Prot.z pos.Kom.Rodz,Eduk,Zdr.iSpr.Sp.z 27.08.2014r.


P R O T O K Ó Ł Nr 30/14

z posiedzenia Komisji do spraw Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w Augustowie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

- Pan Roman Krzyżopolski - Kierownik Wydziału Edukacji UM,

- Pan Adam Siedlecki – Komendant Hufca Pracy w Augustowie,

- przedstawiciele prasy.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015.

2. Informacja Pana Komendanta Hufca Pracy dotycząca formy kształcenia w roku szkolnym.

3. Przeanalizowanie możliwości utworzenia całodobowego domu pomocy społecznej lub placówki dla osób niepełnosprawnych.

4. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM otworzyła Pani Anna Szałwińska - Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Komisja Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przyjęła informację Kierownika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Pana Romana Krzyżopolskiego i Burmistrza Miasta Pana Kazimierza Kożuchowskiego o stanie przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.

Podczas dyskusji Pani Radna Anna Dźwilewska poruszyła sprawę dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Zapytała, jak kształtują się odpłatności za godziny ponad pięć godzin pobytu bezpłatnego dziecka w przedszkolu? Jaki jest zwrot kosztów w stosunku do jednej złotówki? Pani Radna poruszyła również kwestię dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Pani Radna Małgorzata Grygo poprosiła w imieniu rodziców o lokalizację przystanku na żądanie i rozważenie możliwości dowozu autobusem do szkoły dzieci zamieszkałych przy ul. Rajgrodzkiej na osiedlu Glinki. Na zakończenie Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Burmistrza o przekazanie dyrektorom szkół najlepszych życzeń z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Ad.pkt 2

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM wysłuchała informacji Pana Adama Siedleckiego Komendanta Hufca Pracy w Augustowie dotyczącej formy kształcenia młodzieży prowadzonej przez Hufiec Pracy. Pan Komendant wyjaśnił, iż Hufiec Pracy funkcjonuje od 21 lat i jest jednostką organizacyjną OHP o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, podporządkowaną Wojewódzkiej Komendzie OHP i zapewnia młodzieży usługi w zakresie wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji. Hufiec Pracy jest jednostką przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, która w momencie przystąpienia do OHP nie ukończyła gimnazjum lub nie kontynuuje nauki po jego zakończeniu. Hufiec Pracy umożliwia młodzieży w wieku 15-25 lat zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Jednostka proponuje młodzieży naukę zawodu w zakładach pracy i przystąpienie do egzaminu zawodowego. Pan Komendant omówił szczegółowo formy kształcenia młodzieży oraz przedstawił kadrę opiekującą się uczniami.

Podczas dyskusji Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji podziękowała za pracę Hufca Pracy, która jest ważna i bardzo potrzebna. Młodzież kształci się, zdobywa zawód, ma możliwość wyjazdu za granicę, np. w oparciu o przepisy augustowskiej młodzieży ostatnio została wydana książka kucharska w języku polskim i niemieckim. Pani Radna Anna Urban powiedziała, iż bardzo dobrze się dzieje, że OHP uzupełnia system funkcjonującej edukacji. Poparła wypowiedź Pana Komendanta, iż Hufiec Pracy jest ostatnią deską ratunku przed demoralizacją i umożliwia młodzieży przeczekanie najtrudniejszego okresu w życiu, a potem podejmowanie dobrych i dojrzałych decyzji.

Ad.pkt 3

Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM przeanalizowała możliwość utworzenia w Augustowie całodobowego domu pomocy społecznej lub placówki dla osób niepełnosprawnych. Podczas dyskusji Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Komisji, przy omawianiu potrzeb miasta w zakresie pomocy społecznej na 2014r., zwrócona była uwaga na takie elementy, jak uruchomienie stołówki - która jest już przygotowana - czy rozważenie możliwości utworzenia w Augustowie domu pomocy społecznej. Przypomniała, iż z informacji, którą przekazała Pani Kierownik MOPS wynikało, że w domach pomocy społecznej przebywa dwadzieścia sześć osób. Miasto przeznacza na ten cel kwotę ponad 500.000 złotych. Od września niedobór środków na opłaty wynosi ponad 206.000 zł, więc w przypadku takiego obciążenia budżetu warto byłoby rozpocząć prace nad możliwością utworzenia w Augustowie domu pomocy społecznej. Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiadając na przedłożoną propozycję stwierdził, że inwestycja wymaga przemyślenia. Dobrze byłoby, aby pieniądze przekazywane na pobyt osób w domach pomocy społecznej pozostały w Augustowie. Analizując uruchomienie domu pomocy społecznej należy zauważyć, iż nie jest to tak, że Miasto nie będzie musiało ponosić nakładów na jego funkcjonowanie. Obecnie budową domów pomocy społecznej w Augustowie jest zainteresowanych trzech inwestorów i we wszystkich przypadkach rozmowy są zaawansowane. Pani Radna Anna Dźwilewska stwierdziła, iż w związku z tym, że domy pomocy społecznej muszą spełniać warunki określone w ustawie o pomocy społecznej, w Polsce, także w województwie podlaskim, powstają pensjonaty dla osób z różnymi schorzeniami. Pani Radna poruszyła działalność rodzinnych domów pomocy. Stwierdziła, że taki dom nie zda egzaminu w Augustowie ze względu na wysokie koszty utrzymania pensjonariuszy, m.in. z powodu wysokich kosztów żywności. Właściciel pensjonatu poza ogromem pracy nie będzie miał żadnych dochodów. Natomiast utworzenie lokalnego domu pomocy społecznej zmniejszyłoby znacznie koszty, które ponosi Miasto. To zadanie jest obligatoryjne, ponieważ gmina musi opłacać koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. Wprawdzie w Augustowie są dwa domy pomocy społecznej przeznaczone dla dziewczynek, ale być może w zasobach Powiatu Augustowskiego są budynki, które można by przeznaczyć na ww. cel. Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poruszyła działalność komercyjnych domów pomocy społecznej. Poinformowała, że przez 12 lat miała tylko jedno zapytanie o komercyjne łóżko w zakładzie opieki paliatywnej, także ściągnięcie z naszych terenów osób, które będą musiały płacić miesięcznie 3.200 zł będzie bardzo trudne. W toku dyskusji Burmistrz Miasta powiedział, że jest zainteresowany uruchomieniem lokalnych domów pomocy społecznej, ale przez prywatne osoby. Obecnie prognozuje się, że koszt utrzymania mieszkańca wyniesie ok. 2.600 zł, co jest bardzo opłacalne.

Ad.pkt 4

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że dzisiaj odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji wynikające z planu pracy Komisji na 2014 rok, wszystkie tematy zostały wyczerpane i pozostało tylko sporządzenie sprawozdania podsumowującego pracę Komisji za okres kadencji.

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała, czy został rozwiązany problem Zespołu Tańca Ludowego „Bystry” działającego pod patronatem Zespołu Szkół Samorządowych.

Odpowiadając na zapytanie Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż kompromis będzie wypracowany. Natomiast Burmistrz Miasta proponuje, aby zespół został przejęty przez Augustowskie Placówki Kultury wraz z choreografem zespołu Panią Haliną Poźniakowską.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca Komisji

ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia

i Spraw Społecznych RM

Anna Szałwińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-09-17

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-09-17