Protokół Nr 37/14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z 13 listopada 2014 r.


P R O T O K Ó Ł Nr 37/14

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM w Augustowie

z dnia 13 listopada 2014 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Miasta,

- Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2014 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1a

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji ww. projekt uchwały poddała do głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 r. zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 1b

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji ww. projekt uchwały poddała do głosowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023 zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

Bożenna Ziemak

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-11-18

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-11-18