Protokół ze wspólnego pos.KomBiF i Kom.Uzdr.z29.07.2014r.

P R O T O K Ó Ł Nr /14

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów RM z Komisją Uzdrowiskową RM w Augustowie

z dnia 29 lipca 2014 r.

Obecni członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie,

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa,

- przedstawiciele prasy.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie statusu uzdrowiska.

2. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM w Augustowie otworzył Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Wiceprzewodnicząca Komisji RM Uzdrowiskowej RM.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad.pkt 1

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji zapytała, czy od ostatniej sesji Rady Miejskiej nastąpiły jakieś zmiany lub są nowe wiadomości dotyczące prac nad projektem nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że ostatnio nie zaszły żadne zmiany dotyczące ustawy uzdrowiskowej z wyjątkiem informacji sprzed półtora miesiąca, iż Sejm RP ma zająć się sprawą w październiku br. Natomiast zostały podjęte nowe kroki przez Miasto Augustów polegające na poszukiwaniu złóż borowiny. Wyznaczonych było pięć miejsc, z których firma prowadząca badania wybrała najlepsze złoże. Jest ono zlokalizowane w okolicy dworca PKP i obecnie Miasto wystąpiło do Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań tego złoża. Burmistrz Miasta powiedział, iż analizuje wariant utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej, a także rozpatruje inne propozycje. W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Radny Zbigniew Huszcza zapytał, jakie jest zdanie Pana Burmistrza w kwestii projektu uchwały dotyczącej podjęcia niezbędnych działań w celu cofnięcia statusu uzdrowiska nadanego Miastu Augustów? Czy status uzdrowiska powinien być cofnięty, czy jednak należy zrobić wszystko w kierunku zrównoważonego rozwoju, aby rozwijały się usługi sanatoryjne i zakłady pracy?

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrza Miasta odpowiedział, że nie zmienił swojego zdania na ten temat, iż trzeba zrobić wszystko, aby Augustów był miastem uzdrowiskowym, ponieważ pozbycie się uzdrowiska to „wylanie dziecka z kąpielą”. Jednocześnie powinny rozwijać się zakłady przemysłowe przynoszące miejsca pracy.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zapytała, biorąc powyższe pod uwagę, jakie rozwiązanie widzi Pan Burmistrz, aby w Augustowie mogły rozwijać się chociażby drobne zakłady przemysłowe? Obecnie miasto jest pozbawione możliwości rozwoju, przedsiębiorcy nie mogą nic zrobić.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że należy kontynuować działania prowadzące do złagodzenie zapisu określającego nazwę zakładu przemysłowego. To jest czynione poprzez Związek Gmin Uzdrowiskowych. Powstanie również możliwość określenia wariantów nowych stref po otwarciu Obwodnicy miasta Augustowa. Chodzi o zawężenie strefy „C”, aby można było oprzeć ja na granicy Obwodnicy, natomiast za tą granica powstałyby tereny pod inwestycje. W tym celu były prowadzone poszukiwania nowych złóż borowiny.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła uwagę, że problem nie dotyczy borowiny tylko wielkości strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Poinformowała, że wystąpiła z zapytaniami do Ministerstwa Zdrowia, na które Pani Beata Rorant - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia udzieliła odpowiedzi o treści: „W nawiązaniu do pisma z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia informacji w sprawie prac nad projektem nowelizacji ustawy uzdrowiskowej oraz utworzenia w mieście Augustów Dzielnicy Uzdrowiskowej, uprzejmie informuję:

1. W Ministerstwie Zdrowia nie prowadzi się w chwili obecnej prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z późn.zm.) w kwestii zmiany zapisu, określającego nazwę „zakładu przemysłowego”.

2. Nie ma prawnie określonych powierzchni miast tworzących dzielnice uzdrowiskowe. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z późn.zm.), gmina opracowała operat uzdrowiskowy określając granice uzdrowiska zawarte w strefach A (85,65 ha), B (984,35 ha) i C (13 535,00 ha) ochrony uzdrowiskowej, przy czym powierzchnia strefy „C” obejmuje część gminy wiejskiej Augustów (6512,00 ha).

Powyższy obszar określony w operacie uzdrowiskowym uzyskał decyzję Ministra Zdrowia, iż na jego terenie możliwe jest prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego i tym samym utrzymał status uzdrowiska.

3. Minister Zdrowia nie posiada kompetencji w zakresie wyodrębnienia jednostek administracyjnych w gminach uzdrowiskowych. Wyodrębnianie jednostek administracyjnych gminy zależy wyłącznie od władz samorządowych.

W uzdrowisku Augustów zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie istnieją realne przesłanki potrzeby tworzenia Dzielnicy Uzdrowiskowej, gdyż jej kształt i obszar nie różniłby się zasadniczo od istniejącego przebiegu dotychczasowych stref ochrony uzdrowiskowej. Nadmienić należy, iż obecny przebieg stref ochrony uzdrowiskowej w uzdrowisku Augustów w pełni zabezpiecza prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego i nie ogranicza barier rozwojowych miasta uzdrowiskowego, należy wziąć pod uwagę, iż w celu zachowania odpowiedniej powierzchni stref uzdrowiskowych miasto Augustów zmuszone było powiększyć obszar uzdrowiska o obszary sąsiedniej gminy.

Wydzielona Dzielnica Uzdrowiskowa powinna mieć minimum powierzchnię strefy „A” (80-100 ha) oraz odpowiednie ochronne strefy „A” i „C”, gwarantując możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uzdrowiska.

4. Procedury wydzielania dzielnic w miastach w tym uzdrowiskach, leżą wyłącznie w kompetencjach władz samorządowych, a proces ich tworzenia nie leży w kompetencjach Ministra Zdrowia.

5. Pozbawienie Statusu Uzdrowiska leży w Gestii Prezesa Rady Ministrów i nie ma nic wspólnego z tworzeniem Dzielnicy Uzdrowiskowej.

6. Minister Zdrowia nie nadaje statusu Dzielnicy Uzdrowiskowej, opiniując wielkość i powierzchnię stref ochrony uzdrowiskowej (A,B,C) oraz w przypadku pozytywnej opinii wydaje Decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia na jej obszarze lecznictwa uzdrowiskowego”.

Następnie Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że pismo zawiera odpowiedzi na wszystkie, nurtujące pytania w sprawie statusu uzdrowiska i dzielnicy uzdrowiskowej. Prawda jest taka, że pomimo posiadanych terenów inwestycyjnych w Augustowie nie mogą powstawać zakłady produkcyjne.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Ministerstwo Zdrowia napisało prawdę, ponieważ prace nad zmianą ustawy uzdrowiskowej leżą w gestii Sejmu RP. Istnieje możliwość utworzenia dzielnicy uzdrowiskowej, ale w jednej ze stref musi znajdować się źródło lecznictwa. Miasto Augustów było zmuszone posiłkować się borowiną, która była zlokalizowana na terenie Gminy Augustów, ponieważ przez miasto przebiegała droga krajowa nr „8”. Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej nie będzie obejmowała całego miasta, ponieważ zajmuje obszar obok hotelu Augustów, sanatorium Budowlani, oparta jest o drogę krajową nr „8” i kończy się przy elektrycznym wyciągu nart wodnych, powiększona o teren amfiteatru i sanatorium „Pałac na Wodzie”. Nic złego miastu się nie stanie, jeżeli nastąpi powiększenie strefy o tereny planowanego kiedyś uzdrowiska. Burmistrz Miasta powiedział, że można pokusić się o pewne wyłączenia i w tej sprawie prowadzi rozmowy z wieloma osobami z Ministerstwa. Następnie zwrócił uwagę, że na ilość otrzymywanych pozwoleń na budowę inwestycji w Augustowie tak naprawdę nie ma wpływu ustawa uzdrowiskowa tylko strach przed trudnościami, o których za dużo się mówi. Z tego powodu ludzie wolą wybrać inne miejsce, chociaż są osoby, które w tej chwili prowadzą inwestycje lub podjęły decyzję o ich budowie. Oczywiście budowa inwestycji w mieście posiadającym status uzdrowiska jest zdecydowanie trudniejsza.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że w Sejmie RP nie toczą się żadne prace nad zmianą ustawy uzdrowiskowej i nie było jeszcze żadnego spotkania w Zespole Parlamentarnym ds. Uzdrowisk. Pani Przewodnicząca powiedziała, że posiada w tej sprawie informację z komisji sejmowych i z Ministerstwa Zdrowia.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta odpowiedział, że trwają prace nad ustawą uzdrowiskową, ponieważ wiosną br. uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Uzdrowisk, Związku Gmin Uzdrowiskowych, podkomisji, Ministerstwa Zdrowia.

Pan Radny Zbigniew Huszcza podał przykład Pana Bogusława F., któremu została rozszerzona strefa „A” ochrony uzdrowiskowej, więc można dużo rzeczy załatwić.

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM zauważyła, że Miasto Augustów jest właścicielem niewielu terenów, na których mogłyby rozwijać się inwestycje. Większość terenów jest własnością osób prywatnych lub Lasów Państwowych. Przenoszenie się osób z Augustowa do Suwałk nie jest wcale spowodowane brakiem warunków do inwestowania, tylko wysoką ceną gruntów. Ziemia w Suwałkach jest dużo tańsza, natomiast w Augustowie wszystko jest bardzo drogie i Rada Miejska nie ma na to żadnego wpływu. Pani Przewodnicząca powiedziała, iż zasięgnęła wiele informacji na temat możliwości wyodrębnienia dzielnicy uzdrowiskowej i okazuje się, że jest to niemożliwe. W związku z powyższym zaproponowała, aby Rada Miejska, bez rezygnacji ze statusu uzdrowiska, wyodrębniła ze strefy „C” jedną lub dwie jednostki pomocnicze gminy mające na celu wydzielenie terenów inwestycyjnych pod zakłady produkcyjne. Podkreśliła, że wcześniej można było pomyśleć o wyodrębnieniu jednostki pomocniczej gminy, ale nikt o tym nie wiedział. Wszyscy byli tak bardzo podekscytowani statusem uzdrowiska, że pewne rzeczy zostały pominięte, niezabezpieczone. Obecnie trzeba to naprawić i być może Pan Minister przychyli się do przedstawionej propozycji.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta poparł ww. propozycję. Przyznał, że cena gruntów prywatnych w Augustowie jest bardzo wysoka.

Pani Radna Anna Urban powiedziała, że zgadza się w stu procentach z dzisiejszymi wypowiedziami Burmistrza Miasta. Działania ze strony Rady Miejskiej i Pana Burmistrza należy zintensyfikować.

Pan Radny Zbigniew Huszcza powiedział, że czas biegnie na naszą niekorzyść, dlatego trzeba jak najszybciej rozpocząć prace. Jeżeli zostanie otwarta Obwodnica Augustowa, to warunki dotyczące m.in. hałasu, natężenia ruchu diametralnie się zmienią. Być może jednostka pomocnicza jest tym samym, co ograniczenie strefy „C” tylko inaczej się nazywa. Przy wprowadzaniu zmian, które są potrzebne, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty.

Pani Krystyna Wilczewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, iż w ustawie jest napisane, że „granice obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej pokrywają się z granicami administracyjnymi gmin, miast lub jednostek pomocniczych gmin”. Pani Przewodnicząca powiedziała, że zmniejszenie strefy „C” nie będzie możliwe, ponieważ trzeba byłoby poszerzyć ją o ościenne gminy po to, aby mógł być status uzdrowiska. Czy Pan Minister zaakceptuje to wbrew ustawie?

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM powiedziała, że trzeba wykorzystać wszystkie możliwości zanim Rada Miejska podejmie uchwałę w sprawie rezygnacji ze statusu uzdrowiska. To jest ostateczność.

Pani Radna Ewa Perkowska powiedziała, że dobrze byłoby zaangażować w prace odpowiednie Wydziały Urzędu Miejskiego, aby działania były skorelowane.

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM zgłosiła wniosek, aby odpowiednie Wydziały Urzędu Miejskiego zajęły się przygotowaniem projektu uchwały w sprawie wydzielenia jednostki pomocniczej gminy. Powiedziała, że należy określić miejsca, w których te jednostki powstaną.

Następnie Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie statusu uzdrowiska. Projekt uchwały dotyczy podjęcia niezbędnych działań w celu cofnięcia statusu uzdrowiska nadanego Miastu Augustów.

Pan Radny Zbigniew Huszcza – zaproponował, aby Komisje wyraziły swoje stanowisko w formie opinii.

Po przeprowadzonej dyskusji, Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM zapytała, kto z Państwa Radnych jest za rezygnacją ze statusu uzdrowiska?

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za rezygnacją ze statusu uzdrowiska nie opowiedział się żaden członek Komisji Budżetu i Finansów RM.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za rezygnacja ze statusu uzdrowiska opowiedział się 1 członek Komisji Uzdrowiskowej RM

Pani Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM zapytała, kto z Państwa Radnych jest przeciw rezygnacji ze statusu uzdrowiska?

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przeciw rezygnacji ze statusu uzdrowiska opowiedziało się jednogłośnie 5 członków Komisji Budżetu i Finansów RM.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przeciw rezygnacji ze statusu uzdrowiska opowiedziało się 4 członków Komisji Uzdrowiskowej RM

Następnie Bożenna Ziemak – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM poddała pod głosowanie wniosek o przygotowanie i podjęcie prac nad projektem uchwały w sprawie wyodrębnienia jednostki pomocniczej gminy mającej na celu wyodrębnienie terenów umożliwiających rozwój zakładów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, usługowych.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Budżetu i Finansów RM wniosek przyjęła jednogłośnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa RM wniosek przyjęła 4 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 2

Pani Bożenna Ziemak - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów RM, Zastępca Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej RM zapoznała ze skargą Pana Konrada Biedula, który prosi o znalezienie zrozumienia i uzyskanie rozwiązania problemu, jakim jest od lat stan ulicy Wilczej.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Beata Filipow/ Przewodnicząca

Komisji Budżetu i Finansów RM

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Uzdrowiskowej RM

Bożenna Ziemak

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-09-16

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2014-09-16