Protokół ze wsp.pos.Kom.Rozwoju m.Augustowa z Kom.ds.Urb,Ochr.Środ,Roln.i Kom.Mienia RM z 1.07.2014r

P R O T O K Ó Ł Nr /14

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

w Augustowie

z dnia 1 lipca 2014 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury

i Gospodarki Przestrzennej UM,

- mieszkańcy miasta,

- dziennikarze.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Uzgodnienie harmonogramu budowy ulic.

2. Stan zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

3. Informacja na temat lokalizacji cmentarza.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM otworzył Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM przypomniał, iż 15 kwietnia 2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM z Komisją ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM, na którym Komisje po wnikliwej analizie opracowanego wykazu dróg gminnych miasta Augustowa z wskazaniem rodzaju nawierzchni i pozostałych danych wytypowały listę 25 ulic przeznaczonych do realizacji, jako priorytetowe inwestycje w zakresie budowy ulic w Mieście Augustowie. Projekt uchwały w powyższej sprawie nie mógł być przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia, ponieważ na liście znalazła się ulica Kolejowa, która jest własnością Polskich Kolei Państwowych.

Pani Krystyna Wasilewska — Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM wyjaśniła, że rzeczoznawcy rozpatrzyli uwagi zgłoszone przez Polskie Koleje Państwowe i operat szacunkowy już został oddany do uzgodnień PKP Nieruchomości. Państwo Radni o podjętych decyzjach w tej sprawie będą na bieżąco informowani.

Komisja Rozwoju miasta Augustowa i Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM postanowiły, aby z uwagi na prace związane z wyceną gruntów oraz złożonym operatem szacunkowym w PKP Nieruchomości i prowadzonymi konsultacjami, sprawa ulicy Kolejowej była sprawą otwartą. Z uwagi na przesłanki prawne, które obecnie uniemożliwiają wpisanie tej ulicy do projektu uchwały, Komisje postanowiły uzupełnić listę 25 ulic o kolejną ulicę — Masztową.

Lista 25 ulic przeznaczonych do realizacji, jako priorytetowe inwestycje w zakresie budowy ulic w Mieście Augustowie:

1. ul. Wilcza,

2. ul. Jeziorna,

3. ul. Robotnicza,

4. ul. Elizy Orzeszkowej,

5. ul. Wioślarska,

6. ul. Marii Dąbrowskiej,

7. ul. Klubowa,

8. ul. Kwaśna,

9. ul. Garncarska,

10.ul. Ludowa,

11.ul. Straży Leśnej,

12.ul. Ustronie,

13.ul. Słoneczna,

14.ul. Jasna,

15.ul. Łanowa,

16.ul. Wojciech,

17.ul. Arnikowa,

18.ul. Perstuńska,

19.ul. Zielona,

20.ul. Stawy,

21.ul. Sajenek,

22.ul. Ruciana,

23.ul. Cicha,

24.ul. Jana Lelewela,

25.ul. Masztowa.

Ad.pkt 2

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powitał właścicieli działek biorących udział w posiedzeniu Komisji.

Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM rozpatrzyły wnioski mieszkańców o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Państwo Waldemar i Bożena K. zwrócili się z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Wypusty” - Tereny zabudowy jednorodzinnej, targowiska miejskiego i terenu byłej bazy zieleni miejskiej, aby mogli zagospodarować swoją działkę zgodnie z zamierzeniami. Panowie Kamil W.i i Michał W. zwrócili się z wnioskiem o zmianę planu dzielnicy „Wypusty”, ale wycofali wniosek, ponieważ zgodnie z zapisami obecnego planu mogą zrealizować plany budowy budynku mieszkalno-usługowego. Państwo Jan i Lila M. zwrócili się o zmianę planu dzielnicy „Wypusty” — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, targowiska miejskiego i terenu byłej bazy zieleni miejskiej przy okazji opracowywania nowego planu na działkach byłej Odnowy, Pawlexu i Demexu aż do ul. Konwaliowej. Chcieliby wybudować budynek o większych gabarytach. Pani Anna B. zwróciła się z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Lipowiec” z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną z usługami

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM poinformowała o zamierzeniach miasta dotyczących realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na posiedzeniu Komisji, które odbyło się w marcu br. Państwo Radni ustalili pewną kolejność tworzenia planów. Konsekwencją tych decyzji była przygotowana uchwała intencyjna dotycząca planu „Wypusty” - chodzi o wniosek Pana Dariusza Z. Kolejna sprawa dotyczy ul. Kościelnej. Pani Kierownik powiedziała, że Państwu Radnym po wakacjach będzie przedłożony projekt uchwały celem wszczęcia postępowania dotyczącego tworzenia nowego planu. Jeśli chodzi o wnioski mieszkańców dzielnicy Lipowiec dotyczące zmiany planu, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Państwa Radnych nie zostały rozpoczęte żadne procedury dotyczące zmiany planu. W okresie kilku lat mieszkańcy dzielnicy Lipowiec złożyli 20 wniosków i część z nich dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, część zabudowy jednorodzinnej i usług. Część terenów jest zabudowana halami tartacznymi, których nie można burzyć. Pani Kierownik powiedziała, że zgodnie z sugestią Pana Burmistrza na poprzednim posiedzeniu Komisji teren w dzielnicy Lipowiec pozostanie nienaruszony z uwagi na nieznane plany wysokiej zabudowy hotelowej w Augustowie. Pani Kierownik poinformowała, że poruszała tę sprawę na posiedzeniu Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej, która przedstawiła negatywną opinię. Natomiast Komisja Urbanistyczno-Architekoniczna pozytywnie zaopiniowała Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, ale zgłosiła pewne wątpliwości między innymi co do zgodności zapisów Studium z ustawą uzdrowiskową.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że jeśli będzie obowiązywała niezmieniona ustawa uzdrowiskowa i w Augustowie nie będzie wydzielona dzielnica uzdrowiskowa to będzie to jednoznaczne z przekreśleniem możliwości rozwoju stref biznesu. W strefach uzdrowiskowych nie może być żadnej produkcji, stref aktywności gospodarczej, a jedynie mogą rozwijać się usługi nieuciążliwe i turystyka.

Pan Marcin Koszewski — Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM zapytał, czy istnieje możliwość wytyczenia granic dzielnicy uzdrowiskowej na terenie Augustowa? W mieście o powierzchni 80.000 m2 istnieje możliwość utworzenia takiej dzielnicy, która rozwiązałaby problem strefy przemysłowej i uzdrowiskowej.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM powiedziała, że w planach miejscowych obecnie są tereny przeznaczone pod przemysł i jest to bardzo niebezpieczne przy obecnych ograniczeniach ustawowych. Obecne dokumenty planistyczne dają możliwość budowy zakładów przemysłowych, ale nie mogą one powstać ze względu na przepisy szczególne. Plan, który został uchwalony w 2002 r. obejmuje taki teren między byłym wysypiskiem śmieci a oczyszczalnią ścieków. Istnieją jeszcze tereny pod produkcję obok zakładu Miraż i firmy „Ślepsk”.

Pan Radny Marcin Kleczkowski — stwierdził, że radni oczekują wiążących opinii władnych osób, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji co do możliwości utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej. Z jednej strony są przytaczane przykłady, iż jest to możliwe, a z drugiej strony Minister Zdrowia wydał opinię, że dzielnica może być utworzona pod warunkiem zlokalizowania miejsca pozyskania borowiny, co w przypadku Augustowa jest dużym ograniczeniem. Są jeszcze inne opinie mówiące o obwarowaniach, więc radni chcą wiedzieć o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Jeśli okaże się, że ustanowienie dzielnicy uzdrowiskowej jest niemożliwe i obecne zapisy ustawy uzdrowiskowej nie pozwalają na rozbudowę zakładów przemysłowych, to trzeba będzie poważnie zastanowić się nad rezygnacją ze statusu uzdrowiska. Radni oczekują jednoznacznych opinii, ponieważ dzisiaj nie ma podstaw do podjęcia tak ważnych decyzji. Pan Radny zaproponował, aby Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM zajęła się kwestiami formalnymi związanymi z możliwością utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej, funkcjonowaniem uzdrowiska i innymi uwarunkowaniami.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM stwierdził, że dzisiaj najważniejszą sprawą jest ustalenie prawdy.

Pani Renata Metelicka — redaktor gazety „Przegląd Powiatowy” poinformowała, iż zwróciła się z pismem do Ministerstwa Zdrowia w powyższej sprawie. Z uzyskanych informacji wynika, że Ministerstwo Zdrowia nie widzi potrzeby i nie zgadza się na tworzenie dzielnicy uzdrowiskowej, ponieważ Augustów jest za małym miastem i w tej chwili nie spełnia warunków uzdrowiska. Wydzielenie dzielnicy uzdrowiskowej jest możliwe, ale Ministerstwo Zdrowia nie musi wyrazić zgody na ponowne przyznanie statusu uzdrowiska. Wiele miast stara się o status, więc po rezygnacji nie będzie szans na jego odzyskanie.

Pani Krystyna Wilczewska — Przewodnicząca Rady Miejskiej podkreśliła, że radni powinni określić kierunek rozwoju Augustowa i podjąć konkretną decyzję. Obecnie sami sobie hamujemy rozwój miasta. Istniejące tereny przemysłowe umożliwiają tworzenie miejsc pracy, należy więc podjąć niezbędne kroki w celu cofnięcia statusu uzdrowiska, ale jednocześnie trzeba też rozpocząć prace w kierunku utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że dzisiaj chciałby skupić się nad kwestią zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sprawą terenów inwestycyjnych, m.in. pod wysoką zabudowę hotelową. Przewodniczący Komisji powiedział, że przy tak dużych inwestycjach należy najpierw zbadać grunt i wykonać wszystkie potrzebne uzgodnienia, a dopiero później podać zamiar takiej budowy do wiadomości publicznej. W tym przypadku zostało to zrobione odwrotnie. Wiadomo, budowa hotelu wiąże się ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Komisji zapytał, czy osoba, która inwestuje na całym świecie i planuje wybudowanie hotelu w Augustowie na sztucznej wyspie ma świadomość, że w Augustowie procedura będzie trwała dwa lata? Czy przypadkiem interes tej osoby nie jest zbieżny z interesem Pani Anny B.? Może warto byłoby zrobić konsensus i wykonać plan zagospodarowania przestrzennego, aby pasował dla Pani B. potencjalnego inwestora? Być może Pani B. będzie mogła sprzedać grunty inwestorowi z racji tego, że proces powstawania planów zagospodarowania przestrzennego już się rozpoczął. Przewodniczący zapytał, w jaki sposób zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego?

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że wykonanie takiego planu nie będzie spójne. Na ogromną inwestycję hotelową potrzebny jest ogromny teren. Osoba, która ma zamiar ją wybudować byłaby zainteresowana nie tylko kilkoma działkami Pani B. i działkami sąsiadów, ale też terenami hotelu „Delfin”, obszarem Nadleśnictwa. Pani Kierownik stwierdziła, że wtedy zakres planu byłby zupełnie inny. Przy tworzeniu koncepcji planu trzeba znać założenia, czy w planie będzie budownictwo mieszkaniowe, czy duża usługa hotelowa.

Pan Tomasz Dobkowski - Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że można dyskutować nad zmianą planu, a składane wnioski są następstwem tego, że miasto nie ma na ten cel pieniędzy. W samorządach panuje ekonomiczna patologia. Przy planowaniu trzeba pamiętać o tym, czy kiedykolwiek miasto będzie miało wystarczającą ilość pieniędzy na ujmowanie w planach wielkich obiektów budowlanych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych. Przewodniczący powiedział, że trzeba przyznać rację inwestorom, ponieważ plany nie odpowiadają rzeczywistości, np. plan „Wypusty” nie odpowiada zupełnie temu, co powinno być na działce Państwa Kiewlaków.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że w momencie tworzenia planów odpowiadały one rzeczywistości. W dzisiejszych czasach przeważnie tak jest, że w Polsce atrakcjami turystycznymi są wszelkiego rodzaju muzea, które powstają na światowym poziomie. W dzielnicy „Lipowiec” mogłoby powstać muzeum tartaku. Odkupienie terenu od Pani A.B. nie jest możliwe z powodu braku możliwości finansowych budżetu miasta. Wielka szkoda, że hale tartaczne nie są wykorzystane i dochodzi do ich dewastacji. Pani Kierownik zwróciła szczególną uwagę na braki finansowe i kadrowe Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM, które uniemożliwiają wykonywanie jednocześnie kilkunastu zmian planów zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiła tematy, którymi zajmuje się kilkuosobowy Wydział. Omówiła prace Wydziału związane ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa, realizacją planu miejscowego terenów za firmą Miraż, realizacją planu „Wypusty”, terenów przy drodze warszawskiej, terenów przy ul.Kościelnej. Następną bardzo ważną sprawą jest kwestia cmentarza.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że radni podczas uchwalania planów powinni dążyć do jak najbardziej uniwersalnych zapisów. W przypadku inwestora, który chciałby wybudować hotel, trzeba wyjaśnić wszelkie wątpliwości i podjąć stosowne decyzje. Kwestią do rozstrzygnięcia jest uzdrowisko. Po co zmieniać plany, jeżeli inne regulacje będą stały w sprzeczności? Trzeba zastanowić się, gdzie są najpilniejsze potrzeby sporządzenia nowych planów. Obecnie ważny jest plan „Wypusty” i plan „Lipowiec”. Można by wiele mówić o pięknym zabytku, którym jest hala tartaczna, której konstrukcja dachu jest unikatowa w skali kraju.

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM powiedział, że w przypadku działek osób biorących udział w dzisiejszym posiedzeniu Komisji plany muszą ulec zmianie. Jednocześnie trzeba byłoby uświadomić radnych, że miasto nie ma pieniędzy na realizację planów. Wnioski do projektu budżetu na przyszły rok można składać do końca października.

Pan Radny Marcin Kleczkowski powiedział, że chciałby pracować nad takim kształtem budżetu, w którym trzeba będzie szukać oszczędności w różnych miejscach, aby można było podjąć prace nad planem Lipowca i nowego cmentarza. Najpilniejsze są dwa związane ze sobą tematy - uzdrowisko i plany zagospodarowania przestrzennego.

Pan Kiewlak — właściciel działek w dz.Wypusty powiedział, że Państwo Radni mówią o potrzebie wykonania planu, ale nie wiadomo, kiedy to ma nastąpić, skoro od kilkunastu lat składa wnioski o zmianę planu i ciągle spotyka się z odmową.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że podczas prac nad uchwałą intencyjną dotyczącą częściowej zmiany planu dzielnicy Wypusty była mowa o tym, żeby plan był wykonany jak najszybciej i im mniejszy jest zakres planu, tym szybsza możliwość jego realizacji i mniej konfliktów społecznych. Natomiast u Państwa K. sytuacja wygląda w ten sposób, że jest to duża działka, która podczas powstania planu została przeznaczona pod teren byłej zieleni miejskiej z możliwością budowy nowych obiektów, ale również z tym związanych, a nie pod zabudowę mieszkalną. Państwo K. nabyli działkę z takim przeznaczeniem. Faktem jest, że zmieniły się zamierzenia Państwa Kiewlaków, którzy planują inne wykorzystanie działki. Ponadto dobrze byłoby zorientować się w sprawie zamierzeń inwestycyjnych Wspólnoty Gruntowej, której grunty sąsiadują z własnością Państwa Kiewlaków.

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM zapytał, jaki byłby koszt i ile czasu wyniosłoby wprowadzenie zmiany w planie dot. działki Państwa Kiewlaków?

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że określenie kosztów jest trudne, ponieważ każdorazowo są to koszty indywidualne. Obecnie najpilniejsze są cztery plany oraz cmentarz. Dzielnica Wypusty i plany pod zabudowę wielorodzinną były omawiane na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Następnym tematem do realizacji byłby plan Lipowca, który musiałaby być ujęty w budżecie miasta na 2015 rok. Pani Kierownik powiedziała, że realizowany plan przy firmie Miraż jest na takim etapie, że po wprowadzeniu zmian koncepcja została przyjęta przez Pana Burmistrza. Obecnie jest opracowywana ocena oddziaływania na środowisko i koncepcja zostanie przedłożona organom do uzgodnień i opiniowania. Po pozytywnych uzgodnieniach, jeśli nie będzie przeprojektowania i właściciele gruntów będą zadowoleni z propozycji, które otrzymają w nowym planie, to plan przy firmie Miraż byłby zakończony wczesną wiosną 2015 r. i można by przystąpić do następnego tematu - planu Lipowca. Gdyby na początku przyszłego roku były zagwarantowane w budżecie środki finansowe, to istniałaby możliwość podjęcia uchwały intencyjnej. Bardzo pilną sprawą jest również kwestia cmentarza.

Pan Marcin Koszewski — Przewodniczący Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM zwrócił uwagę, że ważną sprawą jest również plan „Wypusty”, ponieważ Pan Kiewlak chciałby wiedzieć, czy w przyszłym roku Miasto przystąpi do zmiany planu, aby mógł dopilnować swoich spraw.

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że decyzje w tej kwestii wydaje Rada Miejska podejmując uchwały intencyjne. Pani Kierownik powiedziała, że zgodnie z życzeniem Państwa Radnych będzie wnioskowała o zarezerwowanie w projekcie budżetu na 2015 rok środków finansowych na wyżej wymienione nowe zadania. Zwróciła uwagę, że bardzo ważną sprawą jest również kwestia cmentarza, obszaru ul. Kościelnej, Sajenka, Swobody, b.wysypiska śmieci, który miał być przeznaczony na górkę sportową.

Komisja Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisja ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM postanowiły, aby w projekcie budżetu na 2015 r. zostały zarezerwowane środki finansowe na rozpoczęcie procedury planistycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzielnic Lipowiec i Wypusty. Postanowiono przeanalizować możliwość rozpoczęcia prac jeszcze w 2014 roku poprzez dokonanie przesunięć w budżecie.

Ad.pkt 3

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM poinformowała, iż Miasto zleciło następny teren do badań gruntowych, z przeznaczeniem na lokalizację nowego cmentarza. Wcześniej były wykonane badania gruntowe terenu przy ul. Rajgrodzkiej i nie nadawał się do tego celu. Po przeprowadzonej analizie, został wybrany i zbadany kolejny teren obejmujący działkę miejską, położoną na granicy z Gminą Augustów. Badania gruntowe były pozytywne. Jednak pomimo kilkakrotnych spotkań w tej sprawie Burmistrza Miasta z Wójtem Gminy Augustów uchwała intencyjna nie była przedstawiona Państwu Radnym. Pani Kierownik wyjaśniła, że cmentarz w tym miejscu jest planowany w nowo realizowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa i w związku z tym, że Gmina Augustów również przystąpiła do zmiany Studium, o czym zawiadomiła sąsiednie gminy, więc Miasto Augustów złożyło wniosek o zagwarantowanie ww. terenu. Pani Kierownik zwróciła uwagę, że pomimo prowadzonych rozmów z Wójtem Gminy Augustów Pan Burmistrz zaproponował kolejny teren będący własnością Wspólnoty Gruntowej i poddał go badaniom gruntowym. Wspólnota Gruntowa wyraziła zgodę na przeprowadzenie badań, umowa została już podpisana i do połowy sierpnia badania mają być wykonane. Jest to teren zalesiony, powierzchnia cmentarna wynosiłaby ok 10 hektarów.

Pan Tomasz Dobkowski — Przewodniczący Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM stwierdził, że utrzymanie cmentarza komunalnego przez Miasto będzie kosztowne, natomiast tego typu obiekty opłacają się prywatnym inwestorom. Czy takie próby były czynione, aby usługi cmentarne prowadził prywatny inwestor, który dbałby o wygląd cmentarza?

Pani Anna Kowalczuk — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM wyjaśniła, że trzeba byłoby rozpatrzyć ten temat pod względem prawnym, ponieważ cały czas rozmowy dotyczyły cmentarza komunalnego. Pani Kierownik zaproponowała, aby w planie obok cmentarza były zarezerwowane tereny pod usługi z tym związane, np. zakład kominiarski.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Beata Filipow/ Przewodniczący

Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM

/Tomasz Dobkowski/

Przewodniczący

Komisji ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Marcin Koszewski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-07-23

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-07-23