Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dn. 29.09.14 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/14

z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 września 2014 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 9.06

i zakończono o 13.50

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

b) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa;

c) zmian budżetu miasta na 2014 rok;

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023;

e) zmieniająca Uchwałę Nr XXI/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;

f) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

g) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

h) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wojska Polskiego – Kościelna”;

i) odmowy usunięcia naruszenia prawa;

j) realizacji w 2015 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie;

k) przyjęcia listy 25 ulic przeznaczonych do realizacji, jako priorytetowe inwestycje w zakresie budowy ulic w Mieście Augustowie;

l) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Augustowa na lata 2014-2018”;

ł) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

m) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasta Augustów;

n) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

o) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

p) podziału Gminy Miasta Augustów na sektory;

r) ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

s) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

t) przyjęcia przez Miasto Augustów od Gminy Augustów zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

u) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza;

w) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa.

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji RM z 26.06.2014 r.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła
Pani Krystyna Wilczewska - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 17 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, gości i dziennikarzy.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zgłosił wniosek
o uzupełnienie porządku obrad o pkt 5k, w którym podjęta zostanie uchwała
w sprawie współfinansowania w 2015 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie i przyjęcia w budżecie miasta na rok 2015 zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej nr 2522B Limanowskiego w Augustowie”, które byłoby realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Biezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Głównym inwestorem tego zadania będzie Powiat Augustowski przy współudziale Miasta Augustowa. Pozostałe podpunkty ulegną przesunięciu o jeden w dół.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że podobną uchwałę podjęła Rada Miejska w przypadku ul. 3 Maja. Przebudowa ul. 3 Maja miała być realizowana jeszcze w tym roku, ale inwestycja ta niestety nie doszła do skutku. Pana Radny zapytał, jaka jest perspektywa realizacji inwestycji na
ul. Limanowskiego?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ul. 3 Maja” to jej głównym inwestorem jest Powiat Augustowski. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o ul. Limanowskiego, której rozpoczęcie realizacji zaplanowano na 2015 rok.
W przypadku, gdyby Państwo Radni nie podjęli takiej uchwały wówczas do podpisania porozumienia pomiędzy Powiatem, a Miastem nie dojdzie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad pkt 5k, tj. podjęcia uchwały w sprawie współfinansowania w 2015 roku zadania inwestycyjnego w Augustowie? Pozostałe podpunkty pkt 5 ulegną przesunięciu
o jeden w dół. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wprowadzeniem do porządku obrad pkt 5j w sprawie współfinansowania w 2015 roku zadania inwestycyjnego
w Augustowie głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy
1 głosie wstrzymującym się.

Następnie Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą, który
w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania został przyjęty jednogłośnie 17 głosami za.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, tj. od 27 czerwca 2014 r.
do 24 września 2014 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Zygmunt Zawadzkipodziękował za zabezpieczenie drogi przy przedszkolu na ul. Waryńskiego, co było odpowiedzią na jego interpelację dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa uczęszczających tam dzieci.

Pan Radny zapytał, na podstawie, jakich pozwoleń budowany jest sklep „Biedronka” przy stacji PKS?

Pan Radny poruszył sprawę dotyczącą Urzędu Stanu Cywilnego, który jest bardzo przyjazny mieszkańcom, ale dostęp do niego jest utrudniony, szczególnie, jeżeli chodzi o osoby starsze, czy niepełnosprawne, ponieważ schody są bardzo strome i brakuje tam domofonu. Kolejnym utrudnieniem jest brak możliwości wniesienia opłaty bezpośrednio w USC. Pan Radny stwierdził, że niezbędne opłaty powinni pobierać pracownicy USC, po to, aby oszczędzić mieszkańcom zbędnej, tak naprawdę, fatygi.

Pan Radny zwrócił uwagę na bardzo niebezpieczny wyjazd z placu przy Gimnazjum nr 1 i USC, gdzie jest bardzo nierówno, a o wystające krawężniki można łatwo uszkodzić samochód. Pan Radny stwierdził, że taki stan rzeczy można bardzo łatwo i niedrogo poprawić. Ponadto na placu są topole, których kruche gałęzie zagrażają bezpieczeństwu przebywających tam osób.

Pan Radny zapytał, na jakim etapie znajduje się budowa nowego cmentarza?

Pan Radny zapytał, kiedy będzie realizowany łącznik pomiędzy
ul. Młyńską, a Nowomiejską?

Pan Radny zapytał, dlaczego do tej pory nie rozpoczęto budowy parkingu przy ul. Głowackiego, co przecież obiecywano.

Pan Radny stwierdził, że do tej pory obiecywano, że co roku na
ul. Młodości i Kwaśnej będą wykonywane, jakieś roboty, ale niestety do tej pory nic się nie dzieje. Pan Radny zapytał, czy coś jest wiadomo na ten temat?

Pan Radny zwrócił uwagę, że nie rozpoczęto również prac przy bulwarach nad Kanałem Bystrym.

Pan Radny stwierdził, że powziął taką wiadomość, że aby BIOM mógł funkcjonować potrzebnych jest 8 mln.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że chciałby poznać wyniki finansowe Strefy Płatnego Parkowania po sezonie, a mianowicie, jakie są zyski?

Pan Radny zgłosił interpelację dotyczącą zieleni, która wyschła na targowisku miejskim. Pan Radny zapytał, czy w ramach robót pogwarancyjnych zostanie ona wymieniona?

Pan Radny zapytał o zaawansowanie prac nad nowym złożem borowiny?

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, dlaczego w sezonie turystycznym,
a w szczególności w okresie weekendów, oświetlenie miejskie włączało się
o 21.20. Pan Radny stwierdził, że było to zbyt późno i miało zły wpływ na rozwój tego miasta, jako miasta turystycznego. Pan Radny stwierdził, że pewne pieniądze wydawane są na promocję, a z drugiej strony jest to niszczone.

Pan Radny Marcin Kleczkowski,w nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego dotyczącej zbyt późno włączanego oświetlenia na ulicach, również potwierdził, że jest z tym problem, szczególnie w okresie jesienno zimowym. Pan Radny stwierdził, że nie jest chyba trudno wprowadzić korekty w zegarze sterującym w taki sposób, aby światło włączało się
o kwadrans wcześniej skoro jest niebezpiecznie.

W związku z deklaracjami Pana Burmistrza dotyczącymi budżetu obywatelskiego Pan Radny zapytał, na jakim etapie są przygotowania do tego zadania?

Pan Radny zgłosił drugą interpelację dotyczącą postępowania związanego z przejęciem od Kolei Państwowych działek wokół ul. Kolejowej. Pan Radny zapytał, na jakim etapie znajduje się ta sprawa, ponieważ w tym wypadku również składano pewne deklaracje dotyczące przejęcia przedmiotowych nieruchomości by można było zrealizować tam inwestycję drogową. Wykonanie tej inwestycji jest bardzo potrzebne miastu, ponieważ na tym terenie swoją działalność gospodarczą prowadzi 15 firm z branży usługowej, produkcyjnej, handlowej.

Pani Radna Bożenna Ziemak zgłosiła interpelację dotyczącą kiosku, przy
ul. Mickiewicza, w sąsiedztwie szkoły, gdzie znajdują się automaty do gry. Młodzież korzysta tam z automatów, jak również z innych używek. Pani Radna stwierdziła, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce, szczególnie dla młodych ludzi. Stwierdziła, że w tą sprawę powinna bardziej zaangażować się Policja, jak również Straż Miejska. Działania tych służb powinny być bardziej skuteczne.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, dlaczego projekt na budowę ul. Jabłoniowej nie uzyskał pozwolenia i co uczyniono aby ten fakt zmienić?

Pani Przewodnicząca zgłosiła kolejną interpelację dotyczącą działki przy Kapliczce, która miała zostać przeznaczona pod parking. Pani Przewodnicząca zapytała, czy przeznaczono ją do sprzedaży, czy pod parking?

Trzecia interpelacja zgłoszona przez Panią Przewodniczącą dotyczyła oświetlenia przy ul. I Pułku Uł. Krechowieckich /miedzy dwoma blokami, bliżej osiedla Polanica/. Pani Przewodnicząca zasygnalizowała, że wieczorami i nocą jest tam bardzo ciemno, a mieszkają tam ludzie z małymi dziećmi, osoby starsze. Zapytała, czy istnieje możliwość, aby podłączyć tam oświetlenie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski poruszył sprawę dotyczącą budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej, wiodącej do Lipska, drogi łączącej bulwary nad Kanałem Bystrym z ul. Waryńskiego. Pan Radny zapytał, na jakim etapie znajduje się budowa chodnika?

Ad. pkt 5a

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, na jakie listy do Rady Miejskiej głosują wyborcy w dodatkowych dwóch obwodach, w Szpitalu
i Prokardii?

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta odpowiedziała, że Szpital
i Prokardia znajdują się przy ul. Szpitalnej i przy ul. M. Konopnickiej, dlatego
w tym obwodzie wyborcy otrzymają karty do głosowania przypisane okręgowi nr 3.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/277/14 została podjęta jednogłośnie 18 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał nr 2/

Ad. pkt 5b

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. Skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną RM i uznano ją za bezzasadną. Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/278/14 została podjęta 12 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy 6 głosach wstrzymujących się. /zał nr 3/

Ad. pkt 5c

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5c porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 29 września 2014 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 4 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/279/14 została podjęta jednogłośnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
/zał. nr 4/

Ad. pkt 5d

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5d porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 - 2023. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały
w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 29 września 2014 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 4 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 - 2023. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXVI/280/14 została podjęta 15 głosami, przy braku głosów przeciwnych
i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał nr 5/

Ad. pkt 5e

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5e porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/153/12 z dnia
17 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/153/12 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/281/14 została podjęta jednogłośnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał nr 6/

Ad. pkt 5f

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5f porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/167/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/282/14 została podjęta jednogłośnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał nr 7/

Ad. pkt 5g

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5g porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Udzieliła głosu Panu Romanowi Krzyżopolskiemu – Kierownikowi Wydziału Edukacji UM z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Roman Krzyżopolski – Kierownik Wydziału Edukacji UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Anna Szałwińska – Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM poinformowała, iż Komisja
ds. Rodziny, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych RM na posiedzeniu
w dniu 29 września 2014 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/283/14 została podjęta jednogłośnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał nr 8/

Ad. pkt 5h

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5h porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wojska Polskiego – Kościelna”. Udzieliła głosu Pani Annie Kowalczuk – Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wojska Polskiego – Kościelna”. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/284/14 została podjęta jednogłośnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał nr 9/

Ad. pkt 5i

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5i porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa. Udzieliła głosu Pani Annie Kowalczuk – Kierownikowi Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani B. – autorka skargi powiedziała, że przy jej nieruchomości zamiast drogi jest wąski ciąg pieszo – rowerowy, z którego korzysta wielu spacerowiczów i rowerzystów, ponadto odbywa się ruch samochodowy, co jest bardzo niebezpieczne. Część drogi zajęta jest przez jedną z działek, co jeszcze bardziej zawęża ten przejazd i nie ma żadnej widoczności. Natomiast właściciel drugiej sąsiadującej działki zapowiada, że wybuduje płot na wytyczonej granicy działki, co jeszcze bardziej zawęzi istniejącą drogę, która w tym miejscu nie będzie miała nawet 3 m szerokości. Pani B. wnioskowała, aby ciąg pieszo – rowerowy zmienić w planie na drogę wewnętrzną, co spowoduje, że nie będzie tam tak niebezpiecznie. Stwierdziła, że mieszka tam od urodzenia i kiedyś droga była szeroka, ale od jakiegoś czasu wciąż się zwęża i zmianę takiego stanu Pani B. walczy od 2007 r., ponieważ jest to jedyny dojazd do jej działki. Przed wojną, kiedy dziadek Pani B. budował tam dom, droga miała 4 m szerokości.

Pani Krystyna Wierzbińska – Radca Prawny UM poinformowała, że
z wniosku Pani B. sprawa znajduje się w sądzie i to sąd zajmuje się wytyczeniem odpowiedniego dojazdu, czyli drogi koniecznej do nieruchomości. Pani Krystyna Wierzbińska zasugerowała, aby wstrzymać się z podjęciem decyzji w tej sprawie do orzeczenia sądu, co byłoby najbardziej słuszne.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
powiedziała, że ciąg pieszo – rowerowy może być wykonany tylko na nieruchomości będącej własnością gminy, i faktyczne na wlocie ciąg pieszo – rowerowy ma 3 m szerokości, na wysokości działki skarżącej szerokość drogi ma ok. 3,5m. Właściciel posesji, o którym wspominała Pani B. nie może wybudować ogrodzenia dalej, niż sięga jego posesja, co oznacza, że obecny stan nie może zostać zmieniony.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, że uchwała powinna zostać przegłosowana, pomimo tego, że sprawą zajmuje się sąd.

Pan Radny Adam Wysocki poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju miasta Augustowa i Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia UM, które zajmowały się rozpatrywaniem skargi.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa UM poinformował, iż obie Komisje na posiedzeniu w dniu
17 września 2014 r. jednogłośnie opowiedziały się za odmową usunięcia naruszenia prawa.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/285/14 została podjęta 7 głosami, przy 1 głosie przeciwnych i przy 9 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 10/

Ad. pkt 5j

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5j porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie realizacji w 2015 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie. Udzieliła głosu Panu Marcinowi Choroszewskiemu – Kierownikowi Wydziału Strategii i Rozwoju UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Marcin Choroszewski – Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie realizacji w 2015 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/286/14 została podjęta jednogłośnie 18 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.
/zał. nr 11/

Ad. pkt 5k

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5k porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie współfinansowania w 2015 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał Pana Burmistrza, czy Powiat składał jeszcze jakieś wnioski na realizację ulic w mieście w 2015 r.?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że jeżeli chodzi o teren miasta to Powiat złożył tylko jeden wniosek.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał o dalszy los niedoszłej inwestycji na ul. 3 Maja.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że Miasto jest przygotowane na realizację ww. inwestycji, ponieważ w budżecie założono na ten cel środki finansowe, ale wszystko zależy od inwestora, czyli od Powiatu. Miasto samodzielnie nie może przystąpić do realizacji tej inwestycji, ponieważ jej właścicielem, jak również inwestorem jest Powiat.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy w planach inwestycjnych na ul. Limanowskiego przewidziano przebudowę na odcinku od
ul. Waryńskiego, do skrzyżowania z ul. Myśliwską?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, twierdząco.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie współfinansowania w 2015 r. zadania inwestycyjnego w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział
15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXVI/287/14 została podjęta 14 głosami, przy braku głosów przeciwnych
i przy 1 głosie wstrzymującym się. /zał. nr 12/

Ad. pkt 5l

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5l porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia listy 25 ulic przeznaczonych do realizacji, jako priorytetowe inwestycje w zakresie budowy ulic w Mieście Augustowie. Pani Przewodnicząca przypomniała, że nad ww. harmonogramem Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM pracowała długo, i efektem tych prac jest projekt dzisiejszej uchwały. Udzieliła głosu Panu Tomaszowi Dobkowskiemu – Przewodniczącemu Komisji Rozwoju miasta Augustowa
z prośbą o kilka słów na ww. temat.

Pan Tomasz Dobkowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa stwierdził, że jest jeszcze czas na wpisanie harmonogramu ulic do Strategii Miasta Augustowa i dlatego uchwała w ww. sprawie powinna zostać podjęta. Wszyscy radni mieli możliwość uczestniczenia w pracach nad harmonogramem budowy ulic w mieście, a wydaje się, że został on przygotowany przejrzyście.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia listy 25 ulic przeznaczonych do realizacji, jako priorytetowe inwestycje w zakresie budowy ulic w Mieście Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/288/14 została podjęta 14 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 13/

Ad. pkt 5ł

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5ł porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Augustowa na lata 2014 - 2018. Udzieliła głosu Panu Józefowi Górskiemu – Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Augustowa na lata 2014 - 2018. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/289/14 została podjęta jednogłośnie 17 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 14/

Ad. pkt 5m

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5m porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Udzieliła głosu Pani Aldonie Samel – Sekretarzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta omówiła projekt uchwały
w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Marcin Kleczkowski po raz kolejny stwierdził, że program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie jest zły, ale już sam sposób gospodarowania budzi wiele zastrzeżeń. Przykładem budzącym zastrzeżenia może być likwidacja w starym budynku komunalnym /drewnianym, chylącym się/ ogrzewania piecowego na rzecz elektrycznego, rodzinie, której dochód jest niemal zerowy. Instalowanie w takim, czy podobnym mieszkaniu kabiny prysznicowej z hydromasażem i radiem za cenę 3 500 zł jest z całą pewnością niegospodarne. Pan Radny stwierdził, że w dzisiejszym głosowaniu nad projektem uchwały w ww. sprawie będzie chciał dać wyraz nieaprobowania takich działań.

Pan Radny Marcin Koszewski sprostował wypowiedź Pana Radnego
i powiedział, że kabina prysznicowa z hydromasażem i radiem kosztuje 899 zł
i mieszkaniec nie musi używać radia, ani hydromasażu.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że widział tą kabinę i wie, że kosztowała ona 3500 zł.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli jest mowa o instalacjach zmiany ogrzewania, to Pan Radny będzie mógł się zapoznać z programem gospodarki niskoemisyjnej, gdzie Unia Europejska nakłada na nas obowiązek odchodzenia od dymiących kominów. Program należy uchwalić i sukcesywnie go realizować, choć nie należy się spodziewać, że wszystko od razu ulegnie poprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowane projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXVI/290/14 została podjęta 11 głosami, przy braku głosów przeciwnych
i przy 7 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 15/

Ad. pkt 5n

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5n porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów. Udzieliła głosu Pani Dorocie Kapli – Kierownikowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM, z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował, że na spotkaniu
z Prezesem Spółki zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych dyskutowano o ewentualnym zmniejszeniu ilości pojemników, czy worków na odpady.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM poinformowała, że worek fioletowy na odpady wielomateriałowe, został zlikwidowany i odpady te będą wrzucane do worka przeznaczonego na papier i tekturę.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że w wykazie pojemników nie ma tych, o pojemności 700l.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM powiedziała, że takie wielkości pojemników zostały przyjęte na samym początku przez Radę Miejską i nie były zmieniane.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że może warto pojemnik
o takiej wielkości wprowadzić do wykazu, ponieważ wielu mieszkańców je posiada.

Pani Radna Anna Urban zgłosiła następujące propozycje poprawek do przedłożonego regulaminu:

- w rozdz. 2 w par. 3 dopisać pkt 5 o treści: „Zakaz zgarniania śniegu i lodu przez pługi firm odśnieżających na wjazdy i chodniki przynależne do prywatnych nieruchomości.”;

- w rozdz, 6 w par. 13 pkt 4 w brzmieniu: „Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do podjęcia w celu likwidacji uciążliwości dla otoczenia związanych z hałasem”. Pani Radna stwierdziła, że aby ten punkt był logiczny, należałoby wykreślić w pierwszym wersie „podjęcia w celu”, czyli pkt ten brzmiałby „Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do likwidacji uciążliwości.”;

- w pkt 6 rozdz. 6 par. 13 zastosowano ewidentny rusycyzm, który powinien być poprawiony, ponieważ obecnie brzmi następująco: „Mieszkańcy prowadzący hodowlę zwierząt domowych (psy i koty, itp...) /Pani Radna zaproponowała dopisanie gołębi/ muszą zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa, spokoju i higieny dla innych mieszkańców /a powinno być: „innym mieszkańcom”/”;

- w rozdz. 6 i w całym regulaminie brakuje zapisu mówiącego o sankcjach za złamanie regulaminu i do kogo mieszkańcy powinni zgłaszać uwagi, czy skargi, kiedy regulamin jest łamany;

- rozdz. 7 niemal w całości powinien zostać poprawiony, ponieważ w par. 14 „mieszkańcy prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są do: ... /Pani Radna stwierdziła, że powinno się wymienić, o jakie zwierzęta hodowlane chodzi, ponieważ ten, kto mieszka w bloku nie doświadcza uciążliwości, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych mają często problemy/;

- w pkt 3 w par. 14 mamy przeciwny zapis, tj.: ”Mieszkańcy zobowiązani są do niepowodowania przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkałych na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory lub podobne”. /Pani Radna stwierdziła, że nie podoba się jej wyraz „niepowodowania”/;

- w ppkt 2 w pkt 3 –„Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucji użyteczności publicznych, hoteli, zakazuje się.” /Pani Radna zapytała, dlaczego nie zastosowano tego zakazu w odniesieniu do domów prywatnych?/.

Pani Radna poprosiła o przegłosowanie, a następnie o naniesienie zaproponowanych przez nią poprawek.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, iż ustawodawca zakazał umieszczania w regulaminie punktu dotyczącego kar, ponieważ tę kwestię regulują odpowiednie kodeksy, zapisy ustawowe.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM wyjaśniła, że zapisy regulaminu określają tylko to, do czego upoważnił nas ustawodawca. Pani Kierownik poinformowała, że przy wprowadzaniu poprawek skupiono się głównie na rozdziałach 3 i 4. Pozostałe w większości przekopiowano z poprzedniej uchwały i być może drobne błędy stylistyczne, które pojawiły się w projekcie uchwały zostały powielone z obecnie obowiązującego regulaminu. Pani Kierownik stwierdziła, że jeżeli chodzi umieszczenie w regulaminie gołębi, to są już wyroki sądów zakazujące regulowania tych kwestii w regulaminach.

Pani Radna Anna Urban stwierdziła, że jeżeli nawet część projektu uchwały została przekopiowana, to błędy wcześniej były, należało poprawić,
a nie bezmyślnie przepisywać. Pani Radna stwierdziła, że błędy stylistyczne, logiczne, itd..., powinny zostać poprawione, a w rozdz. 2 powinien znaleźć się zapis, który wcześniej zaproponowała, dotyczący zgarniania śniegu i lodu przez pługi na wjazdy przed prywatnymi posesjami.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jako burmistrz, ale jako mieszkaniec mieszkający przy ul. Mickiewicza,
w okresie zimowym odgarnia śnieg z wjazdu do swojej posesji po przejeżdzających pługopiaskarkach i nie widzi w tym żadnego problemu. Stwierdził, że w przeciwnym razie nie mogłaby tamtędy przejechać żadna odśnieżarka, ponieważ nie ma możliwości, aby nie pozostawiła ona po sobie śniegu. Pan Burmistrz powiedział, że nie można doprowadzić do takiej sytuacji, że poprzez zapisy w uchwale uniemożliwi się pracę przy odśnieżaniu w okresie zimowym. Trudno jest nie zostawić śniegu pomiędzy działkami, np.
o zwartej zabudowie. Pan Burmistrz zapytał, w jaki sposób rozwiązać ten problem od strony technicznej?

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że problem ten można rozwiązać w taki sposób, że w niektórych miejscach wystarczy, aby taki pług jechał z mniejszą prędkością, ponieważ w Augustowie niewiele jest posesji
o zwartej zabudowie. Nie powinno się karać mieszkańców za to, że pług śnieżny zasypał chodnik przed ich posesją.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że szczególnie, jeżeli chodzi o małe pługi śnieżne to, aby odśnieżanie było efektywne muszą one poruszać się ze sporą prędkością. Pan Radny zapytał, czy nie ma możliwości technicznych by te pługi poruszały się wolniej? Na drodze krajowej pracują odśnieżarki, które są małe, ale ich możliwości techniczne są większe.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że technika odśnieżania na pewno jest ważna, ale jeszcze ważniejszym jest, aby w budżecie miasta zabezpieczyć dodatkowe środki finansowe na wywożenie śniegu, który przy obfitych opadach gromadzony jest na chodnikach i ulicach.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, w jaki sposób rozwiązano problem zanieczyszczania chodników przez psy wyprowadzane przez ich właścicieli na spacer?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że Państwo Radni podjęli uchwałę, która reguluje kwestię obowiązku nałożonego na właścicieli psów do sprzątania po nich. Straż Miejska często interweniuje
w tej sprawie. Pan Burmistrz stwierdził, że problem nie dotyczy zwierząt, które wyprowadzane są na smyczy, tylko tych, które wypuszczane są bez smyczy. Osoby, które nie stosują się do obowiązku sprzątania po swoich pupilach, karane są mandatami.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta przypomniała, że Państwo Radni podjęli uchwałę, w której zakazuje się spuszczania psów ze smyczy,
i która nakłada na właścicieli obowiązek sprzątania odchodów. Z realizacją tej uchwały jest gorzej, niemniej jednak taką podjęto. Do uchwały podejmowanej na dzisiejszej sesji nie można wprowadzić zapisów, które zaproponował Pan Radny.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie wniosek Pani Radnej Anny Urban o zapisanie w rozdz. 2 w par. 3 pkt. 5 następującej treści: „Zakaz zgarniania śniegu i lodu przez pługi firm odśnieżających na wjazdy przylegające do posesji prywatnych.” W głosowaniu wzięło udział 15 osób. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem wniosku Pani Radnej Anny Urban w ww. sprawie głosował
6 radnych, 3 było przeciw i 6 wstrzymało się od głosu.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM odczytała opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który z zastrzeżeniem zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 września 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Augustów. Projekt uchwały powinien zostać uzupełniony o zapis dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych zamieszkiwanych sezonowo. Pani Kierownik poinformowała, że ma obowiązek przedstawić Państwu Radnym opinię w ww. sprawie, natomiast nie jest ona wiążąca.

Pani Aldona Samel – Sekretarz Miasta przypomniała, że Pani Radna Anna Urban zwróciła uwagę na błędy stylistyczne, które pojawiły się
w projekcie uchwały. Pani Sekretarz zapewniła, że zostaną one poprawione.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowane projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów wraz
z zaproponowanymi poprawkami. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/291/14 została podjęta 12 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 16/

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 15 minutową przerwę w obradach

Ad. pkt 5o

Wznawiając obrady po przerwie, Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5o porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Udzieliła głosu Pani Dorocie Kapli – Kierownikowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, w jaki sposób wygląda sprawa związana z ustaleniem opłaty ryczałtowej dla posesji niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że kwestię, którą zasygnalizował Pan Radny, regulują kolejne projekty uchwał przedłożone Państwu Radnym. Poinformował, że opłata za wywóz nieczystości
z posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza nie będzie ustalona w formie ryczałtu.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXVI/292/14 została podjęta jednogłośnie 15 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 17/

Ad. pkt 5p

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5p porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Udzieliła głosu Pani Dorocie Kapli – Kierownikowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/293/14 została podjęta jednogłośnie 15 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 18/

Ad. pkt 5r

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5r porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory. Udzieliła głosu Pani Dorocie Kapli – Kierownikowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/294/14 została podjęta jednogłośnie 15 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 19/

Ad. pkt 5s

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5s porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności. Udzieliła głosu Pani Dorocie Kapli – Kierownikowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Augustów na sektory. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/295/14 została podjęta jednogłośnie 15 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 20/

Ad. pkt 5t

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5t porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Udzieliła głosu Pani Dorocie Kapli – Kierownikowi Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Dorota Kapla – Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/296/14 została podjęta jednogłośnie 15 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 21/

Ad. pkt 5u

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5u porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Augustów od Gminy Augustów zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Głosów w dyskusji nie było i Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia przez Miasto Augustów od Gminy Augustów zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/297/14 została podjęta jednogłośnie 15 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 22/

Ad. pkt 5w

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5w porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. Udzieliła głosu Panu Kazimierzowi Kożuchowskiemu – Burmistrzowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pan Radny Zygmunt Zawadzki stwierdził, że w projekcie uchwały wymieniono tylko niektóre gminy, które są członkami Związku Komunalnego Biebrza. Pan Radny zapytał, dlaczego nie ma pozostałych, i czy fakt ten oznacza, że to tylko wymienione gminy będą ponosić koszty związane
z ewentualnymi składkami? Pan Radny stwierdził, że Miasto Augustów powinno wycofać się z uczestnictwa w tym Związku.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że część gmin, których nie wymieniono w projekcie uchwały już przyjęło zmiany w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. Przyjęcie przez Radę Miejską zmian umożliwi Związkowi pozyskiwanie środków zewnętrznych z tzw. „kolejnego rozdania”. Pan Burmistrz, w odpowiedzi na wcześniejszą uwagę Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego stwierdził, że nie jest prawdą, iż do funkcjonowania BOIMu trzeba dołożyć 8 mln zł.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, ile gmin wchodzi w skład Związku Komunalnego Biebrza, i czy do tej pory nikt z niego nie wystąpił?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że
w skład Związku wchodzi 19 gmin. Niektóry odchodzą i ponownie wracają, jak np. było to w przypadku gmin: Jaświły, Suchowoli, Sztabina. Korycin jest członkiem Związku, ale realizuje gospodarkę śmieciową odrębnie. Pan Burmistrz stwierdził, że Augustów może w każdej chwili wystąpić ze Związku, ale musimy zdawać sobie sprawę z konsekwencji, m.in. możliwości korzystania ze stacji przeładunkowej, ale już zupełnie za inną cenę.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/298/14 została podjęta 13 głosami, przy 3 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 23/

Ad. pkt 5x

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5x porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. poprzez jego wytłoczenie na kluczach dorabianych przez zakład usługowy Dorabianie Kluczy Ryszard Kurylonek, ul. 3 Maja 55, 16-300 Augustów. /zał. nr 24/

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVI/299/14 została podjęta jednogłośnie 16 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. /zał. nr 25/

Ad. pkt 6

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. /zał. nr 26/ Pani Przewodnicząca zapytała, czy Państwo Radni mają pytania bądź chcą zgłosić uwagi do przedłożonej informacji?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej stwierdziła, wobec braku uwag Państwa Radnych, informacja w ww. sprawie została przyjęta przez Radę Miejską.

Ad. pkt 7

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Na interpelacje Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa, Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM, Pani Jolanta Komor – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego UM, Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą pozwolenia na budowę sklepu Biedronka przy ul. Przemysłowej, przypomniał, że pozwolenia na budowę wydaje Starosta. Pan Burmistrz powiedział, iż przypuszcza, że obiekt powstaje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM powtórzyła, iż pozwolenia na budowę wydaje Starosta Powiatowy. Budynek usługowo – handlowy „Biedronka” powstał na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z 28 maja 2014 r. i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek powstał na terenie 0,66 ha przeznaczonym pod tereny komunikacji zbiorowej, ale po zaprzestaniu tej działalności teren ten przeznacza się pod usługi turystyczne, a przeznaczeniem uzupełniającym mają być usługi nieuciążliwe związane z handlem
i gastronomią. Przeznaczeniem uzupełniającym jest to przeznaczenie, które maksymalnie może wynosić 40% powierzchni użytkowej budynku. Zgodnie
z informacją ze Starostwa Powiatowego inwestorzy przedstawili projekt techniczny na dwa obiekty, na budynek usługowo – handlowy oraz hotelowy. Powierzchnia użytkowa budynku hotelowego jest na tyle duża, że stanowi 60% powierzchni budynku, który w tej chwili powstaje. Z tego wynika, że pozwolenie wydane na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe jest zgodne z planem miejscowym. Pierwotnie, na początku roku, kiedy inwestorka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę nie przedstawiając projektu na budynek hotelowy, Starostwo Powiatowe odmówiło wydania pozwolenia na budowę tylko
i wyłącznie na budynek handlowy. Po przejściu procedury odwoławczej i po uzupełnieniu dokumentacji o drugi obiekt hotelowy, który może na tym terenie powstać, takie pozwolenie inwestorka uzyskała. Zgodnie z prawem budowlanym, w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej, niż jeden obiekt pozwolenie może być wydane na wniosek inwestora, na jeden z obiektów. Obecnie pozwolenie na budowę wydano na budynek usługowo – handlowy, a w przyszłości na tej działce może również powstać budynek hotelowy. Pani Kierownik powiedziała, że nie ma możliwości prawnych ingerowania, w jakim terminie inwestor realizuje swoje inwestycje.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Komunalizacji Mienia RM i Komisji Rozwoju miasta Augustowa dyskutowano
z przedsiębiorcami z tamtej dzielnicy, którzy byli przeciwni budowie tego obiektu. Zgłoszono wówczas propozycję, która miała zostać przegłosowana przez Radę Miejską, a mianowicie w przypadku, gdyby wniosek inwestora uzyskałby akceptację wówczas Rada Miejska przystąpiłaby do realizacji zmiany zagospodarowania przestrzennego planu. Wówczas funkcja związana
z usługami turystycznymi byłaby wykreślona, a na całym tym terenie mogłyby być prowadzone tylko i wyłącznie usługi handlowe. Taki zabieg spowodowałby przesuniecie w czasie realizacji całej inwestycji, co dla okolicznych przedsiębiorców dawałoby możliwość przygotowania się do zmiany rodzaju wykonywanej działalności. Drugim rozwiązaniem tej sytuacji byłoby pozostawienie obecnie obowiązującego planu i wówczas inwestor zapewnił, że przystępuje do realizacji swoich zamierzeń od razu po posiedzeniu Komisji. Różnica polega na tym, że wybudowany obiekt jest mniejszy od tego, który był planowany. Członkowie Komisji jednogłośnie, przy 1 głosie wstrzymującym się opowiedzieli się za nieprzystępowaniem do zmiany planu i umożliwienie realizacji budynku, jaki powstał obecnie. W momencie, gdyby zdecydowano
o zmianie planu, wówczas wszyscy przedsiębiorcy mieliby czas na przygotowanie się do powstania konkurencyjnej usługi. Przedsiębiorcy również byli przeciwni zmianie planu, obiekt jest mniejszy, a usługi turystyczne prawdopodobnie nigdy nie będą realizowane.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą Urzędu Stanu Cywilnego, poinformował, iż domofon jest w trakcie montażu i będzie można
z niego korzystać. Natomiast, jeżeli chodzi o pobieranie wszystkich koniecznych opłat przez pracowników USC, to niestety nie jest to możliwe, ponieważ uprawnionym do tego jest pracownik kasy UM lub inny punkt, np. bankowy, czy pocztowy.

Pani Jolanta Komor – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego poinformowała, iż ustawodawca postanowił, że w pierwszej kolejności należy uiścić opłatę, a dopiero później będzie wykonana czynność. Urzędnik musi
w dokumencie wpisać datę wniesienia opłaty i gdyby interesant nie dokonał wpłaty akurat w tym dniu, kiedy to zapisano wówczas dokument byłby nieważny. Pracownicy robią wszystko, aby usprawnić całą procedurę, ale muszą postępować zgodnie z prawem.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz stwierdziła, że fakt założenia domofonu należy traktować jako rozwiązanie przejściowe, ponieważ nie świadczy on o równych prawach mieszkańców czy obywateli, ponieważ jeden obywatel ma bezpośredni dostęp do wszystkich usług, a drugi w pewnym momentach może czuć się upokorzonym – mowa tu o osobach niepełnosprawnych. Pani Radna stwierdziła, że rozwiązaniem tej sytuacji byłoby przygotowanie strategii dotyczącej umiejscowienia wind lub innych stałych rozwiązań w miejskich budynkach użyteczności publicznej, co ułatwi życie osobom niepełnosprawnym. Pani Radna zwróciła uwagę, że tego typu inwestycje są dofinansowywane w znacznym procencie przez PFRON. Pani Radna stwierdziła, że troska Pana Radnego i mieszkańców, w tym o osoby niepełnosprawne, jest bardzo cenna.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że każdy budynek użyteczności publicznej powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki nie zgodził się, że nie da się rozwiązać kwestii kolejności wnoszenia opłat i wydawania dokumentów w USC w sposób bardziej przyjazny mieszkańcom.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą konieczności wycięcia topoli na działce Gimnazjum nr 1, stwierdził, że jest to problem, ponieważ Konserwator Zabytków nie wyraża na to zgody. W przypadku, gdy wniosek uzyska zgodę Konserwatora, wówczas taka wycinka jest dokonywana.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą budowy nowego cmentarza stwierdził, że w strategii rozwoju miasta Augustowa, jak również
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zamieszczane są zmiany dotyczące lokalizacji nowego cmentarza. Miejsce nowego cmentarza zostało już określone i obecnie realizowane są kolejne etapy związane z przyszłą inwestycją.

Pani Radna Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM poinformowała, że brana jest pod uwagę również inna lokalizacja cmentarza. Pani Kierownik wskazała na mapie teren, na którym mógłby również powstać cmentarz.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą budowy łącznika pomiędzy ulicą Młyńską o Nowomiejską stwierdził, że na to pytanie Pan Radny odpowiedział sobie głosując nad uchwałą Rady w sprawie zmian budżetu. Na realizację tej inwestycji ogłoszono przetarg i w zmianach do budżetu Państwo Radni zadecydowali o zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel. Pan Burmistrz powiedział, że 30 września 2014 r. przetarg zostanie rozstrzygnięty.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą budowy parkingu przy ul. Głowackiego, stwierdził, że nigdy nie obiecywał, że Miasto wybuduje tam parking. Zgodnie ze zobowiązaniem dostarczono tam jedynie piasek i na tym rola Miasta została zakończona. Pan Burmistrz przypomniał Państwu Radnym, że takiej inwestycji nie zaplanowano w tegorocznym budżecie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy działki, na której miałby powstać parking przy Kapliczce nie przeznaczono do sprzedaży?

Pan Burmistrz odpowiedział, że część działki przeznaczono na ulicę
i parking, a część, która jest wolna planowano sprzedać, ale obecnie sprzedaż ta została wstrzymana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie można wykonać parkingu na całej działce będącej własnością miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą etapu budowy ulic Młodości i Kwaśnej stwierdził, że w poprzednim roku pewne roboty Powiat wykonał natomiast, na jakim etapie znajdują się prace w tym roku trudno jest powiedzieć. Pan Burmistrz powiedział, że nigdy nie było mowy o dalszej budowie tego kompleksu ulic.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące kwoty finansowania BIOM stwierdził, że owszem BIOM potrzebuje środków finansowych na funkcjonowanie. Środki finansowe sukcesywnie wpływają z opłat związanych „z ustawą śmieciową”, ponieważ za wywóz odpadów, każda gmina uiszcza opłaty. Z ostatnich informacji wynika, że BIOM osiągnął nawet pewien zysk, który nie jest może zbyt duży, ale jednak jest.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą rozpoczęcia prac na bulwarach nad Kanałem Bystrym poinformował, że na ciąg pieszo – rowerowo – narciarski, wzdłuż drogi wojewódzkiej 664, opracowano dokumentację projektową. W ubiegłym tygodniu został złożony wniosek do Wojewody o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Zakres ten zostanie wprowadzony do projektu budżetu na 2015 rok. Niestety zabraknie czasu na zrealizowanie tego zadania w roku bieżącym.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poinformował, że bulwary po drugiej stronie Kanału Bystrego nie będą realizowane, ponieważ wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia został odrzucony.

Na interpelacje Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa
i Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą wyników finansowych po sezonie w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania poinformował, że od końca maja do września, do kasy miejskiej wpłynęło ponad 50 tys. zł.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM, w uzupełnieniu wypowiedzi Pana Burmistrza, poinformował, że przychody, wynagrodzenie i zyski na poszczególne miesiące tego roku wyglądają następująco:

- od 12 maja do 31 maja br. – przychód wyniósł 9 011,40 zł, wynagrodzenie dla operatora to kwota 7 073,95 zł, dochód miasta 1 937,45 zł;

- czerwiec br. – przychód wyniósł 27 436,30 zł, wynagrodzenie dla operatora to kwota 21 537,50 zł, dochód miasta 5 89..,.. zł;

- lipiec br. – przychód wyniósł 40 953 zł, wynagrodzenie dla operatora to kwota 32 148,11 zł, dochód miasta 8 804,89 zł;

- sierpień br. – przychód wyniósł 35 240,40 zł, wynagrodzenie dla operatora to kwota 27 663,71 zł, dochód miasta 7 576,69 zł.

Pan Kierownik powiedział, że dla porównania przychód z dróg powiatowych
w lipcu wynosił 46 505 zł.

Pan Burmistrz poinformował, że w swoim wyliczeniu uwzględnił również częściowe dane z września tego roku.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski poprosił o informację na temat połączenia bulwarów wzdłuż Kanału Bystrego z bulwarami Kanału Augustowskiego. Zapytał, czy na tym odcinku, wzdłuż drogi na Lipsk, powstanie chodnik?

Pan Burmistrz poinformował, iż w ramach Polski Wschodniej realizowany jest projekt ścieżek rowerowych, i w Augustowie ścieżka ta będzie przebiegała od Kanału Augustowskiego do Sajenka, będzie oddzielona pasem zieleni i połączy ścieżki Kanału Augustowskiego ze ścieżką nad Kanałem Bystrym, pobiegnie do Sajenka /gdzie będzie utwardzona/,
a następnie w Sajenku przez tory kolejowe, leśną drogą do Studzienicznej. Wybudowane zostaną również ścieżki wzdłuż ul. Tartacznej, Turystycznej, aż do drogi prowadzącej do Sejn, lasem nad jez. Białym do Sajenka i do Studzienicznej.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Rady Miejskiej zwróciła się z zapytaniem, kiedy do regulaminu Strefy Płatnego Parkowania zostanie wprowadzona stawka zerowa za parkowanie pojazdów jednośladowych? Ponadto powinna pojawić się informacja, aby właściciele takich pojazdów omyłkowo nie ponosili tej opłaty.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, iż informacja taka znajduje się w uchwale o utworzeniu Strefy Płatnego Parkowania podjętej przez Radę Miejską. /zał. nr 27/

Pan Burmistrz polecił Panu Kierownikowi, aby wystąpił do operatora Strefy Płatnego Parkowania, aby zamieścił informację o stawce zerowej dla pojazdów jednośladowych w pobliżu parkingów.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą uschniętej zieleni przy targowisku miejskim poinformował, że zostanie ona odsadzona w ramach robót pogwarancyjnych.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM poinformował, że nowe targowisko miejskie objęte jest 5 letnią gwarancją i wszelkie usterki niezwiązane
z niewłaściwym użytkowaniem muszą być usunięte. W lipcu został przeprowadzony pierwszy przegląd pogwarancyjny, usterki zostały określone, m.in. również w zakresie wymiany drzewostanu i drzewa zostaną odsadzone do końca października.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zaawansowania prac nad złożem borowiny odpowiedział, że spośród wskazanych 5 miejsc wybrano jedno przy ulicy prowadzącej do Sejn przy skrzyżowaniu do dworca PKP. Na obecnym etapie pobrano materiał do badania i wystąpiono do Lasów Państwowych o zgodę na dzierżawę i prowadzenie dalszych prac. Decyzję w tej sprawie wydaje Ministerstwo Środowiska. Wskazane miejsce jest najlepszym, ponieważ nie ogranicza go Natura 2000.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że obawia się, iż ewentualne wydobycie borowiny w tym miejscu będzie zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania BAT, który zlokalizowany jest pomiędzy uzdrowiskiem
a złożem borowiny. Pan Radny stwierdził, że przy jakimkolwiek planowanym utworzeniu dzielnicy uzdrowiskowej, zmianach stref uzdrowiskowych będzie trudno ominąć zakład, który jest najważniejszym pracodawcą w mieście.

Pan Burmistrz odpowiedział, że wydobycie borowiny z tego miejsca nie będzie żadnym zagrożeniem dla istniejącego zakładu produkcyjnego. Pan Burmistrz poinformował, że Związek Miast Uzdrowiskowych wystąpi
z wnioskiem, o jak najszybsze podjęcie prac nad ustawą „uzdrowiskową”.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że może lepiej czynić starania, aby zmienić jedno zdanie ustawy.

Pan Burmistrz zgodził się z Panem Radnym i poinformował, że z naszej strony zgłoszono sugestię, aby uzdrowiska nie wyznaczały granice miasta, aby te granice wyznaczały inne linie, np. obwodnica.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, czy mamy jakieś szanse na to, aby Sejm jeszcze tej kadencji zajął się tą sprawą. Pan Radny stwierdził, że ma wątpliwości w tym względzie, a dla Sejmu nowej kadencji sprawa ta
z pewnością nie będzie priorytetowa.

Pan Burmistrz odpowiedział, iż nie może zapewnić Pana Radnego, o tym, że Sejm obecnej kadencji zajmie się tą sprawą.

Na interpelacje Pana Radnego Jerzego Dobrowolskiego odpowiedzi udzielił Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Kierownik, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zbyt późno włączającego się oświetlenia ulicznego poinformował, iż jest ono sterowane za pomocą sterowników astronomicznych i ich włączanie, i wyłączanie, jest dostosowane do astronomicznych wschodów i zachodów słońca. Pierwszego lipca włączenie oświetlenia miało miejsce o godzinie 21.50 /włączenie nastąpiło 50 min. po astronomicznym zachodzie słońca/, wyłączenie miało miejsce o godzinie 3.19, czyli 60 minut przed astronomicznym wschodem słońca. Szesnastego sierpnia włączenie oświetlenia nastąpiło 20.35 /38 minut po zachodzie słońca/, wyłączenie nastąpiło 60 minut przed wschodem słońca. Dwudziestego ósmego września włączenie oświetlenia nastąpiło o godzinie 18.41, tj. 20 minut po zachodzie słońca, wyłączenie nastąpiło o 5.43, czyli 50 minut przed astronomicznym wschodem słońca. Pan Kierownik stwierdził, że jego zdaniem włączanie i wyłączanie oświetlenia następuje w optymalnym czasie i nie powinno być uruchamiane wówczas, kiedy na dworze jest jeszcze widno, ponieważ takie działania są niegospodarne.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że Pan Kierownik swoją wypowiedzią wyjaśnił, na czym polega problem, ponieważ oświetlenie uliczne powinno być włączane i wyłączane o zachodzie i wschodzie słońca. Oświetlenie w mieście często podświetla pewne obiekty, i dlatego szczególnie w sezonie turystycznym powinno ono następować bezpośrednio po zachodzie słońca, a nie dopiero po 60 minutach od tego momentu. Pan Radny stwierdził, że z całą pewnością takie postępowanie przynosi miastu straty, a nie zyski. Pan Radny stwierdził, że chyba 5- krotnie informował Panią Wiceburmistrz o tym, że oświetlenie nie zostało włączone, a ona wyrażała zdziwienie tym faktem.

Pan Burmistrz stwierdził, że ten fakt mógł być spowodowany awariami, które miały miejsce w ciągu roku, a trwały nawet po kilka dni.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski powiedział, że w pierwszych dniach lipca przejeżdżał przez miasto i o 21.20 dzwonił do Pana Burmistrza, aby poinformować go o fakcie, że ulicami porusza się mnóstwo ludzi, a jest na nich ciemno. Taka sytuacja powtórzyła się w lipcu kilkakrotnie, a turystów nie interesuje, w jaki sposób ustawiono zegary uruchamiające oświetlenie
w mieście, ponieważ przyjechali wypocząć i chcą czuć się bezpiecznie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że Pan Radny zgłaszał ten fakt również jej i ona również interweniowała w tej sprawie, co pozostało bez echa.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM nie zgodził się z Panem Radnym Tomaszem Dobkowskim, że włączenie oświetlenia ulicznego powinno następować bezpośrednio po zachodzie słońca, ponieważ jeszcze wtedy jest widno, a ponoszone koszty z tym związane byłyby nieuzasadnione.

Na interpelacje Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielili Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa, Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą budżetu obywatelskiego zachęcił wszystkich do składania wniosków, ponieważ każdy może to uczynić. Wnioski takie będą traktowane jako składane do budżetu obywatelskiego i kiedy wszystkie już wpłyną, podjęta zostanie decyzja, o kwocie jaka zostanie przeznaczona na zrealizowanie zadania w budżecie obywatelskim.

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Gospodarki Nieruchomościami UM, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą przejęcia gruntów od PKP wokół ul. Kolejowej, poinformowała, że 25 lipca tego roku w Urzędzie Miejskim złożyły wizytę przedstawicieli Polskich Kolei Państwowych i wspólnie z Panem Burmistrzem omówiono tą sprawę i ustalono, że Polskie Koleje Państwowe wystąpią do Miasta o przekazanie przedmiotowych działek w zamian za zaległości podatkowe. W tej sprawie ze strony Miasta 25 lipca 2015 r. wystosowane zostało pismo i do tej pory PKP na nie odpowiedziały. Przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe może nastąpić na wniosek podatnika, czyli w tym wypadku PKP. Pismo wpłynęło do PKP 1 sierpnia, ponieważ otrzymaliśmy zwrotne potwierdzenie odbioru.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że Pani Wiceburmistrz wystosowała zapytanie do PKP i wskazała również działkę, którą bylibyśmy zainteresowani, a na której znajduje się duży parking przy BAT. Pan Radny zapytał, czy to była nieścisłość, czy faktycznie Miasto chce w tym miejscu realizować budowę ulicy? Pan Radny zapytał, czy nie lepiej zweryfikować te plany i wybudować kawałek ulicy łącząc ja z ul. Tytoniową, a z drugiej strony ul. Kolejową połączyć z parkingiem i istniejącą infrastrukturą?

Pan Burmistrz odpowiedział, że Polskie Koleje Państwowe stwierdziły, że potrzebne im są pieniądze. W momencie, gdy BAT zaproponowało, że wykupi działkę, na której znajduje się parking, to oni tę działkę sprzedadzą. Jeżeli chodzi o przekazanie tej działki w jakiś inny sposób, to Miasto wyraziło zgodę na sprzedaż działki przy dworcu PKP. W momencie, gdy działkę tę przejęłoby Miasto to mogłaby być tam utrzymana tylko infrastruktura drogowa. Natomiast, gdy działka zostanie sprzedana komuś z zewnątrz, może być tam realizowane inne przedsięwzięcie. Miasto mogłoby przejąć pewne elementy nieodpłatnie, natomiast PKP nie są tym zainteresowane.

Pan Radny Marcin Kleczkowski odpowiedział, że wie o fakcie, iż BAT jest zainteresowany zakupem działki od PKP i zapytanie w tej sprawie spotkało się z odmową ze względu na zapytanie, które z kolei skierował Urząd Miejski. W związku z tym PKP wstrzymały się z decyzjami, natomiast wyraźnie widać, że nakładają się tu interesy /chodzi o działkę, na której znajduje się parking/. Pan Radny zapytał, czy nie należy zweryfikować tych planów i w mniejszym zakresie planować budowę?

Pan Burmistrz odpowiedział, że taka weryfikacja została przeprowadzona na spotkaniu i Miasto zdecydowało wówczas, że może zrezygnować z działki, na której znajduje się parking, a którą chce kupić BAT.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że wówczas ul. Kolejowa byłaby połączeniem ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich i ul. Tytoniowej. Taka koncepcja byłaby najbardziej właściwa, ponieważ na tym obszarze zlokalizowanych jest 15 firm /produkcyjnych, usługowych i handlowych/.

Pan Burmistrz potwierdził, że na dzisiaj taka jest właśnie koncepcja po ostatnim spotkaniu.

Na interpelację Pani Radnej Bożenny Ziemak odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą kiosku
z automatami do gry, który jest zlokalizowany przy ul. Mickiewicza stwierdził, że wie o tym fakcie, ponieważ rozmawiał na ten temat z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, Policją i Strażą Miejską. Wielokrotnie w tym miejscu przeprowadzano interwencje, natomiast nie ma możliwości prawnych, aby nie wyrazić zgody na prowadzenie działalności gospodarczej tego rodzaju.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że rozumie takie uwarunkowania, jak ustawa o działalności gospodarczej, że nie można tego nikomu zabronić, ale obowiązują też inne ustawy, np. o porządku publicznym
z mocy, których można podejmować działania i na mocy, których można być skutecznym.

Pan Burmistrz odpowiedział, że odpowiednie działania, na mocy ustaw, były podejmowane. Wszelkie nieprawidłowości mające miejsce w tym salonie gier powinny być zgłaszane na piśmie, wówczas będą mogły one być bardziej skutecznymi.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że dokonywał już tego rodzaju zgłoszeń na piśmie, które dotyczyły nieprawidłowości w innych miejscach, gdzie prowadzono działalność gospodarczą i Straż Miejska po tym zgłoszeniu udała się tam i stwierdziła, że nic złego się nie dzieje. Pan Radny zapytał Pana Burmistrza, czy naprawdę potrzeba, aż tak formalnych zgłoszeń, aby podjąć działania?

Pan Burmistrz przypomniał, że na zgłoszenie Pana Radnego zareagowała nie tylko Straż Miejska, ale również Miejska Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Pan Burmistrz powiedział, że na uwagi zgłaszane ustnie interweniuje się poprzez zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych czy Straży Miejskiej, natomiast nie można zakazać prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie ku temu wyraźnych przesłanek.

Na interpelację Pani Krystyny Wilczewskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej odpowiedzi udzielił Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Kierownik, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą projektu na budowę ul. Jabłoniowej poinformował, że obecnie trwa postępowanie w zakresie wydania przez Starostę Augustowskiego decyzji pozwolenia wodno – prawnego na przykrycie rowu w kompleksie ul. Jabłoniowej, ul. Czereśniowej,
ul. Agrestowej, ul. Porzeczkowej, ul. Słonecznej, ul. Jagodowej. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodno – prawnego Burmistrz Miasta Augustowa złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że była w tej sprawie w Starostwie na początku roku i otrzymała wówczas informację, że projekt ten nie otrzymał pozwolenia na budowę, ze względu na brak decyzji, o jakiej wspomniał Pan Kierownik.

Pan Kierownik powiedział, że przy składaniu pierwszego wniosku, uznano, że nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji wodno – prawnej na przykrycie rowu na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Starosta Augustowski uznał, jednak, że ten zakres prac wymagał uzyskania decyzji pozwolenia wodno – prawnego. Został opracowany operat wodno – prawny, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodno – prawnego
i trwa postępowanie przed organem. Pan Kierownik powiedział, że po uzyskaniu decyzji i po uprawomocnieniu się jej, Burmistrz Miasta złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Pan Kierownik powiedział, że wniosek
o wydanie pozwolenia wodno prawnego złożono do Starostwa bodajże na początku czerwca.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zamontowania oświetlenia przy ul. I Pułku Uł. Krechowieckich zapewnił, że zwróci się do administratora, aby zorientował się, czy istnieją możliwości techniczne
i finansowe, aby takie oświetlenie zamontować.

Na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielili Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM i Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa.

Pan Kierownik kolejny raz poinformował, że Burmistrz Miasta Augustowa złożył wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego, który połączy ścieżki nad Kanałem Bystrym z ul. Waryńskiego. Po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę, być może jeszcze w tym roku uda się ten odcinek zrealizować. W przypadku, gdy zabraknie na to czasu, zadanie to zostanie wprowadzone do realizacji w 2015 roku.

Pan Burmistrz poinformował, że również zostaną połączone ciągi pieszo – rowerowe nad Kanałem Augustowskim i Kanałem Bystrym, dalej, aż do Sajenka.

Pan Radny Marcin Kleczkowski wyraził zdziwienie, że niemożliwe stało się możliwe, ponieważ przez całe lata nie można było nic zrobić z chodnikiem na ul. Turystycznej, ponieważ problemem były kwestie własności. Chodnik przez wiele lat nie był naprawiany ani odśnieżany i teraz okazuje się, że tamtędy będzie przebiegała ścieżka rowerowa.

Pan Burmistrz odpowiedział, że ul. Turystyczna po części należy do Powiatu, a po części do PKP. Przedstawiciele PKP przy okazji wizyty
w Urzędzie Miejskim, złożyli również wizytę w Starostwie Powiatowym. Pan Burmistrz powiedział, że nie uczestniczył w rozmowach dotyczących gruntów, których właścicielem jest Powiat. Miasto ze swojej strony prowadziło rozmowy z właścicielami gruntów, aby wykonanie ciągu pieszo – rowerowego mogło być możliwe.

Pan Radny Adam Wysocki, wracając do sprawy budżetu obywatelskiego, zapytał czy było jakieś ogłoszenie w tej sprawie dotyczące terminu składania wniosków? Pan Radny zapytał, czy wpłynęły już jakieś wnioski, na jaką wysokość można składać?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że terminem składania wniosku do budżetu miasta, również obywatelskiego, jest
15 październik. Pan Burmistrz potwierdził, że wnioski do budżetu obywatelskiego już wpływają. Pan Burmistrz przypomniał, że kilkukrotnie wspominał publicznie o budżecie obywatelskim, m.in. na antenie Radia 5. Pan Burmistrz powiedział, że pula środków finansowych przewidzianych
w budżecie obywatelskim na początek nie powinna przekroczyć 300 000 zł.

Ad. pkt 8

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej
z 26.06.2014 r.. Zapytała, czy są uwagi do ww. protokołu?

Uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej z dnia 26.06.2014 r. został przyjęty jednogłośnie 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 9

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem mieszkańców ul. Jabłoniowej z dnia 23.09.2014 r. w sprawie wpisania ul. Jabłoniowej do harmonogramu budowy ulic w mieście, /zał. nr 28/. Pan Burmistrz poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Pani Przewodnicząca poinformowała, że kolejność ulic do realizacji w przyjętym na dzisiejszej sesji harmonogramie może ulec zmianie, ponieważ pierwszeństwo będą miały te ulice, które będą miały przygotowaną dokumentację, czy też będzie istniała możliwość ich realizacji ze środków zewnętrznych;

- z pismem Starosty Augustowskiego z dnia 10.09.2014 r. w sprawie odstąpienia od powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w związku z tym, że nie zgłoszono do niej kandydatów w ustawowym terminie. Zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy wykonywać będzie Powiatowa Rada Zatrudnienia działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych,
/zał. nr 29/;

- z oświadczeniem Pana Stanisława Kisiela, który z dniem 19.09.2014 r. złożył rezygnację z funkcji radnego miasta Augustowa, /zał. nr 30/. Pani Przewodnicząca poinformowała, że w sierpniu tego roku wystąpiła z Klubu Przedsiębiorców Nasze Miasto;

- z pismem Państwa Elżbiety i Waldemara B. oraz Ryszarda Z. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zapewnienia możliwości komunikacji pomiędzy działkami, /zał. nr 31/. Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Miasto chciało wykupić drogę dojazdową do ww. posesji, ale okazało się, że tam nie ma drogi. Burmistrz nie może wykupić terenów rolnych, a mogą to uczynić sami rolnicy, można również podjąć prace zmierzające do tego, aby Rada Miejska podjęła uchwałę, co umożliwi Burmistrzowi zawarcia umowy. Pan Burmistrz poinformował, że przedmiotowy grunt należy do Agencji Rolnej Skarbu Państwa, rolnicy na tym gruncie chcą mieć drogę dojazdową do swoich posesji. Zwrócili się w tej sprawie do Agencji, która zgodziła się na wykup nieruchomości przez rolników. Rolnicy nie chcą wykupować nieruchomości na własny koszt, dlatego zwrócili się do Burmistrza, aby to on przejął drogę, ponieważ Agencja może przekazać ją nieodpłatnie. Burmistrz wystąpił do Agencji o przejęcie drogi, ale okazało się, że grunt nie jest drogą i wobec powyższego przejęcie nie jest możliwe bez zgody Rady;

- z pismem Pana H. S. z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zorganizowania
w Augustowie skejt parku, który funkcjonowałby w oparciu o pomoc psychologiczną, terapeutyczną, itp.., /zał. nr 32/.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy Pan Burmistrz wyszedłby z taką inicjatywą, z projektem uchwały zezwalającej Panu Burmistrzowi przejęcie gruntu pod drogę. Pan Burmistrz sam zauważył, że w przypadku przejęcia tego gruntu przez prywatnych właścicieli musieliby oni ponieść wysokie koszty. W przypadku przejęcia przedmiotowego gruntu przez Miasto
z przeznaczeniem pod drogę Agencja Rolna Skarbu Państwa przekazałaby ten grunt Miastu nieodpłatnie. Pan Radny zapytał, czy na najbliższej sesji Radni mogą spodziewać się projektu uchwały?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta jeszcze raz powtórzył, że Miasto może zwrócić się o przejęcie gruntów, a nie drogi, ponieważ gdyby była tam droga, to Burmistrz nie potrzebowałby na to zgody Rady. Pismo zostało przekazane Pani Przewodniczącej po to, aby można było szybko taką uchwałę podjąć.

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, czy jest szansa, aby projekt uchwały w ww. sprawie mógł zostać przygotowany na następną sesję?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta potwierdził.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że przekaże tą informację adresatom pisma, ponieważ zwracali się do niego w tej sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła uwagę, iż Państwo Radni otrzymali informację projektu budowy w Augustowie instalacji do utylizacji odpadów w technologii Recyklingu Molekularnego Odpadów, /zał. nr 33/. Pani Przewodnicząca poinformowała, że przedstawiciele, którzy proponują Miastu realizację tego projektu uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM i Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM. Obie Komisje projekt instalacji zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie. Udzieliła głosu Panu Dariuszowi Kalinowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów poinformował, że spółka, którą reprezentuje jest spółką celową, która została powołana do życia celem realizacji biogazowni rolniczej
w Augustowie. Spółka uzyskała finansowanie na realizację projektu, który znajduje się na liście II Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale ze względu na brak uregulowań prawnych projekt musiał zostać zawieszony. W spadku po tym projekcie pozostała umowa w sprawie sprzedaży ciepła do MPEC „Giga” Sp. z o.o. i bazując na tej umowie zaplanowano inwestycję budowy instalacji do utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne, technologii recyklingu molekularnego odpadów. Powiedział, że jest to nowa innowacyjna polska technologia, która jest istniejącą i opatentowaną, natomiast w przypadku, gdyby była realizowana w Augustowie, byłoby to jej pierwsze zastosowanie
w skali makro. Instalacja ta pozwoliłaby utylizować cały osad ściekowy powstający w tutejszej oczyszczalni ścieków i dodatkowo 12,5 tys. ton RDF, czyli tzw. frakcji /.../ odpadów komunalnych miejskich. Technologia ta charakteryzuje się dodatnim bilansem energetycznym, co sprowadza się do tego, że pozwala zarabiać. Pomimo tego, że zasila sama siebie, to pozostaje jeszcze energia netto, w tym wypadku energia elektryczna i energia cieplna. W tym konkretnym przypadku energia elektryczna byłaby sprzedawana za pośrednictwem przyłącza energetycznego do krajowej sieci energetycznej, natomiast cała energia cieplna byłaby, za pomocą ciepłociągu, transportowana do MPEC „Giga” sp. z o.o. i wykorzystywana w celu: latem – podgrzewania wody, zimą – podgrzewania wody i ogrzewania mieszkań. Warto zauważyć, że w przypadku, gdyby ta inwestycja została zrealizowana, w okresie letnim MPEC całkowicie wygasiłby kotły i nie zużywał opału tradycyjnego, czyli miału, ponieważ cała energia dostarczana by była w tej instalacji, natomiast w okresie zimowym byłoby to 20 – 30%, w zależności od temperatury zewnętrznej. Finalnie istnieje możliwość wytworzenia 7 MW energii cieplnej, którą sprzedawanoby do MPEC. Firma byłaby w stanie zagwarantować stałą cenę, która została wynegocjowana. Podobnie, jeżeli chodzi o cenę osadu ściekowego, którą ustalono na poziomie 29 zł za Mg. Jest to cena, jaką obecnie płaci się za utylizację metodą R10. Ważne jest tutaj też to, że Miasto całkowicie pozbywa się uciążliwości odorowej towarzyszącej funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków, ponieważ cały osad ściekowy bezpośrednio spod pras będzie poddawany już do procesu technologicznego. Technologia jest całkowicie bezemisyjną odbywającą się bez dostępu tlenu atmosferycznego. Przy tej technologii możemy mówić o odpadzie, tyle tylko, że ten odpad jest użytecznym materiałem budowlanym. W tym przypadku jest to granulat, frakcja mineralna, która zostanie poddana procesowi, która znajdzie się w odpadzie ściekowym bądź w RDF-ie i zostanie ona przetopiona, schłodzona i po drugiej stronie pojawi się jako granulat bazaltopodobny, który jest użytecznym materiałem jako podsypka pod drogi, czyli nie jest już niebezpiecznym. Wszystkie składniki chemiczne, które ewentualnie znajdą się w osadzie będą zamknięte w strukturze i będą tym samym bezpieczne dla środowiska. Pan Prezes poinformował, że RDF będzie przewożony z Koszarówki. Ustalono, że taki RDF będzie można przewozić, ponieważ ma kod 191212, natomiast on już w Koszarówce będzie rozdrabniany. W momencie, kiedy zostanie rozdrobniony i przetworzony uzyskuje kod 191210 i jest to frakcja palna odpadów komunalnych, czyli jest to surowiec do produkcji paliwa alternatywnego, tym samym nie ma żadnych przeciwwskazań ustawowych ani formalno – prawnych, aby taki RDF przewozić i utylizować na terenie oczyszczalni ścieków. Suszarnia odpadów ściekowych, to technologia, która jest planowana jako alternatywa dla instalacji RMO i jest to faktycznie jedna z tańszych technologii i ma ona uzasadnienie ekonomiczne i ekologiczne tylko wtedy, jeżeli z osadem ściekowym po procesie suszenia będzie następowało spalanie w piecu, fluidalnym bądź współspalanie gdziekolwiek. W przypadku, kiedy przed procesem suszenia osad ściekowy jest wykorzystywany rolniczo, czyli metodą R10, to po procesie suszenia będzie również wykorzystywany metodą R10. Nie ma to absolutnie żadnego uzasadnienia, ponieważ wszystkie normy, jeżeli chodzi o wykorzystanie osadu metodą R10 odnoszą się do zawartości suchej masy. Proces suszenia tylko
i wyłącznie pozbawia osad ściekowy wody. W tym konkretnie wypadku dla Augustowa taka suszarnia nie jest zasadna. Pan Prezes poprosił o zadawanie pytań.

Pani Radna Joanna Lisek zapytał, ile taka instalacja kosztowałaby miasto?

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów odpowiedział, że Miasto nie poniesie żadnych kosztów związanych z budową, ani z funkcjonowaniem tej instalacji. Wprost przeciwnie, będzie miało zyski z tytułu dzierżawy działki na terenie oczyszczalni ścieków oraz gwarancję braku podwyżki cen, jeżeli chodzi o ciepło i osad ściekowy, i ten fakt może być zagwarantowany na piśmie.

Pani Radna Ewa Perkowska zwróciła uwagę, że w materiałach przedłożonych Radzie zapisano, że koszt suszarni słonecznej w Augustowie wyniósłby ok. 6 mln zł. Napisano również, że część kosztów poniosą mieszkańcy.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej wyjaśniła, że suszarnia odpadów jest rozwiązaniem alternatywnym do tego, które proponują inicjatorzy i projekt zaproponowany przez nich, nic by Miasto nie kosztował.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że inicjatorzy ww. projektu byli na spotkaniu z Radą Spółki Wodociągi
i Kanalizacje Miejskie, ponieważ to ona podejmie decyzję w tej sprawie. Rada Spółki postawiła warunek zawarcia umowy dzierżawy, a mianowicie przedstawiciele Biogazowni muszą dostarczyć niezbędne dokumenty. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że taka instalacja nie funkcjonuje nigdzie indziej
w Polsce i w Europie. W przypadku, gdy Spółka nie zrealizuje do końca przyszłego roku zagospodarowania odpadów, wówczas będzie płaciła kary. Pan Burmistrz zapytał Pana Prezesa, jaką daje gwarancję, że w połowie roku projekt zostanie zrealizowany? Pan Burmistrz przypomniał, że Państwo przedstawiali również inne pomysły, z których do tej pory nic nie wyszło i Pan Burmistrz wyraził obawę, że tym razem może być podobnie. Panowie mówią
o zainwestowanych 31 milionach, a potrzeba 36 milionów. Poproszono Panów, aby zdradzili, kto będzie inwestorem całego przedsięwzięcia, aby była jakaś gwarancja, ale do tej pory nie udało się takich informacji uzyskać. Pan Burmistrz, jak również Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie obawiają się, że inwestycja może skończyć się fiaskiem i Spółka będzie płaciła kary, ponieważ nie zrealizuje projektu związanego
z zagospodarowaniem odpadów. Pan Burmistrz stwierdził, że nie jest przeciwnikiem projektu, ale jego inicjatorzy powinni przedłożyć odpowiednie dokumenty, czego do tej pory nie uczynili. Jednym z dokumentów jest zgoda na piśmie, że śmieci będą mogły być wwiezione do Augustowa.
W momencie, gdy taki dokument będzie, wówczas Spółka wyrazi zgodę na dzierżawę terenu. Kolejna sprawa to fakt, że harmonogram, który został Państwu Radnym przedstawiony, aby móc zrealizować to zadanie będzie pilotowany i przestrzegany, aby w przypadku jakichkolwiek problemów z jego realizacją, można było jeszcze w czas zareagować.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów powiedział, że opóźnienie, które odnotowują, jeżeli chodzi o realizację przedsięwzięcia wynika tylko i wyłącznie z braku umowy dzierżawy. Pan Prezes powiedział, że jeżeli chodzi o uzyskanie zgody na wwiezienie odpadu, typu RDF, do Augustowa, to w Urzędzie Marszałkowskim
w Białymstoku złożono stosowne pismo. Pan Prezes powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby taką zgodę uzyskać. Zarząd Spółki Wodociągi
i Kanalizacje Miejskie, jak i Rada Nadzorcza tej spółki, zajmując w niej takie,
a nie inne stanowiska, powinny znać ustawę o odpadach i wiedzieć, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wwożenia frakcji tego typu odpadów. Pan Burmistrz był wielokrotnie informowany o wszystkich krokach Zarządu Biogazowni Rolniczej Augustów, dlatego nie powinien mówić o potknięciach, których przecież nie było. Spółka pozyskała 27 mln zł w II Konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę biogazowni, co przecież można sprawdzić. Umowy nie podpisano z powodu braku ustawy
i niejasności, co do systemu wsparcia i co do systemu certyfikatów. Projekt nie został zrealizowany, ponieważ Biogazownia byłaby nierentowna. Nieprawdą jest, że były pomysły, z których nic nie wyszło. Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Pan Burmistrz są poinformowani, że Spółka wraz z Politechniką Krakowską i producentem silników kogeneracyjnych stworzyły konsorcjum naukowe i w takim składzie aplikowały do GEKONu, tj. do Generatora Koncepcji Ekologicznych prowadzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W dniu 25 września otrzymano pozytywną ocenę formalną przedłożonego wniosku i pozostała jeszcze ocena merytoryczna. Pan Prezes powiedział, że planowana inwestycja jest obarczona takim samym ryzykiem, jak każda inna, dokładnie takim samym ryzykiem jak budowa suszarni osadów, która również z wielu powodów może nie dojść do skutku. Z tego, co mu wiadomo budowa suszarni osadów również będzie się odbywała ze środków publicznych, czyli z dotacji. Miasto również może nie otrzymać dotacji na takie przedsięwzięcie. W tym przypadku mamy do czynienia z rachunkiem zysków i strat. Ile miasto może zyskać na budowie instalacji RMO, a ile może stracić na budowie suszarni? Budowa suszarni przełoży się tylko i wyłącznie na podwyżkę cen ścieków i na nic więcej. Pomimo tego, że Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie twierdzi, że będą to środki unijne, to też wykazuje brak znajomości tematu, ponieważ amortyzacja będzie całkowicie polska i augustowska. Nieważne, że środki będą pochodziły ze źródeł publicznych, ale amortyzacja będzie miała miejsce
w Augustowie. Augustów poniesie koszty funkcjonowania budowy
i funkcjonowania suszarni.

Pan Radny Marcin Koszewski zapytał, na ile bezpieczne są reaktory,
o których można było przeczytać w przedłożonych materiałach? Czy w razie awarii nie dojdzie do skażenia powietrza, terenów?

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów wyjaśnił, że ww. instalacja zostanie skonstruowana na zasadzie pieca indukcyjnego. Pan Prezes przedstawił sposób działania takiego pieca oraz zaprezentował firmy, które zajmą się budową instalacji. Pan Prezes zapewnił, że ww. firma do tej pory nie odnotowała wybuchów. Zapewnił, że instalacja będzie całkowicie bezpieczna dla środowiska i człowieka, w pełni kontrolowana i zautomatyzowana.

Pan Radny Adam Wysocki zapytał Pana Burmistrza, z czego wynikają jego obawy, jeżeli chodzi o budowę instalacji? Pan Radny zapytał, z jakimi konsekwencjami spotka się Miasto, jeżeli instalacji nie uda się jednak wybudować?

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie powiedział, że konsekwencje w tej chwili trudno przewidzieć natomiast przepisy prawne, które obligują Spółkę do stworzenia przeróbki osadów do końca przyszłego roku. Wiadomym jest, że tego typu inwestycji nie uda się zrealizować w ciągu miesiąca, tylko przewiduje się, że jej budowa może zająć od 1 do 1,5 roku. W sytuacji, gdy Miasto będzie liczyło na powstanie instalacji RMO, a ona nie dojdzie do skutku, to wówczas spotkamy się
z problemem niespełnienia norm środowiskowych. Wówczas należy nastawić się, że od 2016 roku będziemy płacić kary za składowanie nieprzerobionych osadów. Obecnie wysokości kar nie są znane, ale należy się spodziewać, że nie będą one niskie. Dlatego właśnie Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie przystąpiła do realizacji Projektu Słonecznej Suszarni Odpadów. Stwierdził, że nie jest prawdą, iż suszarnia jest inwestycją nietrafioną, ponieważ w Polsce powstaje ich wiele, ok. 18. Powstające suszarnie są alternatywnym rozwiązaniem przeróbki odpadów, proponowanym dla mniejszych miejscowości typu Augustów, ponieważ wiadomo, że w takich miejscowościach nie można zrealizować bardzo zaawansowanej technologii osadów typu spalarnie, czy inne. W tej chwili Spółka znajduje się na etapie projektowania suszarni, tzn. na etapie pozwolenia na budowę. Pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu na projekt, umowa została już podpisana, czyli przedsięwzięcie jest realizowane. Pan Prezes stwierdził, że jego stosunek do przedstawionej powyżej koncepcji budowy instalacji RMO jest sceptyczny z tego względu, że nie przedstawiono żadnego wiążącego dokumentu, który potwierdziłby wiarygodność całego przedsięwzięcia. W takiej sytuacji trudno oczekiwać od Miasta, że zaprzestanie realizować swój projekt i będzie czekać na realizację przedsięwzięcia, którego przez 4 lata nie rozpoczęto, a przecież do tej pory można było coś wykonać. Pan Prezes poinformował, że to 4 lata temu słyszał o pomyśle budowy biogazowni,
a teraz z kolei jest pomysł na budowę instalacji RMO. Panowie na kolejne spotkania przywożą kolejnych inwestorów i ponoć w kolejnych bankach starają się pozyskać kredyty na częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięcia, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów odpowiedział, że jeżeli chodzi o inwestycję RMO, to jest to temat z maja tego roku, czyli nie jest to temat 4 – letni. Faktycznie wcześniej był temat biogazowni, o której wcześniej była mowa. Suszarnia osadów jest faktycznie najtańszym i rekomendowanym sposobem pozbywania się masy, jeżeli chodzi o osad ściekowy, ale nie dla miejscowości, gdzie teraz osad ściekowy utylizowany jest metodą R10 i po procesie suszenia również będzie utylizowany metodą R10. W tym procesie pozbywamy się tylko wody, zawartość suchej masy pozostaje dokładnie ta sama. We wszystkich rozporządzeniach Ministra Środowiska i ustawie o odpadach, jeżeli chodzi
o dawkowanie tego nawozu na pola, wszystko odnosi się do zawartości suchej masy. Zawartość wody nie ma tu żadnego znaczenia. Ponadto Pan Prezes błędnie interpretuje zapisy ustawy i rozporządzenia, ponieważ gdzieś zostały pomylone pojęcia magazynowania i składowania. Magazynowanie będzie jak najbardziej dozwolone pomiędzy sezonami wywożenia na pole, czyli utylizacji metodą R10. W tej sytuacji nic się nie zmienia, zmienia się natomiast, jeżeli chodzi o składowanie, przy czym jeżeli chodzi o składowanie ustawa jasno precyzuje to pojęcie. Składowanie jest jednoznaczne z utylizacją, i tam gdzie ten osad ostatecznie spocznie, już stamtąd nigdzie nie będzie przenoszony. Faktycznie z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzi zakaz magazynowania odpadów o kaloryczności powyżej 6 MJ na tonę, ale nie dotyczy to magazynowania. Jeżeli chodzi o dokumenty finansowe, to Spółka działała bardzo otwarcie i transparentnie, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Spółka jest spółką komercyjną, nastawioną na zysk, dlatego nie można oczekiwać, że udostępni swoje wszystkie dokumenty finansowe. Spółka mówi otwarcie,
w jakich programach bierze udział, jeżeli chodzi o dotacje i dokłada wszelkich starań, aby przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane. Spółka jest komercyjna nastawiona na zysk, w tym przypadku zysk ze sprzedaży energii cieplnej, opłaty z tytułu utylizacji odpadów ściekowych. Jeżeli chodzi o Augustów, to głównym celem będzie zrealizowanie tej inwestycji, w związku z tym miasto zyska energię cieplną, pozbędzie się uciążliwości odorowej. Na terenie oczyszczalni i w jej bezpośrednim sąsiedztwie będzie rozwiązany problem osadu ściekowego. Głównym celem jest wdrożenie tej technologii w skali makro, w skali przemysłowej. Spółka nie będzie zainteresowana podnoszeniem tych cen
w przyszłości, ponieważ walczy ona o rynek 3,3 mln ton odpadu ściekowego rocznie w naszym kraju, gdzie te instalacje mogą zapewnić utylizację osadu.
W Augustowie, o ile się uda, powstanie pilotażowa, pokazowa instalacja, dlatego Spółka nie będzie zainteresowana podnoszeniem cen sprzedaży energii cieplnej. Spółka może zagwarantować to Miastu na piśmie.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że uczestniczył w dwóch spotkaniach z Zarządem Spółki i Radą Nadzorczą Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie. Ostateczną decyzję w sprawie dzierżawy terenu może podjąć Rada Nadzorcza i nikt inny. Burmistrz, ani też Rada Miejska nie są kompetentne do podejmowania decyzji w tej sprawie. Pan Prezes Zarządu Biogazowni powiedział, że nie rozpoczęto projektowania dokumentacji, ponieważ oczekują na podpisanie umowy na dzierżawę terenu. Z harmonogramu wynika, że podpisanie umowy przewiduje się do końca września. Na ostatnim spotkaniu z Radą Nadzorczą Spółki Rada Nadzorcza poprosiła o pewien dokument i wówczas nie byłoby żadnych przeciwwskazań do podpisania umowy. Pan Burmistrz stwierdził, że nie rozumie w takim razie, po co ta dzisiejsza dyskusja. Rada Nadzorcza wyraźnie określiła, jakiego dokumentu oczekuje, jako zabezpieczenia, ażeby podpisanie umowy dzierżawy gruntu było możliwe.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów poinformował, że Spółka zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie dokumentu i być może w ciągu tygodnia zostanie on wydany. Oczekiwanie to jest jednak niezrozumiałe, ponieważ wiedza zawarta w ustawie nie wymaga interpretacji, ani zaświadczeń pisemnych /chodzi o transport RDFu/. Podane Państwu Radnym kody odpadów i kod po przetworzeniu odpadów, czyli po rozdrobnieniu, to będzie frakcja palna odpadów komunalnych przeznaczona do produkcji paliw alternatywnych.
W tym momencie powstaje surowiec, który przestaje być odpadem.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że nikt z członków Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie, jak również Prezes Spółki, czy Burmistrz nie powiedzieli, że są przeciwni tej inwestycji. Trudno jednak mieć pretensje o to, że ktoś wyraża obawę, że inwestycja może nie wypalić. W przypadku, gdy strona, która ma obawy zażyczyła, jakichś dokumentów, to powinno się je dostarczyć i podpisać umowę.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów zapewnił, że dokumenty zostaną dostarczone niezwłocznie. Pan Prezes zwrócił uwagę, że pozytywna decyzja środowiskowa została wydana przez Pana Burmistrza. Jeżeli chodzi o umowę dzierżawy tej działki, to jej projekt znajduje się u Pana Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie już chyba od 3 miesięcy. Pan Prezes wyraził zdziwienie, że wątpliwości pojawiły się dopiero teraz. Zarząd Biogazowni dysponuje listem intencyjnym Miasta
i Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie, gdzie wyrażono pełne poparcie
i zainteresowanie projektem, a w tej chwili nagle przyszedł czas na wątpliwości. Pan Prezes stwierdził, że szkoda, iż wątpliwości nie były artykułowane wcześniej.

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie stwierdził, że wątpliwości pojawiły się już ok. pół roku temu.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta przypomniał, że
2 miesiące wcześniej, finansującym inwestycję miał być Bank Gospodarstwa Krajowego z Zielonej Góry. Po kontakcie z Bankiem potwierdzono ten fakt
i wniosek o kredytowanie przesłano do centrali, a centrala skierowała go do BGK w Białymstoku i ostatecznie wniosek rozpatrzono negatywnie. W tym momencie pojawiły się wątpliwości, czy inwestycję będzie można zrealizować.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów powiedział, że jedyną informacją, jaką uzyskano z Banku „po tych wszystkich przygodach”, to taka, że bardzo chętnie powrócą do rozmów, kiedy przedłożone zostaną prawomocne pozwolenia na budowę. Dlatego temat BGK nie został w żaden sposób zamknięty. Przypadek, o którym jest mowa został opisany w Gazecie Bankowej i Pan Prezes odesłał zainteresowanych do lektury tego artykułu. Bank BGK w tym momencie zachował się, co najmniej niestosownie, ponieważ starając się o kredyt drogę rozpoczęto od oddziału w Zielonej Górze, gdzie złożono wszystkie potrzebne dokumenty. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, po czym został przekazany, ze względu na lokalizację, do oddziału w Białymstoku i wówczas zaczęły się problemy. Pan Prezes stwierdził, że nie chce dociekać skąd wzięły się problemy, próbowała to czynić Pani Redaktor pisząc artykuł. Zastępca Dyrektora Banku BGK w Białymstoku zachował się, co najmniej nieelegancko, nielogicznie
i niezgodnie z etyką urzędnika. Po ukazaniu się tego artykułu Rzecznik Prasowa Banku BGK kontaktowała się z Panią Redaktor, która napisała artykuł do Gazety Bankowej, a Pan Dyrektor z Białegostoku usilnie chciał nawiązać kontakt ze Spółką i zapraszał do rozmów. Pan Prezes kolejny raz podkreślił, że inwestycja budowy instalacji jest obarczona takim samym ryzykiem jak każda inna. Spółka dokłada wszelkich starań, jeżeli chodzi o pozyskanie środków unijnych. W związku z tym stąd to konsorcjum i współpraca z Politechniką Krakowską. Dodatkowo projekt znajduje się na liście, jeżeli chodzi o RPO
w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Spółka walczy o wdrożenie technologii w skali przemysłowej. W Augustowie, jeżeli się uda, będzie to pilotażowa instalacja.

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zapytał, dlaczego zadymiony Kraków nie ma takiej instalacji, a profesorowie z Krakowa chcą przeprowadzić takie doświadczenie w Augustowie? Instalacja tego typu przydałaby się im bardziej niż nam. Pan Radny zapytał, skąd do wyliczeń wzięto 3,5 tys. /.../ tego osadu potrzebnego do produkcji energii? Skąd Spółka weźmie oleje, opony, czy inny materiał w tak dużych ilościach?

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów odpowiedział, że zaprezentowana instalacja nie jest żadnym doświadczeniem, a przedłożony materiał jest prezentacją technologii całościowej. W przypadku Augustowa będzie to tylko osad ściekowy i RDF. Nie ma mowy o żadnych olejach, smarach, oponach, itd. To, co Pan Radny ma przed sobą to prezentacja technologii i jej możliwości. Konsorcjum zostało powołane na potrzeby Gekonu, ponieważ przedsięwzięcie jest innowacyjne. Istnieje reaktor RCM, istnieją silniki Horusa, które produkują energię elektryczną a innowacyjne jest połączenie tego w jedną całość, spięcie
w technologię, która pozwoli na uzyskanie energii cieplnej z osadu ściekowego
i to jest innowacyjność tego pomysłu. RMO, jako technologia istnieje, została opatentowana, silnik również, natomiast połączenie tego w całość jest innowacyjne i stąd uczestnictwo Politechniki Krakowskiej, ponieważ Gekon wymaga, aby jednostka naukowa wchodziła w skład konsorcjum. Politechnika Krakowska została wybrana do tego konsorcjum, ponieważ posiada bardzo dobry zespół naukowców, jeżeli chodzi o silniki spalinowe i teorie na ich temat.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że przeszkodą w podpisaniu umowy jest obawa, że w razie, gdyby projektu nie udało się zrealizować, wówczas Miasto musi wybudować suszarnię odpadów zgodnie z przepisami ustawy.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów powiedział, że gdyby przedsięwzięcie z jakichś względów nie powiodło się, to miasto nie będzie musiało budować suszarni odpadów. Spółka jest w posiadaniu opinii prawnej, z której wynika, że z dniem 1 stycznia 2016 roku nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o metodę rolniczą wykorzystywania osadów ściekowych R10. Pan Prezes przypomniał, że jest różnica pomiędzy składowaniem, a magazynowaniem. Na oczyszczalni jest tylko magazynowany osad ściekowy pomiędzy sezonami nawożenia, nawożenie odbywa się wiosną
i jesienią. A to nie jest składowanie, składowanie to już jest rodzaj utylizacji, czyli to jest ostateczne miejsce „spoczynku” osadu.

Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy ten osad będzie można przez cały czas wykorzystywać w rolnictwie?

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów odpowiedział, że tak, ponieważ nie zmieniają się żadne normy, nie pojawiają się też żadne ograniczenia.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, że nie powinno się zmieniać zapisów ustawy opiniami prawnymi. Data 1 stycznia 2016 jest datą ostateczną, kiedy trzeba będzie rozwiązać problem osadu ściekowego i inne miejscowości również podejmują działania poprzez budowę suszarni, czy innych obiektów, aby w przyszłości nie mieć z tym problemu. Pan Burmistrz stwierdził, że gdyby było faktycznie, tak jak mówi Pan Prezes, to Miasto nic by nie robiło.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, zamykając dyskusję w tym temacie, stwierdziła, że problem polega na tym, że Spółka musi dostarczyć dokument, którego zażądała Rada Nadzorcza, a który jest niezbędny do podpisania umowy dzierżawy gruntu. Pani Przewodnicząca zapytała, czy w związku z tym, że ten dokument może być dostarczony za tydzień lub dwa, a w harmonogramie zapisano, że umowa dzierżawy powinna być podpisana na koniec września, to czy nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby podpisać umowę w terminie późniejszym i dalej kontynuować przedsięwzięcie?

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów odpowiedział, że wymagany dokument zostanie dostarczony, ale zachodzi obawa, czy w dalszej kolejności nie będzie się wymagało od Spółki kolejnych zaświadczeń. Pan Prezes powiedział, że również takie zaświadczenie dostarczą od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pan Radny Tomasz Dobkowski powiedział, że Radni Rady Miejskiej na Komisjach również zajmowali się ww. tematem po to, aby Pan Burmistrz miał możliwość łatwiejszego podjęcia decyzji. Odpowiedzialność za taką decyzję, jeżeli chodzi o tą inwestycję w pewnym stopniu, będzie również ponosiła Rada Miejska. Na posiedzeniach Komisji pomysł został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie, a jeżeli chodzi o samą technologię oraz jej wdrożenie i to, że pojawia się pierwszy raz należy postrzegać pozytywnie, a nie negatywnie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski poprosił Pana Prezesa Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów o przytoczenie opisu tych dwóch kodów, o których wcześniej wspominał. Pan Radny powiedział, że jego pytanie wynika z tego, że bliski jest mu temat kodów taryfy celnej i sporów z Urzędami Celnymi, jakie w związku z tym wynikają. Importować możemy wiele rzeczy
i możemy deklarować, że sprowadzamy to zgodnie z jakimś kodem taryfy. Prawdą jest to, co mówi Pan Prezes, że są pewne oczywiste sprawy, ponieważ
w sprawie każdego importu nie występujemy do Urzędu Celnego o interpretację każdego z kilkudziesięciu tysięcy kodów taryfy celnej, tylko po prostu interpretujemy i deklarujemy w takim sposób, jak to wynika z ustawy i kodów taryfy celnej. W przypadku, gdy Urząd Celny ma wątpliwości wówczas inaczej interpretuje przepisy i wydaje decyzję w tej sprawie. Pan Radny powiedział, że chciałby usłyszeć opisy tych dwóch kodów, ponieważ być może dokładnie jest tak jak mówi Pan Prezes, że pewna sprawa jest oczywista, ten RDF, ta frakcja nadsitowa, rozdrobniona, może być już klasyfikowana nie jako odpad, nie jako śmieci, tylko jako materiał energetyczny i może wręcz nadgorliwością jest dopytywanie o interpretację. Można sobie wyobrazić sytuację analogiczną
w przypadku importu, ktoś chce importować jakiś surowiec i oczywiście
w przypadku każdego surowca mógłby najpierw borykać się pół roku, pytać
o interpretacje Prezesa Głównego Urzędu Ceł, i tym sposobem żaden biznes w Polsce by nie funkcjonował i byłyby upadłości.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów poinformował, że RDF jako balast jest to frakcja energetyczna odpadów komunalnych o kodzie 191212. Natomiast ten sam RDF po procesie przetworzenia, czyli rozdrobnienia nazywa się frakcją palną do produkcji paliw alternatywnych o kodzie 191210. Odpady o tych kodach nie występują na liście odpadów niebezpiecznych, czyli tych, których nie możemy przewozić i nic z nimi robić. W tym wypadku, jeżeli ustawa czegoś nie zakazuje to oznacza, że jest dozwolone.

Pan Radny Marcin Koszewski zapytał, jaki jest koszt wykonania inwestycji po stronie Spółki bez dofinansowania? Pan Radny zapytał, jaki jest kapitał zakładowy Spółki?

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów powiedział, że całkowity koszt inwestycji to jest 35 mln zł. Spółka, jeżeli nie otrzyma żadnych dotacji wówczas zainwestuje całą kwotę. Pan Prezes poinformował, że Spółka, którą reprezentuje jest Spółką celową i na tą chwilę kapitał zakładowy to 5 tys. zł, tyle ile jest wymagane prawem. Pan Prezes powiedział, że powinno się rozróżnić dwa pojęcia wartości spółki
i kapitału zakładowego.

Pan Radny Marcin Koszewski powiedział, że przysłuchując się rozmowie odniósł wrażenie, że problemem w całej sprawie jest również wiarygodność Spółki, ponieważ miały być dostarczone dokumenty – nie były. Pan Prezes boi się ujawnić kondycję Spółki, jej wyniki, finanse. Pan Radny stwierdził, że dla niego, w związku z tym, cała sprawa również wydaje się mało wiarygodną.

Pan Dariusz Kalinowski – Prezes Zarządu Spółki Biogazownia Rolnicza Augustów powiedział, że Spółka nie posiada historii, ponieważ założono ją w konkretnym celu. Pan Prezes powiedział, że głównym celem jest powstanie instalacji. Poinformował, że równolegle powoływana jest do życia Spółka Akcyjna, gdzie założycielami, akcjonariuszami będą: Firma AMP, która razem z Panem Doktorem Markiem Pilawskim, który jest również właścicielem patentu, jeżeli chodzi o tą technologię; Spółka Biogazownia Rolnicza i Partner Kapitałowy. Spółka w momencie zawiązania będzie dysponowała kapitałem 3 mln zł. Pan Prezes zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o dofinansowanie z Gekonu to jest ono na poziomie 10 mln zł. Dofinansowanie, z którego będzie wykonana część instalacji jest traktowane przez Bank jako twarde zabezpieczenie, jako wkład własny. W momencie pozyskania Gekonu już nie potrzeba Spółki Akcyjnej i po to, aby otrzymać kredyt, ponieważ bo mamy 20% wkładu własnego, zabezpieczonego w taki właśnie sposób.

W dyskusji zabrał głos mieszkaniec Augustowa, jednak jego wypowiedź nie została zapisana, ponieważ nagranie jest nieczytelne /nie włączono mikrofonu/.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwracając się do Pana Burmistrz, powiedziała, że Spółka Biogazowania Rolnicza zobowiązała się do dostarczenia niezbędnych dokumentów, których zażądała Rada Nadzorcza Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie i prace będą kontynuowane.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta powiedział, że to nie do niego należy zwracać się z tą sprawą tylko do Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie.

Ad. pkt 10

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknęła XXXVI sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2014-10-29

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2014-10-29