, ponieważ w budżecie zabrakło pieniędzy na spłatę całkowitych  rat.
    Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że Pan Radny Tomasz Dobkowski, w swoim wystąpieniu, powołuje się na konsultantów ekonomicznych, którzy na sesji 30 września 2013 r. tłumaczyli, na czym polega mechanizm emisji obligacji. Pani Radna stwierdziła, że wystąpienie tychże konsultantów wzbudziło jej niepokój, ponieważ przed sesją o 8.00 rano w gabinecie Pana Burmistrza odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM, na którym zachęcano do wyemitowania obligacji. Panowie konsultanci na tymże mini szkoleniu, używali bardzo często słowa „rolować budżet”. Pani Radna, pomimo tego, że rozumie, co oznacza termin rolować, pozwoliła sobie na sprawdzenie jego znaczenia w Słowniku Języka Polskiego pod red. PWN, wg., którego termin rolować oznacza: zwijać w rulon lub oszukiwać kogoś. WIKI Słownik internetowy podaje cztery znaczenia tego słowa, tj.: zwijać w rulon; pot. oszukiwać, zwodzić; pojęcie ekonom. spłacać dług za pomocą kolejnego długu na tych samych warunkach, w późniejszym okresie.; oszukiwać się nawzajem. Ponadto są również synonimy tego wyrazu, tj.: kołować, kiwać, nabierać, kantować, robić kogoś w balona, wpuścić kogoś w maliny. Bardziej wulgarnych synonimów Pani Radna nie przytoczyła.
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIX/222/13 została podjęta, 1 głosem za, przy 4 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 2/

Ad. pkt 5b
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, ze Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego „Mój rynek” w Augustowie. Udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.
    Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?     
    Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego „Mój rynek”
w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXIX/223/13 została podjęta jednogłośnie, 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 6
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, ze Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Augustowa za
I półrocze 2013 roku. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie sprawozdania w ww. sprawie.
    Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Augustowa za I półrocze 2013 roku.

Ad. pkt 7
    Na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.
    Pan Burmistrz zapewnił, iż wystąpi do Powiatowego Zarządu Dróg, który zarządza m.in. ul. Kościelną i zgłosi problem wystających pni po ściętych drzewach na parkingu.
    Pan Burmistrz poinformował, iż Miasto nie ma prawa przenosić Szkoły Muzycznej, ponieważ podlega >a Ministrowi Kultury i Sztuki.
    Na interpelację Pana Radnego Dariusza Górnego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.
    Pan Burmistrz poinformował, iż w tym miesiącu trwa przenoszenie Świetlicy Środowiskowej, które zakończy się również w tym miesiącu. Następnie przeniesiony zostanie Urząd Stanu Cywilnego, a do końca roku przeniesiony zostanie również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ze strony Straży Pożarnej nie ma żadnych uwag, jeżeli chodzi o użytkowanie budynku przez te jednostki. W budynku poprowadzona zostanie sieć komputerowa
i elektryczna. Wszystko zostanie sfinansowane w ramach bieżących wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta na ten rok.
    Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, iż Świetlica Środowiskowa zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum nr 1 do 1 listopada 2013 r.
    Pan Burmistrz poinformował, iż w budżecie miasta pojawi się oszczędność, ponieważ wypowiedziano umowę PUK „Kodrem” sp. z o.o., które zajmowało pomieszczenie na ul. Łaziennej. Pomieszczenie to było drogie
w utrzymaniu, ponieważ ogrzewano je olejem opałowym.
    Pan Radny Dariusz Górny zapytał, czy Rada Miejska zostanie powiadomiona o harmonogramie przeprowadzki? Na jakich warunkach jest >a przeprowadzana, i czy zawarto w tej sprawie porozumienie? Pracownicy nie wiedzą, jak faktycznie cała przeprowadzka ma wyglądać. Pan Radny stwierdził, że inne funkcje spełnia MOPS, a inne szkoła. Wszystkich pracowników MOPS nie można skupić na jednej otwartej przestrzeni przy szeregu biurek. Pan Radny chciałby wiedzieć, w jaki sposób określona zostanie powierzchnia potrzebna do funkcjonowania jednostek. Ile z tej przestrzeni jest skłonna oddać placówka oświatowa?
    Pan Burmistrz poinformował, iż na zapytanie Pana Radnego dokładnej odpowiedzi udzieli na piśmie.

Ad. pkt 8
    Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż wspólnie z kilkoma innymi miastami uzdrowiskowymi podjął działania dotyczące zmiany ustawy uzdrowiskowej, jeżeli chodzi o zapisy określające zakład przemysłowy w strefie C. Pewne gazety pisały o zagrożeniu utratą statusu uzdrowiska dla 10 miast. W ubiegłym tygodniu, za zgodą Pani Marszałek Sejmu, powołany został Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami uzdrowisk, na którym określono nasze oczekiwania odnośnie zapisów ustawowych. Najbliższe spotkanie prawdopodobnie odbędzie się w listopadzie i wezmą w nim udział pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie będzie miało na celu omówienie konieczności zmiany definicji zakładu przemysłowego w strefach uzdrowiskowych C. Chodzi również o jak najszybsze sprostowanie nieprawdziwych wypowiedzi dotyczących utraty przez uzdrowiska ich statusu, ponieważ ustawa jednoznacznie określa, że minister może nakazać, jeżeli występują ku temu przesłanki, aby dane uzdrowisko w ciągu 5 lat dostosowało się do warunków, jakie powinno spełniać. Spośród 10 uzdrowisk, które wymienia Ministerstwo, tylko Supraśl nie spełnia tychże warunków, ponieważ nie posiada zakładu leczniczego. Pozostała 9 – wiątka spełnia te wymogi i nie ma zagrożenia, że Augustów, czy inne uzdrowisko nie wydobywając borowiny, czy wody, straci
z tego tytułu status uzdrowiska. W ustawie wyraźnie napisano, że trzeba mieć wskazane miejsce wydobycia, natomiast nie mówi nic o wydobyciu. W sytuacji, gdy nastąpi zmiana ustawy w kwestii definicji zakładu przemysłowego wówczas również pojawi się w niej zapis, który nałoży na gminy obowiązek eksploatacji złóż leczniczych wskazanych na swoim terenie, na razie takiego obowiązku nie ma. Obecnie trwają poszukiwania nowych złóż borowiny na naszym terenie, ponieważ wydobycie borowiny z terenu Kolnicy może być bardzo trudne ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy unijne.  
    Pani Radna Małgorzata Grygo poinformowała, iż rodzice dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 pytają, kiedy dostaną zwrot pieniędzy za zakupione podręczniki? Zwrot tych środków następował najczęściej już pod koniec września, niestety w tym roku tak się nie stało.
    Pan Radny Zygmunt Zawadzki zauważył, że gospodarowanie środkami finansowymi z przeznaczeniem na zakup podręczników powinno wyglądać
w taki sposób, aby potrzebujące rodziny nie musiały czekać na zwrot pieniędzy.
    Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że zaistniała sytuacja może być spowodowana opóźnieniami, jakie mają miejsce przy przekazywaniu do budżetu miasta dotacji oświatowej.
    Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdziła, iż pieniądze z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazywane są z dużym opóźnieniem.
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Panią Kierownik MOPS, czy wpłynęły środki finansowe na dofinansowanie zajęć dla rodzin, które mają dzieci autystyczne?
    Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, iż wpłynęły środki na zasiłki stałe, na zasiłki okresowe i na opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych. Pozostałe pieniądze jeszcze nie wpłynęły.
    Pan Radny Jerzy Dobrowolski, w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego, zapytał, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie może funkcjonować bez podziału na gabinety w sytuacji, gdy zostanie przeniesiony do budynku zajmowanego przez szkołę? Pan Radny stwierdził, że zna większe jednostki, które muszą pracować w takich warunkach. Pan Radny stwierdził, że remont polegający na utworzeniu mniejszych gabinetów będzie kosztowny, a chyba nie ma potrzeby, aby taki remont przeprowadzać. Pan Radny stwierdził, że MOPS może bardzo dobrze funkcjonować przy obecnych wielkościach pomieszczeń, jakimi dysponuje szkoła.
    Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że do każdego pracownika MOPS przychodzą mieszkańcy. W sytuacji, gdy na wielkiej sali będzie siedziało 6-10 pracowników, przyjedzie jeszcze 6-10 mieszkańców, wówczas praca i rozmowa w takich warunkach będzie niemożliwa. Do rozmów z mieszkańcami będącymi niejednokrotnie w trudnej sytuacji życiowej i materialnej potrzebna jest intymność. Obecnie również sytuacja nie jest komfortowa, ponieważ
w pokojach pracuje po 3 pracowników.
    Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że rozkład na poszczególne działy MOPS jest szczegółowo analizowany. Warunki do pracy z mieszkańcami będą zapewnione. Najprawdopodobniej przygotowane zostaną specjalne boksy podobne do tych, które funkcjonują w bankach.
    Pani Radna Ewa Perkowska oświadczyła, że z dniem 17 października 2013 roku składa rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych Prawo
i Sprawiedliwość. Swoją rezygnację złożyła na ręce Pani Krystyny Wilczewskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej RM i Pani Anny Urban – Przewodniczącej Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, /zał. nr 4/.
    Pani Renata Metelicka – Redaktor Naczelna Przeglądu Powiatowego poinformowała, iż na terenie Augustowa powstało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które zajmuje się w szczególności zwierzętami porzuconymi, pobitymi, chorymi. Towarzystwo ma za zadanie poszukiwanie dla tych zwierząt domu, aby nie musiały trafić do schroniska. Pani Renata Metelicka poinformowała, iż Towarzystwo zajmuje się zbieraniem środków finansowych
z przeznaczeniem na karmę, lekarstwa i opiekę weterynaryjną. Poprosiła wszystkich zebranych na sesji o wsparcie całej akcji.
    Pani Radna Bożenna Ziemak poinformowała, że ww. Stowarzyszenie nie ma jeszcze żadnych funduszy, ponieważ jest w trakcie rejestracji. Obecnie pod opieką stowarzyszenia znajduje się 13 psów.
    Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM
w odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej Małgorzaty Grygo poinformował, iż zwrot kosztów zakupu książek i wyprawki szkolnej odbywa się w kasie Urzędu Miejskiego. Wyznaczona jest godzina oraz dzień tej wypłaty. Pan Kierownik otrzymał informację, że 2 uczniów do tej pory nie zgłosiło się po zwrot pieniędzy. Poinformował, iż środki finansowe zostały przekazane szkołom miejskim, a wypłata jest realizowana zgodnie z procedurą. Jeżeli rodzic przyniesie rachunki na odpowiednią kwotę wówczas otrzymuje zwrot poniesionych kosztów. W sytuacji, gdy takich rachunków nie przedłoży wówczas wypłata nie następuje. Pan Kierownik poinformował, iż kontaktował się z Panem Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2, który powiedział, że nie ma takiej sytuacji, aby rodzice nie otrzymali pieniędzy, jeżeli przedstawili odpowiednie rachunki.
    Pani Radna Małgorzata Grygo powiedziała, że dzisiaj rozmawiała
z matką pięciorga dzieci, która prosiła o interwencję w jej sprawie. Pani Radna stwierdziła, że pani ta na pewno składała podanie oraz potrzebne rachunki potwierdzające zakup wyprawki szkolnej i chciałaby wiedzieć, kiedy w Szkole Podstawowej nr 2 rozpocznie się wypłata związana z poniesionymi kosztami ?
Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM powiedział, że być może przypadek tej pani jest przypadkiem indywidualnym, ponieważ zdarza się tak, że czasami wypłata ww. środków opóźnia się,
a przyczyny mogą być bardzo różne. Pan Kierownik powiedział, że trudno jest mu powiedzieć, dlaczego akurat ta osoba nie otrzymała jeszcze należnej jej wypłaty środków, ale można to sprawdzić. Z tego, co się orientuje zwrot kosztów zakupu wyprawki szkolnej odbywa się na bieżąco.
Pani Radna Małgorzata Grygo powiedziała, że kobieta, z którą rozmawiała już od kilku lat korzysta z ww. pomocy i bardzo pilnuje, aby dopełnić wszelkich formalności, które temu towarzyszą.
Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że na poprzedniej sesji,
w formie interpelacji, zapytał Pana Burmistrza o współpracę z Nadleśnictwami. Pan Burmistrz obiecał na te interpelację odpowiedzieć.
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zapewnił Pana Radnego, że na swoją interpelację otrzyma odpowiedź w terminie.
Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że od poprzedniej sesji minęły już 2 tygodnie, a jest to chyba wystarczający czas na przygotowanie odpowiedzi. Pan Burmistrz za chwilę odpowie, że wg KPA ma 3 miesiące na udzielenie odpowiedzi. Pan Burmistrz chcąc skorzystać z 3 miesięcznego terminu na udzielenie odpowiedzi powinien w ciągu miesiąca o tym poinformować.
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że odpowiedź na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego nie została jeszcze przygotowana, ale zapewnił, że nie będzie występował o przedłużenie terminu na odpowiedź.
Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że na sesji zgłosił również zapytanie dotyczące ul. Kolejowej i deklaracji przedsiębiorców /większych i mniejszych/, co do gotowości w partycypowaniu w kosztach remontu tej ulicy. Pan Radny zapytał, czy pan Burmistrz z ww. podmiotami nawiązał jakieś kontakty, i czy zastanawiał się nad odpowiedzią, którą otrzymał od PKP odnośnie nieruchomości, która dotyczy możliwości częściowego wykupu tych gruntów? Pan Radny stwierdził, że atmosfera ku temu, aby podjąć rozmowy jest sprzyjająca.
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż rozmowa z PKP prowadzona jest w formie korespondencji. Kwota zaproponowana przez PKP jest kwotą za wieczyste użytkowanie gruntu, a nie wykupu ich na własność. Obecnie trwają rozmowy, aby przedmiotowy grunt można było odkupić od PKP za niższą kwotę niż zaproponowano. W sytuacji, gdy PKP nie wyrazi na to zgody wówczas Pan Burmistrz spotka się
z przedsiębiorcami. Pan Burmistrz poinformował, że kontaktuje się w tej sprawie bezpośrednio z Panem Radnym Tomaszem Dobkowskim.
Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że już na tym etapie Pan Burmistrz mógłby podjąć rozmowy z przedsiębiorcami. Pan Radny stwierdził, że z ich strony również są deklaracje do rozpoczęcia rozmów z PKP. Należałoby wspólnie wystąpić i podjąć negocjacje.
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że znalazł się chętny do nabycia dworca PKP, łącznie z częścią terenu. Pan Burmistrz rozmawiał z tą osobą i ustalono pewne kierunki. Osoba ta prowadziła również negocjacje z PKP, ale na razie Pan Burmistrz nie zna ich wyniku. Pan Burmistrz zapewnił, że w przyszłym tygodniu powróci do tego tematu.
Pan Radny Jarosław Radzio zgłosił zapytanie dotyczące inwestycji na boisku miejskim przy ul. Tytoniowej. Poprosił o podanie szczegółów dotyczących całego przedsięwzięcia.
Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała, iż stadion miejski udało się wpisać na listę priorytetowych działań inwestycyjnych związanych z lekką atletyką Ministerstwa Sportu. Działania te planowane są do wykonania do 2017 roku. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące inwestycji, to na następną sesję można zaprosić Pana Andrzeja Zarzeckiego Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji, który o nich opowie. Jednym z punków porządku obrad przyszłej sesji może być ww. sprawa.
Pan Radny Tomasz Dobkowski zgłosił zapytanie dotyczące czystości
w mieście. Pan Radny zauważył, że odpady zielone, które powstają u wielu mieszkańców jesienią w ogrodach w momencie wytworzenia stają się własnością gminy. Pan Radny zapytał, co należy zrobić w sytuacji, gdy tych odpadów jest bardzo dużo? PT „Necko” sugeruje, aby każdy w takiej sytuacji posiadał 110 l pojemnik, który >i odbiorą po sygnale telefonicznym, że został już zapełniony. Pan Radny zapytał, co robić w sytuacji, gdy tych odpadów powstanie znacznie więcej?
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że
w takiej sytuacji należy zadzwonić do PT „Necko” i zgłosić ten fakt.
Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że zapytanie zgłosił, ponieważ z tym wywozem jest jednak problem.
Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta przypomniała, że w uchwale podjętej przez Państwa Radnych zapisano, że firma wywożąca odpady komunalne ma obowiązek odebrania każdej ilości wytworzonych śmieci.
Pani Radna Bożenna Ziemak zapytała, czy firma wywożąca śmieci
z posesji indywidualnych, w przypadku zmiany dni tego wywozu, powinna poinformować o tym fakcie mieszkańców? Pan Radna uzyskała odpowiedź twierdzącą i poinformowała, że firma wywożąca z całą pewnością nie wywiązuje się z tego obowiązku.
Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta przypomniała, że w uchwale Rady Miejskiej określono częstotliwość wywozu nieczystości i wynosi >a
2 razy w miesiącu. W sytuacji, gdy np. u kogoś śmieci zabierane są we wtorek,
a co dwa tygodnie, w danym miesiącu, wypadną 3 wtorki, wówczas termin wywozu przesunięty będzie o jeden tydzień.
Pan Radny Marcin Kleczkowski zadał pytanie dotyczące podpisania umowy ze schroniskiem dla zwierząt w Radysach. Pan Radny stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że na zapytanie ofertowe Miasta odpowiedzieć może wiele firm. Pan Radny podał przykład schroniska w Sejnach, które dysponuje ewidencją psów, z wykorzystaniem zdjęć. Ewidencja prowadzona jest w taki sposób, że ludzie mogą łatwo zidentyfikować psa, który np. zginął z ulicy. Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, czy rozważa możliwość wysłania zapytania ofertowego do szerszej liczby podmiotów, aby np. schronisko dla zwierząt
w Sejnach mogło również złożyć swoją ofertę?
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że Burmistrza Miasta obowiązują przepisy dotyczące organizowania przetargów. Jeżeli chodzi o schronisko dla zwierząt, to w tym przypadku zorganizowano przetarg otwarty, gdzie najważniejszy element stanowiła cena. W momencie, gdy zgłaszane są jakieś uwagi na temat Schroniska w Radysach wówczas jego właściciel prosi o wskazanie miejsca gdzie ma odwieźć psy z Augustowa.
Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że zachowanie właściciela Schroniska w Radysach jest oburzające i nie powinno mieć miejsca.
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że właściciel zachowuje się w ten sposób, ponieważ zdaje sobie sprawę, że na tym terenie jest monopolistą. Pan Burmistrz stwierdził, że nie stać nas za płacenie
23 zł za pobyt jednego psa w ośrodku w Suwałkach.
Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła uwagę, że kwota, o której wspomniał Pan Burmistrz dotyczy pobytu psa
w hotelu w Suwałkach, a nie w schronisku.  
Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że w tym przypadku być może jest to kwestia specyfikacji przetargowej, gdzie waga ceny była trochę mniejsza.
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrza Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o przepisy o zamówieniach publicznych to w przetargu najważniejsza jest waga ceny.
Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że skoro gminy mogą zbudować firmę komunalną BIOM, to również wspólnie mogłyby zbudować schronisko dla zwierząt.
Pani Radna Bożenna Ziemak stwierdziła, że cała dyskusja jest bezprzedmiotowa, ponieważ najprawdopodobniej schronisko w okolicach Augustowa niebawem powstanie. Prace są bardzo zaawansowane, a schronisko będzie spełniało wysokie standardy, co nie będzie wiązało się z wysokim nakładem kosztów. Okazuje się, że można coś takiego stworzyć nie angażując wielkich środków finansowych, a kiedyś tłumaczono Radnym, że do takiego przedsięwzięcia potrzebne są ogromne nakłady. Można wybudować takie schronisko bez olbrzymich środków, ale potrzeba do tego wielu bardzo zaangażowanych osób. Udało się do takich ludzi dotrzeć. Jeden z nich za darmo oszacował koszty przystosowania terenu pod schronisko dla zwierząt. Pani Radna wyraziła nadzieję, że właściciel Schroniska w Radysach przestanie być monopolistą. W momencie, gdy całe przedsięwzięcie zostanie zakończone wówczas wszyscy zostaną zaproszeni do obejrzenia jego efektów.
Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że właśnie ruszyła Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Koszarówce k. Grajewa.
Pan Radny Marcin Koszewski zgłosił prośbę, aby na ul. Pensjonatowej zainstalować przynajmniej dwie lampy, ponieważ po zmroku na ulicy jest bardzo ciemno.

Ad. pkt 9
    Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XXIX sesję Rady Miejskiej
w Augustowie.


Protokołowała:                                                    Przewodniczyła:
/Ewa Szczepańska/                                              Przewodnicząca
                                                                 Rady Miejskiej w Augustowie

                                                                       /Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2013-11-29