Protokół Nr XXVIII/13 z obrad XXVIII sesji RM z 30.09.2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/13

z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 w dniu 30 września 2013 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych — lista obecności w załączeniu /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.02

i zakończono o 15.13

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie nagród i wyróżnień uczniom szkół augustowskich, laureatom Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia od Powiatu Augustowskiego realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę dróg powiatowych,

b) współfinansowania w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie,

c) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

d) zmian budżetu miasta na 2013 rok,

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 — 2023,

f) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

g) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”,

h) przyjęcia Regulaminu targowiska stałego „Mój rynek” w Augustowie,

i) określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasta Augustów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

j) upoważnienia Burmistrza Miasta Augustowa do ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Augustowa,

k) wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa,

l) przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa.

6. Zasięgnięcie opinii w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Augustów od Polskich Kolei Państwowych prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 2,1190 ha z przeznaczeniem pod ulicę Kolejową.

7. Informacja Burmistrza Miasta o spółkach miejskich.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji RM z 24.06.2013 r.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej przed otwarciem obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej, za pozwoleniem Państwa Radnych, udzieliła głosu Pani Janinie Osewskiej — Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie oraz Prezesowi Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych

Pani Janina Osewska — Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie poinformowała, że rok szkolny 2013/2014 jest rokiem jubileuszowym 65 -lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 6 w Augustowie i w związku z tym wręczyła Państwu Radnym zaproszenia na galę jubileuszu, która odbędzie się 12 października i będzie połączona z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Pan Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych powiedział, że jest mu niezmiernie miło poinformować wszystkich zebranych, że Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej nadał honorowe odznaczenie kombatanckie Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu — Burmistrzowi Miasta. Honorowe odznaczenie to złoty krzyż Obrońców Kresów Wschodnich za popularyzowanie i wspomaganie działalności kombatanckiej, które Pan Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych wręczył Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu — Burmistrzowi Miasta.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej w imieniu swoim oraz całej Rady Miejskiej pogratulowała Panu Burmistrzowi tak znakomitego odznaczenia i udzieliła mu głosu.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że jest ogromnie zaskoczony dzisiejszym wyróżnieniem, które jest dla niego wielkim honorem. Zapewnił, że do czasu piastowania funkcji burmistrza nigdy nie zapomni o Kombatantach i zawsze będzie ich wspomagał.

Ad. pkt 1

Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 18 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego — Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką — Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do przedłożonego porządku obrad?

Pan Kazimierz Kożuchwski — Burmistrz Miasta zaproponował, aby w punkcie 5ł porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji ds. referendum w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r.

Pani Radna Anna Szałwińska zwróciła uwagę, iż w zaproponowanym porządku obrad zabrakło punktu dotyczącego sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że uwaga Pani Radnej jest słuszna i zaproponowała, aby złożenie sprawozdania przez Pana Burmistrza ze swojej działalności nastąpiło w punkcie 4a porządku obrad.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że ma pewne wątpliwości do punktów 5a i 5b porządku obrad mówiących o realizacji zadania inwestycyjnego wspólnie z Powiatem. Pojawiły się wątpliwości, co do porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Powiatem. W informacji ze Starostwa Powiatowego wynika, że porozumienie w tym kształcie nie będzie umożliwiało realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie części ulicy 3 Maja. Pan Radny poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie tej wątpliwości. Kwestia podnoszona przez Starostwo to fakt, że będzie ono musiało wyłożyć całą kwotę przypisaną Powiatowi i gminom, a dopiero później Gmina Miasto Augustów będzie rekompensować nakłady poczynione przez Powiat. W związku z tym plany przebudowy ul. 3 Maja spełzną na niczym.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że zgłoszona przez Pana Radnego uwaga nie wnosi żadnych zmian do zaproponowanego porządku obrad. Zapewniła, że przy okazji realizacji poszczególnych punktów porządku obrad wszelkie wątpliwości będą na bieżąco wyjaśniane.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że jego uwaga dotyczy zaproponowanego porządku obrad, ponieważ skoro pewne zapisy są niekorzystne to można w tym momencie podjąć decyzję, aby w ogóle tej sprawy nie głosować. Głosowanie nie ma sensu skoro nie daje gwarancji realizacji zaplanowanych zadań.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że po uzyskaniu niezbędnych informacji Państwo Radni podejmą decyzję, czy dana uchwała będzie poddana pod głosowanie, czy też nie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że odpowiedź Pani Przewodniczącej go nie satysfakcjonuje, ponieważ w tym momencie nikt nie wyjaśnił zgłoszonych przez niego wątpliwości, a w tym momencie wypadałoby to uczynić.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, iż zadano Państwu Radnym pytanie, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Pani Przewodnicząca zapytała Pana Radnego, czy chciałby jakiś punkt dodać lub usunąć z zaproponowanego porządku obrad?

Pan Radny Marcin Kleczkowski odpowiedział, że aby podjąć decyzję o przyjęciu zaproponowanego porządku obrad chciałby uzyskać odpowiedź Pana Burmistrza na temat, o którym wspomniał wcześniej.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. Odpowiedź na wątpliwości Pana Radnego zostanie udzielona przy okazji realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty 16 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. (zał. Nr 2)

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 3 porządku obrad, tj. do wręczenia nagród i wyróżnień uczniom szkół augustowskich, laureatom Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu — Kierownikowi Wydziału Edukacji UM.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM wręczył nagrody i wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Projektu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Konkurs przeprowadzono w Augustowie już kolejny raz i w ramach I etapu kampanii, czyli od 1 kwietnia do 30 czerwca odbyło się 5 konkursów indywidualnych — „Na tropie piękna” — dla uczniów szkół podstawowych, „Dzielę się pięknem” — dla uczniów szkół gimnazjalnych, „Mały odkrywca” — dla uczniów szkoły podstawowej, „Eksplorator” dla gimnazjalistów, „Szukamy młodych mistrzów — lokalni liderzy” dla gimnazjalistów. Do biura kampanii napłynęły 1000 prac z całej Polski. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszego miasta:

- Kacper Bądzio ze Szkoły Podstawowej nr 6,

- Zuzanna Piotrowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2,

- Monika Chełmińska ze Szkoły Podstawowej nr 4,

- Izabela Pietraszkiewicz z Zespołu Szkół Samorządowych,

- Weronika Jagłowska z Zespołu Szkół Samorządowych,

- Wiktoria Bielenica z Zespołu Szkół Samorządowych,

- Aleksandra Szynka z Zespołu Szkół Samorządowych,

- Bartosz Sztuk z Zespołu Szkół Samorządowych,

- Zuzanna Siemieniec ze Szkoły Podstawowej nr 4,

- Urszula Olszewska z Gimnazjum nr 3,

- Daniel Karbowski z Gimnazjum nr 3,

- Anna Wajser z Gimnazjum nr 1.

Pan Kierownik bardzo serdecznie pogratulował ogólnopolskim laureatom i poprosił Pana Burmistrza oraz Panią Przewodniczącą o wręczenie nagród. Wyróżnione osoby wśród oklasków odbierały przyznane wyróżnienia.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej pozwoliła sobie na odczytanie treści otrzymanego certyfikatu: „Niniejszy dokument otrzymuje jednostka samorządu terytorialnego Miasto Augustów. Certyfikat potwierdza zaangażowanie samorządu w Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2013 r.”, a tym samym objęcie mieszkańców nowoczesną profilaktyką i edukacją”. (zał. Nr 3)

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił interpelację dotyczącą propozycji Nadleśniczych Augustowa i Szczebry, która padła przed rokiem, aby zorganizować, czy urządzić park leśny w lesie znajdującym się w strefie ochronnej uzdrowiskowej A wzdłuż Alei Kardynała Wyszyńskiego. Rok temu na posiedzeniu Komisji Rozwoju RM padła deklaracja ze strony Nadleśnictwa, że takie urządzenie parku leśnego jest możliwe i do tego celu potrzebny jest wniosek Miasta do planów wieloletnich dotyczących gospodarki leśnej. Konkretnie chodzi o wyłączenie tego obszaru z planowanej gospodarki leśnej. Pan Radny zapytał, co przez cały rok w tej sprawie się zmieniło i co udało się w niej zrobić? Pan Radny zapytał, czy ten pomysł jest realny i możliwy do zrealizowania? Spotkał się on z dużym zainteresowaniem wszystkich Państwa Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji.

Druga interpelacja dotyczy funkcjonowania systemu zbiórki odpadów śmieci na terenie Miasta. Pan Radny zapytał, jak dzisiaj ta sprawa wygląda? Jakie są wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości i ogólnie, w jaki sposób przebiega cały proces? Czy docierają sygnały od mieszkańców i czego dotyczą?

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zgłosił interpelację dotyczącą ulic w mieście. Zapytał, kiedy zniknie hipokryzja polegająca na tym, że mówi się, że mieszkamy w mieście, a ulice należą do Powiatu? Powinno się uregulować kwestię własności ulic znajdujących się na terenie miasta i wszystkimi powinno zawiadywać Miasto, aby nie dochodziło do tego typu nieporozumień.

Druga interpelacja dotyczy domu usytuowanego na rogu ulic: Nadrzecznej i Kwaśnej. Sprawa poruszana była wielokrotnie i do tej pory nic się nie zmieniło, a budynek zagraża uczestnikom ulicy.

Trzecia interpelacja dotyczy znaku drogowego na ulicach: Wypusty i Słowackiego, który w określonych godzinach zakazuje ruchu samochodami ciężarowymi o określonej masie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski przypomniał, że Pan Burmistrz z kwoty 22 mln zł, możliwej do pozyskania, na inwestycję nad jez. Necko uzyskał tylko 9 mln zł i jest to jeden z zarzutów Klubu Radnych PO pod adresem Pana Burmistrza. Pan Radny zapytał, czy pozostałą część tych pieniędzy można jeszcze pozyskać, ponieważ taką informację usłyszał na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej?

Druga interpelacja dotyczy oświetlenia ulicznego w mieście. Od kiedy zostanie ono wyłączone i w jakich godzinach? Czy istnieje możliwość, aby jednak tego oświetlenia nie wyłączać?

Pani Radna Anna Szałwińska zapytała, na jakim etapie znajduje się sprawa przeniesienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku Gimnazjum nr 1? Prasa rozpisuje się na ten temat, podaje konkretne przykłady i terminy, dlatego warto by poznać konkrety w tej sprawie.

Pani Radna Bożenna Ziemak zgłosiła interpelację dotyczącą bezpańskich psów w mieście. Zapytała, czy schronisko w Radysach odpowiedziało na pisma Rady Miejskiej, w których zapytywano m.in. o ilość psów z terenu Augustowa, które przebywają aktualnie w schronisku i o katalog tych psów. Jeżeli wciąż nie ma takiej odpowiedzi, to chciałaby zorganizować wyjazd do Radys w celu skatalogowania psów pochodzących z Augustowa.

Pani Radna Anna Urban zapytała, jaki jest ogólny koszt ponoszony przez Urząd Miejski na prowadzenie Przeglądu Augustowskiego w 2012 roku oraz do 30 czerwca 2013 r. Ile w tym wynosi wynagrodzenie redaktorów, w tym Redaktora Naczelnego, również w tych dwóch okresach? Jaki jest zwrot wydrukowanych numerów w stosunku do nakładu? Pani Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Pani Joanna Lisek zgłosiła interpelację dotyczącą strategii rozwoju oświaty w naszym mieście? Miasto znajduje się w przededniu konstruowania budżetu na 2014 r. a ta kwestia nadal nie została uregulowana. Nadal nie wiadomo jak oświata miejska będzie wyglądała? Jaka będzie sieć szkół i przedszkoli? Poprosiła przynajmniej o przedstawienie zarysu strategii rozwoju oświaty w mieście, którą obiecano Państwu Radnym.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała o zadanie inwestycyjne dotyczące targowiska miejskiego. Prasa donosi, że blaty na targowisku zostaną wymienione na kamienne. Pani Radna poprosiła Pana Burmistrza o udzielenie pełnej odpowiedzi w tej sprawie. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów RM Pan Burmistrz powiedział, że ww. zadanie zostało zakończone.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała Pana Burmistrza, czy są jakieś programy unijne, do których mogłoby przystąpić nasze miasto i uzyskać środki finansowe na wymianę centralnego ogrzewania? Czy mieszkańcy naszego miasta mogliby skorzystać z takiej dotacji?

Pan Radny Jerzy Dobrowolski poprosił o ogłoszenie 5 minutowej przerwy w obradach sesji.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej, za zgodą Państwa Radnych, ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. pkt 4a

Wznawiając obrady po przerwie, Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej — Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pani Izabela Piasecka — Zastępca Burmistrza Miasta złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej, za okres od 1.07.2013 r. do 25.09.2013 r.

Ad. pkt 5a

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę dróg powiatowych. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Augustowskiego realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę następujących odcinków dróg powiatowych ul. Polna — 12mb, ul. Księdza Skorupki — 30mb, ul. Wojska Polskiego — 40mb w ramach projektu „Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie — Etap I" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych — Etap II Bezpieczeństwo — Dostępność — Rozwój. Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Józefowi Górskiemu — Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska UM
omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać?

Pani Radna Bożenna Ziemak przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu 30 września 2013 r. projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę dróg powiatowych zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, czy zostało zawarte stosowne porozumienie z Powiatem Augustowskim? Pieniądze będą pochodziły ze „schetynówek”, jaki jest procent dofinansowania?

Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że po podjęciu uchwały przez Radę Miejską Burmistrz Miasta podpisze stosowne porozumienie, które jest już przygotowane.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że dofinansowanie wynosi 50%.

Pan Radna Joanna Lisek zapytała, czy projekt obejmuje całą ulicę Rynek Zygmunta Augusta?

Pan Józef Górski - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że projekt odejmuje odcinek drogi od strony dworca PKS.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/211/13 w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę dróg powiatowych została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5b

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie współfinansowania w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie. Projekt uchwały dotyczy przyjęcia w budżecie miasta na rok 2014 zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2524B 3 Maja w Augustowie na odcinku od ulicy Rynek Zygmunta Augusta do ulicy Hożej” realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych — Etap II Bezpieczeństwo — Dostępność - Rozwój. Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, iż wpłynęła odpowiedź Zarządu Powiatu Augustowskiego na pismo Burmistrza Miasta Augustowa, z prośbą o poinformowanie Państwa Radnych. W piśmie Zarząd Powiatu Augustowskiego oświadczył, iż zna obowiązki spoczywające na samorządzie powiatowym w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Wobec stanowiska zawartego w ww. piśmie Zarząd Powiatu informuje, że widzi zasadność, a wręcz konieczność wykonania przebudowy ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Rynku Zygmunta Augustowa do ulicy Hożej realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych — Etap II Bezpieczeństwo — Dostępność — Rozwój, co zgodnie z porozumieniem jest warunkiem realizacji drugiego etapu robót.

Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że niezbędna do złożenia wniosku o uzyskanie dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych — Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie współfinansowania w 2014 r. zadania inwestycyjnego, jak również umowa o partnerstwie w realizacji tego zadania. Według wyceny szacunkowej Powiatowego Zarządu Dróg wartość zadania wynosi 3.010.000 zł. W ramach programu istnieje szansa otrzymania dofinansowania w wysokości 1.505.000 zł. Budżet powiatu pokrywałby koszty w wysokości 683.300 zł, natomiast budżet Miasta w wysokości 821.700 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty drogowe, kanał deszczowy i oświetlenie uliczne. Nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu ulicy Mostowej - Rynek Zygmunta Augusta, zatok parkingowych i chodników będzie wykonana z elementów granitowych kamiennych, nawierzchnia jezdni odcinka od ulicy Hożej będzie wykonana z asfaltobetonu, chodniki, zatoki parkingowe z kostki brukowej. Wszystkie elementy pasa drogowego, czyli jezdnia, zatoki parkingowe, chodniki odcinka od ulicy Mostowej do ulicy Ks.Ściegiennego będą wykonane z elementów kamiennych granitowych. Nawierzchnia odcinka od ulicy Ks.Ściegiennego do ulicy Hożej będzie wykonana z asfaltobetonu, a chodniki i zatoki parkingowe z kostki betonowej.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zwrócił uwagę na kwestię porozumienie z Powiatem Augustowskim, które będzie zawarte. Przypomniał, że już dawno mówił o budowie ulicy 3 Maja, jednak dziwi się, że przez tyle lat władze miejskie i powiatowe nie mogły się porozumieć, bo powstała okazja skorzystania z 50% dofinansowania. Pan Radny zwrócił uwagę, iż nie zostanie zrobiona część ulicy 3 Maja, która łączy się z drogą krajową nr 8. Stwierdził, że można było postarać się o wykonanie dokumentacji. Poza tym droga od ulicy Hożej do Rynku Zygmunta Augusta będzie dużo węższa i na całej długości powstaną zatoki. Pan Radny powiedział, iż dziwi się, że nie zostanie wybudowana cała ulica 3 Maja, do ronda Marconiego, skoro powstała możliwość uzyskania dotacji.

Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że po otrzymaniu dofinansowania inwestycja zostanie zrealizowana według dokumentacji projektowej wykonanej przez Miasto w latach poprzednich. Pozwolenie na budowę zostało przeniesione z gminy Miasto Augustów na Powiatowy Zarząd Dróg, gdyż inwestorem, wykonawcą zadania będzie Zarząd Powiatu w Augustowie. Pan Kierownik poinformował o zmianie parametrów jezdni, której szerokość będzie wynosiła 7 metrów.

Pan Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że wszyscy są ciekawi, dlaczego nie można ulicy 3 Maja wybudować na całej długości.

Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że drogę można zbudować, tylko trzeba przede wszystkim posiadać środki finansowe i przygotować zadanie, a nawet powiększyć zakres rzeczowy o ulicę Ogrodową. Obecnie powstała szansa na złożenie wniosku i otrzymanie dofinansowania, to przynajmniej należy skorzystać z tej szansy. Pan Kierownik zaproponował, aby w przypadku pojawienia się możliwości w przyszłym roku, kiedy będzie funkcjonował program „schetynówki”, władze miejskie i powiatowe porozumiały się i złożyły wniosek o uzyskanie dotacji na wykonanie drugiego odcinka od ulicy Hożej do ronda Marconiego.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie samorząd miejski i powiatowy nie posiadają środków finansowych, które trzeba byłoby dołożyć do budowy ulicy 3 Maja na całej długości, dlatego została podjęta decyzja o budowie części ulicy.

Pani Radna Joanna Lisek powiedziała, że można było wykonać całą ulicę 3 Maja, gdyby była wykonana dokumentacja do ronda Marconiego.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy porozumienie, które dzisiaj zostanie zawarte ze Starostwem Powiatowym gwarantuje wykonanie inwestycji? Pan Radny zwrócił uwagę na zachowanie Pana Romana Krzyżopolskiego, iż w sposób niedopuszczalny i niegodny urzędnika wyrażał się o innych osobach.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że po podjęciu uchwały przez Państwa Radnych podpisze ww. porozumienie, którego realizacja będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania. Uchwała w sprawie współfinansowania w 2014 r. zadania inwestycyjnego Augustowie jest uchwałą intencyjną. Jeżeli środki nie wpłyną, to nie będzie mowy o realizacji ulicy i trzeba będzie szukać pieniędzy z innych źródeł, którymi są fundusze unijne 2014-2020 lub ewentualnie „schetynówki”, jeśli będą utrzymane w przyszłym roku.

Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydziału Edukacji UM wyjaśnił, że Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie realizację zadania wspólnie z Miastem Augustów i Pan Radny Marcin Kleczkowski nie powinien przejmować się, czy Powiat Augustowski sobie z tym poradzi. Gdyby miała być wykonana cała ulica 3 Maja od Rynku Zygmunta Augustowa do ronda Marconniego, to można byłoby zapomnieć o realizacji tego zadania, ponieważ próg dofinansowania przekroczyłby 7 mln zł. Podział ulicy na etapy jest dobrym rozwiązaniem, bo przynajmniej sposób dofinansowania jest jasno określony.

Pan Radny Marcin Kleczkowski odniósł się do wypowiedzi Pana Romana Krzyżopolskiego stwierdzając, że uchwały, które podejmuje Rada Miejska, są jego sprawami.

Pani Radna Bożenna Ziemak przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu 30 września 2013 r. projekt uchwały w sprawie współfinansowania w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/212/13 w sprawie współfinansowania w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5c

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Augustowa. Udzieliła głosu Panu Marcinowi Choroszewskiemu — Kierownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju UM z prośba o omówienie projektu ww. uchwały.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM omówił projekt ww. uchwały.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy są już jakieś założenia do planu i czy zakłada się udział procentowy, przeznaczenie środków na modernizację źródeł ciepła w gospodarstwach jednorodzinnych i jakiś procent na modernizację w innych miejscach, jak na przykład ciepłownia miejska?

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM wyjaśnił, że obecnie takich założeń nie ma. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wskazywał konkretne działania, które będzie należało w latach 2014-2020 podjąć, aby uzyskać określone efekty. Działania określone przez plan będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie i do realizacji określonych celów, będą wskazywały możliwości zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach administracji publicznej, jak również w budynkach indywidualnych mieszkańców.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być drugą Naturą 2000. Plan będzie mógł funkcjonować w blokach, gdzie jest rozwinięta sieć ciepłownicza. Pan Radny stwierdził, że w Polsce wydobywany jest węgiel i przyjęcie planu może doprowadzić do wyeliminowania jednej gałęzi gospodarki. Czy Unii Europejskiej zależy na tej likwidacji? Czy biedni ludzie będą w stanie ten program przyjąć?

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/213/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5d

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej — Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miejski omówiła projekt ww. uchwały.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy zwiększenie przychodów w tytułu sprzedaży obligacji skarbowych dotyczy tych samych obligacji, które są przedłożone w kolejnym projekcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu?

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miejski odpowiedziała, że tak. Są to te same obligacje. Przypomniała, odnośnie uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej, że emisja obligacji pozwoli głównie na spełnienie wskaźników zadłużenia. Od początku 2014 r. obowiązują indywidualne wskaźniki spłat liczone na podstawie wykonanych budżetów z trzech poprzednich lat. Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła ostatnią uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na to, że nie zostały spełnione wskaźniki spłat w 2014 r. i 2015 r. Miasto spłacając kredyty zgodnie z planem spłat, nie spełnia indywidualnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych, a spłaty są dużo wyższe niż możliwości wynikające z art. 243 ustawy.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy nie ma jakiejś niezgodności, że najpierw jest podejmowana uchwała w sprawie zmian budżetu miasta, a następnie w sprawie emisji obligacji komunalnych?

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miejski wyjaśniła, że nie ma takiej niezgodności, ponieważ zmiany dotyczą tegorocznego budżetu, a ponieważ załącznikiem obowiązkowym są przychody i rozchody, w związku z tym obligacje są jednym z elementów uchwały budżetowej.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, co się stanie, jeśli Rada Miejska nie podejmie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, które są elementem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta?

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miejski powiedziała, że Państwu Radnym został przedłożony projekt uchwały, który zakłada emisję obligacji komunalnych, więc istnieje obowiązek ujęcia ich w przychodach i rozchodach. Uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej również zakłada taką emisję i spłaty w czasie do 2023 r. Aby można było wyemitować obligacje istnieje konieczność podjęcia odrębnej uchwały. Wszystkie trzy uchwały muszą być spójne i zawierać te same kwoty, stąd emisja obligacji znajduje się w tych trzech dokumentach i zawiera te same kwoty.

Pani Radna Joanna Lisek uznała, że najpierw powinna być podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych, a potem kolejne uchwały.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta stwierdziła, że niepodjęcie uchwały spowoduje, że nie będzie emisji obligacji. Natomiast podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie nie daje możliwości zaciągnięcia długu.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że trzeba trzymać się przyjętego porządku obrad i stwierdził, że najpierw powinna być podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych. Zapytał, czy emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, czy także innych zobowiązań?

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta powiedziała, że emisja obligacji ma na celu spłatę długu zaplanowanego na 2013 r. w wysokości 3.990.000 zł. oraz spłat kredytów, których płatności przypadają na następne lata, częściowej spłaty z 2014 r. w wysokości 2.120.000 zł, z 2015 r. w wysokości 1.700.000 zł, z 2016 r. w wysokości 1.500.000 zł. Chodzi o to, aby z tych najbliższych lat zdjąć możliwie maksymalne kwoty płatności po to, aby uwolnić środki i spełnić wskaźniki zadłużenia. Skarbnik Miasta przypomniała, że dzięki wskaźnikom zadłużenia Rada Miejska będzie mogła uchwalić budżet miasta na 2014 rok. Jeżeli wskaźniki nie zostaną spełnione, to na przyszły rok nie będzie możliwości uchwalenia budżetu.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, iż z przedłożonych informacji wynika, że w emisji obligacji nie ma żadnych planów na inwestycje, tylko to są środki na pokrycie wcześniejszych zobowiązań, iż przyczyną jest brak pieniędzy w kasie miejskiej.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta przypomniała, iż chodzi o to, żeby Miasto mogło spłacić planowany dług z 2013 r. i najbliższych kolejnych lat, w których nie był spełniony wskaźnik zadłużenia. Spłata umożliwi zachowanie ustawowych wskaźników. Oczywiście, ten dług trzeba będzie kiedyś spłacić i emisja jest tak rozłożona, że Miasto zacznie wykupywać obligacje od 2018 r. To są pieniądze na spłatę zobowiązań i taką formę rozwiązania dopuszcza ustawa o finansach publicznych.

Pani Radna Bożenna Ziemak przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu 30 września 2013 r. projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 r. zaopiniowała pozytywnie 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej projekt ww. uchwały poddała pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/214/13 w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 r. została podjęta 8 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 9 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5e

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej — Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta poprosiła o zabranie głosu Pana Michała Schaba — przedstawiciela Remedia S.A. w Poznaniu, który pomagał w restrukturyzacji zadłużenia.

Pan Michał Schab — przedstawiciel „Remedia” S.A. w Poznaniu powiedział, że reprezentuje poznańską firmę doradczą, której zadaniem było udzielenie pomocy Miastu Augustów w związku z problemami dotyczącymi uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej związanej z przekraczaniem wskaźnika, z niespełnieniem ustawowych limitów spłaty zobowiązań. Firma znalazła rozwiązanie tego problemu. Polega ono na restrukturyzacji dotychczas zaciągniętych przez Miasto Augustów zobowiązań. Decyzja o przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, jak każda decyzja o charakterze finansowym, która nosi swoje skutki przez szereg kolejnych lat, powinna być poprzedzona dogłębną analizą, którą rozpoczęto jeszcze przed wakacjami. Pan Michał Schab powiedział, że przedstawiony Państwu Radnym wykres odzwierciedla sytuację, jaka była zastana po przyjeździe do Augustowa, czyli sytuację, która odzwierciedla ówczesną Wieloletnią Prognozę Finansową, odrzuconą przez Regionalną Izbę Obrachunkową z powodu przekroczenia wskaźników. Pan Michał Schab przedstawił zasadnicze wnioski płynące z tej analizy, której kwintesencją jest ww. wykres. Omówił najważniejsze zjawiska budżetowe, jakie można było zidentyfikować po dokonanej analizie. Wyjaśnił, że dla każdego roku budżetowego pokazanego na wykresie są osobno przedstawione dwa rodzaje obszaru i budżet jest analizowany z punktu widzenia wieloletniego, od 2006 r. do 2023 roku. Na wykresie zostały przedstawione cele wydatków i rozchody, które są najważniejsze z punktu widzenia wieloletniego - inwestycje, wydatki na spłatę zobowiązań, spłata rat kapitałowych, spłata odsetek. Pan Michał Schab zwrócił uwagę, że od kilku lat absorpcja środków unijnych nierozerwalnie wiąże się z zaciąganiem zobowiązań, aby móc intensywnie te środki wykorzystywać. Na wykresie zostały ukazane źródła środków, które są w budżecie i z których można ww. cele sfinansować. Wyjaśnił, że najważniejsze są środki, które zostają w budżecie po realizacji wydatków bieżących, które można wykorzystać na inwestycje i na obsługę długu. Zgodnie z definicją dochody ze sprzedaży majątku powinny być przeznaczane na wydatki majątkowe. Kolejnym źródłem środków są nadwyżki i wolne środki z lat ubiegłych, które trafiają do budżetu danego roku w wyniku księgowego rozliczenia roku poprzedzającego. Następną bardzo ważną sprawą są dotacje na inwestycje otrzymywane z budżetu państwa lub z Unii Europejskiej, których celem jest współfinansowanie inwestycji miasta, przeznaczone na realizację konkretnych projektów. Jeśli została wyczerpana pula dochodów, były nadwyżki i wolne środki z lat ubiegłych, których wciąż nie wystarczało na pokrycie wydatków, Miastu pozostawało wyłącznie zaciąganie zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek, emisji obligacji na zwieńczenie finansowania inwestycji na domknięcie budżetu. Przedstawiony Państwu Radnym wykres nie uwzględnia planowanej emisji obligacji. Pan Michał Schab omówił przyczynę przeprowadzenia restrukturyzacji zobowiązań, jakie przesłanki skłoniły do wysnucia tego wniosku. Powiedział, że analizując prognozy finansowe Miasta należy spojrzeć na dwa aspekty: płynnościowy, czyli należy zweryfikować, czy Miastu wystarczy środków w budżecie na zrealizowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych i wywiązanie się z już podpisanych umów kredytowych. Jeśli z tego rachunku wyniknie jakiś nadmiar środków, to można go przeznaczać na dodatkowe cele i planować kolejne inwestycje. Pan Michał Schab powiedział, że płynność budżetu można odczytać z wykresu, jako nadwyżkę środków, które są do wykorzystania nad obligatoryjnymi wydatkami na obsługę długu. Problem Miasta Augustowa nie tkwi w płynności. Od przyszłego roku wejdą w życie nowe wskaźniki obsługi zobowiązań wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych. Dotychczas te wskaźniki były ustalone dla każdej jednostki na poziomie 15% dochodów rocznej obsługi długu, z 60% dochodów wielkości długu jednostki. Od przyszłego roku będzie to wskaźnik indywidualny według którego limit obsługi zobowiązań w danym roku będzie uzależniony od faktycznych wyników finansowych gminy za poprzedzające dany rok budżety trzy lata. Jeśli ten limit wejdzie w życie w przyszłym roku, to w swojej formule obliczeniowej będzie uwzględniał lata: 2011, 2012, 2013. Wskaźnik oblicza się w ten sposób, że najważniejsze są trzy kategorie środków: dochody bieżące, wydatki bieżące i sprzedaż majątku. Dochody bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące, dodaje się sprzedaż majątku i z tego rachunku wynika pula środków, jaką Miasto może przeznaczyć w kolejnym roku budżetowym na spłatę zobowiązań. Dochody ze sprzedaży majątku, to są takie dochody, które mają mocno incydentalny charakter i bardzo dobrze, jeśli się przydarzą, ponieważ można je wydać na dodatkowe cele. Natomiast o te środki nie należy planować swoich przyszłych zdolności finansowych. Pan Michał Schab powiedział, że wskaźniki wejdą w życie w 2014 r. W latach 2010 — 2012 pula środków była najniższa, był to skutek dużej absorpcji środków unijnych i kryzysu finansowego. Taka sytuacja była zbliżona w każdej jednostce samorządowej w Polsce, po prostu pewne zdarzenia makroekonomiczne odnosiły podobny skutek dla wszystkich gmin w Polsce. Najlepsze wyniki finansowe były w latach 2007-2008 i wyraźny spadek nastąpił w kolejnych latach. W przypadku Miasta Augustowa udało się ten negatywny trend odwrócić i od 2011 r. Miasto znajduje się na ścieżce sukcesywnego zwiększania puli wolnych środków do wykorzystania, zatem można stwierdzić, że minęły już najtrudniejsze lata pod względem płynności finansowej. Jeżeli do puli obliczeniowej weźmie się pod uwagę trzy najtrudniejsze lata, to ten limit w 2014 r. będzie bardzo niewielki. Z dużym prawdopodobieństwem można określić, że na podstawie już podpisanych umów kredytowym Miasto nie będzie mogło w 2014 r. przeznaczyć wystarczającej ilości środków finansowych, wynikających z podpisanych umów na spłatę zobowiązań. Nie pozwolą na to ograniczenia wskaźnikowe, które powinny być lepsze w kolejnych latach, gdyż będą uwzględniały coraz lepsze lata Miasta Augustowa. Pan Michał Schab powiedział, że prognozuje poprawę sytuacji po 2-3 latach. Następnie podkreślił, że jeśli wskaźnik nie zostanie spełniony, to nie będzie możliwości uchwalenia budżetu na przyszły rok - jest to główna przesłanka skłaniająca do zaproponowania Miastu zrestrukturyzowania zobowiązań, która miałaby polegać na emisji obligacji komunalnych. W jej wyniku będzie można pozyskać pulę środków w wysokości 9.310.000 zł, która w całości będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań, które pierwotnie w harmonogramie miały być spłacone w latach 2013-2016. Polegałoby to na odciążeniu od spłat zobowiązań najbliższych kilku najtrudniejszych lat oraz na dociążeniu kolejnych lat, czyli tych, w których przewiduje się, że Miasto będzie dysponowało większymi zasobami, kiedy będzie już po okresie największej absorpcji środków unijnych, gdy przyjdzie czas na spłatę zaciąganych długów. Pan Michał Schab wyjaśnił, jak będzie wyglądała sytuacja po przyjęciu planu emisji obligacji. Spłata obligacji rozpocznie się w 2018 r. i będzie trwała do 2023 r., a dzięki tej decyzji Miastu uda się spełnić wskaźniki limitujące zadłużenie, dzięki którym będzie możliwe uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok. Zakłada się w 2014 r. zmniejszenie spłaty celem dostosowania do limitu kosztem wydłużenia okresu zadłużenia Miasta. Drugim ważnym aspektem jest to, że skoro uwalnia się środki, które miały być przeznaczone na spłatę kredytu w latach 2014 — 2016, to będzie je można wykorzystać na inne cele, np. na realizację inwestycji, absorpcję unijnych środków. Jeśli nie będzie ciekawych projektów, w których Miasto chciałoby uczestniczyć, to nadmiar środków będzie można przeznaczyć na działania związane z restrukturyzacją w zakresie bieżącej działalności Miasta lub szybszą spłatę zaciągniętych zobowiązań. Daje to swobodę wyboru, co do przeznaczenia tych środków. Pan Michał Schab podkreślił, że w wyniku emisji obligacji Miastu nie przybędzie nowego długu, ponieważ 100% obligacji będzie przeznaczonych na spłatę już zaciągniętych zobowiązań. Zabieg ten ma na celu zastąpienie kredytów obligacjami, które będą zaciągnięte na korzystniejszych warunkach, niż spłacane kredyty. Do wcześniejszej spłaty zostały wytypowane te zobowiązania, które są najdroższe, które zostaną zastąpione tańszymi obligacjami, dzięki czemu łączny koszt obsługi posiadanego długu przez Miasto ulegnie zmniejszeniu. Pan Michał Schab powiedział, że jest to dodatkowy argument do podjęcia pozytywnej decyzji przez Radę Miejską. Uchwalenie emisji obligacji pozwoli spełnić ustawowe wskaźniki, uwolni środki do wykorzystania w kolejnych latach i obniży koszt posiadanego zadłużenia.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, iż z przedstawionego wykresu wynika, że w latach 2014-2023 możliwości inwestycyjne Miasta będą ograniczone i wyniosą ok. 4.000.000 zł.

Pan Michał Schab — przedstawiciel „Remedia” S.A. w Poznaniu wyjaśnił, że przedstawiona nadwyżka na wykresie ukazuje zdolność do wyłożenia środków na wkład własny inwestycyjny. Nie zostały zaplanowane żadne dotacje, ponieważ nie wiadome czy wystąpią. Pan Michał Schab powiedział, że pula pieniędzy, o której mówił Pan Radny, faktycznie wyniesie od trzech do czterech milionów złotych w zależności od tego, jak będzie wyglądała sprzedaż majątku w 2014 r. Jeśli pojawią się projekty do współfinansowania tych inwestycji, to będzie można te środki zwielokrotniać.

Pani Monika Podziewska — Skarbnik Miasta powiedziała, że wszystkie założenia, o których mówił Pan Michał Schab, zostały ujęte w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augutowa na lata 2013-2023. Rok 2013 jest zgodny ze zmianami budżetu ujętymi w podjętej dzisiaj uchwale w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów. Jeżeli zostanie wykupiony dług w 2013 r., to powstanie możliwość generowania środków własnych na wkład do projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Następnie Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 -2023.

Pani Radna Bożenna Ziemak przedstawiła opinię Komisji Budżetu i Finansów RM, która na posiedzeniu 30 września 2013 r. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013 - 2023 zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu zaopiniowała pozytywnie 2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących się.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2013-2023. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/215/13 została podjęta 8 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5f

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich zbywania i wykupu. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw — 5, a 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że uchwała nie została podjęta, ponieważ nie uzyskała wymaganej liczby głosów (głosowanie w trybie art. 58 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wymaga dla podjęcia takiej uchwały bezwzględniej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady).

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach sesji.

Ad.pkt 5g

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej po wznowieniu obrad po przerwie powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”. Udzieliła głosu Pani Annie Kowalczuk — Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM o wprowadzenie do tematu.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM zaproponowała, aby najpierw zabrał głos Pan Robert Jaworski — autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”, który przedstawi główne założenia projektu planu, a następnie będą przedstawione uwagi wniesione do projektu planu oraz sposób ich rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.

Pan Robert Jaworski — autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III” omówił główne założenia projektu planu. Przypomniał, że plan będący przedmiotem obrad dzisiejszej sesji zmienia istniejący plan miejscowy, który został uchwalony w 2002 r. Plan z 2002 r. umożliwił zagospodarowanie, inne spojrzenie na dzielnicę Zarzecze, która ma być miejscem uzdrowiskowym. Dzięki osiom urbanistycznym ww. teren miał być jednym z najważniejszych miejsc umożliwiających realizację zabudowy uzdrowiskowej. Ideą planu sprzed 10 lat była realizacja domu zdrojowego. Pan Robert Jaworski wyraził nadzieję, że kiedyś taki budynek powstanie. W dzisiejszych czasach dom zdrojowy jest budynkiem wielofunkcyjnym, który poprzez swoją kubaturę i skalę architektury jest głównym miejscem spajającym całą kompozycję urbanistyczną. Pomysłem tego planu było przeznaczenie dwóch terenów na terenie bagnistym przy rzece na wprowadzenie zabudowy. Pan Robert Jaworski powiedział, że jednym z elementów pomysłu architektonicznego był również pomost, którego wcześniej nie było. W poprzednim planie powstała także idea punktu widokowego. Pan Robert Jaworski powiedział, że plan spełnił swoje zadania, ale było w nim sporo ustaleń restrykcyjnych w sensie urbanistycznym i inwestycyjnym. Wyjaśnił, że właściciele terenu zgłaszali spostrzeżenia, że ustalenia terenu nie pozwalają na wykorzystanie działek w sensie ekonomicznym i przestrzennym, aby prowadzone inwestycje były sensowne z punktu widzenia użytkowego. W związku z powyższym Miasto przystąpiło do zmiany planu, który liberalizuje ustalenia planu, zwiększa się intensywność, wysokość, szerokość i linia zabudowy, zwiększa się pole manewru i będzie większa swoboda w realizacji nowych inwestycji. Następnie Pan Robert Jaworski podsumowując swoją wypowiedź powiedział, że podjęcie przez Państwa Radnych uchwały ułatwi inwestorom realizację swoich zamierzeń. Stwierdził, że ww. teren, który zna i odwiedza wiele osób, stanowi dużą wartość w skali całego kraju.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektiry i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że plan był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Podczas pierwszego wyłożenia, które miało miejsce od czerwca do lipa 2012 r., były zgłoszone uwagi, które wiążą się z uwagami zgłoszonymi przy ponownym wyłożeniu. Pani Kierownik omówiła w skrócie uwagi do planu, które były zgłoszone podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu oraz sposób ich rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy w przypadku zmiany obszaru stref ochrony uzdrowiskowej konieczna jest zmiana planu? Jeśli nastąpiłaby zmiana obszaru strefy „A” lub „B”, to czy automatycznie powinny to odzwierciedlać plany zagospodarowania przestrzennego?

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że jeśli strefa „A” ochrony uzdrowiskowej rozszerzyłaby się i zapisy obecnego planu pozwalałyby na inwestycje, które są zakazane w strefie „A”, to rzeczywiście należałoby taki plan zmienić z tym, że nie jest narzucony termin tej zmiany.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, co stanie się w przypadku, jeśli zmiana strefy dotyczyłaby obszarów, na których niemożliwe byłoby prowadzenie takich inwestycji, które kolidowałyby z organizacją i warunkami, które narzuca strefa? Jeśli nie byłoby to w konflikcie, czy wtedy też potrzebna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego?

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że jeśli zapisy planu mówią o zakazach, które pokrywają się z zakazami danej strefy, to nie ma konieczności zmiany planu. Po uchwaleniu planu „Zarzecze III” cała strefa „A” będzie posiadała plany miejscowe. Plan w znacznej mierze zmienia obecnie obowiązujące plany, ale również pokrywa część terenów leśnych znajdujących się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, które nie miały planu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy jeśli zapadłaby decyzja o rozszerzeniu strefy „A” o kawałek lasu to nie byłoby kolizji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że tereny leśne są bezinwestycyjne i część tych terenów powinna być w strefie „A”, bo strefa „A” mówi o minimalnym terenie zalesionym, istnieją tam wskaźniki, które muszą być spełnione.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że rozszerzenie nie będzie dotyczyło zabudowanych nieruchomości i przeznaczonych w planie pod budownictwo jednorodzinne. Pan Radny przypomniał, iż na posiedzeniu Komisji Rady była omawiana sprawa działki na której znajduje się „Pałac na Wodzie”. Zapytał, czy rozszerzenie strefy o tę działkę powodowałoby konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i poddał pod rozwagę takie poprowadzenie granicy strefy „A”, która wyłączy zabudowę jednorodzinną. Pan Radny odniósł się do wypowiedzi Pani Kierownik, która powiedziała, że ograniczeniem dla strefy „A” jest to, że nie można organizować nieplanowanych imprez masowych w amfiteatrze. Jeśli tylko jest to taki mankament, to warto zastanowić się nad zaplanowaniem imprez masowych.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że obecnie nie ma możliwości objęcia strefą „A” „Pałacu na Wodzie”. Burmistrz Miasta powiedział, że wielokrotnie przedstawiał w Ministerstwie Zdrowia propozycję dotyczącą tego terenu, m.in wyznaczenie podstrefy „A-1”, jednak Ministerstwo nie wyraziło na to zgody. Kolejna propozycja, która była przedstawiona w Ministerstwie Zdrowia w obecności Pana Bogusława Falkowskiego dotyczyła wyznaczenia granicy strefy „A” po pasażu, jednak właściciel jednej z działek nie wyraził zgody na strefę „A” i stwierdził, że w przypadku jej powstania zwróci działkę Miastu i wystąpi o odszkodowanie. Burmistrz Miasta powiedział, że w planie na tym terenie znajduje się również działka miejska przeznaczona pod usługi, dlatego objęcie tej działki strefą „A” spowoduje ograniczenie sprzedaży. Pan Bogusław Falkowski kupił działkę i realizował inwestycję w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej, a obecnie prowadzi działalność również w tej strefie. Nazwa „sanatorium” nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że w § 3. projektu uchwały jest napisane, jakie oznaczenia graficzne są ustaleniami planu i jakie elementy planu są informacyjne. Pani Kierownik powiedziała, że elementy planu, typu „strefa ochrony uzdrowiskowej” są elementami informacyjnymi, dlatego też Pan Burmistrz nie mógł uwzględnić wniesionej uwagi podczas pierwszego i drugiego wyłożenia planu do publicznego wglądu dotyczącej zmiany strefy ochrony uzdrowiskowej. Podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tereny 1 i 2 MWZ miały maksymalną wysokość 15 metrów oraz 4 kondygnacje. Obecnie obowiązujący plan miejscowy dla tych terenów dotyczących zabudowy hotelowej wyznacza maksymalną wysokość 9 metrów i 2 kondygnacje. W planie są dwie dominanty architektoniczne, które mogą być wyższe i dzięki temu obiekt, który powstał, posiada wieżyczkę. Następnie Pani Kierownik omówiła sposób rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Miasta do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III” wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2013 roku (załącznik Nr 2 do Uchwały). Pani Kierownik wyjaśniła, że zgodne z obowiązującymi przepisami Rada Miejska zajmuje się jedynie uwagami nieuwzględnionymi, które do tej chwili były przedstawiane przy uchwałach dotyczących planów miejscowych. Dzisiejsza sytuacja jest inna, ponieważ do tego samego terenu zostały zgłoszone różne uwagi, a więc przyjęcie jednych uwag automatycznie odrzuca inne uwagi. Pani Kierownik powiedziała, że ww. załącznik Nr 2 zawiera wszystkie uwagi. W drugim wyłożeniu do publicznego wglądu jest przedstawiona dla terenów 1 i 2 MWZ wysokość 18 metrów. Uwagę do tego terenu złożyli właściciele działek sąsiednich w dzielnicy Zarzecze, głównie właściciele terenów przy 1 MWZ, natomiast część uwag dotyczy również właścicieli działek sąsiadujących od terenu 2 NWZ. Właściciele tych działek złożyli uwagę do obu terenów 1 i 2 MWZ protestują przeciwko 18 metrom wysokości budynku twierdząc, że jest to zbyt duża wysokość i powstanie zbyt duży obiekt przy niskiej zabudowie mieszkalnej, którą posiadają. Pan Burmistrz uwzględnił zgłoszoną uwagę, dlatego Państwo Radni w materiałach na sesję otrzymali uchwałę, w której określa się maksymalną wysokość 15 metrów dla terenów 1 i 2 MWZ. Jednocześnie ponownie należało rozpatrzyć uwagę „Pałacu na Wodzie” Falkowscy, czyli wszystkie uwagi wniesione podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu, gdyż właściciele tego obiektu ponowili te same uwagi również przy drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. Burmistrz Miasta nie uwzględnił uwagi Pana Bogusława Falkowskiego, który żądał wysokości 18 metrów, natomiast przychylił się do 5 kondygnacji. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu właściciele działek sąsiadujących z terenami 1, 2 MWZ wnieśli uwagę dotycząca wysokości maksymalnie do 15 metrów, czyli zgadzali się z tą wysokością przy pierwszym wyłożeniu projektu planu. Po rozpatrzeniu uwag przez Pana Burmistrza wpłynął wniosek Pana Bogusława Falkowskiego, który przedstawił kopie oświadczeń mieszkańców tejże samej dzielnicy, którzy zgadzają się w tej chwili z wysokością 18 metrów i 5 kondygnacjami. Cześć tych podpisów powiela się z podpisami pod uwagami dotyczącymi ograniczenia do 15 metrów. Następnie Pani Kierownik zaproponowała przegłosowanie poszczególnych uwag, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały. Jeśli Państwo Radni przyjmą jakąś uwagę inaczej niż Pan Burmistrz, to zostaną naniesione zmiany w uchwale. Do Państwa Radnych należy rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, które będzie miało wpływ na kształt uchwały.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy Państwo Radni wnoszą uwagi do sposobu rozstrzygnięcia poszczególnych uwag przez Burmistrza Miasta?

Pan Radny Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM, Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM, Komisja Rewizyjna RM na wspólnym posiedzeniu zajmowały się tym zagadnieniem i jednogłośnie uzgodniły opinię, aby zezwolić na wysokość 18 metrów na działce 2 MWZ mimo negatywnej opinii niektórych mieszkańców podczas drugiego wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Pan Radny Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że w posiedzeniu Komisji uczestniczył mieszkaniec, który najpierw protestował, był przeciwny wysokości 18 metrów, ale potem zmienił zdanie, ponieważ teren jest zalesiony i różnica 3 metrów nie będzie miała żadnego znaczenia dla mieszkańców. Dowolność powinna być po stronie inwestora i Rada Miejska nie powinna przeszkadzać. Przewodniczący Komisji powiedział, że nie widzi powodów, aby nie była przegłosowana wysokość 18 metrów, jeśli część mieszkańców nie zgłosiła zastrzeżeń.

Pan Radny Dariusz Górny zaapelował o nieograniczanie możliwości inwestycyjnych.

Następnie Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała kolejno uwagi i Rada Miejska je przegłosowała, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III” wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 30 kwietnia do 31 maja 2013 roku

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznacze-nie nieru-chomości której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej załącznik do Uchwały Nr …..................... z dnia ..............

Uwagi

uwaga uwzglę-dniona

uwaga nie-uwzglę-dniona

uwaga uwzglę-dniona

uwaga nie-uwzglę-dniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

24.05.2013

„Pałac na wodzie” Falkowscy
Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E.B.
Falkowscy s.c.
ul. Zarzecze 17B
16-300 Augustów

1) stwierdzenie, że niedopuszczalna jest zmiana przeznaczenia działki 1/41 z terenu zabudowy hotelowej zezwalającej na budowę sanatorium na zabudowę zamieszkania zbiorowego z zakresu usług turystycznych, pozbawioną możliwości budowy sanatorium

1/41

Ustalenia planu zawarte w § 23 odnoszące się do terenu zabudowy zamieszkania zbiorowego z zakresu usług turystycznych, zabudowy usługowej z zakresu działalności leczniczej oznaczonego symbolem 2 MWZ.

X

X

2) stwierdzenie, że niedopuszczalne jest pozostawienie działki 1/41 w strefie ochrony uzdrowiskowej „B”, ponieważ na tej działce zostało wybudowane sanatorium zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, które jako sanatorium musi leżeć w strefie „A”; wniosek o wprowadzenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

X

X

Uwaga bezzasadna — zmiana granic stref ochrony uzdrowiskowej leży poza przedmiotem ustaleń planu.

3) stwierdzenie, że koniecznym jest wpisanie w par. 23 pkt 4: obowiązuje maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych dla terenu działki 1/41 — 5 (ponieważ kondygnację podziemną ukrycia można interpretować jako kondygnację podziemną lub nadziemną)

X

X

4) stwierdzenie, że koniecznym jest wpisanie w par. 23 pkt 4: obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy - 18 m (ponieważ kondygnację podziemną ukrycia można interpretować jako kondygnację podziemną lub nadziemną)

X

X

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Burmistrza: W ustaleniach planu zawartych w § 23 odnoszących się do terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego z zakresu usług turystycznych, zabudowy usługowej z zakresu działalności leczniczej, określono graniczne wysokości zabudowy, na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy funkcjonalno-przestrzennej. Dla budynków na terenie 2 MWZ maksymalna wysokość zabudowy określona w planie pierwotnie (podczas pierwszego wyłożenia) wynosiła 15,0 m. Następnie w wyniku rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia, zmieniono maksymalną wysokość na 18,0 m. Niestety w związku z licznymi protestami właścicieli okolicznych domów jednorodzinnych co do podwyższenia maksymalnej wysokości o 3,0 m w stosunku do poprzedniej wersji projektu planu (uwaga z dnia 13.06.2013) wskazane jest utrzymanie pierwotnie ustalonej maksymalnej wysokości 15,0 m.

5) stwierdzenie, że wytyczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce 1/41 jest niczym nie uzasadnione, w miejscu zabudowanym zmniejsza się odległość do granicy, a w części niezabudowanej proponuje się odległość nawet 44 m

X

X

6) stwierdzenie, że sąsiednia działka 1 U nie może być przeznaczona na teren usługowy, ponieważ musi spełniać dotychczasową rolę jako parking.

1/19

Ustalenia planu zawarte w § 25 odnoszące się do terenu zabudowy usługowej - 1U

X

X

Teren U1 stanowi własność gminy. Teren dzielnicy Zarzecze położony nad jez. Necko posiada już dobrze rozwiniętą sieć parkingów w pełni zabezpieczającą potrzeby parkingowe na tym obszarze.

2

27.05.2013

Konrad Rumiński

Prośba o zmniejszenie minimalnej przestrzeni zadrzewienia z 40% do 35% obszaru należącej do wnoszącego uwagę działki znajdującej się w obrębie 3 MWZ

1/30

Ustalenia planu zawarte w § 23 odnoszące się do terenu zabudowy zamieszkania zbiorowego z zakresu usług turystycznych, zabudowy usługowej z zakresu działalności leczniczej oznaczonego symbolem 3 MWZ.

X

X

3

13.06.2013

Maria Kolasińska
Lidia Szczudło
Jan Klukowski
Marcin Sołowiej
Małgorzata Kozłowska
Danuta Orzechowska
Barbara Smykowska
Dorota Korękiewicz
Danuta Bagińska
Genowefa Szymańska
Robert Sokołowski
Elżbieta Poźniakowska

Prośba o niepodnoszenie maksymalnej wysokości zabudowy na terenie 1MWZ i pozostawienie wysokości na poziomie 15 m, tak jak zostało ustalone w poprzednim projekcie planu który był wykładany do publicznego wglądu.

1/24

Ustalenia planu zawarte w § 23 odnoszące się do terenu zabudowy zamieszkania zbiorowego z zakresu usług turystycznych, zabudowy usługowej z zakresu działalności leczniczej oznaczonego symbolem 1 MWZ.

X

X

4

13.06.2013

Maria Kolasińska
Lidia Szczudło
Jan Klukowski
Marcin Sołowiej
Małgorzata Kozłowska
Danuta Orzechowska
Barbara Smykowska
Dorota Korękiewicz
Danuta Bagińska
Genowefa Szymańska
Robert Sokołowski
Elżbieta Poźniakowska

Prośba o niedokonywanie zmian zwiększających maksymalną wysokość do 18 m

1/41

Ustalenia planu zawarte w § 23 odnoszące się do terenu zabudowy zamieszkania zbiorowego z zakresu usług turystycznych, zabudowy usługowej z zakresu działalności leczniczej oznaczonego symbolem 2 MWZ.

X

X

5

14.06.2013

Augustowskie Placówki Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9
16-300 Augustów

Prośba o przeznaczenie terenu 1 UT pod usługi turystyki, sportu i rekreacji oraz kultury.

10/1,
10/3

Ustalenia planu zawarte w § 26 odnoszące się do terenu zabudowy usługowej — turystyki, sportu i rekreacji oznaczonego symbolem 1 UT

X

X

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że pytanie wiąże się z interpelacją, jaką złożył. Chodzi o to, że w planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1 ZL, położony w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, jest przeznaczony jako lasy, natomiast zgodnie z § 33 projektu uchwały tereny oznaczone symbolem 1 ZLP położone w strefie ochrony uzdrowiskowej „B”, mają przeznaczenie — lasy parkowe. Pan Radny powiedział, że gdyby taka uchwała została podjęta, to nie miała sensu zgłoszona interpelacja oraz spotkania z Panami Nadleśniczymi Nadleśnictwa Augustów i Szczebra, którzy widzieliby przeznaczenie terenu oznaczonego na mapie jako parki leśne. Natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego w § 32 pkt 1 teren jest przeznaczony na lasy, a nie na parki leśne.

Pan Robert Jaworski — autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III” powiedział, że z uwagi na istniejący podział na lasy i lasy parkowe powstanie taka sugestia, że obszary bliżej brzegu są bardziej predysponowane do tego, aby je zagospodarować w urządzenia rekreacji czynnej lub biernej. Zgodnie z ustawą o lasach, również w lasach istnieją ścieżki dydaktyczne i różne urządzenia, więc nie jest wykluczone realizowanie takich obiektów. Jest to związane z planem urządzenia lasu, który nie jest przedmiotem obrad dzisiejszej uchwały. Plan lasu urządza właściciel, do którego należy taki obowiązek. Jeżeli obecny plan urządzenia lasu Skarbu Państwa nie dopuszcza takich obiektów, więc może zostać zmieniony i zapewne na tym polegała obietnica Pana Nadleśniczego. Jeżeli w planie urządzenia lasu będzie dopuszczenie urządzeń rekreacyjnych, to dalej może to odbywać się w ramach ustaleń tego planu. Pod pojęciem lasu należy rozumieć wszystko to, co jest lasem w rozumieniu ustawy o lasach, w której jest napisane, że w lesie mogą istnieć obiekty rekreacji. Jeśli w planie jest zapis o lasach parkowych i lasach, to jest to rzecz do inspiracji i realny sposób zagospodarowania może być podobny. Pan Robert Jaworski powiedział, że wcale nie jest tak, że w omawianym trapezie nie będzie można zrealizować takich obiektów. Komplikacja mogłaby powstać wtedy, gdyby powstał pomysł realizacji obiektów kubaturowych. Na użytkach leśnych mogą powstać urządzenie służące gospodarce leśnej, np. są budowane leśniczówki i zespoły obiektów gospodarczych. O tym decyduje plan urządzenia lasu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że ujęcie lasów parkowych w planie zagospodarowania przestrzennego, w przepisach ogólnych, w § 32 - przeznaczenie — lasy lub lasy parkowe, byłoby to też odpowiedzią Miasta na deklaracje Pana Nadleśniczego i podstawą do tego, aby podjąć działania zmierzające do organizacji parku leśnego, czy lasu parkowego. Pan Radny powiedział, że należy dawać szersze możliwości i nie ograniczać przeznaczenia terenu tak samo, jak w przypadku wyższej zabudowy. Pan Radny powiedział, że uczestniczył z Panią Izabelą Piasecką — Zastępca Burmistrza Miasta w spotkaniu na temat planu organizacji lasów. Poinformował, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oczekuje od takich podmiotów, jak Augustów, jasnych deklaracji i propozycji dotyczących gospodarki leśnej. Pan Radny stwierdził, że plan zagospodarowania przestrzennego mógłby być taką propozycją Miasta dla zagospodarowania ww. terenu.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że dobrze byłoby zadeklarować, jak to naprawdę będzie z tym zapisem, który obecnie funkcjonuje, bo prawdopodobnie w tej chwili nie będzie można tego zrobić i całość będzie musiała trafić do uzgodnień.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej UM przypomniała, że plan był wykładany do publicznego wglądu, do którego można było zgłaszać uwagi. Jedyne zmiany w projekcie planu, które mogły być naniesione po wyłożeniu do publicznego wglądu, wynikały ze złożonych uwag. Na etapie składania wniosków do planu nie było żadnych wniosków dotyczących terenu 1 ZL. Jeśli dzisiaj Państwo Radni zadecydują, że zapisy są nieodpowiednie, to trzeba będzie zdjąć uchwałę z porządku obrad i powtórzyć procedurę. Pani Kierownik powiedziała, że plan stosunkowo długo jest opracowywany, ponieważ uchwała intencyjna była podjęta 10 grudnia 2009 r. Inwestorzy chcą inwestować na tym terenie i bardzo im na tym zależy, aby plan jak najszybciej wszedł w życie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że chodzi też o bezpieczeństwo, bo Rada Miejska może wnioskować, natomiast Lasy Państwowe mogą się nie zgadzać, gdyż przedstawiony zapis w uchwale może być jedyny dla nich do zaakceptowania.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Planowania i Gospodarki Przestrzennej UM powiedziała, że nie było żadnych wniosków z Nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na temat innego zagospodarowania terenu niż przedstawiony w projekcie planu.

Pan Robert Jaworski — autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III” powiedział, że Pan Radny dobrze to uchwycił i w efekcie jest to samo, że jedno nazywa się parkiem leśnym, a drugie lasem parkowym. W sensie prawnym oba tereny są takie same, ponieważ żaden nie dostał zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych na inny sposób użytkowania. Park leśny i las parkowy są użytkami leśnymi, mają ten sam status prawny i nie można ich inaczej zagospodarować. Par leśny i las parkowy są nazwami honorowymi. W efekcie są to te same tereny, na których tyle samo można zrobić.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że naniesienie zmiany, o której mówi Pan Radny Marcin Kleczkowski i zapisanie jej w bardzo szczegółowy sposób, nie zmieni nic, jeśli chodzi o plan.

Pan Robert Jaworski — autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III” przyznał rację Panu Radnemu. Natomiast nanosząc zmianę w planie niewątpliwie trzeba będzie cofnąć procedurę, aż do uzgodnień.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że z wypowiedzi autora projektu planu wynika, że przy istniejącym zapisie nadal można współpracować nad urządzeniem lasu parkowego.

Pan Robert Jaworski — autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III” przyznał, że nie ma takich przeszkód, chyba, że kiedyś dojdzie do takich sytuacji, że teren będzie musiał zmienić sposób użytkowania z leśnego na nieleśny. Natomiast uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśnie w obszarze „A” ochrony uzdrowiskowej jest mało realne.

Więcej głosów nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarcze III. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/216/13 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5h

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego „Mój rynek” w Augustowie. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, jak przebiegała procedura odwołań dotyczących przyznawania miejsc do prowadzenia handlu na targowisku miejskim?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odpowiedział, że bezboleśnie. Po otwarciu targowiska bardzo dużo kupców chciało sprzedawać swoje towary, ale później udało się pogodzić interesy i sytuacja unormowała się. Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie nie otrzymuje żadnych sygnałów od sprzedających.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy wszyscy sprzedawcy na targowisku mieli możliwość zapoznania się z regulaminem targowiska i czy zgłaszali jakieś uwagi?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że nie ma takiej procedury, aby regulamin musiał być konsultowany z osobami handlującymi na targowisku. To do Państwa Radnych należy uchwalenie regulaminu targowiska.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, iż chciałby zwrócić uwagę, iż często w sektorze rolno-spożywczym spotyka się sterty odzieży niewiadomego pochodzenia, które zaśmiecają targowisko. Czy nie można tego problemu w jakiś sposób uporządkować i ucywilizować?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w przypadku nieobecności w danym dniu osoby handlującej do godziny 9.00 wolne miejsce jest wynajmowane innym chętnym osobom. Burmistrz Miasta powiedział, że uwagę dotyczącą odzieży niewiadomego pochodzenia zgłosi do Sanepidu. Poinformował również, że targowisko jest często kontrolowanego przez pracowników Urzędu Skarbowego.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, iż chodzi o to, aby nie dopuścić do bezpośredniego kontraktu żywności z ubraniami.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zgodnie z § 6.1. regulaminu na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem towarów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy. Po podjęciu uchwały przez Państwa Radnych zapisy regulaminu będą egzekwowane przez zarządcę targowiska.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że zgodnie z § 13 regulaminu prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają: 1) osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Augustowa, 2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów. Pan Radny poprosił o kilka słów wyjaśnienia na temat kontroli poboru tych opłat, bo pojawiają się wątpliwości, że niektóre opłaty są pobierane poza systemem.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta poprosił, aby osoba handlująca na targowisku, która nie otrzymała pokwitowania, zgłosiła się i przedstawiła ten problem.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, jakie osoby są upoważnione przez Burmistrza Miasta do kontroli, czy jest to np. Straż Miejska?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że burmistrz może upoważnić do kontroli osoby, które mogą taką kontrolę przeprowadzić, m.in. pracowników Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego.

Więcej głosów nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/217/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego „Mój rynek” w Augustowie została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5i

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasta Augustów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/218/13 w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasta Augustów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5j

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Augustowa do ustalenia opat za korzystanie z szaletów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Augustowa. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/219/13 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Augustowa do ustalenia opłat za korzystanie z szaletów publicznych położonych na terenie Gminy Miasta Augustowa została podjęta 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 5k

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi do realizacji pkt 5k porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynęło pismo z Nadleśnictwa Szczebra o wyrażenie pisemnej opinii na temat projektu uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne (zał. Nr 13) Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu — Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wniosek dotyczy objęcia powierzchni 0,79 ha znajdującej się w obrębie Miasta Augustów, a należących do Nadleśnictwa Szczebra, jako lasy w strefach uzdrowiskowych i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Do podjęcia takiej decyzji potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej.

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że wniosek Nadleśnictwa Szczebra dotyczy bardzo małego fragmentu o powierzchni 0,79 ha. Granice administracyjne miasta Augustowa biegną w większości po granicach jezior, ale są również małe fragmenty, gdzie granice administracyjne miasta wychodzą na północ od terenów jeziora. Pani Kierownik powiedziała, że w tym przypadku chodzi o teren leśny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Szczebra, położony w granicach administracyjnych miasta Augustowa położonego na północ od jeziora Sajno. Uchwała Rady Miejskiej jest potrzebna, ponieważ miasto Augustów jest uzdrowiskiem i podlega ochronie uzdrowiskowej. W przypadku niepodjęcia żadnych działań w ciągu 2 miesięcy i tak jest tzw. „milcząca zgoda”, ale Nadleśnictwu zależy na czasie i poprosiło o podjęcie stosownej uchwały.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, co to jest las ochronny i co można w nim robić?

Pani Anna Kowalczuk - Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że las ochronny jest terenem leśnym, ponieważ znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej, dlatego też Nadleśnictwo Szczebra wystąpiło z takim wnioskiem. Jest to takie potwierdzenie, że jest to las znajdujący się w strefie ochrony uzdrowiskowej. Pani Kierownik wyjaśniła, że w lesie nie wolno robić żadnych inwestycji, obiektów kubaturowych na związanych z gospodarką leśną. Teren znajduje się w granicach administracyjnych miasta i zagospodarowanie tego terenu jest możliwe takie, jakie jest w planach miejscowych. W tym przypadku nie ma planu miejscowego i obecnie Miasto nie planuje wchodzić na ten teren z planami zagospodarowania przestrzennego, ponieważ teren jest oddzielony i niepołączony drogami publicznymi. Nie posiada zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nieleśne i właściciel nie złożył wniosku o to, że chce coś tam inwestować.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała Nr XXVIII/220/13 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa została podjęta 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.

Pan Radny Dariusz Górny zgłosił wniosek o ogłoszenie pięciominutowej przerwy w obradach.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach.

Ad.pkt 5l

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej po wznowieniu obrad po przerwie powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, którym jest podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa. Odczytała wniosek, podpisany przez radnych Rady Miejskiej, który wpłynął 29 lipca 2013 r. do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Miasta Augustowa, Kazimierza Kożuchowskiego przed upływem kadencji (zał.nr 15). Po odczytaniu wniosku Przewodnicząca Rady Miejskiej oddała głos wnioskodawcom.

Pan Radny Zbigniew Huszcza — Przewodniczący Komisji ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM przed zabraniem głosu na powyższy temat powiedział, że ma żal do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej z powodu zwołania sesji po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Następnie odniósł się do listu pt.„Nie pozwolę na manipulację”, który wpłynął od Burmistrza Miasta do redakcji Przeglądu Powiatowego. Pan Radny przypomniał, odnośnie stwierdzenia w liście, że „stan finansów augustowskiego magistratu ściśle wiąże się z zaniedbaniami, które zastał po zajęciu stanowiska w 2008 r.”, iż Pan Kazimierz Kożuchowski był radnym Rady Miejskiej w 1998 r. i pełniąc przez 2 kadencje funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM nigdy nie zareagował, nie zarzucił burmistrzowi złego prowadzenia miasta, że stan finansów jest zły. Następnie Pan Radny poruszył kwestię kary, którą płaci Przedsiębiorstwo Transportowe Necko Sp. z.o.o. oraz realizację zaleceń nałożonych na przedszkola przez Straż Pożarną. W dalszej kolejności odczytał zapisy w liście dotyczące budowanych i modernizowanych ulic. Powiedział, że nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek jakieś środki unijne były przeznaczone na budowę ulic, natomiast można było przy ich pomocy rozwiązać problem ul.Tytoniowej, ul.Komunalnej, ul.1 Pułku Ułanów Krechowieckich, ale Pan Burmistrz postanowił skorzystać ze „schetynówek”. Pan Radny zwrócił uwagę, że wiele ulic, które Pan Burmistrz wymienił w liście, było budowanych podczas kadencji poprzedniego burmistrza, ponieważ proces inwestycyjny rozpoczął się w 2006 r. Stwierdził, że podawane informacje powinny być rzetelne i wymagają uściślenia, iż należało napisać, że ulice zostały dokończone, a nie wybudowane. Pan Radny poinformował, że dokonał wizji lokalnej niektórych ulic i stwierdził brak jakichkolwiek robót. Stwierdził, że w przyszłości może faktycznie planuje się budowę tych ulic, dlatego w liście trzeba było podać planowany termin budowy. Następnie Pan Radny odniósł się do zapisu dotyczącego rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Augustowa — przebudowy Rynku Zygmunta Augusta. Powiedział, że zapis jest nierzetelny i powinien być uściślony, ponieważ park nie jest dziełem wyłącznie obecnego Pana Burmistrza. Pan Radny powiedział, że część parku, z herbem Augustowa, powstała pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a główna aleja, z fontanną, w 2008 roku. W dalszej kolejności Pan Radny zwrócił uwagę na parkingi od strony Delikatesów, które zostały wybudowane pod kątem prostym do osi jezdni. Powiedział, że takie parkingi są ewenementem w skali kraju i kierowcy mają problem z parkowaniem samochodów. Następnie odniósł się do zapisu dotyczącego przebudowy Miejskiego Domu Kultury. Zapytał, czy można nazwać przebudową MDK adaptację pięciu pomieszczeń o łącznej wielkości 180-200 m2 z klatką schodową? W dalszej kolejności Pan Radny zwrócił uwagę na powyginane, odpadające blaty od stołów na targowisku miejskim „Mój rynek”. Zapytał również, czy na targowisku planuje się wykonanie drogi wewnętrznej? Następnie Pan Radny odniósł się do artykułu, który ukazał się w jednej z gazet na temat strefy płatnego parkowania w Augustowie, która miała być wprowadzona od 15 sierpnia br. Pan Radny stwierdził, że strefa nie powstała, natomiast pieniądze z tego tytułu można było przeznaczyć na dokumentacje. Ponadto Pan Radny poruszył problem niewykorzystanych pieniędzy na projekty. Zwrócił uwagę na rozbudowę infrastruktury w Strefie Kanału Augustowskiego. Przypomniał, że był przeciwny realizacji zadania, iż na sesji RM przedstawił stosowne wyliczenia. Pan Radny przypomniał, że przedstawiony przez Pana Burmistrza projekt był komercyjny i dofinansowany w 50%, natomiast można było postarać się o większe dofinansowanie. Pan Radny zwrócił uwagę na wysoki koszt budowy amfiteatru. Stwierdził, że pozyskane środki można było przeznaczyć na coś innego, np. na budowę całorocznego Miejskiego Domu Kultury. Natomiast pomost na dzielnicę Borki, gdyby powstał, przyczyniłby się do rozwoju turystycznego miasta. W dalszej kolejności Pan Radny poruszył kwestię imprez kulturalnych, zapraszanych zespołów i ponoszonych kosztów. Zwrócił uwagę, że na zespół „Don Wasyl” co roku jest wydawana kwota ponad 70.000 zł, natomiast można by udostępnić zespołowi amfiteatr, aby zorganizował biletowaną imprezę we własnym zakresie. Pan Radny zapytał, czy Miasto naprawdę nie ma pieniędzy na zorganizowanie typowo miejskiej imprezy, jaką są „Balladowe Nocki nad Neckiem”, na którą każdego roku jest wydawana kwota 20.000 zł i jest to impreza biletowana? W dalszej kolejności Pan Radny odniósł się do zapisu w liście dotyczącego cyklicznie współorganizowanych wydarzeń z Radiową Trójką. Przypomniał, w jaki sposób kiedyś wyglądała ta współpraca, iż w ciągu roku odbywało się 4-5 imprez i przez cały weekend były nadawane audycje z Augustowa. Następnie Pan Radny poruszył kwestię współpracy z Augustowską Organizacją Turystyczną, iż w liście jest napisane, że ta Organizacja funkcjonowała tylko w oparciu o miejski budżet. Pan Radny powiedział, że jest to bardzo bolesne stwierdzenie, ponieważ rzeczywiście w pewnym okresie czasu Augustowska Organizacja Turystyczna, na podstawie umowy, otrzymywała środki finansowe w granicach 100-180 tys.zł. Pieniądze były przeznaczone na organizację zadań w zakresie promocji miasta, na wyjazdy, współpracę z mediami, publikacje. Pan Radny powiedział, że oprócz wydatków organizacja przynosiła również dochody w wysokości 100.000 zł. W dalszej kolejności Pan Radny poruszył temat oświaty, której miała być poświęcona sesja Rady Miejskiej. Powiedział, że główny zarzut nie dotyczy tego, że Burmistrz Miasta chce likwidować szkołę, tylko w jaki sposób chce to zrobić, np. w czasie rekrutacji. Pan Radny powiedział, że zgłaszał wniosek w sprawie przedstawienia we wrześniu br. propozycji, w jaki sposób tę sprawę należy rozwiązać, ale takiej propozycji Pan Burmistrz nie przedstawił. Pan Radny zaproponował wypracowanie kilku wariantów celem dokonania najlepszego wyboru, który pogodzi wszystkie strony. Następnie Pan Radny odniósł się do zapisu w liście na temat uzdrowiska, iż „jest sprawdzana możliwość podziału miasta na dzielnice i we wrześniu na sesji RM przedstawione zostaną wyniki tej analizy”. Pan Radny wyraził nadzieję, że dzisiaj takie wyniki będą przedstawione. Następnie stwierdził, że sprawa podziału miasta na dzielnice była omawiana przed dwoma laty i nic z tego nie wynikło. Reasumując Pan Radny stwierdził, że list Pana Burmistrza powinien otrzymać nazwę „manipulacje Pana Burmistrza”. W dalszej kolejności Pan Radny zwrócił uwagę, że w przypadku rozstrzygnięcia referendum na korzyść Pana Burmistrza uprawnienia traci Rada Miejska. Powiedział również, że chciałby odnieść się do wypowiedzi niektórych radnych, którzy twierdzą, że mieszkańcy Augustowa powinni dowiedzieć się na temat powiązań rodzinnych działaczy Platformy Obywatelskiej. Pan Radny powiedział, że jest to bardzo krzywdzące i zaproponował, aby radni posiadający takie informacje przedstawili takie osoby z imienia i nazwiska. Stwierdził, że w ten sposób można wymieniać się nazwiskami, ponieważ w tej chwili również może podać kilka nazwisk związanych z tą grupą ludzi na temat pracy w samorządach i spółkach miejskich. Następnie Pan Radny odniósł się do kolejnego zapisu w liście, w którym „zaapelował w kwietniu do Pani Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury o spotkanie się w listopadzie celem uzgodnienia imprez na następny sezon”. Pan Radny wyjaśnił, że faktycznie apelował o zorganizowanie takiego spotkania wszystkich zainteresowanych osób, ale zwracał się w tej sprawie do Pana Burmistrza, ponieważ takie spotkanie powinno odbyć się w gabinecie Burmistrza Miasta, a nie u Dyrektora APK lub radnego. W dalszej kolejności Pan Radny odniósł się do zapisu w liście na temat budowy obwodnicy Augustowa. Przypomniał, jak bardzo poprzedni burmistrz był zaangażowany w prace związane z jej budową, projektowaniem. Natomiast w tym zakresie znane są również prace obecnego Pana Burmistrza, który w programie telewizyjnym wypowiedział się na temat zgłaszanych protestów. Pan Radny powiedział, że będąc Premierem RP, po takim wystąpieniu wykreśliłby obwodnicę Augustowa. Pan Radny zwrócił się do Klubu Radnych PiS i powiedział, że podczas wizyty Pana Posła Jarosława Zielińskiego można było zapytać Pana Posła, co takiego się stało, że 1 sierpnia 2007 r. ówczesny Premier RP zastopował budowę obwodnicy i dlaczego obwiniana jest Platforma Obywatelska?

Pani Radna Anna Urban odpowiedziała, że Pan Radny powinien zadać to pytanie we własnym imieniu.

Następnie Pan Radny Zbigniew Huszcza przypomniał o wynikach głosowania radnych Klubu Radnych PiS podczas rozpatrywania sprawy budowy „Orlika” przy Zespole Szkół Samorządowych, kiedy wszyscy radni Klubu PiS głosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu. Pan Radny powiedział, że w liście „Nie pozwolę na manipulację” Pan Burmistrz napisał, że problemem nie jest sposób jego rządzenia, tylko polityka. Pan Radny nie podzielił tego stanowiska stwierdzając, że zdaniem Pana Burmistrza ww. polityka jest wtedy, gdy radni nie popierają jego działań i głosują przeciw.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej odniosła się do wystąpienia Pana Radnego Zbigniewa Huszczy na temat żalu do Pani Przewodniczącej. Wyjaśniła, że zgodnie z § 11 pkt 7 Statutu Miasta Augustowa gdyby wniosek dotyczył wcześniejszego zwołania sesji, to odbyłaby się ona w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Pan Radny Zbigniew Huszcza powiedział, że Pani Przewodnicząca może zwołać sesję w każdym terminie, nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia złożenia wniosku. Stwierdził, że sesję można było zwołać w ostatnim dniu sierpnia, kiedy wszyscy radni wrócili już z wakacji.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej podkreśliła, że nie było takiej konieczności, ponieważ nie było takiego wniosku. Sesja została zwołana w normalnym trybie, czyli 30 września 2013 r.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta odniósł się do ww. wystąpienia stwierdzając, iż nadal podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące złożonego wniosku. Szkoda, że dzisiaj nie mówi się o tym, co zostało wspólnie wykonane, iż zadania zatwierdzone przez Radę Miejską w poszczególnych budżetach zostały zrealizowane. Jednak zawsze można oceniać czyjąś działalność, że można coś zrobić lepiej i więcej. Burmistrz Miasta odpowiedział na przedstawione przez radnych pytania i zarzuty. Wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo Transportowe Necko Sp. z o.o. płaci karę, omówił przeprowadzoną restrukturyzację w Spółce. Wyjaśnił, że kara musi być zapłacona, ale decyzja Urzędu Marszałkowskiego została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast decyzje dotyczące przedszkoli, wydane w latach 2003-2004, zostały zrealizowane i przedszkola zostały wyremontowane. Jeśli chodzi o budowę ulic, to rzeczywiście sytuacja, o której mówił Pan Radny Zbigniew Huszcza, miała miejsce, ponieważ sprawa dotyczyła wykonania dokumentacji technicznych. Jeśli chodzi o amfiteatr, to pieniądze na jego budowę zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Obecnie obiekt jest wykorzystany, w budynku znajdują się koła zainteresowań. Burmistrz Miasta odniósł się do kolejnego zarzutu, iż stracił 2 lata na realizację dokumentacji dotyczącej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 i budowę hali widowiskowo-sportowej. Wyjaśnił, że nie był autorem tej dokumentacji, ale bardzo dobrze stało się, że taka dokumentacja została wykonana, ponieważ umożliwiła realizację ww. zadania. Obecnie problemem jest nagłośnienie hali, ale w razie konieczności można ustawić nagłośnienie przywiezione z amfiteatru. Jeśli chodzi o Augustowską Organizację Turystyczną, to ta organizacja nadal funkcjonuje, jak każdy podmiot na rynku, ale nie kosztem 180.000 zł z budżetu miasta. Obecnie Miasto wnosi do AOT składkę w wysokości 20.000 zł. Następnie Burmistrz Miasta wyjaśnił, że zespoły występujące w Augustowie są kwestią gustu i jeśli co roku występowałaby Maryla Rodowicz, to również mogłaby komuś się znudzić. Jeżeli chodzi o remont Miejskiego Domu Kultury, to na to zadanie zostały pozyskane środki finansowe i bardzo dobrze stało się, że powstaną nowe pomieszczenia na powierzchni 180 m2. Burmistrz Miasta podkreślił, że pieniądze na realizację zadań inwestycyjnych są wydawane na miarę możliwości finansowych budżetu i pozyskiwanych środków zewnętrznych. Zwrócił uwagę na problemy, które wiążą się pozyskiwaniem funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Burmistrz Miasta poruszył kwestię zagospodarowanie strefy Kanału Augustowskiego i Kanału Bystrego. Wyjaśnił, że rzeczywiście na to zadanie była zapisana kwota ok.22.000.000 zł, ale po rekonstrukcji tego programu pozostało 12.000.000 zł. Pomimo wielu próśb w Urzędzie Marszałkowskim z projektu został wykreślony element sportowy — budynek kajakarstwa. Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie realizowana jest budowa ciągu pieszo — rowerowego nad Kanałem Bystrym oraz park przy Starej Poczcie. Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi dotyczącej budowy pomostu łączącego dzielnicę Borki. Stwierdził, że taki pomost nie przyniósłby miejsc pracy, ale powinien powstać. Podkreślił, że realizacja bulwarów, chodników i innych inwestycji realizowanych przez miasto jest obciążeniem, ponieważ dodatkowo muszą być przeznaczane pieniądze na oświetlenie, sprzątanie, utrzymanie, ewentualną naprawę zniszczeń. Burmistrz Miasta powiedział, że cieszy się z faktu, że w przyszłym rozdaniu środków finansowych gro środków będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw, bo to przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, a nie samorządy. Jeśli chodzi o strefę przy obwodnicy, to na czyim gruncie chciano realizować miejsca pracy dla rozwoju przedsiębiorczości? Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie prowadzi na ten temat rozmowy ze wspólnotami gruntowymi, które oprócz działek prywatnych są właścicielami gruntów. Zapytał, czy miasto powinno wykupić grunty od osób prywatnych prowadzących działalność gospodarczą? Burmistrz Miasta powiedział, że ma swój udział w budowie obwodnicy Augustowa, m.in. w postaci wielu godzin spędzonych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przekonywaniu i wyjaśnianiu różnych problemów. Burmistrz Miasta powiedział, że pracę trzeba czasami docenić i rzecz nie polega na licytacji, kto więcej pracy włożył w budowę obwodnicy, tylko chodzi o to, aby obwodnica powstała.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że rolą radnych jest również podnoszenie trudnych wątków, którym niewątpliwie jest wniosek 30% grupy składu Rady Miejskiej - grupy Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o odwołanie Burmistrza Miasta w drodze referendum. Pan Radny powiedział, że chciałby uzupełnić wypowiedź przedmówcy. Odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza w kwestii oceny działalności, że można coś zrobić więcej i lepiej. Pan Radny stwierdził, że faktycznie można było zrobić dużo lepiej i dużo więcej, dlatego z tego powodu powstał ww. wniosek. Przyczyną są zaprzepaszczone szanse, zaniechano wiele możliwości. Pan Radnych powiedział, iż chciałby odnieść się do pewnych wartości liczbowych. Poinformował, iż dzisiaj przekazał materiały źródłowe Przewodniczącym Klubów Radnych RM, które są dostępne na Wrotach Podlasia. Wyjaśnił, że jest to wykaz samorządów, firm, osób fizycznych biorących udział w perspektywie 2007-2013 w pozyskaniu środków unijnych. Pan Radny zwrócił uwagę na niedociągnięcia, które są stawiane Burmistrzowi Miasta z tytułu braku pozyskania środków. Stwierdził, że problemy są po to, aby je skutecznie rozwiązywać. Natomiast trzyma kciuki za sukces Augustowa w pozyskaniu środków w nowej perspektywie 2014-2020, ale na to nie ma najmniejszych szans. Pan Radny zwrócił uwagę na przyczyny braku pozyskiwania środków finansowych. To nie jest tak, że przyczyną jest nielubienie Burmistrza Miasta w Urzędzie Marszałkowskim i brak przynależności do Platformy Obywatelskiej, ponieważ obecni na sesji przedsiębiorcy, którzy nie są członkami Platformy Obywatelskiej, byli beneficjentami i pozyskali fundusze. Pan Radny stwierdził, że nie jest to kwestia przynależności, tylko poprawnie złożonych wniosków, które miasto Augustów złożyło w perspektywie 2007-2013. Były to tylko dwa wnioski, z których jeden odpadł podczas oceny merytorycznej. Pan Radny powiedział, że Augustów jest czwartym, co do wielkości miastem w województwie podlaskim, jednak aspiracje Pana Burmistrza są za małe, jak na tak duży ośrodek turystyczny i rekreacyjny. Przed laty Augustów bardzo dobrze rozwijał się, kwitł, do miasta przyjeżdżali turyści, odpoczywali, zrelaksowali się, a dzisiaj Augustów nie ma się czym pochwalić. Pan Radny przedstawił liczby, które są wskaźnikiem oceny pracy Pana Burmistrza. Dokonał porównania wartości przedstawionych w statystycznym wademekum samorządowca. Następnie Pan Radny powiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwo Radni będą głosowali imiennie nad uchwałą w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa. Dzisiaj wszyscy dowiedzą się, kto przeciwstawia się obecnym działaniom, marazmowi w mieście, a kto ten marazm popiera. Decyzję radnych ocenią mieszkańcy. Pan Radny na zakończenie wystąpienia powiedział, że nie zgadza się z poglądem Burmistrza Miasta, iż brak środków na inwestycje jest winą poprzednich władz, ponieważ można narzekać na poprzedników przez dwa lata, a nie przez sześć lat. Takie postępowanie jest nieudolnością. Stwierdził, że inne samorządy potrafiły pozyskać pieniądze, które są fundamentem na sukces rozwojowy miasta. Pan Radny wyraził stanowisko, że dzisiaj część radnych nie poprze wniosku pomimo zgadzania się z przedstawionymi zarzutami, bo przyczyną może być nowa osoba na fotelu burmistrza i obawa przed komisarzem, który ma zrobić porządek w pewnych sektorach, bo skończy się zakup paliwa przez spółkę miejską w prywatnej firmie radnego. Tytuł artykułu w gazecie, iż „Klub Radnych PO przegrał batalię o odwołanie Burmistrza”, jest złym tytułem, a jeśli tak się stanie, to trzeba będzie napisać, że tę batalię przegrał Augustów i jego mieszkańcy. Pan Radny poprosił radnych o poparcie złożonego wniosku i podjęcie uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta poprosił, aby Pan Radny przestał manipulować, ponieważ spraw finansowych nie można traktować wybiórczo. Realne przedstawienie środków byłoby wtedy, gdyby Pan Radny zwrócił również uwagę na inne źródła pozyskiwania pieniędzy.

Pan Radny Dariusz Górny zwrócił uwagę, że pieniądze z ww. „kanałów” wcześniej czy później trafiają do Urzędu Marszałkowskiego lub Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Każdy wniosek, który jest oceniany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka i inne instytucje trafia do Urzędu Marszałkowskiego, który podejmuje ostateczną decyzję.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, iż chciałby zwrócić uwagę na nieobecność na sesji Pana Radnego Adama Wysockiego, który podpisał się pod wnioskiem. Gdyby radni Klubu Platformy Obywatelskiej byli faktycznie zdeterminowani i wiedzieli o nieobecności Pana Radnego, to dla skuteczności prowadzenia wniosku powinni wnieść o zmianę porządku obrad tak, żeby wszyscy wnioskodawcy mogli głosować za referendum. Pan Radny powiedział, że wielokrotnie odnosił się krytycznie do działań Pana Burmistrza, który jeszcze niecały rok temu był w koalicji z PO, która dzisiaj zrzuca całą odpowiedzialność na Burmistrza. Natomiast ta odpowiedzialność w dużej mierze, a w niektórych dziedzinach w większości, spoczywa na ugrupowaniu PO. Pan Radny powiedział, że ugrupowanie PO jest współodpowiedzialne za chaos, niedociągnięcia w dziedzinach wymienionych we wstępie uzasadnienia wniosku. Pan Radny zwrócił uwagę na chaos w wprowadzeniu ustawy śmieciowej, która jest „dzieckiem” ugrupowania PO. Pan Radny zapytał, w jaki sposób ugrupowanie PO naciskało swoich posłów, aby ustawa została napisana z korzyścią dla samorządów i mieszkańców? Odpowiadając na to zapytanie Pan Radny stwierdził, że ugrupowanie PO nic w tej dziedzinie nie zrobiło. Powiedział, że dzisiaj chaos z wprowadzeniem ustawy śmieciowej jest również związany z nową organizacją wywozu nieczystości, z niekorzystnymi warunkami, przed którymi miasto Augustów zostało postawione w spółce BIOM. Pan Radny powiedział, że prezesem rady nadzorczej BIOM jest Pan Jerzy Demiańczuk, więc gdyby wniosek był wiarygodny, to najpierw Pan Jerzy Demiańczuk powinien zrezygnować z tej funkcji. Współuczestnictwo Miasta w tej spółce komunalnej jest bardzo niekorzystne, bo inne samorządy mogą korzystać ze spółek, które zapewniają sortowanie śmieci na ich liniach technologicznych, natomiast w Augustowie mieszkańcy muszą zbierać śmieci w worki i trzymać w domu przez miesiąc. Inne samorządy, np.Wasilków zorganizował wywóz nieczystości w ten sposób, że śmieci są sortowane na mokre, suche, zmieszane i przeznaczone do sortowania na linię technologiczną firmy Czyścioch, z którą Wasilków ma podpisaną umowę. Pan Radny powiedział, że następna rzecz, która była podniesiona we wstępie uzasadnienia, dotyczy finansów, za które ugrupowanie PO jest również współodpowiedzialne, ponieważ wielokrotnie głosowało za budżetem miasta. Sprawa kolejna dotyczy zarządzania oświatą, za którą od kilkunastu lat jest odpowiedzialny kierownik Wydziału Edukacji UM Pan Roman Krzyżopolski. Pan Radny zwrócił uwagę na brak projektów i pomysłów, które byłyby korzystne dla uczniów i miasta, na brak przygotowania sieci szkół, więc gdyby wniosek był wiarygodny, to najpierw powinna nastąpić rezygnacja Pana Romana Krzyżopolskiego z pełnionej funkcji. W dalszej kolejności Pan Radny powiedział, że również widziałby, aby projekt, który dotyczył zagospodarowania strefy Kanału Augustowskiego, był programem obszerniejszym i takim, który obejmowałby zorganizowanie bazy AKS ”Sparta”, którą można było dołączyć do wniosku. Pan Radny podkreślił brak zaangażowania byłego Posła Pana Leszka Cieślika we wspieraniu starań Miasta w pozyskiwaniu środków związanych z projektem. Następnie Pan Radny zwrócił uwagę na sposób dzielenia pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypomniał, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RM posłużył się takim przykładem, iż środki z RPO są dzielone najbardziej uznaniowo. Pan Radny zapytał, co zrobił były burmistrz, były poseł Pan Leszek Cieślik, a obecnie prezes „Sparty”, aby w programie zagospodarowania strefy Kanału Augustowskiego zostało ujęte tak bardzo potrzebne zaplecze dla AKS„Sparta”, które dzisiaj jest antyreklamą augustowskiego sportu? Pan Radny stwierdził, że jeśli wniosek złożony przez grupę radnych przeszedłby po myśli ugrupowania PO i stanowiłby władzę wykonawczą człowiek z tego ugrupowania, to zagwarantuje to dobre kontakty ze stroną rządową. Wyjaśnił, że przykładem jest Miasto Gołdap, które korzysta z funduszy, inwestuje, buduje obwodnice, ale to miasto jest przykładem pewnej patologii, ponieważ Pan Jarosław Słoma, były Burmistrz Gołdapi, a obecnie Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w czasach studenckich często spotykał się z Panem Donaldem Tuskiem. W poprzedniej kadencji Burmistrz Gołdapi był jedynym samorządowcem przyjętym oficjalnie w Kancelarii Premiera RP Pana Donalda Tuska przez samego Premiera. Pan Radny powiedział, że jeśli dostęp do tego, co jest rozwojowe dla samorządów ma być oparte na tym, że ktoś kogoś zna lub ktoś komuś się naraził, to jest temu przeciwny. Reasumując swoje wystąpienie stwierdził, że wniosek grupy radnych został sporządzony w sposób nierzetelny i nieuczciwy.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że Platforma Obywatelska tak naprawdę nie chce, aby odbyło się referendum, ponieważ dzisiaj na sesji jest nieobecny Pan Radny Adam Wysocki. Pan Radny powiedział, że wniosek grupy radnych ma mizerne podstawy, mówił o nich Pan Radny Marcin Kleczkowski. Wszyscy tak naprawdę decydują o przyszłości miasta, natomiast radni PO mówią o osobie bardziej przygotowanej, chętnej do współpracy z radnymi, mającej większe doświadczenie w kontaktach z samorządami i strona rządową. Pan Radny zapytał, jaka to ma być osoba, gdzie pracuje, jaką ma wizję przyszłości miasta przez rok do wyborów samorządowych, czy była budowana koalicja, czy spotykały się kluby Radnych tworzące Radę Miejską? Pan Radny stwierdził, że takich spotkań nie było i dzisiaj nie ma już czasu na podejmowanie ww. decyzji, tworzenie koalicji. Dzisiaj panuje trend do narzekania i wszyscy Polacy narzekają. Pan Radny zwrócił uwagę, że tak naprawdę podstawą miasta są finanse i zarządzanie gospodarką. Odniósł się do przytoczonego stwierdzenia, że jeżeli Burmistrz Miasta pozostanie na swoim stanowisku, to Rada Miejska będzie odwołana. Stwierdził, że po dzisiejszym głosowaniu dotyczącym emisji obligacji komunalnych ugrupowanie PO nie ma pojęcia o uchwalaniu budżet miasta na 2014 r. Brak uchwalenia budżetu spowoduje, że sprawa sama się rozwiąże i może nie trzeba będzie robić referendum i wpędzać w koszty podatników. Pan Radny powiedział, że z powodu dzisiejszego głosowania nad emisją obligacji wstydzi się, że jest radnym. Przy tak ważnych sprawach wstrzymywanie się od głosowania jest nie na miejscu. Pan Radny powiedział, że uzasadnienie obligacji było tak konkretne i tak właściwe, że wszyscy wychodzący z sali obrad śmiali się uznając, że jest to bardzo niepoważne. Pan Radny stwierdził, że jedyne zarzuty, które wyczytał w uzasadnieniu dotyczą niewłaściwych zespołów muzycznych. Brakuje innych podstaw do podjęcia decyzji. Pan Radny określił wniosek ugrupowania PO, jako działanie polityczne, aby każdy radny mógł się wypowiedzieć.

Więcej głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że głosowanie w sprawie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa odbywa się w głosowaniu imiennym w ten sposób, że przewodniczący obrad odczytuje z listy imiona i nazwiska radnych wzywając ich do jednoznacznego oświadczenia, czy są za, przeciw, czy wstrzymują się od głosu. Ponadto uchwałę taką Rada Miejska podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, czyli 13 głosów za. Następnie Pani Przewodniczaca Rady Miejskiej poprosiła Pana Marcina Kleczkowskiego — Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o odczytanie opinii.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM odczytał opinię Komisji Rewizyjnej RM, w brzmieniu: „ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wniosku w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa w drodze referendum z dnia 25 września 2013 r. Komisja Rewizyjna w składzie: radny Marcin Kleczkowski, radny Jerzy Dobrowolski, radna Anna Szałwińska, radna Bożenna Łukaszewicz, radny Tomasz Dobkowski, radny Dariusz Górny, działając na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) po zapoznaniu się z wnioskiem 7 radnych Rady Miejskiej o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Miasta Augustowa, Kazimierza Kożuchowskiego przed upływem kadencji, wniosek opiniuje negatywnie. Niezwłoczne przekazanie opinii Radzie Miejskiej w Augustowie powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Opinię podpisali wszyscy członkowie Komisji” (zał. Nr 16)

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM przekazał opinię Pani Krystynie Wilczewskiej - Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że obecnie odbędzie się głosowanie, które będzie polegało w ten sposób, że w kolejności z listy obecności będzie odczytywała imiona i nazwiska radnych i kto z Państwa Radnych będzie za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa odpowie „za”, lub „przeciw” lub „wstrzymuje się”. Przewodnicząca Rady powiedział, że pytanie będzie następujące: „Czy Pan Radny — Pani Radna jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa?”

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy głosowali w następujący sposób:

1. Pan Tomasz Dobkowski — „przeciw”

2. Pan Jerzy Dobrowolski — „przeciw”

3. Pani Anna Jolanta Dźwilewska — „za”

4. Pan Dariusz Górny — „za”

5. Pani Małgorzata Grygo — „wstrzymuję się”

6. Pan Zbigniew Huszcza — „za”

7. Pan Wiesław Jeruć — „przeciw”

8. Pan Marcin Kleczkowski — „wstrzymuję się”

9. Pan Marcin Koszewski — „przeciw”

10. Pani Joanna Lisek — „za”

11. Pan Stanisław Łoniewski — „za”

12. Pani Bożenna Łukaszewicz — „za”

13. Pan Jarosław Radzio — „wstrzymuję się”

14. Pani Anna Maria Szałwińska — „przeciw”

15. Pani Anna Urban — „wstrzymuję się”

16. Pani Krystyna Wilczewska — „przeciw”

17. Pan Zygmunta Bernard Zawadzki — „wstrzymuję się”

18. Pani Bożenna Ziemak — „przeciw”.

Następnie Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że uchwała nie została podjęta, ponieważ głosów „za” było 6, głosów „przeciw” - 7, głosów „wstrzymujących się - 5.

Ad.pkt 5ł

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 5ł porządku obrad, którym jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji ds. referendum w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r. Udzieliła głosu Pani Aldonie Samel — Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu ww. uchwały.

Pani Aldona Samel — Sekretarz Miasta omówiła projekt ww. uchwały, która dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 17 w Szpitalu w Augustowie z siedzibą Obwodowej Komisji ds. Referendum w Augustowie, ul. Szpitalna 12 dla przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r. Komisarz Wyborczy w Suwałkach dnia 25 września 2013 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie i ustalił kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum powiatowego nakazując gminom utworzenie odrębnych obwodów głosowania do 13 października br.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chcieliby w tej sprawie zabrać głos?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała projekt ww. uchwały pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Uchwała Nr XXVIII/221/13 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru oraz siedziby obwodowej komisji ds. referendum w referendum powiatowym w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 17 listopada 2013 r. została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Stanowi ona załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 6

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 6 porządku obrad, którym jest zasięgnięcie opinii w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Augustowa od Polskich Kolei Państwowych prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 2,1190 ha z przeznaczeniem pod ulicę Kolejową. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu — Burmistrzowi Miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej Państwo Radni zastanawiali się nad przejęciem gruntów od Polskich Kolei Państwowych. W związku z powyższym zostało wystosowane pismo do Polskich Kolei Państwowych, które wyraziły zainteresowanie przedłożoną propozycją i wyceną gruntów. Została dokonana wycena działek Nr 862/25, Nr 862/24, Nr 862/23 na kwotę 327.572 zł oraz działka Nr 862/5 na kwotę 212.599 zł. Łączny koszy nabycia gruntów to kwota 540.171 zł.

Pani Krystyna Wasilewska — Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dodała, że kwota, która wynika z operatu szacunkowego byłaby kwota jednorazową. Grunty znajduja się w użytkowaniu wieczystym, więc trzeba byłoby Skarbowi Państwa płacić rocznie 3% od ich wartości.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że kwota jest niska tym bardziej, że deklarację złożyło BAT”Tobacco”S.A., iż może wspófinansować budowę tej ulicy. Pan Radny powiedział, że budową tej ulicy są również zainteresowani przedsiębiorcy i być może uda się ją wybudować bez udziału środków z budżetu miasta. Pan Radny powiedział, że rozmawiał z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych i jedyną możliwością jest nabycie gruntów przez miasto. Przedsiębiorcy chętnie kupiliby te drogę na własność, ale z powodu tego, że grunt jest własnością Skarbu Państwa, nie mogą tego uczynić. Pan Radny powiedział, że nie można stracić takiej okazji, tylko należy tak zorganizować sprawy finansowe, aby kwoty spłaty rat były niskie.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że przedsiębiorcy mogą wykupić grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że w tym miejscu znajduje się największe skupisko firm w mieście, które zapewniają miejsca pracy. Zasadność i wszelkie udogodnienia robione dla tego typu podmiotów są równoznaczne z celem miasta i jego mieszkańców.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poparł wypowiedź Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego, bo faktycznie tak jest, że to jest jeden z niewielu terenów inwestycyjnych, uprzemysłowionych, gdzie nie ma możliwości zlokalizowania innej działalności. Pan Radny powiedział, że trzeba próbować negocjować z Polskimi Kolejami Państwowymi, bo kwota 540.171 zł przy założeniu, że prywatne podmioty w dalszej kolejności miałyby udział w inwestycji, jest jak najbardziej zasadna, ale trzeba dbać o tereny inwestycyjne i o to walczyć. Kwota 540.171 zł już w tym momencie nie jest zaporowa.

Ad.pkt 7

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 7 porządku obrad, którym jest informacja Burmistrza Miasta o spółkach miejskich.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że we wszystkich spółkach miejskich odbyły się Walne Zgromadzenia. Poinformował, jakie wyniki osiągnęły spółki. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Giga” przy swoich przychodach na poziomie ok. 15.000.000 zł osiągnęło zysk netto na poziomie 592.762 zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Kodrem” przy przychodach na poziomie 3.000.000 zł zamknęło rok deficytem w wysokości 69.488 zł. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie przy obrotach na poziomie 8.200.000 zł zamknęło rok deficytem w wysokości 665.005 zł. Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” przy obrotach na poziomie 6.700.000 zł zamknęła rok na poziomie 417.334 zł. Burmistrz Miasta stwierdził, że w związku z tym, że wszystkie spółki, z wyjątkiem spółki PT „Necko”, zamknęły rok wynikiem ujemnym, podjął decyzję wspólnie z radą nadzorczą o zamrożeniu cen ciepła na 2013 rok. Sezon grzewczy już się rozpoczął i ceny ciepła dla mieszkańców nie zostaną zmienione.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy jest prognoza dotycząca ewentualnej upadłości Spółki PT”Necko”, której od ponad 10 lat sprzedaje paliwo? Kwoty, które inwestuje w tę firmę są na tyle duże, że boi się przed jej bankructwem. Zapytał, czy są już jakieś symulacje i czy będzie mógł w jakiś sposób wycofać się z umowy z firmą, bo kompletnie to się nie opłaca?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że umowa jest sprawą firmy Pana Tomasza Dobkowskiego i Spółki. Przedsiębiorstwo funkcjonuje i „z poślizgiem” opłaca swoje niektóre zobowiązania. Walne Zgromadzenie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu zasiliło spółkę zwiększeniem udziałów. Chodzi o brakująca kwotę 120.000 zł. Została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia i nastąpi uzupełnienie o ww. wkład. Spółka powinna funkcjonować, bo oprócz względów ekonomicznych ważny jest wydźwięk społeczny. W Spółce pracuje dużo ludzi, którzy nie powinni stracić swoich miejsc pracy. Prowadzone są wszelkie starania, aby spółka mogła się odbudować i funkcjonować bez przeszkód. W tej chwili wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchyla decyzje Urzędu Marszałkowskiego dotyczące części kar i obecnie jest okres oczekiwania, czy Urząd Marszałkowski odwoła się od tej decyzji. Spółka już zapłaciła część kary, dopóki nie było wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, opłaca również koszty związane z wynajęciem firmy prawniczo-doradczej.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że z zasięgniętych informacji wynika, że były rozstrzygnięcia sądowe dotyczące kary. Zapytał, na jakim poziomie faktycznie to pozostało?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że sprawa dotyczy 3.000.000 zł z 5.000.000 zł, które ciążyły na spółce. Obecnie brakuje uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie wiadomo, czy po uzasadnieniu Urząd Marszałkowski nie odwoła się od tej decyzji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, jak to się stało, że Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie osiągnęła wynik minusowy?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta wyjaśnił, że przyczyną było obniżenie ceny wody i nastąpiło niedoszacowanie rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków.

Ad.pkt 8

Na interpelację Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta

Burmistrz Miasta odpowiedział, że udzieli na piśmie odpowiedzi na interpelację dotyczącą propozycji Nadleśniczych Augustowa i Szczebry, która padła przed rokiem, aby zorganizować, czy urządzić park leśny znajdujący się w strefie ochrony uzdrowiskowej „A” wzdłuż Alei Kardynała Wyszyńskiego i wyłączyć ten obszar z planowanej gospodarki leśnej.

Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą funkcjonowania systemu zbiórki odpadów śmieci na terenie Miasta. Obecnie jest złożonych 10.812 deklaracji i odejmują one 26.533 osoby. Przedstawienie miesięcznego wpływu z tytułu opłat jest trudne, ponieważ niektóre osoby wnoszą opłatę miesięcznie, a niektóre kwartalnie. Kwota wpływu miesięcznie wynosi ok. 237.000 zł. Burmistrz Miasta powiedział, że obecnie wpływy mieszkańców wnoszących opłatę wynoszą ok. 75%. Dzisiejszy koszt funkcjonowania systemu „śmieciowego” wynosi miesięcznie 194.370 zł. Do tego należy dodać koszt utworzenia i wyposażenia stanowisk obsługi systemu „śmieciowego” w wysokości 32.000 zł. Burmistrz Miasta powiedział, że przygotował symulację kosztów w 2014 roku. Bardzo korzystna byłaby sytuacja, aby Miasto nadal wnosiło do BIOM miesięcznie od osoby dotychczasową stawkę, co dawałoby łączną kwotę 127.000 zł. Jeśli Miasto będzie płaciło od ilości ton, jakie w tej chwili już są przywożone od dwóch miesięcy, to opłata będzie wynosiła 198.000 zł miesięcznie. Jeśli chodzi o zmianę ceny, to dzisiaj nie jest możliwe jej określenie z uwagi na prowadzenie rozmów z BIOM na temat obniżenia kosztu przyjęcia tony na stacji przeładunkowej, która od 1 stycznia 2014 r. będzie wynosiła 360 zł brutto. Jeżeli chodzi o gminę Wasilków, to tylko do końca roku Wasilków będzie mógł segregować odpady z podziałem na mokre i suche. Burmistrz Miasta powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Związku Komunalnego „Biebrza” rozważano możliwość uzyskania zgody na segregację odpadów na suche, mokre i szkło. Jeśli byłaby taka zgoda, to od 1 stycznia 2014 r. zastosowałoby tzw.”system trzech worków”. Do tej pory Miasto wydatkowało z budżetu miasta kwotę ponad 300.000 zł. Na terenie bazy PT”Necko” mieści się punkt selektywnej zbiórki odpadów, którego koszt wykonania, zgodnie ze specyfikacją w ofercie przetargowej wynosi 63.000 zł. Plan gospodarki odpadami wskazuje jednoznacznie, że miejscem wyładunku śmieci jest stacja przeładunkowa w Augustowie, a sortowanych — Dolistowo.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że spółka PT”Necko” jest dotowana z budżetu miasta. Do tej pory była to kwota ok.1.200.000 zł rocznie. Po przetargu, który wygrało PT”Necko”, cena wywozu nieczystości wynosi poniżej 2 zł. Czy przy tak drastycznej obniżce przychodów z wywozu nieczystości Miasto nie będzie musiało dofinansowywać tej spółki, z własnego zysku pokrywać koszty miejskiej komunikacji? Jeżeli w tej chwili spółka będzie miała przychody w takich wysokościach, to prawdopodobnie komunikacja miejska będzie musiała być dotowana w całości przez Urząd Miejski, czyli - 1.800.000 zł.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że jedyną działalnością dotowaną w spółce jest komunikacja miejska, która należy do zadań samorządu. Natomiast rzeczywiście były lata, gdzie środki pochodziły z innych działalności.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że uczestniczył w rozmowie z przedstawicielami spółki PT”Necko”, którzy zarzucali, że z ich działalności spłacana jest komunikacja. Natomiast przez wiele lat Miasto nie pobierało dywidendy, czyli w tej chwili można w budżecie miasta dokonać zapisu kwoty ok. 1.800.000 zł na komunikację miejską.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Została podjęta decyzja na temat podwyższenia udziałów i okazało się, ze tak naprawdę spółce potrzebne są środki w wysokości ok.1.500.000 zł. Spółka przedstawiła potrzeby na kwotę ok. 2.800.000 zł. Rzeczywiście, sytuacja spółki jest ciężka. Zewnętrzna firma będzie analizowała rozkłady jazdy autobusów i obciążenie linii, czy wszystkie są potrzebne. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z właścicielami firmy i będzie analizowana sytuacja spółki. Burmistrz Miasta powiedział, że przed nowym wyzwaniem stoi spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie, która musi do końca 2016 r. zbudować suszarnię przeznaczoną do osuszania osadów z ścieków. Jutro odbędzie się spotkanie w spółce, w której będzie omówiony kierunek działań związanych z podziałem środków z nowego rozdania 2014-2020, aby spółka mogła z nich skorzystać.

Na interpelację Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Burmistrz Miasta odniósł się do sprawy własności ulic w mieście. Wyjaśnił, że ulicami powiatowymi zajmuje się Starostwo Powiatowe. Podczas spotkań samorządowcy upominają się, aby ten problem został odgórnie uregulowany, bo nie tylko gminy, ale i powiaty są niezadowolone z obecnego podziału ulic.

Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą domu usytuowanego na rogu ulic: Nadrzecznej i Kwaśnej, który zagraża uczestnikom ulicy. Wyjaśnił, że problem ten był wiele razy zgłaszany, ale bez efektów. Burmistrz Miasta powiedział, że po raz kolejny zwróci się do Nadzoru Budowlanego o podjęcie działań zmierzających do rozbiórki budynku. Sytuacja na tej ulicy uległa zmianie, samochody jeżdżą szybko i jest tam bardzo niebezpiecznie.

Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą znaku drogowego przy ulicach: Wypusty i Słowackiego, który w określonych godzinach zakazuje ruchu samochodami ciężarowymi o określonej masie. Poinformował, iż uczestniczył w spotkaniu z przedsiębiorcami, z udziałem Pana Zygmunta Zawadzkiego i na tym spotkaniu padła propozycja z Powiatowego Zarządu Dróg, iż ulicę trzeba podbudować, wykonać nową nawierzchnię. Natomiast wszyscy stwierdzili, że to jest nonsens, wystarczy wprowadzić znaki. Burmistrz Miasta powiedział, iż otrzymał taką wiadomość, że znaki będą wprowadzone.

Na interpelację Radnego Tomasza Dobkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Pan Radny Tomasz Dobkowski wyjaśnił, że interpelacja dotyczy wypowiedzi Pana Radnego Dariusza Górnego z posiedzenia Komisji na temat kwoty dofinansowania, z której można skorzystać. Burmistrz Miasta powiedział, że Miasto upomina się o te pieniądze i obecnie zostały przedstawione pewne propozycje wykorzystania w ramach tych środków, ale nie wiadomo, czy Miasto otrzyma dofinansowanie. Chodzi o pieniądze, które pozostają w wyniku procedur przetargowych, które jeszcze nie zostały zakończone.

Pan Radny Zbigniew Huszcza wyjaśnił, że sprawa dotyczy wniosku dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Bystrym i parku, gdzie pieniądze są wykorzystane w 50%.

Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że obecnie realizowane są dwa zadania, czyli Kanał Bystry i park przy Kanale Augustowskim. Odbędzie się jeszcze procedura przetargowa na dostawę sprzętu. Obecnie oszczędności wynoszą ok.5.000.000 zł w stosunku do kwoty umownej.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że w związku z powyższym z kwoty ok.13.000.000 zł pozostaje do wykorzystania ok.5.000.000 zł.

Burmistrz Miasta odpowiadając na interpelację dotyczącą oświetlenia ulicznego powiedział, że wyłączenie oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych nie jest najlepszym rozwiązaniem, jednak bierze pod uwagę taką ewentualność.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy Pan Burmistrz rozważa możliwość wymiany oświetlenia na ledowe, które jest energooszczędne i niepotrzebne są zapłonniki. Jeżeli oświetlenie uliczne w bieżącym roku byłoby wyłączone, to może warto byłoby zaoszczędzone pieniądze zainwestować w nowe oświetlenie ledowe. Jeśli byłby przyjęty taki system, że latarnie paliłyby się na początku i na końcu ulicy, to w skali całego miasta po kilu latach mogłoby okazać się, że jest to bardzo dobra inwestycja. Problem byłby rozwiązany pod kątem inwestycyjnym i ekonomicznym. Pan Radny zapytał, czy są robione symulacje w tym zakresie?

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że oświetlenie uliczne nie jest tak energochłonne jakby się wydawało, dlatego symulacje są obłożone wysokim stopniem ryzyka. Burmistrz Miasta powiedział, że robi ww. symulację, wykonują ją również zgłaszające się firmy.

Na interpelację Radnej Anny Szałwińskiej odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Burmistrz Miasta odpowiadając na interpelację dotyczącą etapu prac związanych z przeniesieniem wydziałów Urzędu Miejskiego do budynku Gimnazjum Nr 1 wyjaśnił, że do budynku szkoły będzie przenoszona Świetlica Środowiskowa, następnie Urząd Stanu Cywilnego i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dla potrzeb którego jest zakładana sieć komputerowa i elektryczna.

Na interpelację Radnej Bożenny Ziemak odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Burmistrz Miasta odpowiadając na interpelację dotyczącą bezpańskich psów wyjaśnił, że schronisko w Radysach nie odpowiedziało na pisma Rady Miejskiej. W związku z powyższym celowa jest propozycja zorganizowania wyjazdu do Radys i założenie katalogu psów z terenu Augustowa.

Na interpelację Radnej Bożenny Łukaszewicz odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Burmistrz Miasta odpowiedział na interpelację dotyczącą blatów na targowisku miejskim. Wyjaśnił, że firma, która wykonywała tę inwestycję ma zapłacić odsetki karne za nieterminowo wykonaną inwestycję. Odsetek mogło być jeszcze więcej, ponieważ nie zostały przyjęte blaty, które dotarły. Wykonawca zaproponował, że do czasu ściągnięcia blatów, jakie są potrzebne, wstawi na własny koszt blaty, które są w zastępstwie. Burmistrz Miasta poprosił Pana Józefa Górskiego — Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM o sprecyzowanie, jakie to będą blaty i kiedy dotrą do Augustowa.

Pan Józef Górski — Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM odpowiedział, że zostaną zamontowane blaty kamienne granitowe. W tej chwili wykonawca zasygnalizował problemy z dostawą tego materiału i zwrócił się do Miasta o prolongatę terminu, prosi o termin zmiany do 30 października 2013 r. W związku z powyższym dostawa blatów powinna nastąpić po 20 października.

Na interpelację Pani Krystyny Wilczewskiej — Przewodniczącej Rady Miejskiej odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta.

Burmistrz Miasta odpowiedział na interpelację dotyczącą programów unijnych, do których mogłoby przystąpić Miasto i uzyskać środki finansowe na wymianę centralnego ogrzewania. Burmistrz Miasta poprosił Pana Marcina Choroszewskiego — Kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju UM o udzielenie informacji w powyższej kwestii.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM powiedział, że obecnie Miasto oczekuje na oszczędności związane z przetargami w ramach projektów dotyczących instalacji kolektorów słonecznych. Jest duże prawdopodobieństwo, że takie oszczędności się pojawią, więc będzie możliwość realizacji projektu polegającego na montażu instalacji kolektorów słonecznych w domach indywidualnych. Obecnie nie ma innych możliwości pozyskania środków na wymianę centralnego ogrzewania w budynkach osób fizycznych. Oczywiście, są programy adresowane bezpośrednio do osób fizycznych, programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska związane z kolektorami społecznymi, z budową domów energooszczędnych i budową domów pasywnych. Takie możliwości będą na pewno w przyszłej perspektywie finansowej i to również będzie przedmiotem planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na interpelację Radnej Joanny Lisek odpowiedzi udzielił Pan Roman Krzyżopolski — Kierownik Wydział Edukacji UM.

Kierownik Wydziału Edukacji UM zwrócił uwagę, że w Radzie Miejskiej dwunastu radnych jest związanych z oświatą, czyli ponad połowa radnych to nauczyciele. Powiedział, że chciałby zadać pytanie nauczycielom: czy Miasto Augustów posiada sieć szkół i przedszkoli, czy w mieście taka sieć nie istnieje? Pan Kierownik powiedział, że Pan Radny Marcin Kleczkowski twierdził, że w Augustowie nie ma sieci, iż nie działa sieć przedszkoli i szkół, a jeżeli ma, ale złą, to trzeba przejść do perspektywy. Pan Kierownik zaprosił wszystkich radnych na posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poświęconej strategicznym rozwiązaniom oświaty w mieście Augustowie, która odbędzie się po 15 października br. Poprosił Przewodniczącą Komisji o wysłanie zaproszeń. Poinformował również, że Państwo Radni będą uchwalali zwiększenie planu w miejskich placówkach. W budżetach szkół wszyscy dyrektorzy robią co mogą, aby płacić za ciepło, wodę i kanalizację, ale umowy o pracę nie da się przełożyć i pobory trzeba wypłacić.

Ad.pkt 9

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji punktu 9 porządku obrad tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej z 24 czerwca 2013 r. Zapytała, czy są uwagi do protokołu?

Uwag nie zgłoszono i Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała ww. protokół pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół Nr XXVII/13 z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 11

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej po wyczerpaniu porządku obrad zamknęła XXVIII sesję Rady Miejskiej w Augustowie.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2013-11-29

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-11-29