Protokół nr 16/15 z posiedz. Kom. Społ-Ośw. z dn. 22.10.15 r.

PROTOKÓŁ NR 16/15

z posiedzenia Komisji Społeczno - Oświatowej RM w Augustowie

z dnia 22 października 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

  1. Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,
  2. Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta przy
ul. Rajgrodzkiej 1 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Samorządowych
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich przy ul. Mickiewicza 1 w Augustowie poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej przy
ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów
przedszkolnych;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej przy
ul. Tartacznej 21 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych;

- ustalenia warunków korzystania z nieruchomości w szkołach, placówkach
oświatowych i żłobku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Augustów.

  1. Sprawy różne.


Posiedzenie Komisji Społeczno – Oświatowej RM otworzyła Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta przy
ul. Rajgrodzkiej 1 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zespole Szkół Samorządowych
im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich przy ul. Mickiewicza 1 w Augustowie poprzez
likwidację oddziałów przedszkolnych;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej
przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów
przedszkolnych;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej
przy ul. Tartacznej 21 w Augustowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.

Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM omówił projekty uchwał w ww. sprawach a następnie odpowiadał na pytania zadawane prze członków Komisji. Poinformował, że w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa zachodzi konieczność przeniesienia oddziałów „0” ze szkół do przedszkoli. Gminy, które nie zdecydują się na taki krok będą musiały spełnić normy związane z przepisami ochrony przeciwpożarowej w szkołach, ponadto szkoły, w których pozostaną oddziały „O” będą musiały zostać przekształcone w zespoły szkół. Dostosowanie budynków szkół
do narzuconych standardów będzie wiązało się z kosztami. Podjęcie uchwały nie będzie skutkowało zwolnieniami pracowników, i nie pogorszy warunków w przedszkolach, ponieważ sytuacja demograficzna, jak również warunki lokalowe umożliwiają wprowadzenie proponowanych zmian. Pan Kierownik zwrócił uwagę, że liczba oddziałów „0” w szkołach
z roku na rok systematycznie spada. Poinformował, że dokonanie zmiany planowane jest
na 1 września 2016 r. Pan Kierownik przekonywał, że proponowane zmiany pozwolą
na zaoszczędzenie pieniędzy, które należałoby wydatkować z budżetu miasta na dostosowanie szkół do nowych wymogów ustawowych związanych z utrzymaniem oddziałów „0”.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Społeczno – Oświatowa RM projekty uchwał
w ww. sprawach zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków korzystania
z nieruchomości w szkołach, placówkach oświatowych i żłobku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.

Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie. Poinformował, że podjęcie uchwały uporządkuje obecną sytuację związaną z korzystaniem z nieruchomości w placówkach oświatowych. Do tej pory dyrektorzy placówek sami decydowali, na jakich zasadach udostępniają np. salę gminastyczną. Udostępnianie pomieszczeń wiąże się z określonymi kosztami, dlatego zaproponowane w projekcie uchwały minimalne stawki wynajmu pomieszczeń, części nieruchomości oraz umieszczania reklam, pozwolą na ich rekompensatę. Oczywiście, jeżeli najem będzie rodził wyższe koszt wówczas dyrektorzy będą mogli pobierać wyższe stawki, ponieważ niniejsza uchwałą wskazuje jedynie stawki minimalne. Zwrócił uwagę, że będzie
to najem niekomercyjny. Pan Kierownik omówił sytuację stołówek szkolnych, których utrzymanie generuje zbyt wysokie koszty, dlatego zrodził się pomysł, aby wszystkie szkoły w mieście obsługiwała jedna stołówka zlokalizowana w Zespole Szkół Samorządowych. Umowy z firmami, które przygotowują posiłki w poszczególnych szkołach wygasają
z końcem tego roku, dlatego należy rozważyć, czy nie zawrzeć w drodze przetargu umowy tylko z jedną firmą.

Pan Radny Adam Cilulko zwrócił uwagę, że dokonując wyboru firmy przygotowującej posiłki w stołówce szkolnej nie powinno się kierować tylko ceną, ale również jakością.

Pan Radny Tomasz Bukłaho zaproponował, aby opłata za umieszczanie reklam była wyliczana od 1 m2. Ponadto zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały nie powinno być zapisu mówiącego o możliwości nieodpłatnego użyczania pomieszczeń przez dyrektora szkoły, placówki oświatowej i żłobka.

Pan Kierownik wyjaśnił, że w szczególnych przypadkach dyrektor powinien mieć prawo
do nieodpłatnego użyczania pomieszczeń. Zgodził się, aby w projekcie uchwały zapisać,
że dyrektorzy ww. placówek będą mogli bezpłatnie użyczać pomieszczenia, ale po zawarciu umowy użyczenia na piśmie. Zapis pomoże uniknąć nagminnego nieodpłatnego udostępniania sal.

Pan Radny Adam Wysocki zgłosił propozycję, aby do opłat za najem sal sportowych
na rozgrywki ligi miejskiej zastosować 50% bonifikatę.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Społeczno – Oświatowa RM projekt uchwały
w ww. sprawie wraz z poprawkami zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 2

Sprawy różne

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji Społeczno – Oświatowej RM stwierdziła, że stypendia socjalne powinny być wypłacane uczniom na dotychczasowych zasadach, czyli przez Wydział Edukacji i Sportu RM, a nie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W momencie, gdy realizację zadania przejmie MOPS sytuacja ulegnie pogorszeniu, ponieważ nauczyciele znają faktyczną sytuację materialną uczniów.

Pan Dariusz Szkiłądź odpowiedział, że wypłata stypendiów socjalnych przez MOPS będzie odbywała przy współpracy Wydziału Edukacji i Sportu RM. Poinformował, że odbędzie
się spotkanie z radami pedagogicznymi w sprawie planowanego połączenia Gimnazjum Nr 1 ze Szkołą Podstawową Nr 4.

Pan Radny Adam Wysocki zwrócił uwagę, że planując remont Szkoły Podstawowej Nr 2 powinno się przebudować drzwi wejściowe do budynku, które otwierają się do środka,
co stwarza wiele niebezpiecznych sytuacji.

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta poinformował, że Miasto czyni starania, aby pozyskać środki finansowe na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2,
i jeżeli decyzja w tej sprawie będzie pozytywna wówczas przeprowadzona zostanie również przebudowa drzwi.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji Społeczno – Oświatowej RM

Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-11-04