Protokół ze wspól. posiedz. Kom. Rozw. i Kom. Urban. z dn. 16.04.13 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/13

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju

miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji

Mienia RM w Augustowie

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa,

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM,

- mieszkańcy Augustowa

- dziennikarze.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie harmonogramu budowy ulic Augustowa.

2. Rozpatrzenie wniosku Komitetu Mieszkańców dzielnicy „Ślepsk”
o urządzenie ogólnodostępnej plaży miejskiej.

3. Rozpatrzenie wniosku GK DEVELOPMENT s.c. o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM w Augustowie.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RMotworzył dyskusję na temat ustalenia harmonogramu budowy ulic w Augustowie.

Pani Radna Krystyna Wilczewska poinformowała przybyłych na posiedzenie Komisji mieszkańców, że harmonogram budowy ulic
w Augustowie opracowywany jest na podstawie pięciu kryteriów, punktowanych maksymalnie po 20 pkt każde z kryterów.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta na zapytania mieszkańców ulic: Wioślarskiej, Jasnej, Ustronie, dlaczego do tej pory ich ulice nie doczekały się budowy, a inne nie wiadomo, dlaczego zostały wybudowane już dawno odpowiedział, że opracowywany harmonogram znacznie ułatwi
i uporządkuje pracę w zakresie budowy ulic. Należy jednak pamiętać, że kolejność budowanych ulic w dużej mierze uzależniona jest od możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych. Na niektóre ulice takiego dofinansowania nie można uzyskać, natomiast na inne tak i przykładem jest Rynek Zygmunta Augusta, gdzie Miasto ma szansę otrzymać dofinansowanie na budowę tej ulicy. Z kolei ulice: Jasna, czy Wioślarska na takie wsparcie już liczyć nie mogą.

Przybyli na posiedzenie obu Komisji mieszkańcy wyrazili wątpliwość, czy przyjęte kryteria oraz sposób ich punktowania są dobrym rozwiązaniem. Opracowanie harmonogramu jest dobrym pomysłem, ale powinien on być bardzo dobrze przemyślany, aby nie był krzywdzący dla mieszkańców. Należy również pamiętać o obowiązku zachowania ciągłości władzy samorządowej, czyli rozpoczęte wcześniej inwestycje, czy plany powzięte przez poprzedników powinny być kontynuowane. W przygotowywanym harmonogramie powinno się uwzględnić ulice, które miały być w najbliższym czasie wybudowane, czy zmodernizowane, ponieważ tak zadecydowali poprzednicy obecnej Rady. Należy również pamiętać o dokumentacji, która już została sporządzona i nie straciła ważności. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że Miasto powinno skupić się przede wszystkim na realizacji inwestycji miejskich, a nie partycypowaniu
w kosztach inwestycji powiatowych.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że ciągłość władzy samorządowej jest zachowana, ponieważ rozpoczęte wcześniej działania są kontynuowane, i co do tej pory w Augustowie wybudowano, pozostanie. Dokumentacja, która została opracowana na realizację poszczególnych inwestycji nie straci swojej ważności, trzeba będzie ją jedynie uaktualnić.

Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM jednogłośnie,
6 głosami za, postanowiły wprowadzić do opracowywanego harmonogramu budowy ulic w Augustowie Rynek Zygmunta Augusta, który ma duże szanse na realizację ze środków zewnętrznych. Opracowywany harmonogram dotyczy jedynie ulic miejskich, jednak w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się realizację dróg powiatowych leżących w granicach miasta Augustowa, gdzie minimalny wkład własny będzie wynosił 50%, a udział Miasta nie będzie mógł przekroczyć 25% wartości inwestycji brutto. Postanowiono, że tylko 25 pierwszych ulic z opracowanego harmonogramu zostanie podana do publicznej wiadomości, natomiast kolejność pozostałych ulic będzie znajdowała się
w opracowaniu, do wiadomości Burmistrza Miasta.

Ad. pkt 2

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
przedstawiła możliwości prawne wydzierżawienia plaży w dzielnicy „Ślepsk” /przy ul. Pensjonatowej/, której zagospodarowaniem zainteresowany jest Komitet Mieszkańców tejże dzielnicy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę pomostu. Komitet Mieszkańców mógłby wydzierżawić ten teren i urządzić ogólnodostępną plażę, ale w drodze przetargu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż przedmiotowy grunt planuje się przeznaczyć do sprzedaży.

Ad. pkt 3

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
poinformowała, że GK DEVELOPMENT sc. zwróciła się z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Augustowie przy ul. Przemysłowej /działki nr 345/1, 345/2/. Wnioskodawca zwrócił się o wprowadzenie następujących zmian w mpzp:

- przeznaczenie podstawowe terenu: usługowo – handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,

- przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe,

- dopuszczalna wysokość planowanej zabudowy: do 15 m,

- maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji: do trzech kondygnacji
z poddaszem użytkowym,

- geometria dachów: wielo lub dwu spadowy w zależności od potrzeb,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna: min. 5%,

- warunki parkingowe: minimum 30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych, minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni,

- pylon: dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących reklam do wysokości 15m.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM postanowiła powrócić do ww. tematu po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich aspektów związanych
z wprowadzeniem zmian do przedmiotowego planu. Każdy inwestor przed zakupieniem danego gruntu ma świadomość, jakiego rodzaju inwestycje
i w jakim zakresie będzie mógł przeprowadzić na danym gruncie zgodnie
z obowiązującym planem. Ponadto należy również mieć na względzie innych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na tym terenie, ponieważ trzeba będzie liczyć się z tym, że przy okazji tej zmiany część osób otrzyma pracę kosztem innych, które ją stracą.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji

Rozwoju miasta Augustowa RM

i Wiceprzewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Tomasz Dobkowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-04-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-04-30