Protokół z posiedz. Kom. Rozwoju,... i Kom. ds. Urbanistyki,... z dnia 3 kwietnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 13/13

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju

miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji

Mienia RM w Augustowie

z dnia 27 marca 2013 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli mieszkańcy Augustowa i dziennikarze.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie harmonogramu budowy ulic Augustowa.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM w Augustowie.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RMotworzył dyskusję na temat ustalenia harmonogramu budowy ulic w Augustowie według pięciu kryteriów, gdzie za każde z nich można uzyskać maksymalnie po 20 punktów, czyli w sumie maksymalnie 100 punktów.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że powinno się przeprowadzać remonty i budowy ulic uwzględniając przede wszystkim ich rolę strategiczną dla innych mniejszych ulic. Nie powinno się realizować inwestycji tzw. kwadratami, tak jak to sugerował Pan Burmistrz, tylko sporządzić listę
10 najważniejszych, strategicznych dróg w różnych rejonach miasta, aby chociaż część, pokonywanej przez mieszkańców na co dzień trasy, znajdowała się w dobrym stanie. Ponadto należałoby ustalić również listę ulic rezerwowych, które byłyby wyremontowane w dalszej kolejności. Przykładem takich ulic mogą być np. ulice: Limanowskiego czy Grabowa.

Pan Radny Marcin Koszewski zgodził się z Panem Radnym Marcinem Kleczkowskim, że bardzo ważnym jest kryterium komunikacyjne, a niedobrym pomysłem jest modernizacja ulic tzw. kwadratami. Jeżeli chodzi o wizerunek miasta to powinno się przede wszystkich skupić uwagę na jego centrum. Pan Radny zwrócił uwagę, że powinno się rocznie przeprowadzić modernizację przynajmniej 1-2 ulic w mieście. Planowane inwestycje nie powinny ograniczać się jedynie do wykonania dokumentacji w danym roku.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że pomimo opracowanego harmonogramu powinno się w pierwszej kolejności wykonać ulice, które posiadają kompletną dokumentację techniczną, której ważność ma określony termin.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM stwierdził, że harmonogram powinien zostać opracowany, aby nie dochodziło do nieprawidłowości, jakie miały miejsce w poprzednich latach. Wszyscy mieszkańcy byliby w tym momencie traktowani sprawiedliwie. Ustalenie harmonogramu nie oznacza, że nie będzie mogło być od niego odstępstwa, np. w sytuacji, gdyby jakaś ulica miała szansę na realizację ze środków zewnętrznych. Pan Przewodniczący poprosił, aby na następne posiedzenie obu Komisji, które odbędzie się 3 kwietnia 2013 o godz. 14.00,
wszyscy przynieśli listy ulic wraz z przyznaną przez siebie punktacją.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji

Rozwoju miasta Augustowa RM

i Wiceprzewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Tomasz Dobkowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-04-04

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-04-04