Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji do spraw Budżetu RM z 19.12.2014 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 2/15

z posiedzenia Komisji do spraw Budżetu RM

z dnia 2 stycznia 2015 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Wojciech Walulik - Burmistrz Miasta,

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta,

- przedstawiciele mediów.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zapoznanie się z głównymi założeniami budżetu miasta Augustowa na 2015 rok.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt budżetu miasta na 2015 rok w rozbiciu na dochody i wydatki budżetowe. Omówiła m.in. sprawę pozyskania dotacji na zadania miasta, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, realizację zadań w 2015 r.

Następnie odbyła się wnikliwa dyskusja, w której zabrali głos członkowie Komisji: Pani Aleksandra Kleczkowska, Pan Paweł Kotwica, Pani Bożenna Łukasiewicz, Pan Piotr Piłasiewicz, Pani Magdalena Śleszyńska, Pan Józef Świątkowski.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-01-08

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2015-01-08