Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM z dnia 11.09.15 r.

PROTOKÓŁ NR 9/15

z posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie

z dnia 11 września 2015 r.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli – lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie zmian granic uzdrowiska miasta Augustów.


Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej RM otworzyła Pani Sylwia Bielawska – Przewodnicząca Komisji.

Zapoznała obecnych z proponowanym porządkiem posiedzenia, który został przyjęty.

Ad. pkt 1

Pan Marek Sadowski – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM przedstawił korektę operatu uzdrowiskowego Gminy Miasto Augustów w zakresie zmiany granic stref „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej w oparciu o przedłożone materiały graficzne dostarczone przez wykonawcę zmiany oparatu. Przedstawiona na mapach korekta granic strefy „B” i „C” wymaga poprawek względem przyjętego na XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 2 września 2015 r. podziału miasta na osiedla. Granica strefy „C” wymaga ujednolicenia z granicą osiedla Zachód poprzez włączenie kwartału pomiędzy ulicami: Żabią, Jonkajtysa, Wojska Polskiego, Polną, do strefy „C” ochrony uzdrowiskowej oraz ujednolicenia z granicą osiedla Wschód na odcinku ul. Tytoniowej. Strefa „B” wymaga ujednolicenia z granicą osiedla Wschód na odcinku ul. Tytoniowej.

Komisja Uzdrowiskowa RM w wyniku dyskusji i przeprowadzonego jawnego głosowania przedstawioną korektę operatu uzdrowiskowego Gminy Miasto Augustów w zakresie zmiany granic stref „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej wraz z przedstawionymi powyżej uwagami zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Marek Sadowski – Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM w swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę, że część gruntu przy Al. Kardynała Wyszyńskiego pomiędzy ulicą Tytoniową a lasem Skarbu Państwa została włączona do strefy „B” ochrony uzdrowiskowej, podczas gdy obecnie znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”. Komisja Uzdrowiskowa RM nie wyraziła opinii na ten temat.

Protokołowała: Przewodniczyła:

/Ewa Szczepańska/

Przewodnicząca

Komisji Uzdrowiskowej RM

Sylwia Bielawska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-09-23

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-09-23