Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej z 13 listopada 2014 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/14

z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 13 listopada 2014 r.

W obradach sesji wzięło udział 19 radnych – lista obecności w załączeniu. /zał. nr 1/

Ponadto w obradach udział wzięli:

- pracownicy Urzędu Miejskiego,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- dziennikarze.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11.08

i zakończono o 12.02

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Złożenie sprawozdania przez Burmistrza Miasta.

4. Interpelacje radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian budżetu miasta na 2014 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014-2023.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji RM z 29.10.2014 r.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła
Pani Krystyna Wilczewska - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Stwierdziła, że zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 17 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad. Powitała: Pana Kazimierza Kożuchowskiego – Burmistrza Miasta, Panią Izabelę Piasecką – Zastępcę Burmistrza Miasta, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, gości i dziennikarzy.

Ad. pkt 2

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby wnieść uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, do którego nie zgłoszono żadnych uwag, ani propozycji. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Pani Izabeli Piaseckiej – Zastępcy Burmistrza Miasta z prośbą
o złożenie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa.

Pani Izabela Piasecka – Zastępca Burmistrza Miasta złożyła sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji, tj. od 30 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje radnych

Pan Radny Zygmunt Zawadzki zgłosił interpelację dotyczącą nowooddanej do użytku obwodnicy. Poinformował, że na ul. Chreptowicza znajdują się dwa sygnalizatory świetlne /przy Kościele i przy sklepie Biedronka/ i w tych miejscach należałoby zmienić częstotliwość zmiany świateł, aby piesi oraz kierowcy wyjeżdżający z ul. Mickiewicza nie musieli tak długo czekać. Pan Radny poprosił o interwencję u odpowiednich służb, aby ten stan rzeczy zmienić.

Pani Radna Joanna Lisek zadała pytanie Panu Burmistrzowi, czy działka znajdująca się za Miejskim Domem Kultury została sprzedana?

Pani Radna zapytała, na jakim etapie znajduje się realizacja projektu „Słoneczny Augustów”?

Pan Radny Dariusz Górny zpytał, czy na ul. Glinki i na ulicach przyległych istnieje możliwość zainstalowania samych opraw oświetleniowych na słupach, które już tam są? Obecnie na tych ulicach jest bardzo ciemno i niebezpiecznie.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz, w imieniu mieszkańców ulicy Chreptowicza zapytała, kiedy przez miasto przestaną przejeżdżać TIRY?

Pan Radny Marcin Kleczkowski zapytał, jakie są wpływy do budżetu miasta ze strefy płatnego parkowania? Zapytał, jak wygląda sprawa Biogazowni Augustów i technologii RMO oraz jej umiejscowienia na terenie oczyszczalni?

Ad. pkt 5a

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5a porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą
o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów RM na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie, 5 głosami za.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XXXVIII/305/14 została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 2/

Ad. pkt 5b

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 5b porządku obrad, tj. do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 - 2023. Udzieliła głosu Pani Monice Podziewskiej – Skarbnikowi Miasta z prośbą o omówienie projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Monika Podziewska – Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały w ww. sprawie?

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2014 - 2023. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XXXVIII/306/14 została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. /zał. nr 3/

Ad. pkt 6

Odpowiedzi na interpelacje radnych

Na interpelację Pana Radnego Zygmunta Zawadzkiego odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dotyczącą częstotliwości zmiany oświetlenia na ul. Chreptowicza zapewnił, że zainteresuje się tą sprawą i zasygnalizuje ten problem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na interpelację Pani Radnej Joanny Lisek odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej potwierdził, że działka za Miejskim Domem Kultury została sprzedana w drodze przetargu.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące projektu „Słoneczny Augustów” poinformował, że miasto otrzymało już dofinansowanie. Cały projekt opiewa na kwotę 4,5 mln zł, co stanowi 85% wartości. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy.

Na interpelację Pana Radnego Dariusza Górnego odpowiedzi udzielił Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dotyczącą konieczności zamontowania oświetlenia na ulicy Glinki oraz ulicach jej przyległych poinformował, że taka możliwość istnieje. W projekcie budżetu na 2015 rok zapisano już, że na ul. Glinki w 2015 wykonana zostanie dokumentacja projektowa pod warunkiem, że projekt budżetu zostanie przez Państwa Radnych uchwalony. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej należałoby zastanowić się, czy oświetlenie zamontować na już istniejących słupach, czy też zaprojektować oświetlenie bez linii kablowej napowietrznej.
W przypadku, gdyby zadanie to nie znalazło się w projekcie budżetu na przyszły rok wówczas dla poprawy bezpieczeństwa należy to oświetlenie wykonać.

Na interpelację Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz odpowiedzi udzielił Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej dotyczącą ruchu tranzytowego, który w dalszym ciągu odbywa się przez miasto stwierdził, że zasygnalizował już ten problem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Pan Burmistrz powiedział, że ze strony miasta kierowane jest formalne wystąpienie, że powinno się zmienić oznakowanie i już od Suwałk ruch tranzytowy kierować na obwodnicę oraz zakazać wjazdu samochodów ciężarowych do Augustowa.

Na interpelację Pana Radnego Marcina Kleczkowskiego odpowiedzi udzielili Pani Monika Podziewska - Skarbnik Miasta i Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta.

Pani Skarbnik, w odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego, poinformowała, że do tej pory wpływy z płatnego parkowania wyniosły ok. 130 tys. zł, z czego prawie 80% stanowi prowizję dla operatora.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące Biogazowni Augustów poinformował, że rozmowy na temat dzierżawy gruntu prowadzone są bezpośrednio ze Spółką Wodociągi i Kanalizacje Miejskie. Obecnie przesłano umowę ze spółką celem jej weryfikacji i prace nad podpisaniem umowy pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacje Miejskie a Biogazownią Augustów są w toku. Pan Burmistrz poinformował, że Spółka pozyskała środki zewnętrzne i realizowany jest projekt suszarni.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że pozyskanie środków zewnętrznych na realizację suszarni osadu ściekowego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacje Miejskie jest jednoznaczne z tym, że projekt instalacji RMO zaproponowany przez Biogazownię Augustów nie będzie realizowany.

Pan Burmistrz powiedział, że jeden projekt nie wyklucza drugiego. Pan Burmistrz stwierdził, że suszarnia osadów jest potrzebna i zachęcił do zapoznania się z przepisami unijnymi, które regulują tę kwestię. Osad ściekowy od 2016 roku nie będzie mógł być magazynowany w takiej formie, w jakiej opuszcza oczyszczalnię. Powinien być albo osuszony w suszarni, albo trafić do instalacji RMO, co jego zdaniem byłoby rozwiązaniem całego problemu. Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, po co w takim razie budowana będzie suszarnia skoro instalacja RMO byłaby wystarczająca?

Pan Burmistrz odpowiedział, że rozmowy ze Spółką Biogazownia Augustów w różnych sprawach trwają już dwa lata i istnieje niebezpieczeństwo, że jednak instalacja nie powstanie, wówczas Miasto pozostanie z problemem nieosuszonego osadu ściekowego, dlatego Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie nie może bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zauważył, że to Miasto wstrzymuje całą procedurę rozpoczęcia budowy instalacji RMO.

Pan Burmistrz stwierdził, że nie zgadza się z takim twierdzeniem, ponieważ umowa na dzierżawę gruntu przedłożona przez Biogazownię Augustów nie mogła być podpisana i z pewnością nikt z Państwa Radnych w tej formie by jej nie podpisał. Rozmowy na temat zawarcia umowy prowadzone są przez Biogazownię Augustów bezpośrednio z Prezesem Spółki oraz jej Radą Nadzorczą.

Pan Radny Marcin Kleczkowski przypomniał, że 2-3 miesiące temu, na którymś z posiedzeń komisji Rady poruszono kwestię, że nie jest problemem podpisanie umowy tylko brak zaświadczenia, którego spółka miejska zażądała,
a mianowicie chodziło o pozwolenie na przewóz rozdrobnionej frakcji nadsitowej z Koszarówki. Pan Radny zapytał, czy Spółka uzyskała z Urzędu Wojewódzkiego wymagane zaświadczenie?

Pan Burmistrz odpowiedział, że Spólka Biogazownia Augustów uzyskała takie zaświadczenie, dlatego przystąpiono do analizowania warunków umowy.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że skoro wówczas jedyną przeszkodą było dostarczenie zaświadczenia w ww. sprawie to, dlaczego cała procedura wciąż jest wstrzymywana?

Pan Burmistrz odpowiedział, że Państwo Radni nie powinni wchodzić
w kompetencje Spółki.

Ad. pkt 7

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że Rada Miejska przystąpi obecnie do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. do przyjęcia protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej
z 29.10.2014 r.. Zapytała, czy są uwagi do ww. protokołu?

Uwag nie wniesiono. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 29.10.2014 r. został przyjęty 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 8

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała Państwa Radnych z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem H.S., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 12 listopada 2014 r. m.in. w sprawie modernizacji ulic w dzielnicy Lipowiec, /zał. nr 4/;

- z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w dniu 31 października 2014 r. na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez Państwa Radnych, /zał. nr 5/

W pozostałej, uroczystej części sesji, w związku z dobiegającą końca kadencja Rady Miejskiej 2010 – 2014 miały miejsca wystąpienia Państwa Radnych, Pani Przewodniczącej, Pana Burmistrza, Pani Burmistrz, którzy dziękowali wszystkim za dotychczasową współpracę.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/ Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/Krystyna Wilczewska/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2014-11-26

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2014-11-26