Protokół nr 22/15 Komisji Społ-Ośw z 17 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 22/15

z posiedzenia Komisji Społeczno - Oświatowej RM w Augustowie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – listy obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  2. Zapoznanie się z inicjatywą Centrum Integracji Społecznej.


Posiedzenie Komisji Społeczno – Oświatowej RM otworzyła Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagradzania nauczycieli

Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie. Wyjaśnił, że zmiana wynagradzania nauczycieli wynika
z konieczności zwiększenia motywacji do pracy, urealnienia dodatków do wynagrodzeń proporcjonalnie do nakładanych obowiązków na nauczycieli funkcyjnych i na kierowników zakładów pracy.

Członkowie Komisji dyskutowali głównie na temat wysokości oraz zasad przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom oraz wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraźnych. Przeanalizowano również załącznik nr 1 do uchwały,
tj.: arkusz samooceny dyrektora.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Społeczno – Oświatowa RM projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2

Zapoznanie się z inicjatywą Centrum Integracji Społecznej

Pan Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno
– Gospodarczych
poinformował, że w Augustowie od 1 lutego 2014 r. funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. CIS ma za zadanie aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a szczególnie osób długotrwale bezrobotnych i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, pozbawionych źródeł utrzymania. Osoby takie z chwilą rozpoczęcia swojego udziału w CIS nabywają prawo do świadczenia integracyjnego z Funduszu Pracy w wysokości 1 059,82 zł miesięcznie, w tym zawarte są wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, podatek /kwota netto 792,10 zł/. Świadczenie to można otrzymywać nawet przez półtora roku. Podejmowane są działania, aby każdej z osób znaleźć odpowiednią pracę.
W zajęciach Centrum z terenu Augustowa i okolic bierze udział 20 osób przy 4 osobowej kadrze pracowników etatowych. Pan Prezes zwrócił się z wnioskiem o zaplanowanie
w budżecie miasta na 2016 r. dotacji na finansowanie CIS. Zaproponował kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy w wysokości 500 zł miesięcznie naliczaną od każdego uczestnika i trenera. Obecne środki finansowe nie są wystarczające, dlatego czasowe wsparcie ze strony Miasta pozwoliłoby na wyspecjalizowanie się w jakiejś dziedzinie i znalezienie niezależnego źródła finansowania. Dodatkowe środki potrzebne są, na pokrycie wynagrodzenia instruktorów i pozostałych kosztów funkcjonowania CIS.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zwrócił uwagę, że kwota jakiej oczekuje Pan Prezes jest znacząca i zgodnie z wnioskiem wynosi 144 000 zł.

Pan Krzysztof Anuszkiewicz odpowiedział, że w ustawie jest mowa o kwocie 500 zł i jest
to wartość maksymalna. CIS oczekuje dofinansowania na niższym poziomie i nie musiałoby ono mieć charakteru stałego. Poinformował, że w CIS byłoby więcej uczestników,
ale nie ma dla nich pracy.

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta zwrócił uwagę, że dodatkowe środki finansowe dla CIS potrzebne są przede wszystkim na instruktora zawodu, który
na warsztatach przygotuje do wykonywania danej pracy. W augustowskim CIS nie ma takich trenerów i miejsca na warsztaty. Pan Krzysztof Anuszkiewicz wspomniał, że dla uczestników CIS brakuje pracy. Pracą, jaką mogliby wykonywać jest np. sprzątanie nieruchomości należących do Miasta czy remont zasobów komunalnych, ale zachodzi niebezpieczeństwo czy poradziliby sobie z takim zadaniem. Dopóki CiS nie będzie prężną, liczną instytucją może być z tym problem. Zasady współpracy powinny być szczegółowo przeanalizowane. Należy mieć tu na względzie przepisy Kodeksu Pracy czy BHP oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że CiS dysponując 50 uczestnikami,
mógłby uczestniczyć w przetargach organizowanych na wykonywanie określonych prac. Miasto mogłoby wspierać CIS gdyby jego uczestnikami były osoby, które przestaną korzystać z pomocy społecznej. W ten sposób Miasto będzie wydawało mniej na pomoc społeczną
i przeznaczy te środki na aktywizację osób, które do tej pory korzystały ze świadczeń opieki społecznej. Zwrócił uwagę, że w Augustowie zakłady pracy poszukują pracowników, dlatego warto pracować nad tym, aby pozyskać takie osoby. CIS w tym wypadku mógłby
być łącznikiem przygotowującym do zawodu. Zaproponował Panu Prezesowi przygotowanie katalogu usług, jakie mogliby wykonywać uczestnicy CIS.

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji Społeczno – Oświatowej RM stwierdziła, że inicjatywa podjęta przez Centrum Integracji Społecznej wymaga wsparcia. Sprawa powinna zostać przedstawiona pozostałym Radnym Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji Społeczno – Oświatowej RM

Małgorzata Grygo

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2016-01-08

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2016-01-08