Protokół nr 11/15 z posiedz. Kom. ds. Budżetu RM z dn. 18.09.15r.

PROTOKÓŁ NR 11/15

z posiedzenia Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 18 września 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

W posiedzeniu wziął udział Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta
    na 2015 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015 – 2023.


Posiedzenie Komisji do spraw Budżetu RM otworzyła
Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały Rady Miejskiej
w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok a następnie odpowiadał na pytania zadawane przez członków Komisji.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Budżetu RM wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały w ww. sprawie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały Rady Miejskiej
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015
- 2023 a następnie odpowiadał na pytania zadawane przez członków Komisji.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu RM poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015 - 2023. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja do spraw Budżetu RM wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały w ww. sprawie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji do spraw Budżetu RM

Aleksandra Kleczkowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-09-30