Protokół ze wspól. posiedz. Kom. Rozwoju i Kom. Urbanistyki z dn. 3.04.13 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/13

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju

miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki,

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji

Mienia RM w Augustowie

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli mieszkańcy Augustowa i dziennikarze.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie harmonogramu budowy ulic Augustowa.

2. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM w Augustowie.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM wspólnie z Komisją
ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM po raz kolejny pracowały nad ustaleniem harmonogramu budowy ulic w Augustowie. Członkowie obu Komisji przystąpili do podliczenia wszystkich punktów przyznanych przez siebie poszczególnym ulicom miejskim. Każda z ulic oceniana była według pięciu kryteriów, tj.: wartości komunikacyjnej, wpływu na rozwój miasta, wizerunku miasta, ilości mieszkańców i wieku ulicy. Za każde
z kryteriów każda z ulic mogła uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli
w sumie 100 punktów. Zapoznano się ze wstępnymi wynikami, ale były one niekompletne, z uwagi na to, że nie wszyscy członkowie Komisji dostarczyli swoje wyliczenia. W związku z tym harmonogram będzie wymagał uzupełnienia i dopracowania.

Ad. pkt 2

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa udzielił głosu Panu Bohdanowi Porębie – przedstawicielowi Wspólnoty Mieszkaniowej „Ziołowa”.

Pan Bohdan Poręba – Przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej „Ziołowa” odczytał pismo Wspólnoty Mieszkaniowej „Ziołowa” kierowane do Burmistrza Miasta Augustowa, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie oraz Komisji Rozwoju Miasta Augustowa i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM. „Wspólnota Mieszkaniowa „Ziołowa”, na plenarnym zebraniu mieszkańców w dniu 21 marca, uchwaliła zwrócenie się do ww. organów o przywrócenie decyzji Burmistrza Miasta Augustowa z dnia
4 kwietnia 2012 r. /.../, która mówi o przyjęciu do zadań inwestycyjnych
i wprowadzeniu do budżetu miasta, budowy wszystkich elementów pasa drogowego ulicy Ziołowej oraz ul. Miętowej.” Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa wyjaśnił, co ma na celu opracowywanie harmonogramu budowy ulic w mieście. Zauważył jednak, że czym innym jest bieżące utrzymanie dróg miejskich i to należy do obowiązków Pana Burmistrza.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że deweloper sprzedający mieszkania na ulicy Ziołowej, zapewne nie wspomniał nabywcom o tym, że wybudowane bloki nie mają drogi dojazdowej i w najbliższym czasie mieć jej nie będą. Gdyby tak było chętnych na zakup mieszkań w tych budynkach byłoby o wiele mniej. Mieszkańcy powinni zwrócić się do dewelopera, aby ten zechciał partycypować w kosztach budowy drogi dojazdowej do budynków,
w których oferuje mieszkania do sprzedaży. Pan Radny poinformował, że Miasto Augustów ma problemy z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych, którymi dysponuje Sejmik Samorządowy Województwa Podlaskiego, a powodem tego jest brak przedstawicieli Augustowa w jego strukturach, szczególnie w Zarządzie.

Pan Radny Marcin Koszewski – Przewodniczący Komitetu Mieszkańców dzielnicy Ślepsk powołanego do sprawy budowy drogi asfaltowej na ulicy Pensjonatowej oraz plaży miejskiej poinformował, iż Komitet zwrócił się dwukrotnie do Pana Burmistrza z wnioskiem
o wybudowanie drogi dojazdowej oraz plaży miejskiej i zamontowanie przy
ul. Pensjonatowej, na istniejących słupach elektryfikacyjnych lamp ulicznych. Pan Marcin Koszewski odczytał również odpowiedź na ww. pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego z dnia
29 października 2012 r., w którym informuje, że w ramach budżetu miasta Augustowa na rok 2013 opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Pensjonatowej
w Augustowie”. Prace projektowe będą obejmowały następujące urządzenia
i branże: oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, roboty drogowe oraz ewentualnie niezbędne i konieczne przebudowy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych. Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne celem uzyskania różnego rodzaju pozwoleń. Realizacja ww. zamierzeń będzie uzależniona w dużej mierze od dobrej woli właścicieli, którzy powinni dokonać podziału części swoich nieruchomości przeznaczonych na drogę. Natomiast wniosek o utworzenie na działce o numerze geodezyjnym 32/2 ogólnodostępnej plaży, z tytułu ograniczonych możliwości finansowych miasta Augustowa nie jest możliwy do zrealizowania w latach 2012 – 2016. Pan Marcin Koszewski poinformował, że jeżeli chodzi o wykonanie dokumentacji technicznej ul. Pensjonatowej to Rada Miejska podczas uchwalania budżetu miasta na 2013 r. zdecydowała, że ta inwestycja nie będzie na razie realizowana. Natomiast, jeżeli chodzi
o urządzenie plaży i fakt, że Miasto nie ma na to pieniędzy zaproponował, że tym przedsięwzięciem skłonny jest zająć się Komitet Mieszkańców dzielnicy Ślepsk. Pan Marcin Koszewski chciałby dowiedzieć się czy jest to możliwe
i jakie warunki należy spełnić, aby Komitet mógł dysponować gruntem
i urządzić plażę, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom Augustowa.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa zaproponował, aby na następne posiedzenie zaprosić Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta Augustowa i Panią Krystynę Wasilewską – Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM, aby wyjaśnili, czy istnieje możliwość przekazania ww. gruntu Komitetowi Mieszkańców Ślepsk, celem urządzenia na nim plaży miejskiej i określili warunki, na jakich mogłoby to nastąpić.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji

Rozwoju miasta Augustowa RM

i Wiceprzewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Tomasz Dobkowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2013-04-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2013-04-30