Protokół z posiedz.Komisji Rewizyjnej RM z 25.09.2013r.

P R O T O K Ó Ł Nr 21/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie

z dnia 25 września 2013 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM, Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM, Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z 25 lipca 2013 r.

2. Opinia Komisji w sprawie wniosku o odwołanie Burmistrza Miasta Augustowa w drodze referendum.

3. Dyskusja na temat sprawozdania złożonego przez Kierownika Wydziału Strategii Urzędu Miejskiego w Augustowie.

4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzył Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM. Przedstawił porządek posiedzenia, którego tematem będzie opinia Komisji w sprawie wniosku o odwołanie Burmistrza Miasta Augustowa w drodze referendum; dyskusja na temat sprawozdania złożonego przez Kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego oraz sprawy różne. Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego przyjęcia protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM, Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM, Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z 25 lipca 2013 r.

Komisja Rewizyjna RM przyjęła jednogłośnie porządek obrad wraz z zaproponowana zmianą.

Ad.pkt 1

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zapytał, czy są uwagi do protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM, Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM, Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM z 25 lipca 2013 r.

Uwag nie zgłoszono i Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał ww. protokół pod głosowanie, który w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.pkt 2

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że kolejnym punktem porządku obrad jest zaopiniowanie wniosku grupy radnych Rady Miejskiej o odwołanie Burmistrza Miasta Augustowa w drodze referendum. Zapytał, czy radni, którzy podpisali się po wnioskiem, chcieliby w tej chwili wniosek uzupełnić, coś dodać. Przewodniczący Komisji zapytał również, czy Pan Burmistrz Kazimierz Kożuchowski chciałby również ustosunkować się do wniosku?

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta podtrzymał swoje stanowisko, które przedstawił w momencie złożenia wniosku, iż nie ma on charakteru merytorycznego, tylko polityczny. Burmistrz Miasta powiedział, że złożenie wniosku o referendum przed wyborami, które odbędą się w przyszłym roku, niczemu nie służy z wyjątkiem wydania pieniędzy. Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, iż realizuje uchwały podjęte przez Rade Miejską. Uznał, że wniosek został złożony celem zaistnienia.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że wniosek został podpisany przez 1/3 składu Rady Miejskiej, czyli grupę, która negatywnie oceniła pracę Pana Burmistrza. Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że szanuje Pana Kazimierza Kożuchowskiego od strony prywatnej, koleżeńskiej, natomiast złożony wniosek jest jak najbardziej merytoryczny. Zgodnie z § 28b ustawy o samorządzie gminnym formuła przeprowadzenia referendum wygląda w ten sposób, że w przypadku pozytywnego jego przeprowadzenia dla Pana Burmistrza, uprawnienia traci Rada Miejska. Wniosek nie jest żadnym politycznym „zagraniem” tylko jest merytorycznie uzasadniony. Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że chyli czoła przed każdym radnym, który powie, że Augustów obecnie się rozwija. Radni, którzy podpisali się pod wnioskiem uważają, że Augustów, miasto królewskie, traci, wręcz umiera i trzeba jak najszybciej podjąć jakieś kroki naprawcze poprzez referendum. Nie można namawiać do marazmu, nie można marnować pieniędzy.

Pani Radna Anna Szałwińska stwierdziła, że w okresie kadencji Pana Burmistrza niewiele było skarg wnoszonych przez społeczeństwo. Powiedziała, że będzie głosowała przeciwko referendum. Zwróciła uwagę, że jeśli dojdzie do referendum, to społeczeństwo również ocenią Radę Miejską. Natomiast budżet miasta jest bardzo okrojony, dlatego wydawanie pieniędzy przed wyborami jest stratą finansową. Pani Radna Anna Szałwińska poinformowała o opinii radnego z Białegostoku, który stwierdził, że Augustów jest pięknym, rozwijającym się miastem.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta omówił realizację inwestycji w mieście uznając, że może nie warto było wykonywać tych zadań, m.in. parku, targowiska, ulic, amfiteatru, hali widowiskowo-sportowej. Stwierdził, że ludzie różnie wypowiadają się o pracy Burmistrza i zdania są podzielone. Natomiast zawsze starał się pracować jak najlepiej dla miasta i jego mieszkańców. Burmistrz Miasta poprosił o wzięcie pod uwagę wysokości środków budżetowych w kasie miejskiej. Zwrócił szczególną uwagę na obowiązujące przepisy prawne, które są w wielu przypadkach bardzo niekorzystne, m.in. przepisy dotyczące ustawy śmieciowej, przedszkoli.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że Klub Radnych PO jasno określił powody i spostrzeżenia dotyczące negatywnego działania Pana Burmistrza, poddano analizie całokształt działalności. Pan Radny Dariusz Górny zgodził się ze stwierdzenie, że targowisko miejskie było potrzebne, natomiast nie było to zadanie priorytetowe. Stwierdził, że rok budżetowy jest znacznie większym ryzykiem poniesienia strat niż koszty referendum.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że koszty referendum związane z odwołaniem rady zwrócą się bardzo szybko z tytułu niepłacenia diet. Przewodniczący Komisji przyznał, że wiele rzeczy w mieście można by robić szybciej, sprawniej, lepiej, natomiast sami wnioskodawcy powinni „uderzyć się w piersi”, ponieważ napisali w uzasadnieniu wniosku o braku wspólnej wizji rozwoju, braku działań proinwestycyjnych, promocyjnych, chaosie w zarządzaniu oświatą, finansami miasta oraz wprowadzeniem ustawy śmieciowej. Natomiast ustawa śmieciowa została wprowadzona rozwiązaniami przeforsowanymi przez ugrupowanie PO i dzisiaj w tej ustawie jest mnóstwo fatalnych rozwiązań. Przewodniczący Komisji stwierdził, że wiele rzeczy zostało ustawionych bardzo nie po kolei, poczynając od kwestii rozpisania przetargu, zapewnienia pojemników na śmieci. Przewodniczący Komisji poruszył sprawę segregacji śmieci, iż problem ten wymaga szczegółowej analizy z uwagi na zalegające w mieszkaniach przez miesiąc śmieci sortowane. Zaproponował, że Pan Burmistrz rozważył możliwość postawienia w dzielnicach w mieście dodatkowych pojemniki na śmieci sortowane. Jeśli chodzi o finanse miasta, to należy mieć na uwadze fakt, że to ugrupowanie Platformy Obywatelskiej głosowało nad uchwałami budżetowymi. Poza tym za zarządzanie oświatową od lat jest odpowiedzialny przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Pan Roman Krzyżopolski. Przewodniczący Komisji poruszył problem nepotyzmu, zależności w pracy. Następnie podkreślił, że podzielając krytykę dotyczącą funkcjonowania miasta nie podzieli złożonego wniosku i będzie przeciwko niemu głosował.

Pan Radny Dariusz Górny zapytał, kto odpowiada za pracowników, jeśli nie Pan Burmistrz? Jeśli ma odpowiadać Platforma Obywatelska, to trzeba dać jej władzę, żeby mogła odpowiadać. Pan Radny Dariusz Górny przedstawił kulisy współpracy Platformy Obywatelskiej z Panem Burmistrzem, w jaki sposób wyglądała koalicja.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że koalicja rozpadła się o fotel zastępcy burmistrza, natomiast rozmowy koalicyjne były takie, że to burmistrz decyduje, kto będzie jego zastępcą.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM podkreślił, że jest krytyczny wobec wielu spraw, które dzieją się w mieście, ale jest również krytyczny wobec ugrupowania wnioskodawców. Pan Radny Marcin Kleczkowski poruszył sprawę środków unijnych, iż wolałby, aby radni z ugrupowania PO przenieśli swoją energię na wsparcie starań związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w Urzędzie Marszałkowskim, które są dzielone uznaniowo i trzeba o nie walczyć. Jeśli ktoś mówi, że pieniądze unijne nie są polityczne, to nie zna życia.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poparł wypowiedź Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM, iż pieniądze unijne są znaczone i polityczne. Następnie zwrócił uwagę na zarzut, iż „z inicjatywy burmistrza zniszczono działalność AOT”. Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że jest zmuszony odnieść się do tego zapisu, ponieważ jest to największa hipokryzja. Prawdą jest, że organizacja jest niszowa, ponieważ działa wyłącznie z pieniędzy sponsorów. Po prostu brakuje pieniędzy. Natomiast Prezes AOT umawiał się na spotkanie, ale do spotkania nie doszło. Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że tak naprawdę zaniedbania w oświacie spowodowały stagnację w budowie ulic. W Augustowie powstały obiekty z „wyszarpanych pieniędzy”, których nie udało się pozyskać w Urzędzie Marszałkowskim. Amfiteatr, może nie jest najładniejszy, ale powstał dzięki wnioskom transgranicznym, czyli zupełnie nie związanymi z politycznymi pieniędzmi z Urzędu Marszałkowskiego. Warto jest zwrócić uwagę na materiał użyty do budowy amfiteatru, który jest bardzo tanim obiektem w utrzymaniu, ponadto jest najtańszym amfiteatrem w Polsce na jedno miejsce siedzące. Inwestycja powstała bardzo tanim kosztem, gdyż mówią o tym liczby. Pan Radny Tomasz Dobkowski zwrócił uwagę fakt, iż podczas uroczystości otwarcia hali widowiskowo-sportowej wielu polityków PO szczyciło się zasługami przy jej budowie.

Pan Kazimierz Kożuchowski — Burmistrz Miasta powiedział, że wielokrotnie zwracał się do posłów o pomoc przy realizacji projektu związanego z turystyką, budynkiem kajakarstwa, ale takiej pomocy nie uzyskał.

Pani Radna Bożenna Lukaszewicz przypomniała, że był moment oczekiwania na decyzję Urzędu Marszałkowskiego, kiedy wniosek był poddany ocenie merytorycznej. Wszystkim radnym, niezależnie od ugrupowania politycznego zależało na realizacji zadania, które sprzyjałoby rozwojowi miasta. Pan Radna Bożenna Łukaszewicz podkreśliła że to nie radni jeżdżą do Pana Marszałka tylko Burmistrz Miasta, który przedkłada bardzo dobrze uzasadnioną dokumentację. Nie należy mówić, że to, co dzieje się w mieście, ma charakter polityczny. Radni powinni przyjrzeć się konkretnym działaniom. Klub Radnych PO miał inną perspektywę rozwoju Augustowa, aby pieniądze, które zostały przeznaczone na kosztowne inwestycje, mogły być wykorzystane na inne dziedziny rozwoju, m.in. na budowę ulic. Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że popierała wiele działań realizowanych w kadencji Pana Burmistrza, ponieważ chciała, aby Augustów zyskał to, co było proponowane w ramach marnych środków finansowych.

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta podkreślił, że budżet został wykonany na miarę posiadanych środków finansowych.

Pan Radny Dariusz Górny powiedział, że chciałby podkreślić, że wniosek o referendum nie dotyczy tylko Pana Burmistrza, ale także poddaje ocenie pracę radnych. Pan Radny Dariusz Górny zaapelował o poddanie się ocenie mieszkańców.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, dlaczego w koalicji nie było partnerstwa, ponieważ Pan Burmistrz zapatrzył się w Platformę Obywatelską i słuchał wszystkiego co ona mu powie?

Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta odpowiedział, że za kilka miesięcy odbędą się wybory i mieszkańcy to zweryfikują.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zwrócił uwagę, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej ponosi współodpowiedzialność za zarzuty postawione we wniosku. Wyjaśnił znaczenie polityki, która jest bezinteresownym zaangażowaniem na rzecz innych, dla dobra wspólnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poddał wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pod głosowanie. Zapytał, kto z Państwa Radnych jest za wyrażeniem pozytywnej opinii odnośnie wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Augustowa przed upływem kadencji w drodze referendum? W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek został zaopiniowany 2 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że Komisja Rewizyjna RM wyraziła negatywną opinię w sprawie inicjatywy referendalnej.

(Opinia Komisji Rewizyjnej RM — stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.pkt 2

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest dyskusja na temat sprawozdań przedłożonych przez Pana Marcina Choroszewskiego — Kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju UM. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos?

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że główny zarzut, który był wcześniej podnoszony we wniosku, dotyczył nieudolności w realizacji projektów unijnych. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że wielu radnych na sesjach Rady Miejskiej poruszało sprawę pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. Nie chodzi o wydatkowanie pieniędzy, ale o sposób ich pozyskiwania.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że środki powinny być pozyskiwane po to, aby miasto zarabiało i ludzie mieli miejsca pracy. Następnie stwierdził, że był taki projekt, który był związany z inicjatywą dotyczącą uzbrojenia terenów, w którym można było uzyskać nawet 90% środków. Czy Miasto ma szansę uczestniczenia w tym projekcie, ponieważ wszystkie pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego wróciły do budżetu centralnego zajmującego się podziałem środków.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM wyjaśnił, że w działaniu dotyczącym uzbrojenia terenów inwestycyjnym były ogłoszone 2 konkursy do wyczerpania środków. Miasto nie wzięło udziału w pierwszym konkursie ze wglądu na ograniczenia dotyczące minimalnej powierzchni terenów inwestycyjnych i ich przeznaczenia. Nie można było uzbrajać terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod infrastrukturę turystyczną. Miasto nie posiada w swoich zasobach terenów o powierzchni powyżej 5 hektarów przeznaczonych na działalność przemysłową i trzeba byłoby je wykupić.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował o wynikach rozmów, które prowadził ze Wspólnotą Gruntową i tereny można było wykupić, zamienić, wydzierżawić.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM powiedział, że na zakup trzeba wydać środki, czyli przy inwestycji, z których jedynie 10% byłoby kosztem kwalifikowanym.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że obecnie grunty zyskały na wartości, ale wcześniej można to było wykupić tereny i je uzbroić, aby w przyszłości mogły być miejsca pracy.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM powiedział, że w drugiej edycji był plan za złożenie wniosku dotyczącego uzbrojenia terenów przy plaży Bielnik. Tam miasto posiada grunty o wielkości powyżej 5 hektarów. Natomiast było ograniczenie dokumentacji konkursowej, iż obszary nie mogą być objęte różnymi formami ochrony. Wiadomo, że tereny przy plaży Bielnik znajdują się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej i strefa ochrony krajobrazu. Takie są regulaminy konkursu, które należy spełnić. Złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie 1.2.1, czyli tereny inwestycyjne — uniemożliwiał brak terenów o odpowiedniej wielkości oraz objęcie terenów przy plaży Bielnik różnymi formami ochrony przyrody.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zapytał, jako się stało, że w ramach projektu dotyczącego renowacji terenów przy elektrycznym wyciągu nart wodnych nie pomyślano o wystarczającej ilości toalet. Stwierdził, że należy zwracać uwagę na tak prozaiczne rzeczy. Zaproponował rozważenie możliwości zarezerwowania w budżecie na 2014 r. środków na rozbudowania toalety. Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, jaka jest strategia i podejście do nowej perspektywy finansowej, nowego programowania 2014-2020 i programów z nią związanych?

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM wyjaśnił, że została wybudowana jedna podwójna toaleta. Następnie omówił kwestię nowej perspektywy finansowej, iż rzeczywiście zmieni się podejście do poszczególnych projektów. Na pewno będą bardziej premiowane projekty zintegrowane, czyli obejmujące sobą nie tylko obszar jednej gminy. Miasto Augustów podejmuje próby podjęcia współpracy z gminami ościennymi, Gminą Augustów, Gminą Nowinka, Gminą Płaska. Ponadto zmieni się ukierunkowanie środków. Na pewno zwiększy się ilość środków na różnego rodzaju działania związane z ochroną środowiska, na przejście na gospodarkę niskoemisyjną, czyli wszelkiego rodzaju zmiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków. Natomiast mniej będzie pieniędzy na turystykę. W przyszłym roku trzeba będzie przygotować realizację strategii rozwoju miasta oraz plan rewitalizacji miasta, ponieważ w tym okresie programowania w ramach regionalnego programu operacyjnego nie było działania związanego z rewitalizacją. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można dzisiaj powiedzieć, że w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego będą zawarte działania rewitalizacyjne. Obecnie zaczęły się konsultacje społeczne programów operacyjnych dokumentów krajowych, które są realizowane w większości z poziomu krajowego. Kompleksowa rewitalizacja obejmuje przestrzeń turystyczną Jeszcze nie ma projektu naszego regionalnego programu operacyjnego, więc jeszcze nie zaczęły się konsultacje z nim związane.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że bardzo ważną sprawą jest ujęcie w projekcie strefy przy Kanale Augustowskim w dzielnicy Wypusty.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM powiedział, że mogą to być ścieżki rowerowe, drogi gminne, również chodnik na Rynku Zygmunta Augustowa. Realizacja dróg gminnych i powiatowych, które nie stanowią węzłów łączących się z drogami sieci TNT, będzie możliwa prawdopodobnie tylko w ramach lokalnych programów rewitalizacji. To, co jest zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym jest później uszczegóławiane w dużo obszerniejszym dokumencie, gdzie są zapisane konkretne projekty i typy beneficjentów. Natomiast to może być również modyfikowane w dokumentacjach konkursowych, tzn,. z ogólnego zbioru uszczegółowienia w dokumentach konkursowych są również wybierane konkretne typy projektów i wyłączani są niektórzy beneficjenci. Szkolenia już się zaczynają, ale nie mają przełożenia na realizację projektu w przyszłym okresie programowania.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że bardzo ważną sprawą jest uczestnictwo w programowaniu. Czy nie jest to dobry moment na szukanie sojuszników, nie tylko w ościennych gminach i wnioskowanie do Zarządu Województwa, żeby przygotowywane pomysły były ciekawe i atrakcyjne. Przewodniczący Komisji poparł propozycję Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz dotyczącą strefy przy Kanale Augustowskim i zaproponował wystąpienie z inicjatywą, aby Kanał Augustowski znalazł się w Regionalnym Programie Operacyjnym.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM wyjaśnił, że w osi priorytetowej RPO nie będzie takiej możliwości. Natomiast w ramach poszczególnych osi priorytetowych, podobnie jak w zeszłym okresie programowania, zapewne będą osie kluczowe i tam ewentualnie można by spróbować umieścić inwestycję związaną z Kanałem Augustowskim. Jeśli chodzi o Kanał Augustowski, to w projekcie programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, w osi priorytetowej dotyczącej kultury jest zapisana możliwość dofinansowania projektów, które powiązane są z obiektami wpisanymi na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO lub uznane za pomniki historii. Kanał Augustowski należy do projektu o randze ponadregionalnej i jego miejsce jest w programie ogólnopolskim.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zapytał, czy istnieje możliwość przygotowania dokumentów, które mogłyby być podstawą wystąpienia do Zarządu Województwa, który wnioskowałby o umieszczenie w programie Kanału Augustowskiego, jako inwestycji ważnej, strategicznej dla Podlasia. Zaproponował, aby Rada Miejska poparła taką inicjatywę.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM powiedział, że została podjęta wspólna inicjatywa Burmistrza Miasta i wójtów gmin ościennych. Został przygotowany projekt pisma dotyczący wpisania augustowskiego obszaru funkcjonalnego do realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w okresie programowania 2014-2020. Pan Kierownik wyjaśnił czym są zintegrowane inwestycje terytorialne. Jest to instrument, który będzie funkcjonował w późniejszym okresie programowania. Współpraca pomiędzy gminami będzie musiała przybrać formę zinstytucjonalizowaną. Porozumienie bądź stowarzyszenie dostanie określone środki wydzielone w ramach RPO na realizację zadań obejmujących cały obszar, czyli Miasto Augustów i 3 ościenne gminy. Będą to mogły być inwestycje związane z turystyką, infrastrukturą turystyczną wzdłuż Kanału Augustowskiego. Projekt pisma został rozesłany do wójtów poszczególnych gmin z prośbą o opinię. Pan Kierownik stwierdził, że pod ww. pismem do Zarządu Województwa mogłaby podpisać się Rada Miejska.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM przychylił się do propozycji Pana Kierownika.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała, czy w Wydziale Strategii i Rozwoju jest wystarczająca liczba pracowników, aby w tak ważnym okresie stanąć na wysokości zadania?

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM wyjaśnił, że przyszły okres będzie przede wszystkim polegał na przygotowaniu dokumentów strategicznych, przygotowaniu dokumentacji, którą Wydział Strategii i Rozwoju UM bezpośrednio się nie zajmuje. Podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie jest w większości posiadanie dokumentacji technicznej. Pan Kierownik powiedział, że Miasto na pewno nie będzie pozyskiwało środków w wysokościach porównywalnych do Ełku i Suwałk z uwagi na możliwości finansowe budżetu. Pracownicy merytoryczni, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, są do tego bardzo dobrze przygotowani. Obecnie jest ogłoszony nabór do Wydziału w celu zastąpienia jednej osoby, która przechodzi na inne stanowisko.

Pan Radny Tomasz Dobkowski wrócił do sprawy niepozyskanych gruntów. Stwierdził, że nie wolno zapominać o tym co najważniejsze, czyli o miejscach pracy. Pan Radny powiedział, że najbardziej jest zainteresowany inwestycjami i dotacjami, które umożliwią mieszkańcom prowadzenia działalności zarobkowej.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM wyjaśnił, że przygotowywanie dokumentów strategicznych będzie procesem wymagającym konsultacji społecznych, począwszy od wypowiedzenia się przez Państwo Radnych. Konsultacje rozpoczną się w przyszłym roku. Jeśli Miasto miałoby być inwestorem i przygotowywać tereny inwestycyjne, to musi posiadać grunty. W tym przypadku w grę wchodzą tylko grunty przy nowobudowanej obwodnicy, które trzeba wykupić. Ewentualnie w ramach obszaru funkcjonalnego w grę wchodzą grunty Gminy Augustów, ponieważ Gmina Nowinka i Gmina Płaska takich możliwości nie dają.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że należy dojść do porozumienia z władzami Gminy Augustów na temat opracowania planów zagospodarowania przestrzennego terenów przy obwodnicy, aby można było je przeznaczyć pod inwestycje przemysłowe, poza strefą ochrony uzdrowiskowej. Rozmowa z Wójtem Gminy Augustów jest jedyną nadzieją na jakiekolwiek nowe inwestycje i miejsca pracy.

Pan Marcin Choroszewski — Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM powiedział, że w tym momencie, myśląc o tworzeniu terenów inwestycyjnych przy obwodnicy, niezbędna jest rozmowa z władzami Gminy Augustów.

Komisja Rewizyjna RM po przeprowadzonej wnikliwej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, postanowiła jednogłośnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta o zorganizowanie spotkania w Wójtem Gminy Augustów celem omówienia wspólnej strategii pozyskania terenów inwestycyjnych w Mieście Augustów i Gminie Augustów.

Ad.pkt 3

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM odczytał pismo Pana Eugeniusza Ławrynowicza z 17.09.2013 r. w sprawie podania podstawy prawnej wpisania pomostu na plaży Bielnik na środki trwałe Urzędu Miejskiego w Augustowie. W piśmie Pan Eugeniusz Ławrynowicz poinformował, że w związku z bezczynnością Komisji Rewizyjnej RM i Rady Miejskiej sprawę kieruje do sądu powszechnego. Poprosił o czytelne podpisy wszystkich członków Komisji Rewizyjnej RM na odpowiedzi. (Pismo — stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Następnie Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM stwierdził, że trudno jest nazwać bezczynnością czas, który został poświęcony na rozpatrywanie sprawy pomostu na plaży Bielnik, kwestii własności, pozwolenia na budowę, przekazywania surowców na pomost. Nie jest prawdą, że Komisja Rewizyjna RM nie zajmowała się tą sprawą, która była wielokrotnie przedmiotem obrad Komisji, również z udziałem Pana Eugeniusza Ławrynowicza. Ponadto Pan Eugeniusz Ławrynowicz z tą sprawą zwrócił się do Wojewody Podlaskiego, który zobowiązał Przewodniczącą Rady Miejskiej do poinformowania o aktualnym stanie sprawy pomostu. Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła odpowiedzi, iż obecnie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM poinformował, że z informacji przedstawionych przez Pana Burmistrza wynika, że Prokuratura Rejonowa zwróciła się do sądu z wnioskiem o ustalenie własności pomostu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM odniósł się do kwestii podpisów wszystkich członków Komisji. Powiedział, że nie ma takiego wymogu prawnego, aby pod odpowiedzią musieli podpisać się wszyscy członkowie Komisji. Natomiast chciałby odpowiedzieć Panu Eugeniuszowi Ławrynowiczowie, że Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie wyjaśniające.

Pan Radny Tomasz Dobkowski przypomniał, że na jednym z pierwszych posiedzeń Komisji Rewizyjnej RM zajmującej się ww. sprawą, Pan Radny Jerzy Dobrowolski zgłosił wniosek w sprawie przedstawienia stanu prawnego pomostu. Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że do tej chwili nie jest znany stan prawny tego obiektu.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że udzieli Panu Eugeniuszowi Ławrynowiczowi takiej odpowiedzi, że obecnie jest prowadzone postępowanie wyjaśniające i zaznaczył, że z informacji przekazanych przez Pana Burmistrza to postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Augustowie, która zwróciła się do sądu z prośbą o ustalenie własności pomostu. Przewodniczący Komisji powiedział, że podpisze się pod tym pismem. Następnie zapytał, jakie jest stanowisko w tej kwestii członków Komisji?

Pan Radny Dariusz Górny zaproponował wystąpienie do Pana Burmistrza z wnioskiem o ustalenie stanu prawnego pomostu.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM przypomniał, że działania zostały podjęte, ponieważ w czerwcu br. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta, aby nie czekając na prokuraturę, wystąpił do sądu.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, że pismo Pana Eugeniusza Ławrynowicza nie jest pierwszym pismem w tej sprawie. Przypomniał, że przed rokiem była udzielona odpowiedź, że postępowanie wyjaśniające prowadzi policja i prokuratura. Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że dobrym obyczajem przyjętym w prawodawstwie polskim jest to, że „nie wychodzi się przed szereg”. Postępowanie prowadzi organ do tego powołany.

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM dodał, że dobrym zwyczajem jest też to, że odpowiada się na pisma, które wpływają do organu, urzędu, iż toczy się postępowanie.

Ad.pkt 4

Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM powiedział, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest sprawa zakładu drzewnego przy ul. Turystycznej zlokalizowanego na działce z przeznaczeniem na cele mieszkalne, nieuciążliwe usługi przyległe do nieruchomości, które miasto przeznaczyło pod zabudowę jednorodzinną. W związku z lokalizacją zakładu drzewnego mieszkańcy części dzielnicy mają problemy z tego względu, że działka jest użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem. Są tam prowadzone bardzo uciążliwe dla mieszkańców prace, poziom hałasu jest przekroczony. Od lat trwa „przepychanka” między urzędnikami, właścicielem zakładu i mieszkańcami przyległych nieruchomości o to, aby jedni obok drugich mogli funkcjonować w sposób taki, jak zakłada plan zagospodarowania przestrzennego. Pan Marcin Kleczkowski — Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Annie Jawłoszewskiej.

Pani Anna Jawłoszewska — powiedziała, że mieszkańcy są zdesperowani tą sytuacją i proszą o pomoc, ponieważ codzienny huk w godzinach 7.00-15.00 powyżej 57 decybeli powoduje, że odnosi się wrażenie siedzenia na młocie pneumatycznym. Pani Anna Jawłoszewska poinformowała, że wielokrotne badania WIOŚ wykazują przekroczenia hałasu. Przedstawiła obszerną dokumentację w powyższej kwestii i stwierdziła, że zalecenia nie są w żaden sposób realizowane. Zapytała, kto może wyegzekwować od właściciela zakładu drzewnego właściwą postawę wobec mieszkańców? Ponadto nie jest przestrzegana uchwała Nr XXIX/268/01 Rady Miejskiej w Augustowie z 31.08.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Lipowiec. Pani Anna Jawłoszewska powiedziała, że Miasto sprzedało działki, ale w planie tartak nie istnieje. Plan jednoznacznie określa, że istniejące obiekty adaptuje się z możliwością modernizacji na cele handlowo-usługowe kierowane dla mieszkańców i turystów. Ustala się również przeznaczenie podstawowe tych terenów, jako usługi handlu i gastronomii w stopniu najmniej uciążliwym wobec mieszkańców. Pani Anna Jawłoszewska powiedziała, że właściciel zakładu ma prawo do korzystania ze swoich urządzeń, ale w ramach własnej działki. Zapytała, gdzie mieści się granica tej działki?

Komisja Rewizyjna RM po przeprowadzonej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, postanowiła jednogłośnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta o podjęcie działań, zwrócenie się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie przestrzegania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Lipowiec, ze szczególnym zwróceniem uwagi na użytkowanie działki 26U.

W dalszej kolejności członkowie Komisji Rewizyjnej RM przedyskutowali sprawę realizacji pomysłów wypracowanych na posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z udziałem Nadleśniczych Nadleśnictw Augustów i Szczebra. Postanowiono poruszyć ten temat na sesji Rady Miejskiej, aby Pan Burmistrz złożył informację o podjętych ustaleniach, przedstawił ofertę współpracy ze strony Nadleśnictw.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej RM

Marcin Kleczkowski

Członkowie Komisji:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-11-28

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2013-11-28