Protokół ze wspólnego posiedz Kom Uranistyki,.. i Komisji Rozwoju m. Augustowa z dnia 17.09.14 r.

PROTOKÓŁ NR /14

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM w Augustowie

z dnia 17 września 2014 r.

Obecni członkowie Komisji – wg załączonej listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta Augustowa,

- Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM,

- mieszkańcy ul. Grzybowej,

- przedstawiciele prasy.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego
i osiedle Południe.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie działki położonej przy ul. Zakole.

3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia
prądu.”

4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju miasta Augustowa RM i Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM w Augustowieotworzył Pan Marcin Koszewski – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Komunalizacji Mienia RM.

Zapoznał obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
przedstawiła wnioski Pana Stanisława M. podpisane przez mieszkańców ul. Grzybowej o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego i osiedle Południe. Zmiana miałaby polegać na tym, aby ulicę Grzybową przesunąć równolegle do obecnie zaprojektowanej w kierunku północno - wschodnim w ten sposób by przebiegała wzdłuż północno – wschodnich granic posesji wnioskodawców. Obecnie zaprojektowana
ul. Grzybowa w sztuczny i nieracjonalny sposób dzieli posesje uniemożliwiając tym samym normalne i bezpieczne korzystanie z nich /dotyczy to
w szczególności działek o numerach 692/1, 692/2, 692/3/. Proponowana zmiana przebiegu ulicy nie naruszy dotychczasowego porządku i mieszkańcy oczekują, że nie zostanie on zachwiany poprzez obecny projekt. W jednym z wniosków mieszkańcy ul. Grzybowej, w przypadku zaprojektowania ulicy zgodnie z ww. wnioskiem, deklarują, że nie będą żądać od miasta odszkodowania w związku
z przebiegiem instalacji: wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej.

Pan Kazimierz Kożuchowski – Burmistrz Miasta stwierdził, że argumenty mieszkańców ul. Grzybowej są zasadne i jest skłonny przychylić się do ich wniosku po uprzednim rozpoznaniu sprawy w terenie.

Pan Radny Marcin Kleczkowski stwierdził, że powinno się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skoro tego wymaga i powinno się dokonać takiej zmiany również w innych rejonach miasta np. przy ul. Prądzyńskiego, ponieważ na nowy krótki odcinek drogi, wydano 200 tys. zł, a zmiana takiego planu kosztowałaby ok. 20 tys. zł.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zaproponował przegłosowanie dwóch wniosków:

- o przystąpienie do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustów zwanej dzielnicą Limanowskiego
i osiedle Południe /zgodnie z wnioskiem mieszkańców ul. Grzybowej/,

- o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na realizację zaproponowanej zmiany planu.

Pan Marcin Koszewski – Przewodniczący Komisji do spraw Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RMpoddał pod głosowanie oba wnioski zgłoszone przez Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja
ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM zaakceptowała oba wnioski zgłoszone przez Pana Radnego Tomasza Dobkowskiego, 4 głosami za. Komisja Rozwoju miasta Augustowa w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, 7 głosami za, przyjęła oba wnioski
w ww. sprawie.

Ad. pkt 2

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
przedstawiła wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki położonej przy
ul. Zakole. Zwrócono się z prośbą o przeznaczenie działki na cele mieszkaniowe /zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/, argumentując iż w obecnym planie działka przeznaczona jest pod szkołę i trafostację, co uniemożliwia zagospodarowanie jej na cele mieszkaniowe. Miasto nie jest zainteresowane jej wykupem. Pani Kierownik poinformowała, iż rozwijając zabudowę mieszkalną w kierunku północno – zachodnim, na etapie ustalania planu miejscowego powinno się uwzględnić m.in. lokalizację usługi oświatowej, ponieważ na tym terenie w okolicy takiej działalności nie ma. W przypadku zbyt dużej odległości do szkoły czy przedszkola obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu.

Członkowie Komisji stwierdzili, że teren pod usługi oświatowe w planach powinien się znaleźć, ale lepiej, aby nie był on w rękach prywatnych, ponieważ właściciel takiej działki słusznie może czuć się pokrzywdzonym. Pan Radny Tomasz Dobkowski zaproponował, aby przeprowadzić rozmowę z Zarządem Szkoły Społecznej, czy nie jest zainteresowany tym terenem pod lokalizację szkoły, ponieważ w obecnym miejscu brakuje terenu na rozbudowę tej szkoły. Celem dokładniejszego przeanalizowania tematu i znalezienia optymalnego rozwiązania sprawy Pani Krystyna Wilczewska - Przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała zorganizowanie spotkania Komisji Rewizyjnej
z właścicielami ww. terenu.

Ad. pkt 3

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
przedstawiła wniosek Pani Bożeny F.
o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – Rozdzielnia Prądu”. Zmiana planu miałaby polegać na likwidacji drogi wewnętrznej na działce o nr geodez. 1787/2. Wnioskodawczyni czuje się pokrzywdzona ustaleniami planu, ponieważ zdecydowana część jej działki nie nadaje się pod zabudowę, ponieważ w planie stanowi drogę. Pani Kierownik poinformowała, że wg planu całą działkę można podzielić na 6 mniejszych działek i wyznaczono do nich drogę wewnętrzną. Jednak w trakcie opracowywania planu przedmiotowa nieruchomość została podzielona sądownie. Sąd ustalając podział nie wystąpił do Urzędu Miejskiego
w Augustowie o żadną opinię w tej sprawie i stąd wynikł cały problem. Wyjściem z tej trudnej sytuacji może być wystąpienie do Starostwa Powiatowego z prośbą o scalenie podzielonych przez sąd działek i dokonanie podziału zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Taką propozycję wnioskodawcy otrzymali, ale niestety nie udało się uzyskać porozumienia i wystąpiono o zmianę planu. Pani Kierownik poinformowała, iż nawet nieduża zmiana planu wiąże się z określoną procedurą, podkreśliła, że
w mieście takich sytuacji jest więcej.

Członkowie obu Komisji w wyniku przeprowadzonej dyskusji zgodzili się, że dobrym rozwiązaniem w tym przypadku będzie scalenie działek,
a następnie dokonane podziału zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ad. pkt 4

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kościelnej, który członkowie obu Komisji zaopiniowali pozytywnie.

Pani Anna Kowalczuk – Kierownik Wydziału Architektury
i Gospodarki Przestrzennej UM
poinformowała, że Pani B. wystąpiła ze skargą i wzywa gminę do usunięcia naruszenia prawa poprzez dostosowanie ciągu pieszo – rowerowego na działce nr 396 do obowiązującej szerokości, ewentualne zlikwidowanie ruchu pieszego i urządzenie na tejże działce wyłącznie jezdni. Pani Maria B. na etapie tworzenia planu miejscowego składała wniosek, aby utworzyć drogę wewnętrzną tuż przy jej nieruchomości, aby mieć do niej dojazd. Na etapie przygotowywania planu Pan Burmistrz rozpatrzył wniosek Pani B., aby działka , na której jest ciąg pieszo – rowerowy stanowił dojazd do działki Pani B.. Takie rozwiązanie uwzględniono w planie miejscowym wprowadzając zapis „na działce nr 396 dopuszcza się przejazd ciągiem pieszo – rowerowym do posesji na działce nr 379”. Na najbliższą sesję przygotowany został projekt uchwały odmawiający uchylenia planu. Pani Kierownik stwierdziła, że szerokość ciągu pieszo – rowerowego jest prawidłowa.

Członkowie obu Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odmowy usunięcia naruszenia prawa.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący Komisji

ds. Urbanistyki, Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Komunalizacji Mienia RM

/Marcin Koszewski/

Przewodniczący

Komisji Rozwoju miasta Augustowa

/Tomasz Dobkowski/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2014-10-15

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2014-10-15