Protokół Nr 21/15 z posiedz. Kom. Społ.-Ośw. RM z dn. 8.12.15 r.

PROTOKÓŁ NR 21/15

z posiedzenia Komisji Społeczno - Oświatowej RM w Augustowie

z dnia 8 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 rok.


Posiedzenie Komisji Społeczno – Oświatowej RM otworzyła Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2016 rok

Pan Tomasz Bukłaho – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie. Poinformował, że w najbliższym czasie planowane jest przygotowanie strony internetowej, dzięki której korzystanie z pomocy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi byłoby znacznie ułatwione. Zwrócił uwagę, że do tej pory informacja na ten temat była niewystarczająca.

Pan Mirosław Zawadzki zwrócił uwagę, że powinno się skuteczniej reagować na sytuacje sprzedaży alkoholu nieletnim.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Społeczno – Oświatowa RM projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji Społeczno – Oświatowej RM

Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-12-18

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-12-18