Protokół nr XXXV/14 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXXV/14

z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 26 czerwca 2014 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.06

i zakończono o 14.01

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Przyjęcie sprawozdań z działalności za 2013 rok:

- Augustowskich Placówek Kultury,

- Centrum Sportu i Rekreacji,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2014 rok;

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta za 2013 rok;

d) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok:

- wystąpienie Burmistrza Miasta,

- przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej opinii
o wykonaniu budżetu miasta za 2013 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa,

- przedstawienie przez Przewodniczącą Rady Miejskiej uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- dyskusja,

- głosowanie;

e) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta
Augustowa;

f) uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów;

g) wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych;

h) tworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania;

i) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy;

j) uchylenia uchwały Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji RM z 21.05.2014 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła
Pani Krystyna Wilczewska - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 19 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, gości i dziennikarzy.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 6e dotyczącego rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. Pan Przewodniczący wniosek umotywował tym, że w zgodnej opinii Komisji Rewizyjnej RM doszli do wniosku, że skargę Pani Bożeny R. należy rozpatrzyć ponownie, ponieważ pojawiły się nowe okoliczności i deklaracje Pana Burmistrza, co do tej sprawy. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie przeprowadzono głosowania, ponieważ sprawa ta była analizowana po przygotowaniu i rozesłaniu materiałów na sesję Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący powiedział, że pomimo tego, iż nie przeprowadzono głosowania Komisja Rewizyjna jednomyślnie zdecydowała, że punkt dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa powinien być zdjęty z dzisiejszego porządku obrad.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta, w imieniu Burmistrza Miasta Augustowa, zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 6k, tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zgłosiła wniosek, aby zdjąć z porządku obrad pkt 6f, tj. projekt uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Augustów i wprowadzenie w tym samym punkcie projekt uchwały w sprawie statusu uzdrowiska.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że wniosek Pani Przewodniczącej jest niezrozumiały, ponieważ Państwo Radni 7 dni temu otrzymali materiały na sesję, w których znalazł się projekt uchwały dotyczący Statutu uzdrowiska Augustów, a dzisiaj Państwo Radni otrzymali uchwałę, na
2 minuty przed sesją, przeczącą temu. Projekt uchwały zakłada podjęcie niezbędnych działań w celu cofnięcia statusu uzdrowiska nadanego Miastu Augustów. Pan Radny stwierdził, że nie powinno się, tak ważnej sprawy, w ten sposób przyjmować. Pan Radny stwierdził, że wniosek Pani Przewodniczącej nie powinien być rozpatrywany.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej podnosiła ten temat i chciała, aby przegłosować, nie projekt uchwały, tylko opinię Państwa Radnych na ten temat. Dyskusja na ten temat już była. W tym samym dniu zostały rozesłane materiały, projekt uchwały, który był wynikiem dyskusji,
i który Państwo Radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wnosi o zmianę porządku obrad, którą należy przegłosować. Jakie będą wyniki głosowania, to się okaże. Zmiany zostały zaproponowane przez Panią Przewodniczącą, ponieważ na temat tej sprawy dyskutowano nie tylko na ostatnim posiedzeniu Komisji, ale wiele razy. Pani Przewodnicząca powiedziała, że wielokrotnie proszono o informacje na temat projektu nowelizacji tejże ustawy. Długo oczekiwano na podjęcie jakichkolwiek kroków, ponieważ chyba 20 lat, aby coś się w tym mieście się zmieniło. Fakt, że Augustów ma w nazwie uzdrowisko niczego nam nie daje. W tym uzdrowisku coś trzeba było robić, żeby funkcjonowało ono jako uzdrowisko. Są przedsiębiorcy, którzy chcą w naszym mieście inwestować, chcą w nim produkować, stworzyć nowe miejsca pracy, a nie mają ku temu warunków, ponieważ ograniczają ich kolejne strefy ochronne. Stąd jest propozycja rozpoczęcia procedur i odstąpienia od statusu uzdrowiska.

Pan Radny Marcin Kleczkowski, w odniesieniu do wypowiedzi Pani Przewodniczącej, stwierdził, że czym innym jest dyskusja nad statutem, nad tym jak funkcjonuje, czy jak mogłoby funkcjonować uzdrowisko, a czym innym jest tak ważna decyzja. Chodzi o to, że dzisiaj może trzeba zweryfikować to, o czym słyszano przez całe miesiące na temat prac zmierzających, do jak się wydawało, i jak przedstawiał to Pan Burmistrz, do rychłej zmiany ustawy uzdrowiskowej. Pan Radny stwierdził, że czuje się wprowadzony w błąd przez Pana Burmistrza. Chodzi o rzekomo zaawansowane prace nad zmianą ustawy uzdrowiskowej
i kontakty z legendarną już Panią Czernow. Pan Radny stwierdził, że chciałby to dzisiaj wyjaśnić, i niewykluczone, że jeśli okaże się, że nowelizacja ustawy uzdrowiskowej nie może przynieść oczekiwanych zmian, to trzeba będzie podjąć określone kroki. Trzeba najpierw zweryfikować wszystkie informacje,
i jeżeli okaże się, że ustawy nie można zmienić i faktycznie będzie ona hamulcem dla rozwoju miasta, to wtedy powinna być decyzja o rezygnacji ze statusu uzdrowiska. W tak ważnej sprawie trzeba jednak refleksji
i zweryfikowania tego, o czym słyszy się od miesięcy i lat.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że nikogo nie wprowadzał w błąd, tylko przekazywał informacje, które otrzymywał
z Ministerstwa Zdrowia i Parlamentarnego Zespołu ds. Uzdrowisk. Pan Burmistrz poinformował, że uczestniczył w ostatnim czasie w spotkaniu gmin uzdrowiskowych, gdzie padła październikowa data zajęcia się przez Sejm tą ustawą. Pan Burmistrz zauważył, że to nie on decyduje o tym, kiedy Sejm zajmie się daną sprawą, tylko o tym decydują posłowie. Pan Burmistrz poprosił, aby nie mówić, że kogoś wprowadził w błąd, ponieważ przekazywał informację, które uzyskał.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że być może Pan Burmistrz został wprowadzony w błąd, nie mniej jednak takie informacje do Państwa Radnych dotarły. Pani Czernow „robi wielkie oczy”, kiedy jest mowa
o nowelizacji ustawy i usunięciu zapisów o zakładzie przemysłowym. Pan Radny stwierdził, że nawet w tej chwili można zadzwonić do Pani Czernow, która teraz jest w pracy, czyli w Sejmie i zapytać ją o tą sprawę.

Pan Radny Dariusz Górny zwrócił uwagę, że podany w ostatniej chwili projekt uchwały nosi znamiona, jakiegoś podstępu. Pan Radny stwierdził, że przynajmniej od dwóch poprzednich kadencji, jak pracował w Radzie Miejskiej, przypomina sobie sytuacje, gdzie sztab ludzi pracował nad statusem miasta, nie po to, aby dzisiaj, „za pięć 12”, ktoś „cichaczem” podsunął, jakiś projekt uchwały. Pan Radny stwierdził, że jeszcze pamięta, jak Państwo Radni wnioskowali o przyznanie nagród ludziom, którzy ciężko pracowali, aby ten status uzyskać. Pan Radny stwierdził, że nie po to włożono tyle pracy, aby teraz „lekką ręką” z tego zrezygnować.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej
w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego stwierdziła, że propozycja projektu dzisiejszej uchwały nie jest żadnym podstępem. Projekt tej uchwały można by nazwać podstępem, gdyby wcześniej nigdy nie było o tym mowy. Dyskusję na ten temat prowadzono wielokrotnie, m.in. na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu poprosiła o wyrażenie opinii na ten temat. Właśnie wówczas padło stwierdzenie, że nie będziemy głosować żadnej opinii, tylko przygotowany zostanie projekt uchwały, który będzie można przegłosować. Stąd na dzisiejszej sesji projekt uchwały, który nie jest żadnym podstępem, ani tajemnicą.

Pani Radna Bożenna Ziemak przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji padło również stwierdzenie, że powinniśmy zasięgnąć opinii mieszkańców, ponieważ jest to sprawa bardzo poważna i szersze konsultacje w tej sprawie byłyby zasadne.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że w Dzienniku Powiatowym, w internecie, przeprowadzana jest ankieta, gdzie można wyrazić swoje zdanie i większość w tej ankiecie opowiada się na „nie”. Poza tym, z tego, co słyszy Pani Przewodnicząca w rozmowach
z mieszkańcami tylko jeden z nich wyraził zdanie, że przedsiębiorcy
i uzdrowisko są w stanie razem funkcjonować. Pozostali mają odmienne zdanie. Pani Przewodnicząca przypomniała, że przy staraniu się uzyskanie statusu uzdrowiska również nie przeprowadzano referendum. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że po to Państwo Radni zostali wybrani przez swoją społeczność, aby ją reprezentować, dyskutować i podejmować uchwały. Nie można przy okazji każdej trudnej decyzji zrzucać odpowiedzialności na społeczeństwo, aby to ono wypowiedziało się w danej sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiejpoddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego o zdjęcie
z porządku obrad punktu 6 e, tj. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział
19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wprowadzeniem zmiany w ww. sprawie opowiedziało się 19 radnych. Pozostałe podpunkty punktu 6 ulegną przesunięciu o jeden w górę. Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza
o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie używania herbu miasta Augustowa w punkcie 6k, ale z racji tego, że jeden z punktów porządku obrad został usunięty, to byłby to punkt 6j.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem w ww. sprawie głosowało 19 radnych. Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie swój wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie Statutu Uzdrowiska Augustów. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za zdjęciem z porządku obrad punktu
w ww. sprawie głosowało 4 radnych, 14 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty. Z tego wynika, że istnieje potrzeba prowadzenia dalszych dyskusji na ten temat, są pytania, są wątpliwości, dlatego w najbliższym czasie zostanie zwołana sesja Rady Miejskiej poświęcona tylko i wyłącznie tematowi uzdrowiska Augustów. W związku z tym, że Państwo Radni nie wyrazili zgody na zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego statutu uzdrowiska, Pani Przewodnicząca zdecydowała o wycofaniu swojego wniosku dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie statusu uzdrowiska, ponieważ
w tym momencie byłby on bezzasadny. Następnie Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowanymi zmianami, które zostały przez Państwa Radnych przyjęte. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zaproponowany porządek wraz ze zmianami został przyjęty 16 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Radny Zbigniew Huszcza poprosił Panią Przewodniczącą, aby sesję poświęconą tematowi uzdrowiska zwołać na początku września, po okresie urlopowym.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że kadencja Rady trwa 4 lata, a przez okresy urlopowe tylko 3 lata, dlatego nie zgodził się z wnioskiem swojego przedmówcy. Pan Radny stwierdził, że Rada Miejska powinna pracować cały rok, a nie przez 9, albo 8 miesięcy w roku.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poprosił Panią Przewodniczącą, aby na sesję poświęconą uzdrowisku Augustów zaprosić Panią Poseł Czernow.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapewniła, że ze swojej strony na sesję Rady Miejskiej poświęconą uzdrowisku Augustów zaprosi również przedsiębiorców, którzy mają problemy
z uruchomieniem produkcji, czy z wybudowaniem zakładu na naszym terenie,
a co przecież wiąże się z zatrudnieniem pracowników.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa złożyła sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej, od 21.05.2014 r. do 17.06.2014 r.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zadał pytanie dotyczące projektu pn. „Słoneczny Augustów” i kolektorów słonecznych. Pan Radny zapytał, ile osób odpadło, a ile zakwalifikowało się do tego projektu?

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego poinformował, że w projekcie będzie uczestniczyło 196 osób fizycznych. Nabór do tego projektu był prowadzony kilkustopniowo,
a mianowicie 1,5 roku temu, kiedy składano wniosek o dofinansowanie,
w wyniku wstępnego naboru zakwalifikowanych zostało 196 osób, czyli wszyscy chętni. W tym roku, kiedy pojawiła się możliwość podpisania umowy
o dofinansowanie, poproszono o weryfikację zawartych 1,5 roku temu umów, część z osób się wycofała, w związku z tym przeprowadzono 2 dodatkowe nabory. W pierwszym naborze nie zgłosiła się wymagana liczna chętnych, czyli 196 osób, dlatego przeprowadzono drugi nabór, w którym na 6 wolnych miejsc zgłosiło się 11 osób i spośród nich wylosowano 6 do udziału w projekcie. Natomiast z pozostałych pięciu została utworzona lista rezerwowa
i w przypadku wycofania się, którejś z osób, z którymi zawarta została umowa, z tej listy rezerwowej, w kolejności, będą dobierane osoby. W projekcie weźmie udział 196 osób, a losowanie dotyczyło 6 wolnych miejsc, spośród
11 zgłoszonych.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pani Radna Anna Urban zgłosiła interpelację dotyczącą wykonania dojazdu na teren nieruchomości działek 2041/14 i 2041/6 przy ul. Łopianowej, zgodnie
z obowiązującym na tym terenie planem zagospodarowania przestrzennego /chodzi tu o odcinek od ul. Bartosza Głowackiego w kierunku wschodnim/. Pani Radna poinformowała, iż zwrócili się do niej mieszkańcy ulicy Łopianowej pisząc: „Mieszkamy tu już od ponad 12 lat i ciągle nie mamy swobodnego dojazdu do swoich nieruchomości. Mimo niezadowolenia właścicieli działek sąsiednich jesteśmy skazani na dochodzenie do swoich domów po ich posesjach. Mamy również problem z dowozem materiałów budowlanych, drewna opałowego, śmieci, itd. Nie mamy również sposobu wykonania stałej energii elektrycznej. Korzystamy z wykonanej 13 lat temu do celu budowy i przewody energetyczne ciągniemy drogą napowietrzną. Są one luźno zawieszone na spróchniałych już słupach, wplątane w konary drzew, co stanowi zagrożenie porażenia prądem, zwłaszcza w czasie wichur i burz. /.../ Informujemy, że nie chodzi nam o wykonanie pięknej brukowej lub asfaltowej ulicy, lecz o ułożenie rur w rowie i zasypanie go ziemią. Niepokoimy się bardzo o bezpieczeństwo swoje i naszych dzieci. „ Podkreślali też, że 3 czy 4 lata temu Pan Burmistrz był tam osobiście na tzw. wizji lokalnej i obiecał mieszkańcom pomoc w tej sprawie. Pani Radna poprosiła o odpowiedź na swoją interpelację na piśmie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał Pana Burmistrza, co dalej z wątkiem budowy wieżowca przez inwestora z Bliskiego Wschodu. Pan Radny stwierdził, że ta sprawa, poza wymiarem humorystycznym ma również wymiar, który wpływa na naszą gospodarkę. Chodzi o zmianę planu zagospodarowania dzielnicy Lipowiec, chodzi tu o teren należący do jednej z mieszkanek tej dzielnicy, która obecna jest na dzisiejszej sesji. Pani ta przybyła na dzisiejszą sesję specjalnie po to, aby usłyszeć, co Pan Burmistrz ma w tej sprawie do powiedzenia. Zmiana tych planów została wstrzymana ze względu na tajemniczego inwestora z Bliskiego Wschodu. Na przełomie maja i czerwca miała rozstrzygnąć się ta tajemnicza sprawa i po tym czasie powinno się odblokować prace nad zmianą tegoż planu. Ewentualnie, gdyby faktycznie pojawił się inwestor z Bliskiego Wschodu będzie można wstrzymać tą procedurę. Pan Radny zapytał, czy jest szansa na odblokowanie prac nad ww. planem? Pan Radny stwierdził, że odbyły się wszelkie niezbędne konsultacje,
w których brała udział Pani B., przygotowania do tego planu były bardzo zasadne i tylko ta jedna sprawa blokuje rozpoczętą procedurę.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zgłosił interpelację dotyczącą zbyt szybkiego ruchu samochodowego na ul. Waryńskiego, szczególnie przy przedszkolu, co stwarza duże zagrożenie. Pan Radny stwierdził, że powinno się w tym miejscu ustawić znak drogowy ograniczający prędkość, jak również na drodze powinny się znaleźć podwójne linie ciągłe /od zakrętu do pierwszego skrzyżowania/.

Druga interpelacja zgłoszona przez Pana Radnego dotyczy sprawy, którą sygnalizował kilkakrotnie, tzn. rozbiórki domu na skrzyżowaniu ulic: Kwaśnej
i Nadrzecznej, który ogranicza widoczność na drodze, co również stwarza ogromne zagrożenia. Powinno się w jakiś sposób nakłonić właściciela domu do rozbiórki. W mieście turystycznym i w tak ruchliwym miejscu taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Pan Radny podziękował Panu Piotrowi Sieńkowskiemu – Komendantowi Straży Miejskiej za sprawne zorganizowanie cięć sanitarnych na drodze prowadzącej do Kościoła w Studzienicznej. Gałęzie nad drogą były niebezpieczne dla przechodzących, ale dzięki Panu Komendantowi szybko zostały usunięte.

Trzecia interpelacja zgłoszona przez Pana Radnego dotyczyła nazw ulic. Pan Radny zapytał, kto wybierał te nazwy, które wydają się niedorzeczne, niezrozumiałe i wymienił następujące ulice: Mgielna, Przygórek, Pagórek, Liściasta, Magazynowa, Mokra, Odległa, Produkcyjna, Targowa, Torfowa, Transportowa, Warsztatowa, Brunatna, Granitowa, Kalmusowa, Krucza, Kwarcowa, Lasanek, Lisia, Lniana, Łączna, Marmurowa, Ostra, Owsiana, Purpurowa, Osadowa, Plantowa, Ptasia, Rzepakowa, Sitowia
i Skroniowska /przy okazji tej ulicy Pan Radny wyraził swoje największe oburzenie/, Spójna, Strusia, Szuwarowa, Tatarakowa. Pan Radny stwierdził, że przy ulicach o takich nazwach nikt na pewno niechciałby mieszkać. Pan Radny stwierdził, że są nazwiska w Polsce, czy w Augustowie, które warto upamiętnić nadaniem nazwy ulicy. Ulice noszące nazwiska zasłużonych osób będą przypomniały o tych osobach mieszkańcom.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zgłosił interpelację dotyczącą stref płatnego parkowania. Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, dlaczego w centrum targowiska jest parking bezpłatny, a na zewnątrz jest płatny? Pan Radny stwierdził, że na targowisku od jakiegoś czasu tłoku nie ma, więcej jest miejsc wolnych do handlowania niż tych, którzy handlują. Pomimo tego na chodnikach, poza miejscami do handlowania, ustawiono 3 stragany. Pan Radny zapytał, czy za te miejsca pobierana jest opłata targowa? Handlujący na targowisku zainteresowani są, dlaczego jednym pozwala się na targowanie
w tym miejscu, a innym nie? Pan Radny zapytał, czy były już, jakieś wyliczenia, ile Miasto zarabia na strefie płatnego parkowania?

Pan Radny Adam Wysocki zgłosił interpelację dotycząca Biblioteki Pedagogicznej. Z końcem sierpnia zostaje ona zlikwidowana i zawartość tej biblioteki zostaje przekazana Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pan Radny zapytał, w jaki sposób przebiega proces przejęcia woluminu, na jakich zasadach, i czy jest to wystarczające, satysfakcjonujące, żeby ta Biblioteka działała na przyzwoitym poziomie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zgłosił interpelację dotyczącą niebezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Słowackiego. Pan Radny poprosił o podjęcie działań w celu uporządkowania tegoż ruchu, chodzi
o zaparkowane po obu stronach ulicy stare naczepy, samochody, składowane śmieci, opał. Pan Radny powiedział, że jest to sytuacja niezwykle niebezpieczna. Tydzień temu na spotkaniu Komisji Rewizyjnej RM, przy okazji rozmowy na ten temat, Pan Radny Górny przywołał przykład, że rok temu
w tym miejscu zginęła osoba. Trudno się dziwić, ponieważ tą drogą porusza się bardzo dużo ludzi, na rowerach, z dziećmi, ponieważ jest to droga prowadząca na działki nad Kanałem Augustowskim. Wszyscy przemieszczają się ulicą, ponieważ chodnik jest zajęty. Pan Radny stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że jest to ulica powiatowa, ale pomimo tego wnosi o podjęcie działań, aby „złom”, został usunięty i aby tę ulicę uporządkować. Pan Radny jeszcze raz poprosił
o podjęcie działań.

Druga interpelacja zgłoszona przez Pana Radnego dotyczyła młyna przy ul. 29 Listopada, a właściwie ruin po nim. Z ww. budynku odpada dużymi kawałkami tynk. Na rogu tego budynku wisi kawał grubego tynku
o powierzchni ok. 0,5 m2. Pan Radny ostrzegał, że może dojść do wypadku. Pan Radny przypomniał Panu Burmistrzowi, że 3 miesiące temu jeden
z mieszkańców zwrócił na ten fakt, Panu Burmistrzowi, uwagę. Pan Burmistrz odpowiedział wówczas, że tą sprawa powinno zająć się Starostwo Powiatowe. W związku z tym, że do tej pory nic nie zostało zrobione,
a mieszkańców nie powinno się odsyłać od Annasza do Kajfasza, Pan Radny jeszcze raz poprosił o podjęcie stosownych działań w Starostwie Powiatowym, interweniowanie by wiszący tynk, kawałki muru, zostały usunięte.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, dlaczego kupcy nękani są za montowanie na targowisku miejskim foliowych osłon przed deszczem, słońcem, śniegiem? Na targowisku nie ma zbyt wielu handlujących, dlatego nie powinno się nękać tych, którzy chcą tam pracować.

Kolejna interpelacja dotyczyła potrzeby wykonania dojścia do nowego mieszkania przy ul. 3 Maja. Pan Radny stwierdził, że TBS „Kodrem” posiada niezbędny do tego materiał, ale twierdzi, że to Pan Burmistrz może podjąć w tej sprawie decyzję.

Pani Radna Małgorzata Grygo, w imieniu mieszkańców ul. Wrzosowej, zapytała, kiedy mieszkańcy otrzymają pieniądze za działki, które odebrano pod drogę przy ul. Czereśniowej? Działki odebrano już 7 lat temu i do tej pory nie wypłacono za nie odszkodowania. Pani Radna poprosiła o odpowiedź ustną
i pisemną na swoją interpelację.

Druga interpelacja, zgłoszona przez Panią Radną, dotyczyła Zespołu Ludowego „Bystry” działającego przy Zespole Szkół Samorządowych
w Augustowie. Odbyło się spotkanie, na którym zgłoszono pewne problemy związane działalnością tego Zespołu. Pani Radna zapytała Pana Burmistrza, czy wszystkie problemy Zespołu zostały już rozwiązane, i czy Zespół będzie nadal działał?

Pan Radny Marcin Koszewski zgłosił interpelację dotyczącą utylizacji styropianu. Pan Radny stwierdził, że wielokrotnie pytał, w jaki sposób mieszkańcy mają pozbywać się tych odpadów? Niestety pojawił się jakiś problem i PT „Necko” odmawia przyjmowania styropianu. Pan Radny zapytał, jakie jest rozwiązanie tego problemu?

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zgłosił interpelację dotyczącą komunikacji autobusowej, a konkretnie przystanku autobusowego przy Delikatesach. Pan Radny stwierdził, że przystanek autobusowy w tym miejscu dodatkowo jeszcze blokuje ruch na drodze, którą w ciągu dnia i tak trudno jest przejechać.

Ad. pkt 6

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5c porządku obrad, tj. do przyjęcia sprawozdań z działalności za 2013 rok: Augustowskich Placówek Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawozdania Państwo Radni otrzymali w materiałach na sesję
i przeanalizowane zostały one przez poszczególne Komisje Rady Miejskiej.

Pani Radna Anna Urban zapytała, czy nad poszczególnymi sprawozdaniami Państwo Radni będą głosować?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że chciała zapytać o to Państwa Radnych.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki powiedział, że cena obiadów
w szkołach: w Szkole Podstawowej nr 6, w Gimnazjum nr 1 i 2 wynosi 4,74 zł brutto, a w Szkole nr 2, nr 4 i w Zespole Szkół Samorządowych taki obiad kosztuje już 6,35 zł. Pan Radny zapytał, z czego wynika ta różnica?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że jej zdaniem Państwo Radni powinni przyjąć, bądź też nie, poszczególne sprawozdania poprzez głosowanie.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że głosowanie nad sprawozdaniami jest jak najbardziej zasadne i wnosi o to, aby każde sprawozdanie głosować oddzielnie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zgodziła się z Panią Radną Anną Urban, aby nad każdym ze sprawozdań głosować oddzielnie. Pani Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do Pani Anny Jastrzębskiej – Dyrektora Augustowskich Placówek Kultury? /zał. nr 2/

Pan Radny Adam Wyscocki przypomniał, że na posiedzeniu jednej
z Komisji Rady Miejskiej pytał o Muzeum Kanału Augustowskiego i wówczas Pani Dyrektor i Pan Burmistrz byli tuż przed spotkaniem dotyczącym przekazania Miastu tego obiektu i terenu, na którym się ono znajduje. Pan Radny zapytał, czy są jakieś efekty tego spotkania?

Pani Anna Jastrzębska – Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury potwierdziła, że odbyło się spotkanie z wicedyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, na którym ustalono, że teren, na którym znajduje się Muzeum Kanału Augustowskiego zostanie przekazany Miastu.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że całe sprawozdanie
z działalności jest dość szczegółowe, chociaż brakuje w nim pewnych elementów, np. kosztów organizacji poszczególnych imprez w mieście. Sprawozdanie zawiera ogólne dane, ale jak należy przypuszczać jest to poziom roku ubiegłego. Natomiast, jeżeli chodzi o działania promocyjne, tutaj bardziej ta wypowiedź kierowana jest nie do Pani Dyrektor, a do Pani Wiceburmistrz, ponieważ tymi sprawami się zajmuje, to w sprawozdaniu wymienia się „Pytanie na śniadanie” oraz „Weekend z Trójką”. Pan Radny stwierdził, że jeżeli chodzi o „Weekend z Trójką”, to jest to pewne nadużycie, ponieważ były tam 3 wejścia na antenę 1 minutowe, ponieważ Trójka już jakby wycofała się z Augustowa. Dzisiaj np. więcej mówi się w Programie Trzecim Polskiego Radia
o Suwałkach, niż o Augustowie. Pan Radny podał przykłady na to, że warto współpracować z Radiową Trójką, ponieważ w 2007 roku była Lista Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia z Augustowa i „Pytanie na śniadanie”. Pan Radny poinformował, że słuchalność tej listy była w granicach 900 tysięcy osób, natomiast „Pytanie na śniadanie” oglądało niecałe 400 tys. osób.

Pani Anna Jastrzębska – Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury w odniesieniu do kosztów, o który wspomniał Pan Radny Zbigniew Huszcza, poinformowała, iż w materiałach na sesję dostarczono Państwu Radnym sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. W sprawozdaniu finansowym załącznik nr 6, to są koszty imprez w roku 2013.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,
w odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Zbigniewa Huszczy, zgodziła się
z tym, że odbiór Programu 3 Polskiego Radia jest większy niż „Pytania na śniadanie”, jednak aby zawrzeć porozumienie potrzebne jest obopólne zainteresowanie. Pomimo wysiłków czynionych ze strony Miasta, prób spotkania się z Panią Dyrektor Jeton, Pani Dyrektor przez pół roku niestety nie miała czasu, aby spotkać się z przedstawicielami Miasta. Z uwagi na to, aby promocja Augustowa była słyszalna i widoczna w Polsce, podjęto różne inne działania, inicjatywy z telewizjami, radiami i okaże się, co z tego wyniknie. Czy uda się wypracować coś tak stałego, jak współpraca z Trójką? Pani Wiceburmistrz wyraziła nadzieję, że tak się stanie, ponieważ taka współpraca naszemu Miastu, jest jak najbardziej potrzebna. Niestety nie można nikogo zmuszać do współpracy, jeżeli ten ktoś tego nie chce. Wina za taką sytuację leży pewnie po obu stronach, ale nie warto tego rozwijać. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta stwierdziła, że nie mniej jednak aktywność mieszkańców, jeżeli chodzi o promocję Augustowa, jest tak ogromna, bo akcja promocyjna Milki jest inicjatywą społeczną. W akcję promocyjną Milki zaangażowany jest TVN i RMF FM, co może zaowocować dłuższą współpracą. Również dziennikarze z Programu Pierwszego z telewizji publicznej są zainteresowani Augustowem i te działania, i różne programy są realizowane. Czyniono starania, by zapełnić tę niszę, która powstała przez Radiową Trójkę
i poszukuje się innych rozwiązań. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta wyraziła nadzieję, że sprawy idą w dobrym kierunku, ale efekty będzie można ocenić dopiero później. Jaka będzie oglądalność i czy uda się nam zdobyć te pół miliona na promocję? Jeżeli tak, to będzie to duży sukces. Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza poinformowała, że pozostał jeszcze tydzień do finału Milki i zachęciła wszystkich do codziennego przytulania Augustowa.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że jeżeli to m.in. my przyczyniliśmy się do tego, że długoletnia współpraca z Radiową Trójką miałaby zostać zaprzepaszczona, to jest coś nie tak i trzeba robić wszystko, żeby to naprawić.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa stwierdziła, że nie powiedziała, iż Miasto odżegnuje się od współpracy zupełnie, Miasto cały czas jest w kontakcie z Trójką. Wiadomo, że Pani Dyrektor była na długim zwolnieniu i być może to również było powodem, że nie udało się spotkać i ustalić szczegółów porozumienia i podpisać umowy. Powiedziała, że absolutnie nikt nie powiedział, że Augustów rezygnuje ze współpracy, tylko czyni się starania, aby robić jeszcze coś innego, żebyśmy byli w Polsce słyszalni. Kolejne próby spotkania się z Panią Dyrektor, na pewno zostaną podjęte.

Pan Radny Adam Wysocki ponownie poruszył temat Biblioteki Pedagogicznej, której księgozbiór został przekazany Bibliotece Miejskiej. Pan Radny zapytał, jak na chwilę obecną wygląda sytuacja Biblioteki Miejskiej? Jak będzie wyglądało przeniesienie, i czy będzie to dużym obciążeniem? Czy, takie przeniesienie w czymś nam pomoże, i jak wygląda zainteresowanie bibliotekami? Pan Radny zapytał, czy w dobie komputerów książki w wersji papierowej cieszą się jeszcze zainteresowaniem, i jaka jest przyszłość bibliotek?

Pani Anna Jastrzębska – Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury stwierdziła, że przynajmniej dla niej nie ulega wątpliwości, ze biblioteka jest podstawą wiedzy, a nie tylko internet. Powiedziała, że nie wyobraża sobie, że ktokolwiek będzie korzystał tylko i wyłącznie z internetu, a nie z wydawnictw papierowych. Jeżeli chodzi o Bibliotekę Pedagogiczną, która do tej pory podlegała Urzędowi Marszałkowskiemu, to Pan Marszałek podjął decyzję
o likwidacji wszystkich bibliotek pedagogicznych w Województwie Podlaskim. Większość bibliotek została już przekazana, w części przejęły je starostwa powiatowe, a w części samorządy gminne. W naszej sytuacji jest tak, że przejęło to Miasta na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Panem Marszałkiem,
a Panem Burmistrzem. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Biblioteka Pedagogiczna zostanie przeniesiona w inne miejsce, na razie jest ono poszukiwane. Rozpatrywanych jest kilka możliwych lokalizacji biblioteki, m.in. w Szkole Podstawowej nr 4, w Gimnazjum nr 1. Przejmowanych jest blisko 40 tys. woluminów, czyli drugie tyle, które posiadamy w tej chwili w bibliotece miejskiej. Przy okazji przejęcia księgozbioru, Miasto otrzyma 42, albo 45 tysięcy złotych na utworzenie miejsca pracy lub na jakiekolwiek inne działania. Nie musi być to miejsce pracy i w naszym wypadku jest taka sytuacja, że przejmujemy jednego pracownika, który do końca roku pracuje i przechodzi na emeryturę, ponieważ osiąga wiek emerytalny. Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia w związku z przejęciem Biblioteki Pedagogicznej. Natomiast pieniądze, które przekaże Pan Marszałek będą wykorzystane na nowe półki
i regały obrotowe na szynach, po to, aby zająć jak najmniejszą powierzchnię. Obecnie Biblioteka Pedagogiczna zajmuje 200 m2. Stan dopłat do czytelnictwa przez Marszałka jest planowany na najbliższe 7 lat.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności Augustowskich Placówek Kultury za 2013 r. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zadawanie pytań Panu Andrzejowi Zarzeckiemu – Dyrektorowi Centrum Sportu i Rekreacji, dotyczących sprawozdania z działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie za 2013 rok. /zał. nr 3/

Pan Radny Marcin Kleczkowski zadał pytanie dotyczące sprawy, na którą niejednokrotnie zwracała uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, a chodzi o zapis zawarty w opinii na temat sprawozdania za wykonanie budżetu miasta za 2013 rok i tam są dosyć twarde wskazania, że po raz kolejny zakład budżetowy Centrum Sportu i Rekreacji wykazuje ujemny stan środków obrotowych
i wskazuje na konieczność dokonania głębokiej analizy gospodarki finansowej, tym bardziej, że sytuacja tego ujemnego stanu środków ma miejsce od początku utworzenia tego zakładu. Pan Radny stwierdził, że wie o podejmowanych działaniach ze strony Centrum Sportu i Rekreacji, aby tej sytuacji przeciwdziałać, ale chce zapytać, jaka jest perspektywa, jeśli chodzi
o funkcjonowanie Centrum? Pan Radny powiedział, że przyjmuje taki argument, że Centrum nie jest powołane do tego, żeby przynosić zyski, ale powinno mieć pomysł na poradzenie sobie z ujemnym bilansem.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Augustowie
powiedział, że nie jest prawdą, że od początku swojej działalności Centrum Sportu i Rekreacji miał ujemny wynik finansowy. Przyczyną było kilka powodów. Jednym z tych powodów było przejęcie zlikwidowanej jednostki w 2012 roku tych obiektów, które niestety
z racji tego, że są typowo niekomercyjne nie były w stanie generować przychodów na tyle, żeby ten ujemny stan środków obrotowych, przynajmniej
w 50% pokrywać. Drugi powód niestety jest taki, że wzrost konkurencji na okolicznym rynku, czyli budowa podobnych obiektów sportowych, w sąsiednich miastach, również wpływa na ten niedobór. Budowa innych obiektów sportowych w mieście stwarza dodatkową konkurencję dla pływalni miejskiej. Młodzież i dorośli, którzy do, jakiegoś czasu korzystali z naszych usług poszli
w inne miejsca. Taki stan rzeczy można powiedzieć, że utrzymywał się przez ostatnie 3 lata, a nie od początku działalności CSiR. Pan Dyrektor przypomniał, że Centrum Sportu i Rekreacji funkcjonuje już blisko 14 lat. Do czasu, kiedy nie miały miejsca czynniki, o których wspomniał Pan Dyrektor, dopóty ten stan środków był albo dodatni, albo lekko ujemny, natomiast nie wpływało to na zaburzenie płynności finansowej. Zakład budżetowy, aby mógł funkcjonować
w takiej formie może dostać maksymalnie 50% dotacji na swoją działalność. Pozostałą część musi pokryć ze swojego przychodu. Z racji tego, że przez ostatnie 3 lata nie udało się tego parametru spełnić to w formie zakładu budżetowego funkcjonował do końca 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. przekształcił się w jednostkę budżetową, która w 100% otrzymuje dotację z budżetu miasta, natomiast wszelkie przychody przekazywane są do budżetu miasta. Pan Dyrektor stwierdził, że na słabą kondycję finansową CSiR ma również wpływ niż demograficzny. Pan Dyrektor powiedział, że nie można mieć wpływu na wszystkie czynniki, które kształtują przychody. Pan Dyrektor powiedział, że
w momencie przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową był on ostatnim, który funkcjonował w takiej formie w całym regionie Polski północno – wschodniej, oprócz Białegostoku, gdzie cały kompleks basenowy wraz z dużą infrastrukturą towarzyszącą funkcjonuje nadal w formie zakładu budżetowego. Przekształcenie CSiR w jednostkę budżetową nie spowodowało spadku przychodów, a nawet można powiedzieć, że na tę chwilę notowany jest wzrost, w stosunku do lat ubiegłych.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że w swojej wypowiedzi powoływał się tylko na opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i być może tam jest jakaś nieścisłość. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazuje na to, że niezadowalająca sytuacja finansowa ma miejsce od początku utworzenia zakładu. Pan Radny stwierdził, że opinia na temat sprawozdania dotyczy roku 2013 wtedy, kiedy Centrum było zakładem.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji za 2013 r. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła o zadawanie pytań Pani Teresie Dobko – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczących sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie za 2013 rok. /zał. nr 4/

Pani Teresa Dobko – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że praca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest bardzo trudna, zadania wykonywane są na poziomie minimalnym ze względu na ograniczone środki finansowe. Pracownicy pracują bardzo dobrze, a dowodem na to jest nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w zeszłym roku.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki poruszył sprawę obiadów dla dzieci
w szkołach gdzie ceny są bardzo zróżnicowane. Pan Radny zapytał, z czego wynika ta różnica? Pan Radny wyraził zdziwienie, że w wyniku przetargu osiągnięto tak różne ceny za obiad dla dziecka.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że przetarg organizuje się po to, aby wpłynęły oferty. Trudno mieć wpływ na to, kto przystąpi do przetargu i jaką ofertę złoży, a naszym obowiązkiem jest wybrać tę najtańszą.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że jego zdaniem Pan Burmistrz mógł ogłosić drugi przetarg, skoro cena za obiad nie była satysfakcjonująca. Cena za obiad, jeżeli nie jest taka sama dla wszystkich, to przynajmniej powinna być zbliżona.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że Panu Radnemu Zygmuntowi Zawadzkiemu chodzi o to, czy jakość tych obiadów, pomimo zróżnicowanej ceny, jest taka sama i prawidłowa, i czy ktoś to kontroluje?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta potwierdził, iż jakość tych obiadów jest taka sama i prawidłowa, co podlega kontroli. Kaloryczność obiadów musi być wszędzie taka sama, ponieważ została określona. Pan Burmistrz powiedział, że nie ma możliwości kilkukrotnego ogłaszania przetargu na to samo, ponieważ nie ma na to czasu.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że jakość obiadu, a jego kaloryczność to zupełnie coś innego, ponieważ kaloryczność można uzyskać
w bardzo prosty sposób. Pytanie Pana Radnego dotyczyło czegoś zupełnie innego.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że nikt nie skarżył się na jakość obiadów w poszczególnych szkołach.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 6a

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu
w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił się do Pana Burmistrza
z zapytaniem, czy Starostwo Powiatowe odstąpiło już od realizacji przebudowy ulicy 3 Maja na odcinku /ul. Rynek Zygmunta Augusta i ul. Hożej/?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że Starostwo Powiatowe nie odstąpiło od przebudowy ul. 3 Maja, ale również nie przystępuje do realizacji tej inwestycji. Pan Burmistrz, poinformował, że składany będzie we wrześniu wniosek w sprawie przebudowy tej ulicy przy okazji „schetynówek”.

Pani Radna Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów RM
poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, kiedy zostanie przebudowana
ul. 3 Maja, ponieważ to samo tłumaczenie słyszy się od 6, czy 7 lat?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta podkreślił, że Miasto ma zabezpieczone środki finansowe na rozpoczęcie przebudowy ul. 3 Maja. Jeżeli Powiat zdecyduje się na rozpoczęcie inwestycji, my również do niej przystąpimy.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXV/268/14 została podjęta 18 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 5/

Ad. pkt 6b

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 – 2023.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu
w ww. sprawie?

Pani Radna Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów RM
poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 6 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 - 2023. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXV/269/14 została podjęta 16 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 6/

Ad. pkt 6c

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Pani Przewodnicząca przypomniała, ze ten projekt uchwały był tematem wspólnego posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu
w ww. sprawie?

Pani Radna Joanna Lisek poprosiła o ogłoszenie przerwy w obradach sesji.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej.

Wznawiając obrady po przerwie Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXV/270/14 została podjęta 9 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 7 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 7/

Ad. pkt 6d

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa przedstawił sprawozdanie z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok. /zał. nr 8/

Pan Marcin Kleczkowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM
w imieniu Komisji Rewizyjnej RM przedstawił opinię o wykonaniu budżetu miasta za 2013 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa: „

OPINIA

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA AUGUSTOWA ZA 2013 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2014 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2013 r., sprawozdaniem
z wykonania planu finansowego Augustowskich Placówek Kultury oraz
z informacją o stanie mienia komunalnego, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza Miasta.

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian
w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 91.012.920,32 zł. Dochody wykonano w kwocie 85.219.463,40 zł , co stanowiło 93,6% planu. Dochody bieżące osiągnięto w kwocie 76.680.248,93 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.539.214,47 zł.

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 91.727.090,32 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 85.217.728,98 zł, co stanowiło 92,9% planu.

3. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.101.500 zł, co stanowiło 17,6% ogółu planu wydatków budżetu. Wydatkowano kwotę 14.123.066,91 zł, co stanowiło 16,6% wykonanych wydatków ogółem.

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 75.625.590,32 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 71.094.662,04 zł, co stanowi 94,0% planu wydatków bieżących.

5. Faktyczna nadwyżka na koniec 2013 roku, będąca różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami, wyniosła 1.734,42 zł.

6. Przychody budżetu Miasta zaplanowano na 2013 rok w kwocie 11.578.042 zł, a uzyskana kwota to 12.329.286,39 zł. Przychody stanowiły: kredyt w kwocie 2.169.431,47 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 98.610 zł, wyemitowane obligacje w wysokości 9.310.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz wolne środki pochodzące z lat ubiegłych 751.244,92 zł. W 2013 roku spłacono raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4.420.085 zł oraz dokonano wykupu obligacji w kwocie 6.200.000 zł.

7. Zadłużenie Miasta Augustowa na koniec 2013 roku wyniosło 35.768.491,22 zł, co stanowi 42% zrealizowanych dochodów (po uwzględnieniu kredytu zaciągniętego na wyprzedające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, którego nie ujmuje się w zadłużeniu, zadłużenie miasta wynosiło 39,4% dochodów) przy progu określonym w Ustawie
o finansach publicznych – 60%.

8. Miasto Augustów na 31 grudnia 2013 roku posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 833.569,81 zł dotyczące głównie płatności ze środków Unii Europejskiej za roboty budowlane w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Strefie Kanału Augustowskiego na terenie Miasta Augustowa w związku
z nieotrzymaniem w terminie zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego na płatności finansowane z Unii Europejskiej.

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wyniosły 1.637.372,12 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień
z podatków, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na rat za 2013 rok wyniosły 910.942,66 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2.548.314,78 zł tj. 3% zrealizowanych dochodów.

10. Burmistrz Miasta Augustowa, realizując zadania związane
z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna RM opiniuje 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 2 głosach wstrzymujących się realizację budżetu Miasta Augustowa za 2013 rok i składa wniosek do Rady Miejskiej w Augustowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna RM zapoznała się ze stanowiskami Komisji Rady Miejskiej, które realizację budżetu miasta za 2013 rok zaopiniowały następującymi głosami:

- Komisja Budżetu i Finansów RM – 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się;

- Komisja ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM – 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się;

- Komisja ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki RM – 1 głosem za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się;

- Komisja Rozwoju Miasta Augustowa RM – 2 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy 5 głosach wstrzymujących się;

- Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM – 1 głosem za, przy braku głosów przeciwnych i przy 5 głosach wstrzymujących się;

- Komisja Uzdrowiskowa RM – 1 głosem za, przy braku głosów przeciwnych
i przy 4 głosach wstrzymujących się.” /zał. nr 9/

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok. Skład orzekający RIO zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Augustowa sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. /zał. nr 10/ Pani Przewodnicząca przedstawiła również uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Augustowa wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2013 rok. Skład orzekający RIO postanowił stwierdzić, że wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym,
a w szczególności:

- dotyczy wykonania budżetu gminy za 2013 rok,

- oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,

- skład Komisji w świetle oświadczeni Przewodniczącego Rady jest zgodny
z wymogami ustawy o samorządzie gminnym.” /zał. nr 11/

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiego otworzyła dyskusję na temat udzielenia, bądź nie, absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że absolutorium, to nie jest tylko zestawienie tabelaryczne, nie tylko liczby, a ich zgodność potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szczególnie podczas głosowania nad absolutorium, ostatniego w tej kadencji, powinno się ocenić całą działalność Burmistrza. Powiedział, że przed kilkunastoma minutami odczytał opinię Komisji Rewizyjnej i wynik głosowania. Pan Radny stwierdził, że nie zgadza się z pozytywną opinią, którą wyraziła w głosowaniu Komisja Rewizyjna. Ocena działań Burmistrza nie może być pozytywna, ponieważ jest dużo niespełnionych obietnic, było dużo rozbudzonych nadziei i wiele niewykorzystanych szans. Panu Burmistrzowi nie udało się zlikwidować,
a wręcz, przyłożył rękę do utrzymania pewnej sieci takich powiązań, typu załatwianie pracy, czy utworzenie komuś stanowiska w spółce komunalnej. Tego Panu Burmistrzowi nie udało się zlikwidować, a wręcz przeciwnie. Mówiąc o opinii na temat absolutorium i działalności Pana Burmistrza trzeba powiedzieć o niewykorzystanych szansach na rozwój. Oczywiście pewne działania widać w Augustowie, ale w zestawieniu z innymi miastami obraz Augustowa wypada niekorzystnie. Oprócz tego należy wspomnieć o bardzo niezręcznym postępowaniu w przypadku oświaty, które skutkowało tym, że część ludzi zaczęło obwiniać środowisko nauczycielskie o stan finansów miasta. Pan Burmistrz nie spełnił obietnic, jeżeli chodzi o: całoroczne centrum rekreacyjne, pozyskanie inwestorów dla branży sanatoryjnej, budowę ulic, współpracę Miasta z Powiatem, realizacje pakietu inwestycyjnego dla dużych przedsiębiorstw. Pan Radny stwierdził, że wspomniał o tych elementach, ponieważ pochodzą one z ulotki wyborczej Pana Burmistrza. Niejednokrotnie spotykano się z opiniami mieszkańców, którzy przychodzili do Pana Burmistrza w różnych sprawach i po rozmowie z Panem Burmistrzem wychodzili usatysfakcjonowani, „poklepani po plecach”, że sprawa zostanie jakoś załatwiona. W efekcie okazywało się, że w jednej, drugiej, trzeciej, piątej sprawie nic nawet nie drgnęło. W tym miejscu można wspomnieć o chociażby ostatniej skardze Pani Grażyny R. na działalność Pana Burmistrza, która mogła być o wiele szybciej załatwiona, i która nie musiała kończyć się skargą. Wspomnieć można również o postępowaniu w sprawie uzdrowiska to, o czym mówiono przy przyjęciu porządku obrad. Legendarna Pani Czernow, która ponoć „chodzi z nowelizacją ustawy o uzdrowiskach pod pachą” i za chwilę Pani Ewa Kopacz podda ją pod głosowanie w Sejmie. Okazywało się, że to niespełnione obietnice i rozbudzone nadzieje. Pan Radny stwierdził, ze pozostaną niewykorzystane szanse, dlatego będzie głosował przeciw udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że jeszcze niedawno partyjny kolega Pana Radnego napawał się dumą, że na przestrzeni lat ubyło dzieci, a żaden z nauczycieli nie stracił pracy, a wręcz to zatrudnienie wzrosło. Pan Burmistrz powiedział, że podjęto działania, aby dostosować w oświacie poziom zatrudnienia do liczby uczniów, która jak wiadomo od jakiegoś czasu spada. Działania te nie spowodowały większych zwolnień tylko, dlatego że na miejsce nauczycieli odchodzących na emeryturę nie zatrudniano nowych. Pan Burmistrz powiedział, że w wyniku tych działań już dzisiaj można stwierdzić, że osiągnięto pewien bezpieczny pułap. Wystarczy porównać budżety miasta z 2012 roku i 2013 roku, gdzie środki finansowe na oświatę stały się mniejsze. Pan Radny w swojej wypowiedzi mówił
o inwestycjach i przy tej okazji pan Burmistrz przypomniał Panu Radnemu jak w 2012 roku powoływał się na budżet gminy Nowinka, która przeznaczała znaczące środki na inwestycje. Dzisiaj Nowinka ma program naprawczy i jest gminą bankrutującą. Pan Burmistrz stwierdził, że z pomocą Państwa Radnych doprowadził do tego, że zadłużenie budżetu miasta w ciągu jednego roku spadło o ponad 5%. Pan Burmistrz stwierdził, że nigdy nie twierdził, że „Pani Poseł Czernow biegnie z dokumentami pod pachą do Pani Marszałek Kopacz”, ale Pan Radny lubi barwne opowieści i dlatego te słowa sam dodał. Pan Burmistrz stwierdził, że tylko przekazywał informacje, które były dostępne „na zespołach”, czy to zespole uzdrowiskowym w Sejmie, w którym uczestniczył, czy to na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia. Pan Burmistrz stwierdził, że tylko takie informacje przekazywał i wśród nich nie było zdania o osobie biegnącej do Pani Marszałek Sejmu”. Pan Burmistrz stwierdził, że przed kilkoma dniami przekazał Państwu Radnym informację, że projekt zmian w ustawie uzdrowiskowej ma trafić pod obrady Sejmu w październiku, i ten fakt nie został wymyślony, tylko przekazany Panu Burmistrzowi na spotkaniach,
w których uczestniczył, czyli w zespole parlamentarnym. Pan Burmistrz stwierdził, że czasami sumienie polityczne każe mówić to, co się mówi.

Pan Radny Marcin Kleczkowski w odpowiedzi na wypowiedź Pana Burmistrza zapytał, o którym koledze partyjnym Pan Burmistrz mówił? Pan Burmistrz powinien mówić o działaniach Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego, a nie o działaniach jego kolegów. Trudno w tym momencie Panu Radnemu z kimkolwiek się utożsamiać i za kogoś odpowiadać. Pan Radny stwierdził, że powołując się na budżet gminy Nowinka nie twierdził, że jest on dobry i najwłaściwszy, tylko pokazywał wtedy, że inne gminy były w stanie pozyskiwać środki, kiedy my tego nie czyniliśmy. Oczywiście,
w przypadku tamtej gminy, pewne działania, również poprzedniego wójta, doprowadziły do tego, że jest tam program naprawczy. Pan Radny powołując się na budżet gminy Nowinka chciał pokazać, że inne gminy, czy miasta były
w stanie pozyskać więcej środków finansowych na różnego rodzaju inwestycje
i działania. Wracając do Pani Czernow, Pan Radny w swojej wypowiedzi chciał pokazać, jakie wrażenie towarzyszyło wszystkim, kiedy Pan Burmistrz przedstawiał całą sytuację.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że oczywistym wydaje się, że budżet został wykonany i Państwo Radni powinni głosować nad udzieleniem absolutorium, jednak w tym głosowaniu przedsiębiorcy powinni „stanąć troszeczkę z boku”, dlatego że wszystkie namowy i propozycje, które zgłaszali w ciągu całej kadencji, zostały zagłuszone przez propozycje radnych politycznych z Klubu PO. Wszystkie działania, jeżeli chodzi o oświatę zostały zaniechane i to, co Pan Burmistrz mówił na dzisiejszej sesji o odchodzeniu pracowników oświaty na emeryturę, to taką politykę można było zastosować już 10 lat temu, kiedy niż demograficzny był już przewidziany. Dzisiaj Państwo Radni i mieszkańcy oczekują konkretnych działań ze strony Pana Burmistrza, jednak Pan Burmistrz wybrał drogę, wcześniej swojego koalicjanta, a później swoich kolegów, którzy zasiadają w Radzie Miejskiej, którzy reprezentują stanowisko oświaty. Można zrozumieć, że wybiera się większość i tak, jak przy głosowaniu nad porządkiem obrad, pewne koalicje się zawiązują i Radni reprezentujący przedsiębiorców nie chcą być zamieszani w koalicje. W związku z tym, że Pan Burmistrz wybrał koalicję ze strony oświaty, to powinien pozwolić, że Klub Radnych „Nasze Miasto” wycofa się z tego głosowania
i pozwoli dla sprzymierzeńców Pana Burmistrza zadecydować o absolutorium.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej przypomniała, że uchwałę o udzieleniu absolutorium podejmuje się bezwzględną większością głosów. Powiedziała, że chce wyrazić swoją opinię na temat udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Pani Przewodnicząca powiedziała, że wielokrotnie przypominała Państwu Radnym, że uchwała absolutoryjna jest uchwałą nad wykonaniem budżetu. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że w pełni zgadza się ze zdaniem Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego i Pana Marcina Kleczkowskiego, ponieważ jest wiele zastrzeżeń i wiele uwag, co do pracy Pana Burmistrza. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że z przykrością również musi wystawić czerwoną kartkę Panu Burmistrzowi, za brak podejmowania konkretnych decyzji. Wracając do uchwały budżetowej, to budżet został wykonany w 93%, i to Rada Miejska ten budżet uchwala. Pani Przewodnicząca, bardzo merytorycznie podchodząc do tego głosowania, będzie głosowała za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, dlaczego w 11 punkcie opinii Komisji Rewizyjnej jest mowa o merytorycznej ocenie, o rzetelności działań? Pan Radny stwierdził, że to wszystko jest rzeczą subiektywnej oceny, a nie zestawień matematycznych.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zgodziła się z Panem Radnym, ale stwierdziła również, że głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta odbywa się również w świetle wykonania budżetu miasta za poprzedni rok, tak jak na to wskazuje opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i również opinia Komisji Rewizyjnej.

Pani Radna Anna Urban zwróciła się z pytaniem do Pani Przewodniczącej, ponieważ odniosła wrażenie, że chyba czegoś nie zrozumiała w jej wypowiedzi. Czy Pani Przewodnicząca jest za udzieleniem absolutorium, czy przeciw?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że będzie głosować za udzieleniem absolutorium, ponieważ jest to uchwała dotycząca wykonania budżetu, który ustalała Rada Miejska. Natomiast ocenę pracy Pana Burmistrza Pani Przewodnicząca wyraziła w po przedniej swojej wypowiedzi. Praca Pana Burmistrza budzi wiele zastrzeżeń, jeżeli chodzi o niedotrzymywanie słowa, niepodejmowanie konkretnych decyzji.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 rok nie została podjęta, ponieważ za głosowało 6 radnych, 4 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu.

Pan Radny Dariusz Górny stwierdził, że nie zrozumiał wypowiedzi Pani Przewodniczącej, która stwierdziła, że daje Burmistrzowi czerwoną kartkę, ale będzie głosowała „za” udzieleniem absolutorium. W odniesieniu do wypowiedzi Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego w imieniu całego Klubu, stwierdził, że szkoda, iż cały Klub tak uważa, że to Platforma bombardowała taką wielką inicjatywę Klubu Radnych Nasze Miasto. Okazuje się, że wszelkie uchwały podejmowane w sprawie budżetu, absolutorium, czy też każdej innej, to właśnie Radni Klubu Nasze Miasto wspierali Pana Burmistrza. Pan Radny stwierdził, że dziwi go dzisiejsze stanowisko, i przenoszenie ciężaru odpowiedzialności na inne osoby. Pan Radny stwierdził, iż wypowiedział się głośno w ww. sprawie, ponieważ nie zgadza się z takim przedstawianiem sprawy, jak to zaprezentował Pan Radny Tomasz Dobkowski.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej wytłumaczyła, iż głosowała za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta, ponieważ uważa, iż pracę Pana Burmistrza należy oceniać pod kątem wykonania budżetu miasta na 2013 rok, który uchwaliła Rada Miejska. Pani Przewodnicząca odczytała fragment publikacji na temat, udzielenia bądź też nie, absolutorium wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta: „Absolutorium to uchwała Rady, w której stwierdza się, że działalność finansowa organu wykonawczego została zrealizowana w sposób prawidłowy. Innymi słowy, udzielając absolutorium Rada stwierdza, że budżet został wykonany zgodnie
z wolą Rady, czyli wykonanie uchwały budżetowej. Nie wolno, więc udzielenia absolutorium łączyć z ogólną negatywną oceną jego działalności. Innymi słowy nieudzielenie absolutorium może wynikać tylko z nieprawidłowego wykonania budżetu danej gminy”.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że na temat udzielenia bądź nie absolutorium burmistrzowi miasta nie powinni się „przerzucać opiniami”, ponieważ jest również orzecznictwo sądów na temat zaskarżania przez wójtów
i burmistrzów decyzji o nieudzieleniu absolutorium.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że jest już po głosowaniu, a każdy z Państwa Radnych ma prawo wyrazić opinię i należy każdą opinię uszanować.

Ad. pkt 6e

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. Udzieliła głosu Panu Tadeuszowi Popławskiemu – Zastępcy Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.

Pan Tadeusz Popławski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu
w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że nie ma uwag do statutu, a chciałby jeszcze raz poruszyć kwestię uzdrowiska i wydzielenia stref. Pan Radny, zwracając się do Pana Burmistrza, stwierdził, że nadal są bardzo podzielone opinie na temat możliwości wydzielenia części miasta, dzielnicy uzdrowiskowej. Pan Radny zapytał, czy istnieje możliwość jednoznacznego rozsądzenia, że wydzielenia dzielnicy uzdrowiskowej nie można dokonać? Pan Radny powiedział, że w tej kwestii niektórzy powołują się na opinie dyrektora departamentu ds. uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia, na opinię z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że jednak możliwe jest wydzielenie tej strefy uzdrowiskowej, czy tej dzielnicy uzdrowiskowej? Pan Radny poprosił Pana Burmistrza o odpowiedź. Jaka jest wykładnia prawna odnośnie możliwości przeprowadzenia takiego wydzielenia?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że nic
w tej kwestii nie będzie obiecywał, bo znowu Pan Radny powie, że Burmistrz nie dotrzymal obietnicy, chociaż ostateczne podjęcie decyzji nie zależało od niego. Pan Radny zapewnił, że w lipcu podjęty zostanie temat uzdrowiska,
a z jakim efektem, to się dopiero okaże.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że być może jeszcze raz należy wystąpić z oficjalnym zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o to, jakie warunki należy spełnić by dokonać wydzielenia, skoro w innych miejscach to funkcjonuje. Temat uzdrowiska
i dzielnicy uzdrowiskowej, rozszerzenia strefy A, poruszany był wielokrotnie
i przedstawiano wówczas masę ograniczeń. Dzisiaj okazuje się, że była decyzja Komisji Uzdrowiskowej, zmieniono operat, tutaj, w Urzędzie Miejskim, złożono wniosek do Ministerstwa Zdrowia. Właściwie w tempie natychmiastowym odesłano pozytywną odpowiedź i na dzisiejszej sesji Rada Miejska może podjąć uchwałę w tej sprawie. To, co było niemożliwe przez lata okazało się możliwe. Wcześniejsze dyskusje okazały się bezcelowe.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że Pan Radny w swojej wypowiedzi odwrócił trochę kolejność. Pan Burmistrz powiedział, że wielokrotnie jeździł do Ministerstwa, również z Panem Tadeuszem Popławskim i właścicielem Pałacu na Wodzie i odpowiedź Ministerstwa w sprawie rozszerzenia strefy A była negatywna. Dopiero, kiedy zmienił się Minister Zdrowia stało się to możliwe. Dopiero wówczas można było zmienić statut i prosić o jego zaakceptowanie przez Ministerstwo Zdrowia. W Ministerstwie Zdrowia, u Pana Wiceministra Barczyńskiego, wyznaczona została granica strefy. Dopiero wtedy mogły być podjęte pozostałe działania,
o których Pan Radny Marcin Kleczkowski wspomniał. Mówiąc o tej sprawie Pan Radny nie powinien mówić o wszystkich szczegółach, nie wyrywając niczego z kontekstu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że niczego nie wyrwał
z kontekstu, ponieważ jeżeli w Ministerstwie podejmowano pewne decyzje, które wynikały z niechęci do osoby Pana Burmistrza, czy do tego miasta to powinno się od tych niekorzystnych dla nas decyzji odwoływać, a nie mówić, że wszystko zależało od tego, że „zmienił się jakiś pan”. Pan Radny stwierdził, że pracownik Ministerstwa powinien działać w oparciu o ustawy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że Miasto wyczerpało całą drogę odwoławczą. Pan Burmistrz stwierdził, że Panu Radnemu jest łatwo oceniać, skoro nie uczestniczył w wizytach w Ministerstwie i całą sprawę obserwuje z boku. Pan Burmistrz stwierdził, że rozszerzenie strefy A stało się możliwe po dwuletnim zabieganiu o to. Wcześniej nikt ze strony Ministerstwa nawet nie chciał o tym rozmawiać. Podejmowano próby utworzenia odrębnej strefy A, ale nie wyrażono na to zgody. Pan Burmistrz powiedział, że podejmie kolejną próbę dotyczącą utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej. Z jakim efektem, to się okaże.

Pan Tadeusz Popławski – Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM stwierdził, że efekt na pewno będzie negatywny.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zgłosiła uwagę do załącznika nr 1 projektu uchwały, gdzie wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zawiera m.in. zakład uzdrowiskowy. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że jest to nieprawidłowe.

Pan Tadeusz Popławski – Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM wyjaśnił, że jest to sformułowanie zaczerpnięte z ustawy.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że ustawa nie zawiera takiego zapisu, ale skoro Państwo Radni uważają, że jest to zgodne z przepisami prawa, to nie będzie zgłaszała swoich zastrzeżeń w tym względzie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poprosił Pana Tadeusza Poławskiego – Zastępcę Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM o wyjaśnienie, dlaczego uważa, że Ministerstwo Zdrowia nie wyrazi zgody na utworzenie dzielnicy uzdrowiskowej?

Pan Tadeusz Popławski – Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM odpowiedział, że Pan Burmistrz wielokrotnie zwracał się do Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie i za każdym razem odpowiedź była negatywna, co zresztą było słuszne. Pan Tadeusz Popławski stwierdził, że nie jest możliwe utworzenie dzielnicy uzdrowiskowej na niewielkim terytorium, a na nim wszystkich zakładów przyrodoleczniczych. Ponadto, na tym terenie musi być odpowiedni klimat, przebadany przez firmy upoważnione przez Ministra Zdrowia, i złoża, o których nikt tutaj nie wspomina. Trudno sobie wyobrazić, aby w jednej dzielnicy znalazły się trzy strefy uzdrowiskowe, i dlatego stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tym względzie jest słuszne.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej,
w odniesieniu do wypowiedzi Pana Tadeusza Popławskiego, stwierdziła, że Pan Burmistrz poinformował, iż wystąpił do Ministra Zdrowia z zapytaniem w tej sprawie. Minister Zdrowia nie odpowiedział, że nie jest możliwe, tylko, że nie widzi potrzeby, a to nie to samo.

Pan Radny Marcin Koszewski stwierdził, że opinie kolejnych ministrów o niczym nie mówią, ponieważ są ustawy, prawo, którego trzeba przestrzegać
i na tej podstawie należy realizować wszystkie przedsięwzięcia. Pan Radny, powołał się na zapisy art. 33 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, które mówią o granicach uzdrowiska, które mają być zgodne z granicami administracyjnymi gminy, miasta lub jednostki pomocniczej gminy. Z tego wynika, że wszystko można pomyślnie przeprowadzić, tylko na początku trzeba by wytyczyć granice administracyjne tej dzielnicy uzdrowiskowej i z takim dokumentem udać się do Ministerstwa Zdrowia, i o tym rozmawiać.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że od 3 lat trwają ustalenia, jaka jest prawda. Jeżeli chodzi o ustawę uzdrowiskową, na spotkaniu Pan Leszek Cieślik i Pan Tyszkiewicz wyraźnie powiedzieli, że nie są zainteresowani zmianą ustawy i z tego wynika, że były poseł z obecnym posłem tych ziem z Podlasia, nie pomogą nam w tym. Na innych najprawdopodobniej też nie można liczyć, dlatego zasadność głosowania nad uchwaleniem nowego statutu stoi pod znakiem zapytania, szczególnie w momencie, gdy okaże się, że ani jedna, ani druga nie będą powodowały, że w naszym mieście będzie można prowadzić biznes i lokalizować zakłady produkcyjne. Pan Radny stwierdził, że w takim wypadku trzeba będzie robić wszystko, aby zrezygnować ze statusu uzdrowiska i wówczas właściciel Pałacu na Wodzie, zresztą słusznie, będzie mógł się domagać odszkodowania od miasta za poniesione straty. Pan Radny podkreślił, że będzie przeciwny uchwaleniu Statutu Uzdrowiska Augustów.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustów. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXV/271/14 została podjęta 11 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 12/

Ad. pkt 6f

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie. Stwierdził, że w § 1. projektu uchwały powinno się również dodać, że zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje również na bulwarach wzdłuż Kanału Bystrego.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu
w ww. sprawie?

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy bulwary nie są miejscem publicznym, i czy prawo nie zabrania spożywania alkoholu w miejscach publicznych? Pan Radny zauważył, że Państwo Radni będą głosować kwestię, którą prawo polskie już rozstrzygnęło. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to jest punkt mówiący o tym, że zakaz spożywania napojów alkoholowych nie obowiązuje
w czasie trwania imprez, czyli będzie można spożywać alkohol, kiedy będą organizowane imprezy o charakterze masowym.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny Urzędu Miejskiego stwierdziła, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie zawiera definicji miejsca publicznego.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał Panią Krystynę Wierzbińską – Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego, czy jej zdaniem, w związku z tym, co powiedziała, w miejscach publicznych można spożywać alkohol?

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta odpowiedziała, że ustawa
o wychowaniu w trzeźwości, m.in. mówi, że zabrania się spożywania alkoholu na ulicach, a bulwary nie są ulicą. Pani Sekretarz stwierdziła, że jeżeli Państwo Radni uważają, że na bulwarach powinno się wprowadzić zakaz spożywania alkoholu, to podjęcie zaproponowanej uchwały jest niezbędne.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, że spożywanie napojów alkoholowych na bulwarach jest problemem. Na każdej ławce spożywany jest alkohol, jest brudno, nie mówiąc o przekleństwach, jakie można usłyszeć spacerując tamtędy. Najczęściej sytuację taką stwarzają ludzie młodzi, a często nieletni. Pan Radny zapytał Pana Komendanta Straży Miejskiej, czy gdyby dzisiaj bulwarami szedł patrol Policji czy Straży Miejskiej i widział sytuację,
o które wcześniej wspomniał Pan Radny, to czy istnieje możliwość ukarania mandatem za takie postępowanie i publiczne spożywanie alkoholu?

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że obecnie za zakłócanie porządku jak również za śmiecenie można ukarać mandatem, natomiast za spożywanie alkoholu ukarać już nie można. Zgodnie
z ustawą zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje na ulicach, parkach i placach. W pozostałych miejscach zakazu spożywania napojów alkoholowych może dokonać Rada Miejska poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Pan Radny Zbigniew Huszcza przypomniał, że przy okazji pewnej sprawy trwała dyskusja, czy bulwary są drogą publiczną, czy też nie i dlatego
w tym momencie powinno się tą kwestię rozwiązać.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zauważył, że bulwary, poza rzeką Nettą biegną również wzdłuż Kanały Augustowskiego i Kanału Bystrego, dlatego tam również należałoby się ten zakaz wprowadzić. Pan Radny powiedział, że mieszka w tamtej okolicy i również tam nagminnie spożywany jest alkohol. W związku z tym Pan Radny zgłosił wniosek formalny
o uzupełnienie §1. projektu uchwały o elementy, o których wspomniał.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czy dobrze rozumie zapis
w uchwale, z którego wynika, że zakaz spożywania alkoholu nie obowiązuje
w trakcie trwania imprez ogólnomiejskich na otwartym powietrzu np. nad rzeką Nettą, gdzie organizowana będzie impreza, ale również nad Kanałem Bystrym
i Augustowskim?

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta potwierdziła, że w taki właśnie sposób należy rozumieć ten zapis.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego
o uzupełnienie §1. projektu uchwały w ww. sprawie poprzez dodanie „wzdłuż Kanału Bystrego i Kanału Augustowskiego”. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem głosowało 12 radnych, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Pani Radna Ewa Perkowska zwróciła uwagę, że zaproponowany zapis projektu uchwały będzie niedokładny, ponieważ kończy się rzeka Netta
i zaczynają bulwary nad jez. Necko.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że powinno się najpierw sprawdzić, jak będą funkcjonowały zapisy zaproponowanej uchwały, bo być może będą to martwe przepisy, które niczego nie wnoszą. Pan Radny prosił
o rozwagę, ponieważ zakaz można wprowadzić w całym mieście, poza spożywaniem alkoholu w barach i restauracjach, ale pojawia się pytanie, czy będzie to funkcjonowało.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że uwaga Pani Radnej Ewy Perkowskiej jest słuszna, ponieważ bulwary są również nad jez. Necko. Pan Radny, zgodnie z sugestią Pani Radnej Ewy Perkowskiej, zgłosił wniosek
o wprowadzenie zakazu spożywania napojów alkoholowych również wzdłuż bulwarów nad jez. Necko.

Pani Radna Ewa Perkowska stwierdziła, że zapisy projektu uchwały pachną jakąś hipokryzją, ponieważ skoro w dni, kiedy organizowane są imprezy masowe alkohol można spożywać, a w dni powszednie już nie, to Pani Radna czegoś tu nie rozumie.

Pan Roman Krzyżopolski – pełnomocnik burmistrza do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi stwierdził, że Państwo Radni proponują rozszerzenie zakazów, burząc, na dzisiaj istniejące prawo gospodarcze. Pan Roman Krzyżopolski zwrócił uwagę, że przy elektrycznym wyciągu do nart wodnych sprzedawany jest alkohol, zgodnie z wydaną koncesją, taka sama sytuacja ma miejsce na pomostach Radiowej Trójki. Za chwilę będzie tak, że kupujący piwo usiądzie na brzegu i za to zostanie ukarany mandatem. Zrozumiałym jest dbanie o zdrowie, ale we wszystkim trzeba zachować rozsądek. Projekt uchwały w ww. sprawie ma na celu, aby spacerujący po bulwarach czuli się bezpiecznie.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa powiedziała, że projekt uchwały ma na celu doprecyzowanie katalogu miejsc,
w których zakazuje się spożywania napojów alkoholowych. Pani Wiceburmistrz powiedziała, iż jest zwolenniczką tej uchwały i jej zdaniem §2. również jest niedoprecyzowany, ponieważ zapis mówiący o tym, że zakaz spożywania alkoholu nie obowiązuje w czasie trwania imprez o charakterze ogólnomiejskim powoduje, że w całym mieście, we wszystkich miejscach można wtedy pić alkohol. Pani Wiceburmistrz stwierdziła, że zakaz spożywania alkoholu nie powinien obowiązywać tylko w miejscach gdzie odbywa się impreza masowa
o charakterze ogólnomiejskim, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że nad rzeką Nettą odbywa się impreza, a alkohol można pić również nad Kanałem Bystrym, czy Augustowskim. Powinno się uzupełnić zapis § 2 i dodać „w czasie i miejscu organizacji tych imprez”.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę, że w §1. projektu uchwały nie ma mowy o jednym miejscu. Mówi się o 4 miejscach, jeżeli ten drugi wniosek formalny zostanie przyjęty. Jako pierwsze bulwary nad rzeką Nettą, bulwary nad Kanałem Bystrym, bulwary nad Kanałem Augustowskim
i bulwary nad jez. Necko. W §2. projektu uchwały mówi, że zakaz spożywania alkoholu obowiązuje w miejscach, o których mowa w § 1. Jeżeli komuś ten zapis wydaje się nieprecyzyjny i niezrozumiały, to można poprosić o opinię Radcy Prawnego Urzędu Miejskiego. Pan Radny stwierdził, że wydaje mu się logicznym, że jeżeli miejscem imprezy są bulwary nad rzeką Nettą, to w tym miejscu zakaz spożywania napojów alkoholowych nie obowiązuje.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zaproponował, aby
w § 2 projektu uchwały zapisać; „Zakaz spożywania alkoholu w miejscach,
o których mowa w §1. nie obowiązuje w czasie i miejscu trwania imprezy”.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego
o uzupełnienie §1. projektu uchwały w ww. sprawie poprzez dodanie „wzdłuż bulwarów nad jez. Necko”. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem głosowało 7 radnych, 4 był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, aby w §2. projektu uchwały dodać „nie obowiązuje w czasie i miejscu trwania imprez o charakterze ogólnomiejskim”. W głosowaniu wzięło udział
17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wnioskiem głosowało 11 radnych, 2 był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych wraz z przyjętymi wcześniej zmianami. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXV/272/14 została podjęta 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 13/

Ad. pkt 6g

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie tworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Udzieliła głosu Panu Marcinowi Choroszewskiemu – Kierownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju UM z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu
w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że tak, jak to jest
w przypadku innych gmin, Lokalna Grupa Działania jest takim narzędziem do bardzo uznaniowego dzielenia środków. Pan Radny powiedział, że jest
w posiadaniu wydruku z dysponowania środkami okolicznych grup działania
i to dysponowanie środkami finansowymi jest bardzo uznaniowe. Przykładem może tu być osoba bardzo młoda, która otrzymała 50 tys. zł na remont domu,
a formalnie na utworzenie Regionalnej Chaty z Tradycjami Puszczy Augustowskiej. W tym przypadku tak naprawdę chodzi o to, że ktoś wyremontuje sobie dom. Przykłady można mnożyć. Pan Radny stwierdził, że
z decyzją o powołaniu takiej grupy lokalnej należałoby się wstrzymać, przynajmniej do tegorocznych wyborów samorządowych. Istnieje niebezpieczeństwo, że w tych grupach ulokują się ludzie, którzy bardzo uznaniowo będą dysponować publicznymi pieniędzmi.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że nie rozumie toku myślenia Pana Radnego, który we wszystkim doszukuje się spisku. Pan Burmistrz powiedział, że Pan Radny nie powinien zarzucać tej młodej osobie, która po skończeniu szkoły zdecydowała się na prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ miała jakiś pomysł, jakiejś nieuczciwości. Pan Burmistrz stwierdził, że życzyłby sobie więcej takich osób. Pan Burmistrz stwierdził, że elektryczny wyciąg do nart wodnych wyremontowano w oparciu
o środki finansowe Lokalnej Grupy Rybackiej. Rynek Zygmunta Augusta
i Plaża Bielnik również zostaną wykonane ze środków finansowych tej grupy. Pan Burmistrz stwierdził, że w tym momencie Pan Radny sobie przeczy, ponieważ albo staramy się o pozyskanie tych środków na realizację różnych inwestycji, albo też nie. Pan Burmistrz poinformował, że skończyła się możliwość funkcjonowania jednego z samorządów w kilku lokalnych grupach
i dzisiaj na rozdaniu środków finansowych 2014 – 2020 samorząd gminny może należeć tylko do jednej grupy działania i nie może działać w pojedynkę i musi liczyć minimum 30 tys. mieszkańców. Grupa działania musi liczyć przynajmniej dwóch członków i obie gminy powinny stykać się ze sobą obszarowo. Niemal wszystkie samorządy na naszym terenie podjęły decyzję o tym, by przystąpić do grupy działania. Gminy te, na bazie lokalnej grupy działania, tworzą statut. Spełnienie tych warunków umożliwia sięgnięcie po środki przewidziane na lata 2014 – 2020. W sytuacji, gdy Augustów nie przystąpi do Lokalnej Grupy Działania, wówczas nie będzie mógł skorzystać ze środków finansowych,
o których była mowa wcześniej. Wówczas Pan Radny będzie miał pretensje do obecnego, czy przyszłego Burmistrza, że nie pozyskiwał środków zewnętrznych. Pan Burmistrz zauważył, że to my sami zaproponujemy, kto
w utworzonej grupie lokalnej będzie reprezentował nasze miasto.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że jako miasto musimy robić wszystko, aby pozyskiwać, jak najwięcej środków zewnętrznych,
a rozpatrywanie indywidualnych wniosków jest w tym momencie zupełnie czymś innym.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że jego wystąpienie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy miasto utraci możliwość udziału w tej grupie, jeżeli decyzję o przystąpieniu podjętoby za pięć miesięcy. Pan Radny powiedział, że jeśli Augustów miałby na tym stracić, to oczywiście powinien przystąpić do tej grupy, a jeżeli możemy zaczekać, to lepiej tak zrobić. Doświadczenie pokazuje, że weryfikowanie, czy nadzór nad takimi grupami przez samorząd jest bardzo ograniczony.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że nazwa „Lokalna Grupa Działania” nie jest zbyt czytelna. Pan Radny zapytał, co oznacza ta nazwa?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że
„w poprzednim rozdaniu” kilka samorządów mogło tworzyć lokalne grupy działania i samorządy te mogły należeć do kilku grup działania. Do Lokalnej Grupy Rybackiej mogły należeć tylko te gminy, na których terenie są jeziora, rzeki, i na których jest prowadzona działalność rybacka.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała, iż Lokalna Grupa Rybacka korzystała z określonych funduszy na rybactwo
i z tych tylko funduszy mogła korzystać. Przy tej okazji nie tylko zakłady rybackie, czyli te związane z rybołówstwem, ale również na różnego rodzaju działalności gospodarcze prowadzone na tych terenach. Obecnie Lokalna Grupa Rybacka przekształca się w Lokalną Grupę Działania o szerokim zakresie, pojawiają się troszkę inne możliwości i w tej chwili tworzona jest strategia. Pozostali członkowie motywują nas, abyśmy się zadeklarowali, czy chcemy przystąpić do tej grupy działania, aby móc znaleźć się w tworzonej strategii.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie tworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXV/273/14 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 14/

Ad. pkt 6h

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu
w ww. sprawie?

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zabezpieczane są mieszkania zastępcze dla osób zajmujących mieszkania komunalne w centrum miasta?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, iż zaproponowany program zawiera pewne prognozy i wskazania dotyczące wykwaterowań. Pan Burmistrz poinformował, iż na ul. 3 Maja dokonano takiego wykwaterowania i ogłoszono przetarg na sprzedaż budynku, ale do przetargu nikt się nie zgłosił.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXV/274/14 została podjęta 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 15/

Ad. pkt 6i

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony. Udzieliła głosu Pani Krystynie Wasilewskiej – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM z prośbą
o omówienie projektu uchwały.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXV/275/14 została podjęta jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 16/

Ad. pkt 6j

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa firmie INFOTECH z Grajewa, na portalu Augustow24,
w celu promocji miasta oraz stworzenia zakładki z informacjami wszystkich placówek Urzędu Miejskiego. /zał. nr 17/

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXV/276/14 została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 18/

Ad. pkt 7

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Pani Radna Joanna Lisek stwierdziła, że nie powinno się odpowiadać na interpelacje, które zgłosili radni, których już nie ma na sesji.

Pan Radny Marcin Kleczkowski wyraził wątpliwość, czy nieudzielanie odpowiedzi na interpelacje zadane w czasie sesji jest zgodne z regulaminem Rady Miejskiej. Pan Radny stwierdził, że być może te osoby musiały wyjść, ale będą mogły przeczytać odpowiedź na swoje intperpelacje w protokole z obrad sesji.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że skoro interpelacje zgłoszono, to należy na nie odpowiedzieć, ponieważ pozostali radni również zainteresowani są sprawami, które zostały zasygnalizowane.

Na interpelację Pani Radnej Anny Urban odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą wykonania wjazdu przy ul. Łopianowej, od ul. Głowackiego w kierunku wschodnim, wyjaśnił, iż Miasto bardzo chętnie wykonałoby ten wjazd, ale warunkiem jest wyrażenie na to zgody przez mieszkańców. W porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami UM podjęto decyzję, że zorganizowane zostanie spotkanie z osobami, które nie wyrażają zgody na podział gruntów, które są niezbędne do wykonania wjazdu. Osoby, które starają się o wykonanie wjazdu w aktach notarialnych mają zabezpieczoną służebność dojazdu. W sytuacji, gdy mieszkańcy wyrażą zgodę na dokonanie podziału gruntów i jego sprzedaż na rzecz miasta to w dalszej kolejności prowadzone będą rozmowy na temat inwestycji. Poza ustną odpowiedzią, zgodnie z wolą Pani Radnej Anny Urban, odpowiedź zostanie również udzielona na piśmie.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, czy takie spotkanie można zorganizować przy udziale Komisji Rozwoju miasta Augustowa? Pan Radny wyraził nadzieję, że być może w takim gronie uda się dojść do porozumienia.

Pan Kazimierz Kożuchowksi – Burmistrz Miasta stwierdził, że w mniejszym gronie łatwiej jest dojść do porozumienia niż w dużym gronie. Sprawa tego dojazdu trwa już dosyć długo i odbywały się również spotkania w większym gronie, ale niestety nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu.

Na interpelacje Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą inwestora z Bliskiego Wschodu Pan Burmistrz poinformował, iż taki inwestor był dwukrotnie w Augustowie. Zasugerował kolejny przyjazd na przełomie maja i czerwca, ale na razie nie ma na ten temat żadnych informacji. Pan Burmistrz stwierdził, że nie wie, czy nie odstąpiono od realizacji inwestycji w Augustowie. Pan Burmistrz poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Urbanistyki, której członkami są architekci, wyrażono negatywną opinię, jeżeli chodzi o usytuowanie w Augustowie, tak dużego, obiektu hotelowego. Pan Burmistrz powiedział, iż wznowienie procedury planistycznej, którą wstrzymano w związku z ewentualną inwestycją, nie zależy od burmistrza, tylko od Rady Miejskiej. Na posiedzeniu jednej z Komisji procedurę planistyczną zawieszono i jeżeli faktycznie inwestor nie będzie zainteresowany inwestowaniem w Augustowie, to całą procedurę będzie można odwiesić.

Pan Radny Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa poinformował, iż cała sytuacja wyglądała w ten sposób, że znalazł się potencjalny inwestor z Bliskiego Wschodu i w związku z tym wstrzymano procedurę planistyczną na terenach, które mogłyby być brane pod uwagę. Propozycja wstrzymania prac do czasu spotkania się Pana Burmistrza
z inwestorem wyszła od Pani Anny Kowalczuk – Kierownika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM. Wskazany na to spotkanie termin minął i członkowie Komisji chcieliby wiedzieć, co dalej, ponieważ wcześniej uzgodniono, że ten plan powinien, być zmieniony i należy podjąć ku temu odpowiednie kroki. Z racji tego, że inwestor z Bliskiego Wschodu się nie pojawił, nie powinno się chyba rozpoczynać całej procedury planistycznej od początku.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM potwierdziła, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Komunalizacji Mienia RM rozpatrywano szereg wniosków o zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Członkowie Komisji stwierdzili, że owszem ten teren wymaga zmiany planu. Pan Burmistrz poinformował, że potencjalny inwestor zainteresowany jest lokalizacją
w Augustowie obiektu hotelowego i zaproponowano mu tereny, na których taką inwestycje można przeprowadzić. Jednym z tych miejsc jest teren po byłym tartaku i w związku z tym nie podjęto żadnych działań dotyczących zmiany planu. Pierwszym działaniem byłoby przygotowanie materiałów
i zaproponowanie Państwu Radnym podjęcia uchwały intencyjnej w tej sprawie. Takiej uchwały nie było. Odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistycznej, składającej się z architektów i osób z innych branż budowlanych na temat studium uwarunkowań, celem zaopiniowania tego dokumentu. Przy okazji tego spotkania dyskutowano również o możliwości budowy, tak dużego, obiektu
w Augustowie. Komisja po przedyskutowaniu tematu stwierdziła, że w zasadzie nie wyobraża sobie budowy takiego obiektu na terenie Augustowa. Pani Kierownik przypomniała, że działań w postaci uchwały intencyjnej podjętej przez Radę Miejską nie było, czyli jeżeli chodzi o zmianę planu, to nic w tej sprawie się nie dzieje.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował, że jedna z mieszkanek dzielnicy Lipowiec zainteresowana zmianą planu nie dostała żadnego zawiadomienia, jeżeli chodzi o ten plan. Pani B. otrzymała na piśmie informację, że do momentu zakończenia rozmów, z racji tego, że Miasto rozmawia z potencjalnych inwestorem, prace nad zmianą planu są wstrzymane.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM poinformowała, że każda osoba, która składa jakikolwiek wniosek do urzędu, dostaje oczywiście odpowiedź. Tak samo sprawa wygląda, jeżeli chodzi o wnioski w sprawie zmiany planu. Po posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa, w której Pan Radny uczestniczył, wystosowano odpowiedź do Pani B., że obecnie nie będzie podejmowana uchwała w sprawie zmiany planu, ponieważ jest zainteresowanie tym terenem pod budowę obiektu hotelowego.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że chciałby ustalić, czy Pani B. jest w punkcie wyjścia, jeżeli chodzi o procedurę zmiany planu. Czy sytuacja
Pani B. wygląda w tej chwili tak, jakby nigdy nie przyszła do urzędu i nie starała się o zmianę planu, a przyczyną był Pan inwestor ze wschodu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że Pan inwestor nigdy nie stwierdził, że jest zainteresowany terenem będącym własnością Pani B. Ze strony miasta wskazano kilka miejsc, bo taka była sugestia ze strony inwestora i wśród tych miejsc znalazł się teren należący do Pani B.

Na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na ul. Waryńskiego przed przedszkolem, poprzez ustawienie znaku drogowego ograniczającego prędkość, zapewnił, że wystąpimy do właściciela drogi, szczegółowo opisując interpelację Pana Radnego.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą konieczności rozbiórki budynku usytuowanego na skrzyżowaniu ulic: Kwaśnej i Nadrzecznej stwierdził, że jest to prywatny budynek i trudno jest nakłonić właściciela do jego rozbiórki.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego odnośnie nazewnictwa ulic Pan Burmistrz stwierdził, że nie jest łatwą rzeczą nadawanie nazw ulicom.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, czy można dowiedzieć się, kto nadawał nazwy tym ulicom, np. ul. Skroniowskiej? Pan Radny, jeszcze raz podkreślił, jak niedorzeczna jest ta nazwa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że uchwała dotycząca nazewnictwa ulic została podjęta przez Radę i na pewno wskazano tam Radnych, którzy o tym zadecydowali. Pan Burmistrz poinformował, że jako radny również uczestniczył w nadawaniu nazw ulicom.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy możliwym jest, aby mieszkańcy, którzy są niezadowoleni z nazwy swojej ulicy mogli wystąpić z wnioskiem o jej zmianę i zmiana ta byłaby dokonana?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest to możliwe i na przestrzeni wielu lat takie sytuacje miały miejsce. Należy jednak, liczyć się z tym, że będzie to związane z pewnymi kosztami, chociażby koniecznością zmiany niektórych dokumentów, pieczątek, itd...

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że niektóre ulice, o których wspomniał nie są jeszcze zasiedlone, dlatego nie byłoby tu mowy o żadnych kosztach.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że skoro niektóre ulice są niezamieszkałe, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ich nazwy zmienić.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poinformował, że Skroniów to polskie miasto i tam od lat 20 – tych mieścił się znamienity ośrodek doświadczalny hodowli roślin. Od nazwy tego miasta wzięła nazwę pewna odmiana tytoniu.

Na interpelacje Pana Radnego Zbigniewa Huszczy odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, dlaczego w centrum targowiska parking jest bezpłatny, a wokół niego parkingi są płatne Pan Burmistrz stwierdził, że trwają przymiarki, aby czas postoju na bezpłatnym parkingu, wzorem Suwałk, w jakiś sposób ograniczać.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że na targowisku miejskim nie może być strefy płatnego parkowania, ponieważ inwestycja została sfinansowana z programu, który wykluczał lokalizowanie na tym terenie płatnego parkingu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że na inwestycjach sfinansowanych ze środków unijnych Miasto nie może zarobić. Koszty muszą pokrywać się z dochodami.

Pan Radny Zbigniew Huszcza poinformował, iż podobna sytuacja ma miejsce przy sklepie mleczarskim na ul. Nowomiejskiej, gdzie są dwa parkingi prywatne, które już od 7 rano na cały dzień są zajmowane.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą handlowania na targowisku miejskim, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, Pan Burmistrz poinformował, że cały czas sygnalizuje Straży Miejskiej, aby interweniowała w takich sytuacjach. Pan Burmistrz stwierdził, że z jego strony nie ma zgody na organizowanie miejsc do handlowania na chodnikach, ponieważ to blokuje przejście.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące dochodów ze strefy płatnego parkowania poinformował, iż zgodnie
z wyliczeniami za miejską strefę, za okres od 12 maja 2014 r. do 31 maja
2014 r. uzyskano przychód 9 011,40 zł. Wynagrodzenie zapłacone dla operatora to 7 073,95 zł. Dochód miasta to 1 937,45 zł.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta dodał, że w strefie płatnego parkowania miasto nie musi ponosić kosztów związanych z utrzymaniem ulic.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMstwierdził, że przy takiej tendencji można oczekiwać, że dochody miasta za okres 3 lat będą wyższe niż zakładano, a zakładano kwotę ok. 431 tys. zł. Czerwiec pokaże faktyczne przychody
z tytułu strefy płatnego parkowania, ponieważ maj był miesiącem testowym.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że miasto nie jest zakładem usługowym, czy przemysłowym, dlatego zyski z tytułu strefy płatnego parkowania nie powinny być zbyt wysokie. Może się okazać, że stawki za parkowanie ustalono na zbyt wysokim poziomie. Dochody powinny pokrywać się z kosztami. Pan Radny stwierdził, że Miasto nie może zarabiać kosztem podatników.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta po części zgodził się
z Panem Radnym, ale stwierdził, że jednak Miasto powinno, w jakiś sposób zarabiać, ponieważ infrastruktura drogowa wymaga ciągłych nakładów i trzeba mieć na to pewne źródło pokrycia.

Na interpelację Pana Radnego Adama Wysockiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą Biblioteki Pedagogicznej, o czym mówiono wcześniej, dodał, że w tej chwili trwa inwentaryzacja, która ma potrwać do końca czerwca i przejęcie tej biblioteki przez Miasto nastąpi w lipcu.

Na interpelacje Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą uporządkowania sytuacji na ul. Słowackiego, gdzie po obu stronach drogi zaparkowano stare samochody, naczepy, itd., stwierdził, że Pan Komendant Straży Miejskiej rozmawiał już na ten temat z Policją. W wyniku tej rozmowy ustalono, że właściciele, których zaparkowane pojazdy zagrażają bezpieczeństwu na drodze, będą karani mandatami.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą tynku zwisającego z ruin młyna przy ul. 29 Listopada Pan Burmistrz stwierdził, że to Nadzór Budowlany jest instytucją, która powinna interweniować w tej sprawie. Pan Burmistrz stwierdził, że zasygnalizuje ten problem Nadzorowi Budowlanemu.

Na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą nękania handlujących za montowanie na targowisku plastikowych osłon, które chronią przed deszczem
i słońcem stwierdził, że zgodzi się na takie osłony, o ile będą one estetyczne.
W innym przypadku takiej zgody nie będzie, ponieważ burzy to estetykę tego miejsca, a należy pamiętać, że jest to centrum miasta i jego wizytówka.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą wykonania dojścia do nowego mieszkania przy ul. 3 Maja Pan Burmistrz stwierdził, że taka inwestycja nie będzie już możliwa w tym roku, ale na przyszły rok TBS „Kodrem” będzie próbował uwzględnić ten wydatek w swoim budżecie.

Na interpelacje Pani Radnej Małgorzaty Grygo odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

W odpowiedzi na zapytanie, o termin zapłaty miasta za działki, które odebrano pod budowę ul. Czereśniowej Pan Burmistrz stwierdził, że nastąpi to wówczas, kiedy Miasto będzie miało pieniądze. Miasto, co roku przejmuje kolejne grunty pod ulice, za co sukcesywnie płaci, ale niestety środki finansowe są niewystarczające i dlatego to tak długo trwa.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, ile wynosi dług miasta względem mieszkańców z tytułu przejęcia działek pod drogi?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, ponieważ każda nieruchomości jest wyceniania przez biegłych rzeczoznawców i dopiero po tej wycenie można mówić o kosztach. Nie do końca tak jest, że część gruntów została definitywnie przejęta, ponieważ w planach widnieją drogi, a rzeczywiście są to pola, czy łąki, które mieszkańcy uprawiają.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą Zespołu „Bystry”, działającego przy ZSS w Augustowie, Pan Burmistrz poinformował, iż Zespół będzie nadal istniał. Natomiast sprawy pomiędzy dyrekcją, a Panią, która prowadzi Zespół są w tej chwili analizowane.

Pani Radna Małgorzata Grygo stwierdziła, że szkoda byłoby, aby taki Zespół jak „Bystry”, chluba naszego miasta, przestał istnieć, dlatego powinno się wyróżnić osobę, która zajmuje się jego prowadzeniem. Pani Radna poprosiła Pana Burmistrza, aby ze swojej strony zajął się tym tematem.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrza Miasta stwierdził, że nikt nie ma wątpliwości, co do pracy i osiągnięć tego Zespołu, dlatego na działalność Zespołu z budżetu miasta corocznie przeznacza się określoną sumę pieniędzy. Pani, która zajmuje się prowadzeniem Zespołu otrzymuje dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć. Pan Burmistrz stwierdził, że nie chce bezpośrednio wchodzić w relacje pomiędzy nauczycielem i dyrektorem, ponieważ to nie należy do jego kompetencji.

Na interpelację Pana Radnego Marcina Koszewskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą utylizacji styropianu Pan Burmistrz potwierdził, iż jest to problem. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu Rady Nadzorczej BIOM problem ten był poruszany i okazuje się, że nie ma chętnych na odbiór tego odpadu. Styropian, w małych ilościach, pochodzący
z gospodarstw domowych wyrzucany jest do odpadów zmieszanych, albo przywożony jest do PSZOKu. W przypadku remontów, bezpośrednio w PT „Necko” lub w innej firmie trzeba zamawiać kontener. BIOM poszukuje odbiorcy lub tymczasowo składuje styropian na składowisku.

Pan Radny Marcin Koszewski wyraził zdziwienie, że w sytuacji, kiedy mieszkańcy zapłacą za kontener, to styropian można zutylizować, a jak samemu przywiezie się go do PSZOK, to już nie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że czym innym są małe ilości styropianu pochodzące z gospodarstw domowych, a czym innym styropian pochodzący z remontu np. z elewacji budynku, np. bloku Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym wypadku trudno jest oczekiwać, że taki odpad zostanie odebrany nieodpłatnie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy zgodnie z zapisami ustawy, nie jest przypadkiem tak, że jeżeli wykonuje się prywatnie remont budynku, po którym zostało 5 worków styropianu, to dzwoni się do firmy i mówi: „proszę zabrać swoje śmieci z mojego podwórka”, skoro śmieci po ich wytworzeniu są własnością gminy.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie można tak postąpić, ponieważ styropian nie jest odpadem komunalnym.

Na interpelację Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą przystanku autobusowego, który utrudnia ruch komunikacyjny przy Delikatesach na Rynku Zygmunta Augusta, stwierdził, że faktycznie PKS Białystok i PKS Suwałki mają różne przystanki
i jedni drugim nie pozwalają z nich korzystać. Pan Burmistrz powiedział, że zwrócił się do wszystkich przewoźników, aby nie zatrzymywali się na tych przystankach zbyt długo, ponieważ to tamuje ruch.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, czy istnieje możliwość, przynajmniej w niewielkim stopniu, poprawy nawierzchni na ul. Hożej do ul. Osiedlowej, ponieważ na tym odcinku drogi bardzo trudno się jeździ. Pan Radny wyraził swoje oburzenie faktem, iż stacja PKP po dokonanej sprzedaży budynku nie funkcjonuje tak, jak powinna, ponieważ nie można skorzystać z poczekalni i nie ma kasy biletowej. Podróżni nie mają miejsca, aby skryć się przed deszczem.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż ulice Hoża i Osiedlowa są drogami powiatowymi. Inwestycje drogowe wiążą się
z kosztami, a wiadomo, że pieniędzy brakuje na wszystko. Pan Burmistrz przypomniał, że Państwo Radni, przy ustalaniu podatku od nieruchomości, zdecydowali o niższej stawce podatku, co znacznie obniżyło planowany dochód miasta. Pan Radny Marcin Kleczkowski zwrócił uwagę, że z tytułu obniżenia stawki podatkowej do budżetu miasta nie wpłynęło ponad 1,6 mln zł. Obniżono po kilka groszy w jednej, czy drugiej pozycji, dla pojedynczego podatnika nie miało to większego znaczenia, a skutek w budżecie był znaczący. Wpływ
z tytułu podatku od nieruchomości był o tyle niższy.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że pieniądze te zostały w budżetach poszczególnych mieszkańców, a z tytułu tej obniżki do kasy miejskiej wcale nie wpłynęło mniej pieniędzy w postaci subwencji z budżetu państwa. Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, w jaki sposób wyliczane są wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które są odprowadzane do budżetu państwa?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż wysokość subwencji jaką otrzyma dana gmina obliczana jest w Ministerstwie Finansów. Pan Burmistrz, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące budynku kolejowego, poinformował, iż kupiła go osoba, która planuje w tym miejscu uruchomić hotel i restaurację. Budynek próbowano sprzedać wielokrotnie na pewnych warunkach, a mianowicie, że w tym miejscu nadal funkcjonowałaby dworzec, ale niestety nikt nie był nim zainteresowany. PKP Intercity również nie było zainteresowane utrzymywaniem dworca i dlatego przy sprzedaży zdecydowano się odstąpić od postawionych wcześniej warunków. W momencie uruchomienia restauracji najprawdopodobniej problem sam się rozwiąże.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że do tego czasu powinno się zabezpieczyć podróżnym miejsce, w którym mogą poczekać na pociąg.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że zabezpieczenie dworca nie należy do zadań miasta.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski poprosił o wyjaśnienie uchwały nr XXXV
w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gminy, gdzie w rozdziale 8 jest układ tabelaryczny, z którego wynika, że koszty związane z zarządem nieruchomościami, to ok. 50% ogółem wszystkich kosztów. Pan Radny zapytał, czy to jest możliwe?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta potwierdził, że przedstawione wyliczenia są prawidłowe. Pan Burmistrz powiedział, że
w kwocie związanej z zarządem nieruchomości mieszczą się m.in. remonty bieżące, co określa umowa pomiędzy zarządcą, a gminą.

Ad. pkt 8

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXXIV sesji RM z 21.05.2014 r. Zapytała, czy są uwagi do ww. protokołu?

Uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 21.05.2014 r. został przyjęty 13 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 9

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z rezygnacją Pana Stanisława Kisiela z funkcji Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM /rezygnacja została złożona na piśmie w dniu
25.06.2014 r./, zał. nr 19/. Pani Przewodnicząca powiedziała, że do czasu wyboru przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej jego obowiązki przejmie zastępca.

- z pismem Państwa Jana i Lilii M. zam. w Augustowie z dnia 25.06.2014 r.
o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wypusty” w Augustowie, /zał. nr 20/.

- z pismem Pana Kamila W. zam. w Augustowie z dnia 26.06.2014 r. o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wypusty” w Augustowie, /zał. nr 21/.

- z pismem Państwa Waldemara i Bożeny W. zam. w Augustowie z dnia 25.06.2014 r. o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wypusty” w Augustowie, /zał. nr 22/. Pani Przewodnicząca powiedziała, że pismami z wnioskami o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wypusty” zajmie się Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM. Pani Przewodnicząca udzieliła głosu przedstawicielowi autora ostatniego pisma.

Pan K.zapytał, dlaczego z jednej strony ulicy Wypusty można przeprowadzić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a po drugiej stronie już nie? Zapytał, czy nie można wyłączyć z planu korytarza, którym poprowadzona będzie linia energetyczna i sporządzić plan dla jednej i drugiej strony ulicy? Powiedział, że od kilkunastu lat, a właściwie od 2010 r., już formalnie, pisemnie występowano do Urzędu Miejskiego z prośbą zmianę sposobu zagospodarowania przestrzennego, co spotyka się z ciągłą odmową. Odczytał wypis z tekstu planu: „Teren działki /Działka jest oznaczona /.../ - teren byłej bazy zieleni miejskiej, obecnie hurtownia kwiatów, istniejąca szklarnia oraz budynek gospodarczy mogą być remontowane, modernizowane. Dopuszcza się realizację dodatkowych obiektów budowlanych.” Pan K. powiedział, że aby nie musieć ponosić kosztów przy projektowaniu, zwrócono się do Urzędu Miejskiego z zapytaniem, jakie inwestycje można przeprowadzić na tej działce? Okazało się, że na tej działce nie można wiele zrobić
a odpowiedź ze strony wydziału była bardzo nieprecyzyjna. Odpowiedź ze strony Urzędu Miejskiego na wszystkie pisma była niesatysfakcjonująca, dlatego wystąpiono z zapytaniem do Biura Planowania Przestrzennego
w Białymstoku, gdzie pracownik po zapoznaniu się z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdził, że zgodnie z tym planem, tak naprawdę można wybudować wszystko, ponieważ plan dopuszcza realizację dodatkowych obiektów budowlanych na tym obszarze. Pan K. stwierdził, że odpowiedź ze strony Urzędu zależy od urzędników, którzy interpretują zapisy planu. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego, budynku jednorodzinnego, teraz kolejny. Niestety odpowiedzi niezmiennie są negatywne. Pomimo tytułu własności nieruchomości na działce nic nie można wybudować. Pan K. poprosił o zrozumienie i podjęcie stosownych decyzji przychylnych jego sprawie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poprosił Panią Annę Kowalczuk – Kierownika Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM o wyjaśnienie sprawy, szczególnie, jeżeli chodzi o korytarz ochronny związany z linią wysokiego napięcia. Pan Radny zapytał, czy można równolegle realizować drugi plan osiedla Wypusty, który obejmie swoim zasięgiem również działkę Pana K.,
z wyłączeniem korytarza ochronnego linii wysokiego napięcia?

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM poinformowała, że plany można realizować na różnych terenach i to od Państwa Radnych zależy, na jaki obszar te plany będą realizowane. Pani Kierownik podkreśliła, że Wydział nie jest w stanie realizować zbyt wielu planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ realizacja planów wiąże się z kosztami, a obsada Wydziału jest stała. Obecnie wykonywanych jest kilka planów, ale przy obecnej obsadzie Wydziału, wykonanie większej liczby planów jest niemożliwe. Pani Kierownik wyjaśniła, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wypusty” skończył się na obszarze, gdzie ma przebiegać podziemna linia wysokiego napięcia. W poprzednich planach projektowana linia energetyczna była linią napowietrzną przy o wiele większym obszarze, na którym nie można było niczego realizować. Plan „Wypusty” nie obejmował terenu, którego właścicielem jest Pan K. Udało się uzyskać pozwolenie na linię podziemną, co nie było łatwe, czyli strefa ograniczonego zagospodarowania jest dużo, dużo mniejsza, dlatego proponując zakres nowego planu, Pani Kierownik proponowała, aby plan zagospodarowania przestrzennego kończył się na przyszłej linii energetycznej 110. Jeżeli chodzi o teren po drugiej stronie ulicy to oczywiście można realizować kolejny plan, ale wniosków do planów jest dużo, ponieważ te, które przedstawiono na dzisiejszej sesji nie są jedynymi. Wydział przedstawia Państwu Radnym propozycję zmiany planu, gdzie tych wniosków jest najwięcej. Jeżeli chodzi o teren, na którym znajduje się działka Pana K., gdzie faktycznie Pan K. od lat składa te wnioski, to Pan K. jest jedynym wnioskodawcą z tego terenu. Pani Kierownik stwierdziła, że nie widziała wniosków, które złożyli inni mieszkańcy odnośnie tego terenu, ponieważ wcześniej takich wniosków nie było. Pani Kierownik stwierdziła, że widzi potrzebę realizacji planu na tym terenie chociażby, dlatego że tereny po sąsiedzku w ogóle nie mają planu miejscowego. Należy jednak uzbroić się
w cierpliwość, bo w takiej sytuacji jest wielu mieszkańców Augustowa.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że skoro odnośnie tego terenu wpłynęły 3 wnioski, to powinno się tą sprawą zająć. Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Przewodniczącego Komisji Rozwoju miasta Augustowa o zwołanie Komisji na ww. temat.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa sprawa linii wysokiego napięcia była bardzo ważnym aspektem. Pan Radny powiedział, że z wypowiedzi Pani Kierownik rozumie, iż można realizować kolejny plan osiedla „Wypusty” z wyłączeniem linii wysokiego napięcia?

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
potwierdziła, iż można realizować kolejny plan z wyłączeniem gruntu, na którym będzie przebiegała linia wysokiego napięcia.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że pieniądze w budżecie miasta w dużej mierze pochodzą z podatku od nieruchomości i jeżeli umożliwi się wybudowanie dużego obiektu Panu K., to miasto będzie czerpało z tego tytułu dochody.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej pouczyła Panią Kierownik, iż nie powinna odpowiadać potencjalnemu inwestorowi, że plan nie może być wykonany, ponieważ pracownicy są niewydolni.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
powiedziała, że w swojej wypowiedzi nie mówiła o niewydolności pracowników. Pani Kierownik stwierdziła, że inaczej prowadzi się procedurę, jak ma się pięć planów, a inaczej jakby robione były zmiany na wszystkie wnioski. Przeprowadzenie procedury 30 planów na raz rzeczywiście jest niewykonalne.

Pan Radny Marcin Koszewski powiedział, iż martwi go fakt, iż
w Białymstoku urzędnicy interpretują zupełnie inaczej plan, niż urzędnicy
w Augustowie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że urzędnicy w Białymstoku interpretują inaczej dany plan, ponieważ ich to nie dotyczy.

Pan K. zapytał, co można rozumieć przez obiekty budowlane skoro
o nich mowa w planie? Niestety obiekt budowlany to piaskownica, aż po wieżowiec.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej obiecała, że ten temat zostanie poruszony na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i jeśli będzie taka potrzeba to również na sesji Rady Miejskiej.

Pan Radny Dariusz Górny poprosił Pana Burmistrza, aby zwrócił uwagę administratorowi strefy płatnego parkowania, że parkomaty nie wydają biletów
i często wskazują nieprawidłową godzinę.

Pan Radny Zbigniew Huszcza stwierdził, iż oczekuje odpowiedzi na interpelacje, które zgłosił na poprzedniej sesji. Odpowiedź nie została udzielona. Interpelacje dotyczyły nowej organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Pan Radny zapytał, czy Pan Burmistrz zwrócił się do Powiatowego Zarządu Dróg z zapytaniem w tej sprawie i czy jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego w taki sposób dokonano tych zmian. Pan Radny zwrócił uwagę, że na ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Młyńskiej, ludzie po obu stronach ulicy parkują samochody i taka sytuacja ma miejsce od rana do późnych godzin popołudniowych. Pan Radny jeszcze raz zapytał pana Burmistrza, jaki jest wkład z PT „Necko” sp. z o.o. w komunikację miejską odnośnie biletów? Pan Radny zapytał, czy kwota ta została wyliczona zgodnie z obietnicą z ostatniej sesji?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że wpływy z biletów komunikacji miejskiej wynoszą 300 tys. zł po odliczeniu wszelkich kosztów.

Pan Radny Zbigniew Huszcza poprosił o odpowiedź na pytanie w tej sprawie na piśmie. Pan Radny poprosił również o udzielenie na piśmie informacji na temat firmy, która kontroluje PT „Necko”.

Pani Radna Anna Dźwilewska zwróciła uwagę, że poruszono sprawę wywozu odpadów i Pani Radna poruszyła problem dzikich wysypisk w lasach. Pani Radna zapytała, czy w związku z selektywną zbiórką śmieci z terenu miasta ten problem się zmniejszył? Kolejny raz w imieniu mieszkańców zwróciła uwagę, iż na rogu ulic Łaziennej i Wierzbnej bardzo trudno jest przechodzić, a chodnik dla pieszych jest bardzo wąski.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UModpowiedział, że jeżeli chodzi o ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Sienkiewicza, to tam faktycznie w momencie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, część kierowców parkuje swoje pojazdy, chcąc uniknąć opłaty. Taka tendencja została zauważona i trwają prace nad zmianą organizacji ruchu i dlatego na ul. Kilińskiego od ul. 3 Maja, po lewej stronie, wprowadzony zostanie zakaz parkowania. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące organizacji ruchu na ulicach Kopernika i ul. Kościuszki na odcinkach do ul. Szkolnej poinformował, że zmiana kierunków została wprowadzona na podstawie tymczasowej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania. Organizacja ta została wprowadzona na podstawie projektu, który został uzgodniony i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy jeżeli chodzi
o ul. Kilińskiego, to czy nie można by było /tam jest przedszkole i żłobek/,
w określonych godzinach wprowadzić zakaz parkowania z pominięciem rodziców.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMjeszcze raz powtórzył, że będzie wprowadzona nowa organizacja na podstawie projektu nowej organizacji ruchu ulicy Kilińskiego na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Sienkiewicza i lewa strona zostanie wyłączona z parkowania, czyli będzie możliwość parkowania na jezdni po prawej stronie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że taka zmiana organizacji ruchu i tak niczego nie zmieni, ponieważ ulica nadal będzie zastawiona samochodami. Pan Radny stwierdził, że organizacja ruchu na tej ulicy powinna być lepiej zorganizowana.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM stwierdził, że ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Sienkiewicza ma określone parametry, określoną szerokość jezdni i chodników i w związku z tym istnieje możliwość parkowania po obu stronach, co powoduje blokadę tego odcinka. W związku
z tą sytuacją w lipcu wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, w której będzie wprowadzony zakaz parkowania po lewej stronie ulicy Kilińskiego. Kwestia parkowania rodziców, czy innych osób po prawej stronie będzie nadal możliwa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta, w odpowiedzi na pytania Pani Radnej Anny Dźwilewskiej stwierdził, że problem wyrzucania śmieci do lasu nie został wyeliminowany i czasami jest to zastanawiające, dlaczego tak się dzieje? Patrząc na wzrastającą ilość śmieci oddawanych do stacji przeładunkowej można powiedzieć, że jednak tych śmieci w lasach jest coraz mniej. Pan Burmistrz stwierdził, że jeżeli chodzi o ulicę Wierzbną
i Łazienną, to wystąpimy w tej sprawie do właściciela drogi.

Ad.pkt 10

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XXXV sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2014-09-29