Protokół nr III/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł NR III/14

z obrad III sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 19 grudnia 2014 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.32

i zakończono o 12.32

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) składu liczbowego i osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,

b) składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Augustowie,

c) składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie,

d) składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Rodziny, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Augustowie,

e) składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Rozwoju, Promocji, Urbanistyki, Turystyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie,

f) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie,

g) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Augustowa,

h) zmian budżetu miasta na 2014 rok,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023,

j) zwolnień w podatku od nieruchomości,

k) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego na 2015 rok.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołów z obrad I sesji RM z 1.12.2014 r. i II sesji RM
z 9.12.2014 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady III sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 20 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitał: Pana Wojciecha Walulika – Burmistrza Miasta, Pana Mirosława Karolczuka – Zastępcę Burmistrza Miasta Augustowa, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi bądź propozycje do zaproponowanego porządku obrad?

Pan Radny Paweł Łukasz Kotwica zgłosił wniosek o wykreślenie
z porządku obrad:

- pkt. 5d, tj. podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Edukacji, Kultury, Rodziny, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Augustowie i zastąpienie go punktem dotyczącym podjęcia uchwały
w sprawie powołania Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej
w Augustowie;

- pkt. 5e, tj. podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Rozwoju, Promocji, Urbanistyki, Turystyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Augustowie i zastąpienie go punktem dotyczącym podjęcia uchwały
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta powiedziała, że rozumie, iż
w tym wypadku Panu Radnemu nie chodzi o wykreślenie tych punktów, tylko
o zmianę nazwy Komisji, /Pan Radny Filip Jerzy Kotwica potwierdził/.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zgłosił wniosek o wykreślenie
z porządku obrad pkt 5k, tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Pan Radny stwierdził, że jest to sprawa dosyć kontrowersyjna, a w materiałach na sesję dostarczono dwie opinie, które są ze sobą sprzeczne. Pan Radny zaproponował, aby w tym punkcie Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi
i Kanalizacje Miejskie złożył informację uzasadniającą zaproponowaną podwyżkę taryf za wodę i ścieki.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego
w Augustowie
poinformowała, że jeżeli Rada Miejska nie podejmie bądź nie rozpatrzy uchwały o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki w terminie 45 dni od złożenia wniosku przez Przedsiębiorstwo, to i tak taryfy te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., ponieważ tak stanowią przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Pawła Łukasza Kotwicy
aby w pkt 5d dokonać zmiany, zbyt rozbudowanej nazwy Komisji na Społeczno – Oświatową. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany nazwy zaproponowanej Komisji na Społeczno – Oświatową głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw i 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Następnie Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie drugi wniosek Pana Radnego Pawła Łukasza Kotwicy w sprawie wprowadzenia zmiany w pkt 5e, tj. zmiany zaproponowanej nazwy Komisji na Komisję Rozwoju. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem wniosku
w sprawie zmiany nazwy zaproponowanej Komisji na Komisję Rozwoju głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw i 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Wojciecha Krzywińskiego
o wykreślenie z porządku obrad pkt 5k tj., zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i zastąpienie go informacją Pana Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskiej na temat powodu wprowadzenia podwyżek i funkcjonowania tejże Spółki. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wykreśleniem z porządku obrad pkt 5k porządku obrad głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw i 3 radnych wstrzymało się od głosu.

Pan Radny Paweł Łukasz Kotwica zwrócił uwagę, że poza zmianą nazw Komisji sprawa dotyczy również zmiany kompetencji Komisji. Pan Radny stwierdził, że w zakresie kompetencji Komisji Społeczno – Oświatowej leży oświata a część z Państwa Radnych życzyłaby sobie, aby zakresem spraw
z dziedziny oświaty zajmowała się Komisja Rozwoju. Pan Radny zapytał, czy jego uwaga powinna również zostać poddana pod głosowanie? Powołując komisje dobrze byłoby, aby miały one czytelnie określony zakres spraw, którymi się zajmują. Nazwa komisji zajmującej się sprawami edukacji, rodziny
i sportu powinna brzmieć społeczno – oświatowa. Natomiast sprawy z zakresu kultury powinny zostać usunięte z zakresu właściwości tej komisji i przeniesione do Komisji Rozwoju.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie propozycje zgłoszone przez Pana Radnego Pawła Łukasza Kotwicę, tj. pkt 5d dotyczyłby podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno – Oświatowej, ustalenia jej składu liczbowego i osobowego
i byłaby ona właściwa do spraw edukacji, rodziny, zdrowia i sportu.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania propozycja zgłoszona przez Pana Radnego została przyjęta
18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta, w nawiązaniu do wniosku zgłoszonego przez Pana Radnego Pawła Łukasza Kotwicę i nadania nazwy Komisji Rozwoju, stwierdziła, że nazwa powinna odzwierciedlać jej zakres działania i dlatego nazwa Komisji powinna brzmieć Komisja Rozwoju i Kultury Rady Miejskiej w Augustowie.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM stwierdziła, że z nazwy Komisji nie powinno się wykreślać komunalizacji mienia, ponieważ zdarzają się sytuacje, że Miasto musi występować do Wojewody o komunalizację mienia Skarbu Państwa i wówczas komisja Rady Miejskiej przygotowuje kartę inwentaryzacyjną w związku
z komunalizacją. W sytuacji, gdy Komisja nie będzie nosiła odpowiedniej nazwy Wojewoda może zarzucić, że nie jest ona właściwa do wypełniania
i podpisywania tego typu dokumentów. Rada Miejska może oczywiście zdecydować o powołaniu doraźnej komisji Rady Miejskiej, która w razie potrzeby będzie zajmowała się tego typu sprawami.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nazwa komisji jest kwestią semantyki, natomiast w zakresie rozpatrywanych przez nią spraw będą również te sprawy, o których wcześniej wspomniano.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zgodził się z Panem Przewodniczącym i stwierdził, że nazwa komisji powinna być klarowna natomiast, co do jej kompetencji to są już ustalenia szczegółowe. Pan Radny stwierdził, że w skali roku takich wystąpień o przekształcenie mienia komunalnego nie ma tak dużo i w związku z tym nie powinno być z tym większych problemów.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek, aby Komisja Rozwoju w ramach swoich kompetencji rozpatrywała i opiniowała sprawy z zakresu: rozwoju, promocji, urbanistyki, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, komunalizacji mienia, kultury. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem tego wniosku głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciw i 2 wstrzymało się od głosu.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Wojciechowi Walulikowi – Burmistrzowi Miasta
z prośbą o złożenie sprawozdania ze swojej działalności.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta oficjalnie przedstawił swojego zastępcę Pana Mirosława Karolczuka, który rozpoczął pełnienie swoich obowiązków od 15 grudnia 2014 r. Pan Mirosław Karolczuk był wieloletnim Zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i jest doświadczonym urzędnikiem. Zapewnił, że na pewno stanie na wysokości zadania. Następnie Pan Burmistrz złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, tj. od 12 grudnia 2014 r. do 17 grudnia 2014 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pani Radna Małgorzata Grygo zgłosiła interpelację dotyczącą wywozu odpadów komunalnych z posesji prywatnych. Pani Radna stwierdziła, że niektórzy mieszkańcy mają problemy z wystawianiem pojemników z odpadami przed posesje, ponieważ pojemniki te znajdują się w pobliżu miejsc gdzie mogą zostać wysypane, zniszczone, itp. Osoby starsze, czy schorowane również mają problem z wystawianiem pojemników przed posesje. W sytuacji, gdy pojemnik nie jest wystawiony przed posesją zdarza się, że nie jest on opróżniany. Sprawa była poruszana kilkukrotnie na sesjach Rady poprzedniej kadencji i wówczas tłumaczono Państwu Radnym, że wszystkie pojemniki, nawet te niewystawiane, są wywożone. Pani Radna stwierdziła, że powinno się podjąć działania, aby pracownicy zajmujący się wywozem odpadów, jednak wchodzili na posesje
i opróżniali niewystawione pojemniki, ponieważ obecnie tak nie jest.

Pani Radna zgłosiła drugą interpelację dotyczącą braku oświetlenia na
ul. Wrzosowej, na odcinku, gdzie zaczyna się las. Dojście do pozostałych ulic jest niebezpieczne, dlatego powinno się tam zamontować przynajmniej jedną lampę.

Trzecia interpelacja zgłoszona przez Panią Radną dotyczyła
ul. Nadrzecznej, gdzie na jej ostatnim odcinku, w okresie letnim, odbywają się wyścigi samochodowe i motorowe. Pani Radna stwierdziła, że na tym odcinku ulicy powinno się zamontować przynajmniej dwa ograniczniki, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Sytuacja dla okolicznych mieszkańców, czy przechodniów bywa często bardzo niebezpieczna.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał Pana Burmistrza, czy prawdą jest, że jego poprzednik wynagrodził urzędników wysokimi premiami, i jeżeli tak się stało to skąd w budżecie znalazły się takie środki?

Pan Radny Adam Wysocki zgłosił interpelację dotyczącą ul. Nadrzecznej na odcinku 98 a, b i c. Zapytał, czy można ustalić, kto jest właścicielem tej drogi? Wydaje się, że to nie jest już droga prywatna, a prawo do niej rości pewna pani
i stwarza wiele kłopotów mieszkającym tam osobom, np. bez żadnych zezwoleń i dokumentów wybudowała kawałek ogrodzenia, co ogranicza dostęp do drogi jednemu z mieszkańców. Powinno się podjąć działania, aby przywrócić porządek na tej ulicy.

Ad. pkt 5a

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5a, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. Pan Przewodniczący zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby pracować w tej Komisji?

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że Komisje Rady Miejskiej powinny mieć charakter otwarty i dlatego każdy z radnych, który chciałby w nich pracować powinien mieć taką możliwość. Inaczej sprawa wygląda
w przypadku Komisji Rewizyjnej, która powinna liczyć 6 osób.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiejstwierdził, że poza Komisją Rewizyjną to Rada Miejska ustala skład, liczebność komisji i zakres spraw, którymi się ona zajmuje. Państwo Radni będą głosować nad całym składem, po zgłoszeniu się osób do poszczególnych Komisji. Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie się Państwa Radnych do pracy w Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Pan Radny Jacek Truszkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Dariusza Ostapowicza do pracy w Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej
w Augustowie, który wyraził zgodę na pracę w Komisji.

Pan Radny Paweł Łukasz Kotwica zgłosił wniosek o ogłoszenie
10 minutowej przerwy w obradach sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Wznawiając obrady po przerwie, Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że do tej pory do Komisji Uzdrowiskowej zgłoszono jednego kandydata – Pana Radnego Dariusza Ostapowicza. Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej Komisji. Pan Przewodniczący poinformował, że do pracy w Komisjach można zgłosić się samemu.

Swoje kandydatury do pracy w Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej
w Augustowie zgłosili następujący radni: Sylwia Bielawska, Tomasz Dobkowski, Jerzy Dobrowolski, Paweł Łukasz Kotwica, Magdalena Śleszyńska.

Więcej kandydatów do pracy w Komisji Uzdrowiskowej RM nie zgłoszono i Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego
i osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/3/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 2/

Ad. pkt 5b

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5b, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie. Pan Przewodniczący zapytał, kto
z Państwa Radnych chciałby pracować w tej Komisji?

Swoje kandydatury do pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Augustowie zgłosili następujący radni: Jerzy Dobrowolski, Aleksandra Kleczkowska, Wojciech Szymon Krzywiński, Joanna Lisek, Piotr Piłasiewicz, Bogdan Wierzbicki.

Więcej kandydatów do pracy w Komisji Rewizyjnej RM nie zgłoszono
i Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr III/4/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 3/.

Ad. pkt 5c

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5c, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie. Pan Przewodniczący zapytał, kto
z Państwa Radnych chciałby pracować w tej Komisji?

Swoje kandydatury do pracy w Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie zgłosili następujący radni: Aleksandra Kleczkowska, Paweł Łukasz Kotwica, Bożenna Łukaszewicz, Piotr Piłasiewicz, Magdalena Śleszyńska, Józef Świątkowski, Jacek Truszkowski.

Więcej kandydatów do pracy w Komisji do spraw Budżetu RM nie zgłoszono i Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego
i osobowego Komisji do spraw Bużetu Rady Miejskiej w Augustowie.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/5/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 4/.

Ad. pkt 5d

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5d, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Udzielił głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta przytoczyła treść §23 Statutu Miasta Augustowa, który został zaczerpnięty z ustawy o samorządzie gminnym: „Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, których nazwy, przedmiot działania oraz skład osobowy określają odrębne uchwały Rady.” Skoro Państwo Radni zmienili nazwę Komisji, z którego wynikał zakres jej działania Pani Sekretarz zaproponowała, aby § 2. projektu niniejszej uchwały brzmiał następująco: „Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane
z edukacją, rodziną, zdrowiem i sportem”.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zgodził się z propozycją Pani Sekretarz i zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby pracować w Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej
w Augustowie?

Swoje kandydatury do pracy w Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie zgłosili następujący radni: Adam Cilulko, Tomasz Dobkowski, Małgorzata Grygo, Wojciech Szymon Krzywiński, Magdalena Śleszyńska, Jacek Truszkowski, Adam Wysocki, Mirosław Zawadzki.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił kandydaturę Pana Tomasz Bukłaho, który w związku z nieobecnością na
III sesji Rady Miejskiej w Augustowie złożył pisemne oświadczenie, w którym wyraził wolę pracy w Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej
w Augustowie, /zał. nr 5/.

Więcej kandydatur do pracy w Komisji Społeczno - Oświatowej RM nie zgłoszono i Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego
i osobowego Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/6/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 6/.

Ad. pkt 5e

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5e, tj. do podjęcia uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie. Udzielił głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta zaproponowała, aby § 2. projektu niniejszej uchwały brzmiał następująco: „Przedmiotem działania Komisji będą sprawy związane z promocją, urbanistyką, turystyką, ochroną środowiska, rolnictwem, leśnictwem, komunalizacją mienia i kulturą”.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby pracować w Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie?

Swoje kandydatury do pracy w Komisji Rozwoju Rady Miejskiej
w Augustowie zgłosili następujący radni: Sylwia Bielawska, Filip Jerzy Chodkiewicz, Adam Cilulko, Tomasz Dobkowski, Jerzy Dobrowolski, Artur Kleczkowski, Paweł Łukasz Kotwica, Dariusz Ostapowicz, Piotr Piłasiewicz, Magdalena Śleszyńska, Józef Świątkowski, Bogdan Wierzbicki, Adam Wysocki, Mirosław Zawadzki.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił kandydaturę Pana Tomasz Bukłaho, który w związku z nieobecnością na
III sesji Rady Miejskiej w Augustowie złożył pisemne oświadczenie, w którym wyraził wolę pracy w Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
/zał. nr 7/.

Więcej kandydatur do pracy w Komisji Rozwoju RM nie zgłoszono
i Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie składu liczbowego i osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr III/7/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 8/.

Ad. pkt 5f

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5f, tj. do podjęcia uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby pracować w Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie?

Swoje kandydatury do pracy w Komisji Rozwoju Rady Miejskiej
w Augustowie zgłosili następujący radni: Sylwia Bielawska, Filip Jerzy Chodkiewicz, Tomasz Dobkowski, Małgorzata Grygo, Artur Kleczkowski, Wojciech Szymon Krzywiński, Joanna Lisek, Bożenna Łukaszewicz, Adam Wysocki.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poprosiła, aby przed głosowaniem nad składem ww. Komisji Państwo Radni określili czas, do jakiego zostanie powołana, ponieważ jest to komisja doraźna.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Komisja Statutowa zakończyła swoje prace do 1 maja
2015 r.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił wniosek, aby Komisja Statutowa pracowała do 31 maja 2015 r.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Radnego
Artura Kleczkowskiego, aby termim, do jakiego będzie pracowała Komisja Statutowa określić na 31 maja 2015 r. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Augustowie. Komisja zobowiązana jest zakończyć prace do dnia 31 maja 2015 r. i w tym terminie przedłożyć Radzie sprawozdanie ze swojej pracy wraz z projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr III/8/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 9/.

Ad. pkt 5g

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5g, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Augustowa. Zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat uchwały w ww. sprawie? Pan Przewodniczący zapytał pracowników Urzędu Miejskiego, w jaki sposób zaproponowane wynagrodzenie przekłada się na wynagrodzenie brutto i netto?

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta poinformowała, że Burmistrz Miasta proponuje się ustalić wynagrodzenie w wysokości ponad 10 000 zł brutto, a kwota netto to około 7 000 zł.

Pani Radna Joanna Lisek nawiązała do zapewnień przedwyborczych Pana Burmistrza, który wspominał o obniżeniu sobie pensji. Pani Radna stwierdziła, że zaproponowane w projekcie uchwały wynagrodzenie jest identyczne z tym, jakie otrzymywał poprzedni burmistrz - Pan Kazimierz Kożuchowski, z wyjątkiem wysokości dodatku stażowego. Dodatek stażowy
u poprzedniego burmistrza wynosił 20%, z racji ponad 20 – letniego stażu pracy, natomiast obecny burmistrz otrzyma 17%.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustowa stwierdził, że jeżeli Państwo Radni uznają, że jego wynagrodzenie jest zbyt wysokie mogą podjąć decyzję o jego obniżeniu. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że w efekcie kwota, którą będzie zarabiał jest mniejsza od tej, którą zarabiał jego poprzednik.

Pan Radny Dariusz Ostapowiczstwierdził, że wynagrodzenie burmistrza powinno odzwierciedlać jego pracę, zaangażowanie, ale również być wyrazem wizerunku naszego miasta. Zaproponowane wynagrodzenie nie jest wygórowane i w stosunku do wynagrodzeń innych burmistrzów miast, np. Lipska, jest zdecydowanie niższe. Prestiż miasta polega również na pewnym wydźwięku emocjonalnym związanym z finansami. Pan Radny stwierdził, że osoba na tak poważnym stanowisku powinna mieć w miarę godne dochody.

Pan Radny Wojciech Krzywiński poinformował, że jest autorem artykułu prasowego pt.: „Gminni krezusi”, w którym analizował zarobki ościennych włodarzy na podstawie złożonych oświadczeń majątkowych opublikowanych się w Biuletynie Informacji Publicznej. Pan Radny stwierdził, że wynagrodzenie proponowane Panu Wojciechowi Walulikowi jest jednym
z niższych, dlatego nie powinno być mowy o jego obniżeniu.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, ile wynosi wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim, jeżeli chodzi
o kierowników wydziałów UM?

/Któryś z Państwa Radnych poprosił, aby dla przykładu Pani Sekretarz podała wysokość swojego wynagrodzenia./

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta powiedział, że w tej chwili dokładnie nie pamięta ile wynosi jej wynagrodzenie, ale jest to ok. 8 000 zł brutto.

Pan Radny Artur Kleczkowski stwierdził, że nie może być tak, że burmistrz będzie zarabiał mniej od kierowników poszczególnych działów.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/9/14 została podjęta 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się, /zał. nr 10/

Ad. pkt 5h

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5h, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbik Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Paweł Kotwica poprosił o dokładniejsze wyjaśnienie wydatków związanych z obsługą gospodarki mieszkaniowej, ponieważ wydatki te są dość znaczące.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta wyjaśniła, że kwota 160 tys. zł wynika z przesunięć w ramach budżetu, czyli wydatki nie ulegają zwiększeniu. Przesunięcia tego dokonano na potrzeby utrzymania naszych lokali komunalnych /bloków komunalnych/. Powiedziała, że na koniec roku zaistniała konieczność zwiększenia środków finansowych, m.in. na zakup energii, zakup usług remontowych i opłaty za administrowanie. Opłaty za ciepło i energię elektryczną opłaca Urząd Miejski bezpośrednio dostarczycielowi tych mediów, czyli nie jest to żadne wynagrodzenie ATBS „Kodrem”.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że z tego, co się orientuje to opłaty za centralne ogrzewanie, czy energię elektryczną, to sami najemcy lokali komunalnych regulują je we własnym zakresie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, że to Miasto reguluje te należności, ponieważ najemcy opłaty te zawarte mają w czynszu, część opłat jest rekompensowana w formie czynszu, natomiast wszystkie faktury wystawiane są na Miasto i to ono pokrywa wszystkie zobowiązania jako właściciel nieruchomości.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę, że w lokalach komunalnych dokonuje się indywidualnych rozliczeń. Pan Radny stwierdził, że gdyby Pani Skarbnik powiedziała, że zakup energii dotyczy osób lub lokali, które zalegają z opłatami wtedy można by się z nią zgodzić. W tej sytuacji nie do końca można zgodzić się ze stwierdzeniem, że to Miasto finansuje zakup energii cieplnej.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta powiedziała, że są to szczegółowe zasady ewidencji budżetu. Oczywiście lokatorzy pewne koszty energii mają wliczone w swój czynsz i te czynsze są przekazywane, pobierane przez PUK Kodrem i raz w miesiącu przekazywane na nasze konto. Wszystkie te kwoty ujęto po stronie dochodów, natomiast ewidencja budżetu polega na tym, że są dochody i są wydatki. Czynsze wpłacane przez najemców są dochodami Miasta, co zostało zewidencjonowane. Indywidualnym rozliczaniem poszczególnych lokatorów zajmuje się PUK Kodrem, ponieważ to on prowadzi zarząd nieruchomościami komunalnymi.

Pan Radny Dariusz Ostapowicz zapytał, jaki jest faktyczny poziom zadłużeń w mieszkaniach komunalnych?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta odpowiedziała, że w tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale można to za chwilę sprawdzić. Szczegółową informację na ten temat otrzymają Państwo Radni
w kwietniu w materiałach z wykonania budżetu miasta Augustowa za 2014 r..

Pan Radny Paweł Kotwica poprosił o przerwę w obradach sesji, aby pani Skarbnik mogła sprawdzić wysokość zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 30 minutową przerwę w obradach sesji. Poprosił, aby w międzyczasie wybrane na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Komisje ukonstytuowały się.

Wznawiając obrady po przerwie Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Monikę Podziewską – Skarbnika Miasta o podanie informacji, o którą prosił Pan Radny Dariusz Ostapowicz.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM na koniec listopada tego roku w lokalach komunalnych było zadłużonych 217 osób i rodzin, co daje kwotę ponad 800 tysięcy złotych natomiast, jeżeli chodzi o lokale użytkowe i garaże jest to kwota ponad 48 tysięcy złotych zadłużenia na koniec listopada tego roku.

Pan Radny Józef Świątkowski powiedział, że Państwu Radnym powinno się przedstawić informację na temat działań prowadzonych, aby przeciwdziałać takiemu zadłużeniu.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta stwierdził, że na dzisiejszej sesji na pewno nie uda się rozwiązać tego bardzo istotnego problemu. Pan Burmistrz stwierdził, że mieszkania komunalne są zadłużone, ponieważ zamieszkują je osoby ubogie. W sytuacji, gdy rodzina zadłużona jest na ponad 10 tys. zł, a obecnie obowiązująca uchwała Rady mówi, że należność tę można rozłożyć jedynie na 12 rat to oczywistym jest, że rodzina taka nie będzie
w stanie, w takim trybie spłacić powstałego zadłużenia. Należy wspólnie zastanowić się nad systemowym rozwiązaniem, aby dać możliwość tym ludziom wyjścia z tej trudnej sytuacji. Nie można mówić, że wszyscy z kręgu zadłużonych nie chcą płacić, ponieważ osoby te spotykają się z Burmistrzem
i deklarują, że chcą spłacać powstałe zadłużenie, ale często jest to niemożliwe, ponieważ komornik zabiera im 1/3, czy ¼ dochodu. Pan Burmistrz stwierdził, że rozwiązanie tego problemu jest na pewno wyzwaniem dla nas wszystkich
i należy do niego podejść systemowo, ponieważ rodzin jest wiele i kwota jest wysoka. Pan Burmistrz stwierdził, że innego podejścia wymaga zadłużenie za garaże, ponieważ nie wszyscy muszą je mieć i nie jest to niezbędna potrzeba.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/10/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 11/.

Ad. pkt 5i

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5i, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 - 2023. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbik Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 - 2023. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/11/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 12/.

Ad. pkt 5j

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 5j, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pani Monika Podziewska – Skarbik Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, ile podmiotów z sektora prywatnego skorzystało w tym roku ze zwolnień w świetle tej uchwały?

Pani Monika Podziewska – Skarbik Miasta odpowiedziała, że
w bieżącym roku z tychże zwolnień korzysta jedna osoba. Poinformowała, że
w miastach ościennych sytuacja wygląda podobnie i osób korzystających ze zwolnień jest niewiele.

Pan Radny Adam Cilulko zadał pytanie dotyczące podatków, które płaci SP ZOZ Augustów. Zapytał, czy podatki, które powinien zapłacić Szpital zostaną mu umorzone? Pan Radny zapytał, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda obecnie?

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miastapowiedział, że zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa Miasto nie może umorzyć podatków Szpitalowi. Pan Burmistrz poinformował, że odbył już rozmowę w tej sprawie
z Panią Dyrektor, ale istnieją inne możliwości, jakimi można wspierać jego funkcjonowanie, np. wyremontowanie sali, czy oddziału. Pan Burmistrz powiedział, że jest to temat na przyszłość.

Pan Radny Adam Cilulko zapytał, czy kwota należna Miastu ze strony Szpitala, z tytułu podatku, będzie możliwa do odzyskania?

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta powiedział, że temat jest otwarty i należy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób tą sprawę rozwiązać.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr III/12/14 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się, /zał. nr 13/.

Ad. pkt 6

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 6, tj. do zapoznania się z informacją Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie na temat ogólnej sytuacji finansowej Spółki. Udzielił głosu Panu Tomaszowi Wojszko – Prezesowi Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie z prośbą o przedstawienie informacji w ww. sprawie, /zał nr 14/.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie przedstawił informację na temat ogólnej sytuacji finansowej Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w związku z wnioskiem, który przedłożyła do Burmistrza Miasta o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok przyszły. Poprosił Państwa Radnych o pytania.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał, czy Spółka może ubiegać się o środki pomocowe przy modernizacji swojego majątku?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie odpowiedział, że jak najbardziej Spółka może starać się o środki
z funduszy unijnych na realizację swoich projektów. Jednym z kluczowych projektów, który był realizowany przed trzema laty była przebudowa stacji uzdatniania wody. Koszt inwestycji opiewał na ok. 12 mln zł, gdzie część tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych, a część to pożyczka
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która wciąż jest spłacana. Z tego m.in. powodu nie można zaprzestać regulacji cen za wodę i ścieki, ponieważ należność, jaka pozostała do spłaty jest jeszcze znacząca. Realizowano również inne projekty, które były składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, m.in. w ramach pozyskanych środków zakupiono sprzęt. Aktualnie Spółka znajduje się na etapie dwóch projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na prace dokumentacyjne związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. Jeden projekt zakończono podpisaniem umowy, natomiast drugi znajduje się na etapie złożenia wniosku.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, jaka jest amortyzacja roczna
w firmie i w jaki sposób wygląda sprawa pozyskiwania środków na inwestycje w porównaniu do innych zakładów w regionie?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskiepoinformował, że amortyzacja, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w wodę jest na poziomie 616 tys. zł, natomiast, jeżeli chodzi odbiór ścieków to 920 tys. zł. Pozyskiwanie środków unijnych ze strony Spółki, w porównaniu z innymi miastami, jest na podobnym poziomie. Większe miasta z oczywistych względów na pewno pozyskują wyższe środki zewnętrzne na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć.

Pan Radny Paweł Kotwica powiedział, że na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku podano informację
o przyznanych funduszach dofinansowujących różne programy z zakresu ochrony środowiska w Województwie Podlaskim. Od 2009 roku jest
21 programów i z programu dofinansowującego dokumentację naszej suszarni osadu ściekowego otrzymamy jedynie 38 tys. złotych, co jest najniżej wycenionym dofinansowaniem. Inne gminy dostają dofinansowanie na całą przebudowę, czy modernizację sieci, w wysokości 5-10, a nawet 27 mln zł.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie zwrócił uwagę, że dofinansowanie, o którym wspomniał Pan Radny dotyczy dofinansowania projektu, a nie zadania inwestycyjnego. Wysokość dofinansowania projektu wynosi 80%. Pan Prezes stwierdził, że bez projektu nie można składać wniosku o dofinansowanie inwestycji, i w tej chwili Spółka oczekuje na ogłoszenie konkursu, do którego będzie mogła przystąpić
z gotowym projektem.

Pan Radny Artur Kleczkowski zapytał, jakie kwoty są przeznaczone na konserwację już istniejących sieci w roku następnym?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie odpowiedział, że dokładnego planu wydatków na konserwację
i remont sieci w przyszłym roku jeszcze nie ma, ale w roku ubiegłym założenia były na poziomie 470 tys. zł, a wykonanie 558 tys. zł. Można przewidywać, że w przyszłym roku wydatki na konserwację i remont sieci wyniosą mniej więcej tyle samo. Powiedział, że na dzisiejszej sesji nie jest w stanie dokładnie powiedzieć ile wydatkowano lub ile planuje się wydatkować na samą konserwację, ale w przybliżeniu jest to kwota ok. 200 tys. zł.

Pan Radny Artur Kleczkowski zapytał, jaki zakres prac konserwacyjnych można wykonać za 100 tys. zł, jeżeli chodzi o infrastrukturę sieci wodociągowej ?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie odpowiedział, że za taką kwotę można wykonać konserwację ok. 200 – 300 m sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszystko zależy od tego, czy sieć położona jest głęboko, czy płytko i jaka to jest ulica /z nawierzchnią, czy bez/.

Pan Radny Artur Kleczkowskizapytał, ile wynosi długość sieci, która znajduje się w posiadaniu Spółki?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie odpowiedział, że przewody wodociągowe wynoszą 159 km,
a kanalizacyjne 122 km.

Ad. pkt 7

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt. 7, tj. do zapoznania się z informacją Burmistrza Miasta w sprawie podatku rolnego
i podatku leśnego na 2015 rok. Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o przedstawienie informacji w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że podstawa naliczenia podatku rolnego jest średnią ceną skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta jest podawana w formie komunikatu Prezesa GUS. W tym roku cena żyta według Prezesa GUS to 61,37 zł za 1 q. Zgodnie z ustawą
o podatku rolnym podatek w przypadku gospodarstw rolnych wyliczany jest
w następujący sposób - równowartość pieniężną 2,5q żyta, czyli 153,43 zł od
1 ha przeliczeniowego. W pozostałych przypadkach równowartość 5q żyta, czyli 306,85 zł od 1 ha fizycznego. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta na wniosek Burmistrza, ale Pan Burmistrz nie przedkłada projektu takiej uchwały i w związku z tym podatek ten będzie naliczony zgodnie z zasadami podanymi wcześniej. Pani Skarbnik poinformowała, że podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena skupu drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu drewna również publikuje Prezes GUS. W tym roku jest to kwota
188,85 zł za 1 m3. Podatek leśny ustala się od 1 ha fizycznego. Zgodnie
z ustawą o podatku leśnym jest to równowartość pieniężna 0,22 m3 drewna i jest to kwota 41,55 zł od 1 ha fizycznego, natomiast lasy ochronne 50% tej wartości, czyli 20,78 zł. Rada Miejska na wniosek Pana Burmistrza ma możliwość obniżenia tej ceny, ale w tym przypadku Pan Burmistrz również nie wnioskuje
o jej obniżenie. W związku z tym podatek leśny zostanie naliczony zgodnie
z podanymi wyżej zasadami.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do przedłożonej informacji?

Pan Radny Paweł Kotwica zapytał, jakie są wpływy z podatku leśnego uiszczanego przez Lasy Państwowe? Zapytał, ile hektarów Lasów Państwowych znajduje się na terenie miasta?

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta poinformowała, że Lasy Państwowe są objęte tym podatkiem, i wpływy z tytułu tego podatku w tym roku to kwota ok. 50 tys. zł. Odpowiedziała, że na terenie miasta jest ponad 2 tysiące hektarów.

Ad. pkt 8

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Na interpelacje Pani Radnej Małgorzaty Grygo odpowiedzi udzielił Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w odpowiedzi na interpelację dotyczącą wywozu odpadów komunalnych poinformował, że wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości reguluje uchwała nr XXXVI/291/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 września 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Augustów. Zgodnie z tym regulaminem rozdział III, par. 6 ust. 5: „Warunki rozmieszczenia i utrzymania pojemników na terenie nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pkt 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. Pkt 2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1 pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją w sposób umożliwiający przejście pieszym, najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru.” Pan Kierownik powiedział, że w taki sposób brzmią zapisy regulaminu, natomiast, jeżeli ktoś ma kłopoty
z odbiorem, czy też w sposób niewłaściwy te odpady są odbierane to służby miejskie zwrócą uwagę przedsiębiorstwom, które tą usługę wykonują.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta poinformował, że w przyszłym tygodniu ma zaplanowane spotkanie z podmiotami, które sprzątają nasze miasto. Kosze, które są opróżniane odstawiane są na miejsce i jeżeli chodzi o starszych ludzi to jest z tym problem, ponadto pozostawia się otwarte furtki, i zwierzęta, psy czy koty, wybiegają na ulicę. Pan Burmistrz zapewnił, że teraz ta sprawa na pewno zostanie dopilnowana. Pan Burmistrz zapewnił, że każda sprawa zostanie przeanalizowana szczegółowo tak, aby mieszkańcy, którzy płacą za śmieci byli zadowoleni z wykonanej usługi.

Pan Radny Paweł Kotwica powiedział, że ma informacje od przedsiębiorców, którzy zajmują się np. branżą budowlaną, że mają problemy
z oddaniem resztek materiałów izolacyjnych, ponieważ PT „Necko” nie chce takich materiałów przyjmować. Kwestionuje się też sposób przywiezienia odpadów, czy też sposób ich selekcji. Każdy pretekst jest dobry, aby takich materiałów nie przyjąć.

Pan Radny Wojciech Krzywiński poruszył problem sprzątania miasta
w trakcie trwania dużych imprez podczas soboty i niedzieli. W imprezach uczestniczy wielu ludzi, śmieci wysypują się z koszy i nikt na bieżąco tego nie sprząta, ponieważ teoretyczne pracownicy w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za sprzątanie pracują od 7.30 do 15.30 i nie można ich zmusić, aby np. w niedzielę to posprzątali. Po takich imprezach na plażę przychodzą rodziny, a tam jest ogromny bałagan. Pan Radny stwierdził, że należałoby opracować taką metodę, np. ustalić patrole, aby w sezonie letnim nie dochodziło do takich sytuacji i nie czekało się z posprzątaniem do poniedziałku.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta powiedział, że do takich sytuacji absolutnie nie może dochodzić i śmieci powinny być bezwzględnie sprzątnięte tak, aby Augustów był miastem czystym, kojarzonym z piękną przyrodą. Niestety wszyscy się chyba z tym zgodzą, że Augustów nie jest czystym miastem. Wstyd o tym mówić, ponieważ w lasach można np. znaleźć zużyty sprzęt AGD. Taki fakt ma miejsce i z tym musimy się uporać, ponieważ chcemy żyć w najpiękniejszym miejscu w Polsce i od sprzątania trzeba zacząć.

Pan Radny Józef Świątkowski zapytał, czy mieszkańcy we własnym zakresie muszą zakupić nowe pojemniki na popiół, który będzie odbierany od
1 stycznia 2015 r.? Pan Radny zapytał, czy popiół będzie wyrzucany do worków i gdzie jest informacja, którą powinno się podać mieszkańcom?

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM powiedział, że zapewnienie pojemników mieszkańcom leży w gestii przedsiębiorstwa, które odbiera odpady komunalne. Mieszkańcy otrzymają pojemniki w postaci szarego worka.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska poruszyła problem psich odchodów, zapewnienia koszy i wyznaczenia specjalnych stref. Pani Radna poprosiła, aby tym problemem również się zająć. Zapytała, czy prawdą jest, że nie można ukarać właściciela psa za to, że po nim nie posprzątał, ponieważ w tym względzie nie podjęto odpowiedniej uchwały?

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej powiedział, że
w mieście obowiązują przepisy uchwały w sprawie utrzymania czystości
i porządku podjętej przez Radę Miejską, na podstawie, której można ukarać mandatem karnym osobę, która nie posprzątała po swoim psie. Można udzielić mandatu osobie, po złapaniu na gorącym uczynku. Z kolei po zgłoszeniu przez osobę, która była świadkiem takiej sytuacji przez Straż Miejską sporządzany jest wniosek do sądu o ukaranie takiej osoby.

Pan Radny Paweł Kotwica zapytał, ile razy udało się ukarać mandatem osoby, które nie posprzątały po swoim psie?

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej powiedział, że sytuacja wygląda podobnie jak w całej Polsce i do tej pory udało się udzielić kilku mandatów. Pan Komendant opowiadał, w jaki sposób próbują radzić sobie z tym problemem i stwierdził, że coraz częściej właściciele psów sprzątają po swoich pupilach. Nie zdarzyło się, aby ktoś chciał zgłosić, że był świadkiem sytuacji, w której właściciel nie posprzątał po swoim psie.

Pani Radna Małgorzata Grygo powiedziała, że szczególnie na osiedlach powinno się zamontować specjalne kosze na psie odchody.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz powiedziała, że wszelkie działania nie będą skuteczne, jeżeli nie będzie prowadzona edukacja społeczna. W taką akcję edukacyjną powinno się zaangażować media, ale również Spółdzielnię Mieszkaniową.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zaproponował, aby radni, którzy zostali wybrani z obwodu Śródmieście udali się do Pana Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej z inicjatywą edukacji społeczeństwa, jeżeli chodzi o sprzątanie po swoich pupilach. Pan Radny zapytał, jakie jest zdanie Pani Radnej na ten temat? /Pani Radna odpowiedziała, że zgadza się z Panem Radnym./

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w odpowiedzi odnośnie konieczności zamontowania przynajmniej lampy oświetleniowej na ul. Wrzosowej zgodził się w tym względzie z Panią Radną Małgorzatą Grygo, ponieważ ulica Wrzosowa na odcinku ok. 200 m /od skrzyżowania z ulicą Śliwkową wzdłuż ściany lasu/ nie jest wyposażona w oświetlenie uliczne. Pan Kierownik stwierdził, że na tym odcinku ulicy Wrzosowej należy wykonać oświetlenie i zamontować 3, 4 oprawy oświetleniowe, które sytuację poprawią. Należy przygotować niezbędną dokumentację i przystąpić do realizacji inwestycji, na co potrzebne są środki
i być może w 2015 roku uda się to zrobić.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej dotyczącą niesprzestrzegania ograniczenia prędkości na ul. Nadrzecznej poinformował, że jest to droga powiatowa i zamontowanie progów zwalniających leży po stronie zarządcy. Interpelacja Pani Radnej zostanie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

Na interpelację Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego odpowiedzi udzieliła Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta w odpowiedzi na pytanie dotyczące udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego premii na koniec roku przez ustępującego Burmistrza potwierdziła, że taka sytuacja miała miejsce. Wyjaśniła, że nie były to premie tylko nagrody, ponieważ premie nie przysługują pracownikom samorządowym. Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych ustępujący burmistrz na początku grudnia 2014 r. przyznał po 1 000 zł brutto wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, co łącznie dało kwotę 85 000 zł i co było zaplanowane w budżecie na 2014 r.

Na interpelację Pana Radnego Adama Wysockiego odpowiedzi udzieliła Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w odpowiedzi na interpelację dotyczącą Pana Radnego dotycząca ul. Nadrzecznej na odcinku 98a, b i c poinformowała, że nie jest to ulica miejska i grunt również nie stanowi własności miasta. Wobec powyższego Urząd Miejski nie może ingerować w sprawy, które się na nim dzieją. Pani Kierownik poinformowała, że wie, że zamieszkałe na tej ulicy rodziny wystąpiły z roszczeniem do tytułu własności tego gruntu. Sytuacja faktycznie nie jest uregulowana, ale Urząd Miejski nie może w te sprawy ingerować, ponieważ grunt nie został skomunalizowany.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustowa poinformował, że 70% dróg w mieście stanowią drogi powiatowe i stąd wynikają problemy, jeżeli chodzi o zarządzanie. Natomiast, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach to prawdopodobnie Powiatowy Zarząd Dróg wyrazi zgodę na zamontowanie ograniczników prędkości. Pan Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Komendantem Policji w Augustowie na temat bezpieczeństwa. Pan Burmistrz zapewnił, że jeżeli chodzi o oświetlenie na ulicach to będzie ono montowane wszelkimi siłami, aby nie było tak niebezpiecznie, szczególnie o tej porze roku.

Ad. pkt 9

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej z 1 grudnia
2014 r. i II sesji Rady Miejskiej z 9 grudnia 2014 r. Zapytał, czy są uwagi do ww. protokołów.

Uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół z I sesji Rady Miejskiej
z 1 grudnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół z II sesji Rady Miejskiej
z 9 grudnia 2014 r. został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. pkt 10

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Augustowie w dniu 6 października 2014 r., w którym przekazano skargę Pana Adam P. z dnia 23 września 2014 r. na Burmistrza Miasta Augustowa, w celu rozpatrzenia i załatwienia jej zgodnie z właściwością – Pan Przewodniczący przekazał ww. sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną RM;

- z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w odnośnie trybu, w jakim powinno się udzielać odpowiedzi na skargi wpływające do Rady Miejskiej – Pan Przewodniczący przekazał ww. pismo Komisji Rewizyjnej RM;

- z pismem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 15 grudnia 2014 r., podpisane przez Panią Krystynę Wilczewską – Dyrektora SPZZOD
w sprawie zrzeczenia się przez Państwa Radnych, przez okres 1 miesiąca, diet
na zakup 10 łóżek rehabilitacyjnych do hospicjum w Augustowie, zał. nr 15/;

- z pismem Pana Zbigniewa Huszczy, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego
w dniu 8 grudnia 2014 r., w którym złożył rezygnację z bycia członkiem Rady Programowej „Przeglądu Augustowskiego” oraz reprezentowania Miasta
w Augustowskiej Organizacji Turystycznej, /zał. nr 16/;

- z uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 listopada 2014 r., które po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr XXIX/225/2014 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 – 2023, postanowiło uznać, iż ww. uchwała została podjęta z nieistotnym naruszeniem przepisu art. 226 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, /zał. nr 17/;

- z pismem Pana H. S., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 2 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia czynszów w lokalach komunalnych, /zał. nr 18/- pismo przekazano do rozpatrzenia przez odpowiedni Wydział Urzędu Miejskiego w Augustowie;

- z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Augustowie w dniu 8 grudnia 2014 r., dotyczącym ruchu tranzytowego przez Augustów – Pan Przewodniczący przekazał ww. pismo do rozpatrzenia przez odpowiednią Komisję Rady Miejskiej w Augustowie,
/zał. nr 19/;

- z pismem Zarządu Powiatu w Augustowie, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Augustowie w dniu 21 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia przez Radę Miejską w Augustowie zmian uchwały nr XXVI/206/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania – Pan Przewodniczący przekazał pismo
w ww. sprawie do rozpatrzenie przez odpowiednią Komisję Rady Miejskiej
w Augustowie, /zał. nr 20/.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zapytała, czy w tym roku odbędzie się uroczyste powitanie Nowego Roku na Rynku Zygmunta Augusta?

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustowa odpowiedział, że w tym roku nie przewiduje się uroczystego powitania Nowego Roku
w Rynku Zygmunta Augusta. Decyzja ta jest spowodowana między innymi kosztami, które za taką imprezę wynoszą ok. 15 000 zł. Drugą bardzo ważną sprawą jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ jest to impreza masowa. Zamiast tego 3 stycznia 2015 r. w Kościele NSJ odbędzie się Koncert Noworoczny. Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że być może nową tradycją będzie witanie każdego Nowego Roku takimi właśnie koncertami.

Pan Radny Jacek Truszkowski poprosił, aby Kierownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego przedstawili się nowym radnym, ponieważ to znacznie ułatwi wszystkim pracę.

Pan Radny Piotr Piłasiewcz zapytał, czy byłaby możliwość, aby kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego na następną sesję Rady Miejskiej mieli przygotowane karteczki z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem pracy?

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustowa powiedział, że zgodnie z życzeniem Państwa Radnych takie karteczki zostaną przygotowane, aby ułatwić wszystkim pracę.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał, czy istnieje możliwość podania do publicznej wiadomości wyników wyborów odnośnie ukonstytuowania się poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Augustowie?

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ukonstytuowanie się poszczególnych komisji Rady Miejskiej wygląda następująco:

1) Komisja Statutowa RM w Augustowie:

- Artur Kleczkowski – Przewodniczący Komisji,

- Adam Wysocki – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

2) Komisja Społeczno – Oświatowa RM w Augustowie:

- Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji,

- Adam Cilulko – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

- Mirosław Zawadzki – Zastępca Przewodniczącej Komisji;

3) Komisja do spraw Budżetu RM w Augustowie:

- Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji:

- Józef Świątkowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji;

4) Komisja Rozwoju RM w Augustowie:

- Paweł Łukasz Kotwica – Przewodniczący Komisji,

- Artur Kleczkowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

- Dariusz Ostapowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

- Piotr Piłasiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

- Magdalena Śleszyńska – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

5) Komisja Rewizyjna RM w Augustowie:

- Wojciech Szymon Krzywiński – Przewodniczący Komisji,

- Joanna Lisek – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

6) Komisja Uzdrowiskowa RM w Augustowie:

- Sylwia Bielawska – Przewodnicząca Komisji,

- Dariusz Ostapowicz – Zastępca Przewodniczący Komisji.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta Augustowa złożył wszystkim zebranym życzenia wszystkiego, co najlepsze na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Pan Burmistrz poinformował, że opłatek samorządowy odbędzie się 14 stycznia 2015 r. Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie. Pan Burmistrz poinformował, że w najbliższą niedzielę
w Bazylice NSJ o 10.30 odbędzie się Msza Święta w intencji nowo wybranych władz samorządowych.

Ad. pkt 11

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął III sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Filip Jerzy Chodkiewicz/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2015-02-02

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-02-02