PROTOKÓŁ Nr 15/15 z posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej RM w Augustowie z dnia 08.10.2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 15/15

z posiedzenia Komisji Społeczno — Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 października 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli — lista obecności w załączeniu.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

  1. Realizacja wniosków Komisji Społeczno — Oświatowej RM oraz analiza zapisów
    do budżetu Miasta na 2016 r., które dotyczą spraw społecznych i oświatowych.
  2. Sprawy różne.
Posiedzenie Komisji Społeczno — Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie otworzyła Pani Małgorzata Grygo — Przewodnicząca Komisji RM. Zapoznała obecnych
z proponowanym porządkiem posiedzenia.

Ad.pkt 1 a

Pani Małgorzata Grygo— Przewodnicząca Komisji Rozwoju RM poinformowała,
że obecnie przygotowywany jest budżet miasta na 2016 rok i na tym etapie można wnosić uwagi. Pani Małgorzata Grygo — Przewodnicząca Komisji RM poprosiła Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu o przedstawienie sytuacji Szkoły Podstawowej Nr 2.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportupoinformował,
że zarówno Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 6 w roku 2016 będą modernizowane. Został rozpisany konkurs związany z modernizacją i rozbudową obiektów szkolnych,
do którego Wydział Edukacji i Sportu przystępuje. W Szkole Podstawowej Nr 2 zmiany dotyczą termodernizacji, ocieplenia stropów, ścian, piwnicy. Drugie przedsięwzięcie dotyczy Przedszkola Nr 6 i polega na przekształceniu przedszkola w taki sposób, aby zostały spełnione warunki modernizacji i rozbudowy przedszkola. Dyrekcja Przedszkola aktualnie przystępuje do prac związanych z procedurą przekształcenia obiektu w przedszkole integracyjne. W przyszłym tygodniu odbędzie się wizja lokalna Przedszkola Nr 6, w której wezmą udział pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM. Został przygotowany projekt obiektu, który zakłada powstanie 12 sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, sali rewalizacji i terapeutycznej. Istniejąca placówka funkcjonowałaby jako przedszkole, ale również czterodziałowy żłobek. Rozbudowany obiekt ma być nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny społeczeństwu. Planowana jest budowa
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych. Poinformował, że w przeciągu
3 — 4 lat nie będzie znacznego zapotrzebowania na przedszkola publiczne, ponieważ obecnie dwa podmioty wystąpiły o utworzenie obiektów przedszkolnych. Rolą samorządu będzie wyznaczenie jak najniższej stawki, podmiotom działającym na rynku przedszkoli. Wysokość opłaty wynosi do 100 % na jednego ucznia. Pan Kierownik powiedział, że chciałby żeby procedura rozbudowy modernizacji obiektu była ukończona właśnie przed wrześniem 2017 roku. Do 20 listopada 2015 r. można składać wnioski o pozyskanie środków na wyposażenie pracowni komputerowych ze środków zewnętrznych.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zapytała: „Czy istnieje możliwość uwzględnienia
w projekcie budowy przedszkola systemu oczyszczania powietrza?”.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu odpowiedział,
że przedszkole musi spełnić oczekiwania mieszkańców. Musi być funkcjonalne, nowoczesne, ponieważ konkurencja na rynku z każdym rokiem wzrasta.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zapytała: „Dlaczego koszt utrzymania dziecka
w przedszkolu prywatnym, jest znacznie niższy od utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym, które korzysta z subwencji miasta?”.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu odpowiedział,
że lokalizacja żłobka przy przedszkolu uzależniona jest od możliwości technicznych, a także od funduszy, o które wydział Edukacji i Sportu zabiega. Koszty utrzymania żłobka
są wysokie ze względu na stan techniczny budynku i brany jest pod uwagę wariant przeniesienia żłobka do nowo wybudowanego budynku.

Pani Radna Małgorzata Grygo poinformowała, że opowiada się za funkcjonowaniem żłobka samorządowego, ponieważ taki obiekt powinno mieć każde miasto.

Pan Wojciech Walulik — Burmistrz Miasta powiedział, że sytuacja w oświacie jest konsekwencją 20 letnich zaniedbań. Poprawienie obecnego stanu wymaga czasu i pieniędzy.

Pan Radny Tomasz Bukłaho powiedział, że nie zgadza się z tezą, że należy utrzymać przedszkole samorządowe za wszelką cenę, pomimo kosztów. Pan Radny zaproponował rozważenie opcji dofinansowania sektora prywatnego dopłacając do każdego dziecka przyjętego do żłobka. Wydatki będą dostosowane do realnych potrzeb. Jeśli w danym roku będzie więcej dzieci wtedy samorząd zapłaci dofinansowanie w wyższej kwocie, jeżeli będzie ich mniej wówczas należy dopłacić sektorowi prywatnemu.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu odpowiedział, że oddanie obiektu przedszkolnego w ręce prywatne będzie nieodwracalne. Każde dziecko w przedszkolu wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania budynku.

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała: „Czy można przekazać subwencję przeznaczoną na dziecko osobie opiekującej się dzieckiem, np. babci?”

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu odpowiedział,
że nie ma możliwości przekazania środków za opiekę nad dzieckiem rodzinie, opiekunce i itp.

Pan Radny Adam Cilulko powiedział, że oddanie przedszkola, żłobka prywatnym podmiotom nie jestem dobrym pomysłem. W oświacie potrzebne są środki finansowe, które można pozyskać z funduszy unijnych i do 2020 r. mamy taką możliwość.

Pan Wojciech Walulik — Burmistrz Miasta poinformował, że „wysyp” projektów unijnych będzie miał miejsce w drugiej połowie 2016 r. i 2017 r. Obecnie podjęte są działania
o pozyskanie środków na modernizację budynków. Jeżeli chodzi o sektor prywatny i sektor publiczny, to my jako sektor publiczny przestajemy być konkurencyjni wobec sektora prywatnego, który ma mniej obwarowań prawnych, przy czym posiada większe szanse rozwoju. Na rynku pojawia się coraz więcej przedszkoli, a my jako samorząd szukamy środków na ich remont, czy modernizację. Wyraził obawę, czy po wyremontowaniu obiektu, budynek nie będzie stał pusty, bo dzieci nie będą chciały się w nim uczyć, ponieważ będą już
w przedszkolach prywatnych.

Pan Radny Wojciech Krzywiński wyraził opinie, że powinien być przynajmniej jeden żłobek samorządowy ze względu na czynniki zewnętrzne, np. likwidację żłobka prywatnego.

Pan Radny Tomasz Dobkowski poinformował, że w najbliższym czasie powstaną prywatne placówki przedszkolne i aby uniknąć pustych budynków, należy zachęcić dyrekcję, nauczycieli wychowania przedszkolnego do zakładania stowarzyszeń i działalności,
co pozwoli nauczycielom uniknąć poszukiwania zatrudnienia w sektorze prywatnym.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu odpowiedział,
że nauczycielki nie chcą odchodzić z przedszkoli samorządowych, nie chcą zawierać stowarzyszeń, ponieważ poszukują pracy na podstawie karty nauczyciela. Szukają pracy
w szkole. Poparł propozycję dotyczącą 0spotkania z nauczycielami, dyrekcja przedszkoli
w celu podjęcia działań zmierzających do uspołecznienia przedszkoli.

Pan Wojciech Walulik — Burmistrz Miasta poinformował, że należy zapytać rodziców: „Czym różni się przedszkole prywatne od samorządowego?”, gdyż to oni posyłają do tych placówek swoje dzieci.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu poinformował, że dopłata wynosi 75% kosztów utrzymania jednego dziecka w placówce samorządowej.

Pan Radny Adam Wysocki zapytał: „Czy w budżecie uwzględnione zostały kwestie dotyczące sal gimnastycznych, boisk?”.

Pan Wojciech Walulik — Burmistrz Miasta odpowiedział, że wszystkie inwestycje uzależnione są od funduszy zewnętrznych. Miasto nie może się dobrowolnie zadłużać,
gdyż są ograniczenia.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu przypomniał,
że inwestycje budowy boiska, sali są wielomilionowe, w większości finansowane
są z funduszy zewnętrznych i w 15 % przez samorząd.

Pani Radna Małgorzata Grygo zapytała: „W jaki sposób w tym roku będą wypłacane uczniom stypendia socjalne?”.

Pan Dariusz Szkiłądź — Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu poinformował,
że dotychczas dyrektorzy szkół zajmowali się stypendiami. Pedagodzy szkół napisali wniosek o zdjęcie ze szkół obowiązku związanego z sprawami stypendialnymi. Wskazały Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy do prowadzenia spraw stypendialnych, umocowane jest to przepisami prawa.

Pani Teresa Dobko odpowiedziała, że zgodnie z rozporządzeniem środki na stypendia socjalne mogą wypłacać miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Ad.pkt 1b

Pan Radny Tomasz Bukłaho poinformował, że w ostatnim czasie opublikowane zostały wyniki ankiety o zagrożeniach społecznych w mieście. Wskazują one, że problem alkoholowy jest jednym z głównych czynników, który dotyka naszą społeczność obok zubożenia społeczeństwa i bezrobocia. Problem z alkoholem dotyczy również młodych ludzi. Pan Radny Tomasz Bukłaho poinformował o potrzebie przeprowadzenia szkolenia dla kadry pedagogicznej z uwzględnieniem szkoleń z zakresu profilaktyki czy też zachowań ryzykownych, ponieważ nauczyciele spędzają z dziećmi najwięcej czasu. Najważniejszy jest fakt, aby dotrzeć do świadomości kadry edukacyjnej, o potrzebie takiego szkolenia.

Ad.pkt 1 c

Pani Radna Małgorzata Grygo poinformowała, że kolejnym punktem posiedzenia komisji są sprawy społeczne. Pani Przewodnicząca zapytała Panią Teresę Dobko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: „Co powinno być zawarte w budżecie miasta
na 2016 r. odnośnie spraw społecznych?”.

Pani Teresa Dobko — Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała,
że został złożony wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w 2016 roku
na przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na ogrzewalnie (pismo skierowane zostało do Augustowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Koderem). Pomieszczenie będzie zlokalizowany na ulicy Łaziennej. Liczba bezdomnych w Augustowie wynosi 71 osób. Problem wzrośnie od września 2016 r., ponieważ zmieniają się przepisy dotyczące schronisk
i noclegowni.

W mieście potrzebny jest punkt pomocy osobom bezdomnym, który będzie składał
się z ogrzewalni, punktu higienicznego oraz stołówki.

Pani Teresa Dobko — Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała,
że w tym roku będzie problem z przewiezieniem bezdomnego do ośrodka zimą, ponieważ
zlikwidowana została Straż Miejska. Pracownik socjalny wraz z strażnikiem miejskim dokonywali patrolu miasta zimą, sprawdzano w jakim stanie znajdują się osoby bezdomne, których bez ich zgody nie można umieścić w żadnym ośrodku.

Pan Wojciech Walulik — Burmistrz Miasta poinformował, że samochód po Straży Miejskiej przekazany będzie na potrzeby Centrum Sportu i Rekreacji jak również Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Pani Teresa Dobko — Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała,
że istnieje potrzeba kompleksowego wsparcia osób starszych, ponieważ z roku na rok ich liczba osób wzrasta. Powstał pomysł utworzenia Centrum Aktywności Seniora, ogólnodostępnego, w którym będzie miejsce dziennego pobytu seniora oraz świadczone będą usługi, które wskazano w ustawie o pomocy społecznej. Poinformowała, że w Augustowie jest dwóch asystentów rodziny i każdy z nich opiekuje się 15 rodzinami.

Pan Radny Tomasz Bukłaho zapytał: „Czy udało się zaangażować rodziny wspierające asystentów rodziny?”.

Pani Teresa Dobko — Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała,
że nie, ponieważ praca rodzin wspierających pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał: „Jak można zmniejszyć liczbę ludzi korzystających z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?”.

Pani Teresa Dobko — Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała,
że usamodzielnienie się ludzi od pomocy społecznej może nastąpić poprzez utworzenie nowych miejsc pracy o godziwych warunkach. Z pomocy społecznej korzysta około 1500 rodzin. Zasiłki okresowe, świadczenia alimentacyjne i świadczenia rodzinne całkowicie
finansowane są z dotacji. Gmina finansuje wyłącznie zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne i jest to koszt około 200 tys. zł.

Pan Mirosław Karolczuk — Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że największym problemem miasta jest brak miejsca na infrastrukturę, lokalizacji np. domu seniora, noclegowni. Należy śledzić projekty unijne i pozyskać środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pani Teresa Dobko — Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała,
że ośrodek najbardziej interesują przedsięwzięcia związane z dziećmi i seniorami, a projekty takie mają być ogłoszone w roku 2016 lub 2017.

Ad.pkt 2

Pan Mirosław Karolczuk — Z-ca Burmistrz Miasta poinformował, że 15.10.2015 r. ogłoszony zostanie przetarg pod nazwą: Wyłapywanie, przejęcie, zapewnienie opieki
i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasta Augustów.

Pani Barbara Korzeniewska zapytała o realizacje kwestii związanych z programu zapobiegania bezdomności. Poinformowała o potrzebie ustawienia tablicy ogłoszeń, na której umieszczone zostaną ogłoszenia o bezdomnych zwierzętach, a także o potrzebie ustawienia koszy na psie odpady.


Sporządziła:
/Magdalena Wasilewska/

Przewodnicząca Komisji Społeczno — Oświatowej RM Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szczepańska

Wprowadzający: Ewa Szczepańska

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-11-04