Protokół nr XIII/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XIII/15

z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 2 września 2015 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych – lista obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Ponadto w obradach udział wzięli:

- Burmistrz Miasta Augustowa,

- Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,

- Sekretarz Miasta,

- Skarbnik Miasta,

- kierownicy wydziałów i referatów UM,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- przedstawiciele prasy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 16.05

i zakończono o 18.40

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

b) wyboru ławników;

c) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów
na ławników;

d) utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

e) utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli;

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

g) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Centrum II” – ul. Rynek Zygmunta Augustowa, ul. Polna, ul. Kopernika, ul. Szkolna i ul. Zygmuntowska”;

h) przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania utworzonego na bazie przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”;

i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat;

j) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;

k) likwidacji wydzielonych dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji RM z 20.08.2015 r.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Otwarcie obrad

Obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 19 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitał: Pana Wojciecha Walulika – Burmistrza Miasta, Pana Mirosława Karolczuka – Zastępcę Burmistrza Miasta, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek obrad.

Pan Sebastian Piekarski – Radca Prawny w imieniu Burmistrza, wniósł o wprowadzenie
do porządku obrad czterech projektów uchwał w sprawie:

- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym;

- zaliczenia do kategorii dróg gminnych położonych w Augustowie odcinka drogi krajowej DK 16 w ciągu ulicy Mazurskiej od ronda DK 16 i DW 664 /ul. Raczkowska/ do ronda „NSZZ Solidarność” do kategorii drogi gminnej;

- pozbawienia odcinka drogi, który został zaliczony uprzednio do kategorii drogi gminnej
na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych kategorii drogi gminnej;

- wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Augustowa.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zaproponowane wyżej zmiany zostały przyjęte jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz z ww. zmianami. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta Augustowa

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta Augustowa z jego działalności od ostatniej sesji, tj. od 21 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje i zapytania radnych

Pan Radny Artur Kleczkowski zapytał, czy w Augustowie będzie zorganizowany punkt do składowania gałęzi i liści w związku ze zbliżającą się jesienią.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zwrócił uwagę, że budynek komunalny położony
w Augustowie przy ul. 3 Maja 58 ogrzewany jest za pomocą pięciu pieców, co w sezonie grzewczym skutkuje dużym zanieczyszczeniem powietrza. Pan Radny stwierdził,
że należałoby rozważyć możliwość podłączenia ww. budynku do sieci ciepłowniczej, która przebiega nieopodal.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała o reorganizację Urzędu. Poprosiła o informację na temat zwalnianych pracowników, zasad reorganizacji i przeprowadzania zwolnień.

Pan Radny Adam Wysocki zwrócił uwagę, że na ul. Kwaśnej wprowadzono nową organizację ruchu, co zasygnalizowano znakami stop. Pan Radny stwierdził, że nową organizację ruchu powinno się wzmocnić poprzez zastosowanie również oznakowania poziomego, ponieważ przyzwyczajenia mieszkańców są tak silnie, że nie zauważają nowego oznakowania. Pan Radny poinformował, że doszło już w tym miejscu do kilku drobnych kolizji.

Pan Radny Paweł Kotwica w imieniu mieszkańców zapytał, czy budynek Hospicjum może zostać ujęty w programie rewitalizacji miasta.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, czym kierował się Urząd i Burmistrz wyłączając
na koncercie Janusza Laskowskiego dwa sektory miejsc siedzących, czym mieszkańcy byli oburzeni.

Ad. pkt 5a

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Pan Sebastian Piekarski – Radca Prawny UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Jacek Truszkowski – Przewodniczący Zespołu przedstawił opinię Zespołu
ds. Zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 24 sierpnia
2015 r. /zał. nr 2/.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia
się bez dalszego biegu. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/93/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 3/.

Ad. pkt 5b

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników

Pan Sebastian Piekarski – Radca Prawny UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie. Zapoznał Radnych z procedurą wyboru ławników.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Rada Miejska powinna powołać Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i Sądu Rejonowego w Augustowie. Poprosił o zgłaszanie kandydatów. Do pracy w ww. Komisji zgłosiły się następujące osoby: Magdalena Śleszyńska, Piotr Piłasiewicz, Józef Świątkowski, Sylwia Bielawska. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania, jednogłośnie 20 głosami za, powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Józef Świątkowski, Sylwia Bielawska, Magdalena Śleszyńska,
Piotr Piłasiewicz. Pan Przewodniczący poprosił o jej ukonstytuowanie się.

Pan Jacek Truszkowski odczytał informację na temat kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i Sądu Rejonowego w Augustowie.

Pan Józef Świątkowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przystąpił
do przeprowadzenia głosowania. Rozdano po dwie karty do głosowania wszystkim Radnym obecnym na sesji. Radni oddali głosy.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz ogłosił 10 minutową przerwę w obradach a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia protokołu.

Po przerwie, Pan Józef Świątkowski poinformował, że Komisja Skrutacyjna nie wyłoniła ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie, ponieważ 5 kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów i dlatego zarządzono powtórne głosowanie.

Pan Filip Chodkiewicz udzielił głosu Panu Jarosławowi Zielińskiemu – Posłowi na Sejm RP.

Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP pogratulował Burmistrzowi i Radnym osiągnięć w zarządzaniu miastem. Zapytał Burmistrza, na jakim etapie znajduje się sprawa przygotowań, procedur do utworzenia w Augustowie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Pan Poseł zadeklarował poselską pomoc w tym względzie.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta odpowiedział, że działania dotyczące utworzenia w Augustowie strefy ekonomicznej przebiegają wielotorowo. Podział miasta
na dzielnice jest jednym z takich działań. Warunkiem uzyskania pełnego dostępu do terenów zakupionych w ostatnim czasie przez Miasto i możliwości realizowania na nich przemysłu nieuciążliwego jest uwolnienie się od niekorzystnych zapisów ustawy uzdrowiskowej.
Po podjęciu i uprawomocnieniu się uchwały w sprawie utworzenia osiedli operat uzdrowiskowy zostanie przekazany do Ministerstwa Zdrowia a następnie będziemy oczekiwać na decyzję umożliwiającą prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze uznanym za uzdrowisko Augustów. Pozyskane tereny - 21 ha, w perspektywie będą uzbrajane, na co pozyskiwane będą środki finansowe z funduszy unijnych.
Po uzbrojeniu terenu we wszystkie niezbędne media będzie można ubiegać się o inwestora, ale już można powiedzieć, że planowana strefa cieszy się dużym zainteresowaniem.
Pan Burmistrz wyraził nadzieję, że w ciągu 2 lat powstanie podstrefa ekonomiczna, ponieważ strefa rozwoju powstanie znacznie wcześniej.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia dodatkowych wyborów. Rozdano karty do głosowania a następnie wyczytywani kolejno z listy Radni oddawali głosy. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Pan Józef Świątkowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach i Sądu Rejonowego w Augustowie. Na ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach wybrani zostali:

1) Małgorzata Drozdowska,

2) Małgorzata Katarzyna Karaś,

3) Renata Kuleszewicz.

Na ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie wybrani zostali:

1) Erazm Apoloniusz Stefanowski,

2) Krystyna Bołkun,

3) Jadwiga Godlewska,

4) Joanna Lipińska,

5) Artur Grzesiukiewicz,

6) Roman Paweł Drozdowski,

7) Elżbieta Szczesna.

/zał. nr 4, 5, 6, 7/

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/94/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 8/.

Ad. pkt 5c

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

Pan Sebastian Piekarski – Radca Prawny UM omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji. Do pracy w ww. Komisji zgłoszono następujące osoby: Wojciech Krzywiński, Piotr Piłasiewicz, Jacek Truszkowski.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/95/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 9/.

Ad. pkt 5d

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Nie zgłoszono uwag ani zapytań do projektu uchwały.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XIII/96/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 10/.

Ad. pkt 5e

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli

Pan Paweł Kotwica – Przewodniczący Komisji do spraw Rozwoju RM poinformował,
że Komisja Rozwoju RM na posiedzeniu w dniu 2 września 2015 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta przedstawił raport z konsultacji społecznych
w sprawie utworzenia osiedli w Mieście Augustów oraz ordynacji wyborczej do rad osiedli /zał. nr 11/

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrz Miasta w uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrza poinformował, że wszystkie osoby, instytucje, organizacje, które złożyły uwagi
do proponowanego podziału terenu Miasta Augustowa otrzymają odpowiedź na piśmie.

Pan Sebastian Piekarski – Radca Prawny UM w imieniu Burmistrza poinformował,
że do ostatecznego tekstu uchwały po autopoprawkach Burmistrza, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju RM załączono również ordynację wyborczą
do rad osiedli zgodnie z sugestią zgłoszoną podczas konsultacji społecznych. Wyjaśnił,
że ostateczny kształt ordynacji wyborczej różni się od pierwotnego tekstu, ponieważ zawarto w nim ustalenia z konsultacji społecznych.

Pan Mirosław Karolczuk wskazał na mapie miejsce, w którym nastąpiła zmiana odnośnie do załącznika Nr 1 do projektu uchwały w ww. sprawie.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, jaką nazwę będzie nosiła część miasta usytuowana pomiędzy dwoma osiedlami Wschód i Zachód?

Pan Burmistrz odpowiedział, że nazwa tej części miasta Augustowa pozostanie bez zmian,
a wydzielone osiedla umożliwią jego rozwój, jednocześnie zachowując status uzdrowiska, który stanowi o prestiżu Augustowa.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/97/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 12/.

Ad. pkt 5f

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Pani Krystyna Wasilewska – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Jacek Truszkowski zapytał, czy Miasto może sprzedać nieruchomości zapisane w § 1 projektu uchwały pod numerami od 7 do 15.

Pani Krystyna Wasilewska odpowiedziała, że Miasto może dokonać takiej sprzedaży,
ale wartość nieruchomości opiewa na bardzo wysoką kwotę i zamieszkujących przedmiotowe nieruchomości nie byłoby stać na ich kupno po cenach wolnorynkowych. Pani Kierownik poinformowała, że tego typu umów zawartych z Miastem było dużo, ale większość osób, zajmowane przez siebie nieruchomości wykupiła.

Pan Radny Artur Kleczkowski zapytał, jaki jest koszt dzierżawy 1 m2 ww. nieruchomości.

Pani Krystyna Wasilewska odpowiedziała, że koszt dzierżawy 1 m2 nieruchomości zapisanych od pkt 1 do 7 §1 projektu uchwały wynosi 0,50 zł w stosunku rocznym /nieruchomości przeznaczone pod uprawy warzywnicze i zieleń urządzoną/. Za pozostałe nieruchomości czynsz dzierżawny wynosi 1% wartości nieruchomości w stosunku rocznym /wartość nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego/.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zapytała, czy dzierżawa gruntu zajmowanego przez szalet nie powinna nastąpić w drodze przetargu.

Pani Krystyna Wasilewska odpowiedziała, że to od Radnych zależy czy wyrażą zgodę
na zawarcie kolejnej umowy. Pani Kierownik poinformowała, że ww. nieruchomość nie cieszyła się zainteresowaniem. Czynsz dzierżawny w stosunku miesięcznym wynosi 100 zł /koszty związane z prowadzeniem szaletu leżą po stronie dzierżawcy/.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/98/15 została podjęta
19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym
się /zał. nr 13/.

Ad. pkt 5g

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Centrum II” – ul. Rynek Zygmunta Augusta, ul. Polna, ul. Kopernika, ul. Szkolna
i ul. Zygmuntowska”

Pani Radna Joanna Lisek zapytała, co spowodowało, że proponowane jest przystąpienie
do sporządzenia ww. planu.

Pani Anna Kowalczuk – Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM omówiła projekt uchwały w ww. sprawie. Poinformowała, że zmiana planu następuje na wniosek właściciela jednej z nieruchomości. Wniosek dotyczył zmiany linii zabudowy od ul. Kopernika i od ul. Szkolnej. W obecnie obowiązującym planie miejscowym linia zabudowy cofa zabudowę o 4 m od ul. Kopernika i 4 m od ul. Szkolnej. Wnioskodawca zmiany planu prowadzi inwestycję i nie zgadza się z założeniami obecnie obowiązującego planu. Wniosek o zmianę planu został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Rozwoju RM i Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany ww. planu, która również była konsultowana z Konserwatorem Zabytków. Konserwator Zabytków wyraził zgodę na zmianę przedmiotowego planu. Pani Anna Kowalczuk wyjaśniła, na czym będzie polegała ewentualna zmiana planu.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Centrum II”
– ul. Rynek Zygmunta Augusta, ul. Polna, ul. Kopernika, ul. Szkolna i ul. Zygmuntowska”.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/99/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 14/.

Ad. pkt 5h

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania utworzonego na bazie przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania utworzonego na bazie przekształcenia dotychczasowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski i Rospuda”. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/100/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 15/.

Ad. pkt 5i

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji Społeczno – Oświatowej RM poinformowała, że Komisja Społeczno – Oświatowa RM na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 8 głosami za.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/101/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 16/.

Ad. pkt 5j

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji Społeczno – Oświatowej RM poinformowała, że Komisja Społeczno – Oświatowa RM na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/102/15 została podjęta 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się /zał. nr 17/.

Ad. pkt 5k

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową

Pani Małgorzata Grygo – Przewodnicząca Komisji Społeczno – Oświatowej RM poinformowała, że Komisja Społeczno – Oświatowa RM na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 7 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/103/15 została podjęta 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się /zał. nr 18/.

Ad. pkt 5l

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym

Nie zgłoszono uwag ani zapytań do projektu uchwały.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz projektem uchwały o prowizorium budżetowym. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/104/15 została podjęta
19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym
się /zał. nr 19/.

Ad. pkt 5ł

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych położonego w Augustowie odcinka drogi krajowej DK 16 w ciągu ulicy Mazurskiej od ronda DK 16 i DW 664 /ul. Raczkowska/ do ronda „NSZZ Solidarność” do kategorii drogi gminnej

Pan Sebastian Piekarski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Jacek Truszkowski zapytał, czy przejęcia ww. odcinka drogi nie powinien dokonać Powiat.

Pan Sebastian Piekarski odpowiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad proponuje, aby to Miasto przejęło przedmiotowy odcinek drogi.

Pan Radny Mirosław Zawadzki zapytał o koszty związane z utrzymaniem drogi.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jeżeli Miasto zdecyduje się na przejęcie drogi wówczas będzie musiało ponosić koszty związane z jej utrzymaniem. Pan Burmistrz mówił
o negatywnych, ale i pozytywnych aspektach związanych z ewentualnym przejęciem drogi.
Szacował, że koszty jej utrzymania w skali roku mogą sięgnąć nawet 100 tys. zł.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zapytał, czy wyliczono, jakie skutki dla budżetu Miasta związane z przejęciem drogi.

Pan Burmistrz odpowiedział, że takich kosztów dokładnie nie wyliczano i zależą one głównie od pogody. Pan Burmistrz podkreślił, że droga jest w dobrym stanie technicznym.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy Miasto może przejąć drogę w innym terminie, czy trzeba to uczynić na dzisiejszej sesji.

Pan Sebastian Piekarski odpowiedział, że przejmowanie dróg w drodze porozumienia pomiędzy różnymi organami skutkuje zawsze na 1 stycznia danego roku. W przypadku, gdyby Radni odrzucili uchwałę w ww. sprawie to do tematu ewentualnego przejęcia będzie można powrócić.

Pan Radny Wojciech Krzywiński stwierdził, że jest zdania, że majątek znajdujący
się na terenie gminy powinien do niej należeć i prędzej, czy później tak się pewnie stanie.
Pan Radny zasugerował podjęcie negocjacji z GDDKiA, która wraz z drogą przekazałaby
na jej utrzymanie pewne środki finansowe. Pan Radny stwierdził, że może warto zdecydować się na taki krok skoro droga znajduje się w dobrym stanie, a ruch na niej nie jest zbyt natężony.

Pan Sebastian Piekarski odpowiedział, że Miasto nie otrzyma żadnych środków finansowych na utrzymanie przejętej drogi.

Pan Radny Artur Kleczkowski zapytał co stanie się, jeżeli Miasto zdecyduje, że jednak nie przejmie ww. drogi, czy w efekcie droga i tak stanie się własnością miasta.

Pan Sebastian Piekarski odpowiedział, że w tym wypadku przejęcie następuje w drodze porozumienia i bez zgody Rady nie jest to możliwe.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych położonego w Augustowie odcinka drogi krajowej DK 16 w ciągu ulicy Mazurskiej od ronda DK 16 i DW 664
/ul. Raczkowska/ do ronda „NSZZ Solidarność” do kategorii drogi gminnej. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nie została podjęta, ponieważ za jej przyjęciem głosowało 3 radnych, 13 było przeciw,
a 4 wstrzymało się od głosu /zał. nr 20/.

Ad. pkt 5m

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi, który został zaliczony uprzednio do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych kategorii drogi gminnej

Pan Sebastian Piekarski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Wojciech Krzywiński stwierdził, że pozbawianie odcinka drogi kategorii drogi gminnej, co w efekcie spowoduje, że stanie się ona drogą wojewódzką, nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ najgorzej utrzymanymi drogami są zawsze drogi wojewódzkie
i powiatowe.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, czy gmina nie może odśnieżać drogi wojewódzkiej, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Pan Sebastian Piekarski odpowiedział, że w świetle prawa nie może, ale w tym względzie istnieje możliwość zawarcia porozumienia.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że obciążanie budżetu dodatkowymi wydatkami nie jest potrzebne.

Pan Radny Wojciech Krzywiński wyraził obawę, czy przeniesienie własności przedmiotowej drogi na województwo nie spowoduje, że będzie ona ulegała degradacji,
a w przyszłości wszystkie drogi i tak przejdą na własność gmin, jest to tylko kwestią czasu.

Pan Sebastian Piekarski poinformował, że zgodnie z ustawą Miasto informowało Zarząd Powiatu o zamiarze podjęcia takiej uchwały. Ze strony Zarządu Powiatu oraz Województwa nie było żadnego odzewu w tej sprawie, dlatego fakt ten również należy wziąć pod uwagę. Pan Sebastian Piekarski poinformował, że Zarząd Powiatu w Augustowie projekt uchwały
w ww. sprawie zaopiniował pozytywnie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi, który został zaliczony uprzednio
do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych kategorii drogi gminnej. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/105/15 została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się /zał. nr 21/.

Ad. pkt 5n

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Augustowa

Nie zgłoszono uwag ani zapytań do projektu uchwały.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Augustowa.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIII/106/15 została podjęta jednogłośnie 19 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 22/.

Ad. pkt 6

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Na interpelację Pana Radnego Artura Kleczkowskiego odpowiedzi udzielił
Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą potrzeby zorganizowania
w mieście punktu składowania gałęzi i liści poinformował, że taki punkt będzie zorganizowany i poszukiwane jest odpowiednie miejsce. Mieszkańcy pod koniec września zostaną poinformowani o miejscu składowania gałęzi, liści, trawy, itp.

Na interpelację Pana Radnego Wojciecha Krzywińskiego odpowiedzi udzielił
Pan Burmistrz.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. 3 Maja 58 stwierdził, że taka inwestycja nie ma uzasadnienia, ponieważ budynek planowany jest do rozbiórki.

Na zapytanie Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz
i Pani Beata Kornelius – Radca Prawny UM.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na zapytanie dotyczące reorganizacji Urzędu Miejskiego, poinformował, że od 1 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim obowiązuje nowy regulamin organizacyjny, z którym Radni i mieszkańcy mogą się zapoznać, ponieważ został on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie zmiany, również osobowe, kadrowe, zawsze dokonywane są po szczegółowej analizie. Zmian dokonano na podstawie przeprowadzonych audytów. Wszelkie działania, które podjęto służą usprawnieniu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Pani Beata Kornelius poprosiła, aby szczegółowe pytania dotyczące reorganizacji Urzędu Miejskiego były zadawane na piśmie bądź na kolejnej sesji tak, aby były
one konkretne i nie wymagały pełnego referowania nowego regulaminu. Wskazała,
że zwolnienia dotyczą indywidualnych osób, które pracują w Urzędzie, dlatego Burmistrz
nie jest władny, aby takich informacji udzielać, ponieważ nie jest to informacja publiczna
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poinformowała, że dotychczasowe oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę zostały wręczone, ponieważ zaistniały ku temu przyczyny. Treść regulaminu, nazwanie określonych wydziałów, przesunięcie pewnych zadań, były podyktowane praktyczną stroną pracy Urzędu, i przede wszystkim było wynikiem zgłoszeń ze strony samych pracowników. Nowy regulamin dostosowany jest do faktycznych czynności, które wykonują pracownicy. Zapewniła, że każde oświadczenie wypowiedzenia umowy o pracę zawiera stosowne uzasadnienie.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz podkreśliła, że nie pytała o żadne dane personalne, ponieważ zna zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. Podziękowała za odpowiedź
na jej pytanie, w którym chodziło przede wszystkim o założenia polityki kadrowej i zasady reorganizacji Urzędu Miejskiego, w tym zasady zwolnień. Pytała również, czy taki fakt miał miejsce.

Na interpelację Pana Radnego Adama Wysockiego odpowiedzi udzielił
Pan Mirosław Karolczuk.

Pan Mirosław Karolczuk, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą reorganizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kwaśnej, przypomniał, że jest to ulica, którą zarządza Powiatowy Zarząd Dróg. Zapewnił, że Miasto zwróci się w tej sprawie z pismem do zarządcy drogi i poprosi
o ustosunkowanie się.

Na interpelację Pana Radnego Pawła Kotwicy odpowiedzi udzielili
Pan Burmistrz i Pan Zastępca.

Pan Mirosław Karolczuk, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą objęcia programem rewitalizacji budynku Hospicjum stwierdził, że na razie trudno odpowiedzieć
mu na to pytanie. Poinformował, że dyskusję na ten temat będzie można podjąć
po opracowaniu ww. dokumentu, ponieważ dopiero ten dokument wskaże pewne zjawiska, które uzasadniają przeprowadzenie procesu rewitalizacji. Przypomniał, że taki dokument jest opracowywany. Na podstawie planu rewitalizacji będzie można stwierdzić, jakie instrumenty, i w jakiej skali, do wskazanych w nim obszarów, będzie można zastosować.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na ww. interpelację zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach dużą rolę będzie odgrywała kwestia własności. Przypomniał, że budynek Hospicjum należy do Powiatu.

Pan Radny Adam Cilulko zwrócił uwagę, że wnioskodawcy w piśmie dotyczącym ujęcia budynku Hospicjum w programie rewitalizacji miasta zwracają się z prośbą
o spotkanie. Zapytał, czy może ono zostać zorganizowane.

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby takie spotkanie zorganizować. Pani Sekretarz, po konsultacji z Radnymi i Panią Dyrektor Hospicjum, wyznaczy jego termin.

Na interpelację Pani Radnej Joanny Lisek odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz.

Pan Burmistrz, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą przyczyny wyłączenia dwóch sektorów miejsc siedzących w amfiteatrze podczas koncertu Janusza Laskowskiego wyjaśnił, że rozumie oburzenie Radnej, jak również osób będących na koncercie. Stwierdził,
że nie jest odpowiedzialny za podjęcie takiej decyzji, ponieważ Miasto nie było jego głównym organizatorem. Poinformował, że do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy koncert w ogóle się odbędzie, w związku z tym nie można było zaplanować go jako imprezy masowej. Zorganizowanie imprezy masowej wymaga zgłoszenia, przejścia odpowiednich procedur i poniesienia kosztów. Dostosowując istniejące warunki do obowiązujących norm prawnych należy wydzielić sektory.

Ad. pkt 7

Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji RM z 2.09.2015 r.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XII sesji RM z 20.08.2015 r., który został przyjęty 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych.

Ad. pkt 8

Zapytania i wolne wnioski

Pani Radna Małgorzata Grygo poinformowała Radnych, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Społeczno – Oświatowej RM goszczono przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które wystąpiły z propozycją utworzenia Rady Seniorów. Radni z Komisji Społeczno – Oświatowej RM rekomendują do Rady o powstanie Rady Seniorów. Zwróciła się z prośbą do przedstawicieli prasy lokalnej o poinformowanie mieszkańców, że 10 września 2015 r.
o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Poprosiła o poinformowanie o spotkaniu wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Głos zabrała osoba z publiczności, której wypowiedź nie została zarejestrowana ze względu na wyłączony mikrofon. Na zapytania mieszkańca odpowiedzi udzielili Pan Burmistrz,
Pani Radna Małgorzata Grygo, Pan Sebastian Piekarski, Pan Radny Paweł Kotwica.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zwrócił uwagę, że brzeg Kanału Bystrego, jak również lustro wody, szczególnie u ujścia do jeziora Sajno są bardzo zaśmiecone. Zapytał, kto jest
za to odpowiedzialny, i jak można ten stan naprawić.

Pan Burmistrz zgodził się, że teren nad Kanałem Bystrym należy uporządkować. Problem spowodowany jest m.in. przez suszę gdzie stan wody obniżając się, odkrył nieczystości.
Pan Burmistrz zapewnił, że pochyli się nad tym problemem i zastanowi się jak go rozwiązać, pomimo tego, że właścicielem terenu nie jest Miasto.

Pan Burmistrz zaapelował do Radnych o oddawanie głosów na Kanał Augustowski, który ma szansę zostać jednym z 7 cudów Polski. Poinformował, że głosowanie trwa
do 22 września 2015 r.

Pan Radny Mirosław Zawadzki poprosił o przesłanie Radnym ww. informacji w formie elektronicznej.

Głos zabrała osoba z publiczności, której wypowiedź nie została zarejestrowana ze względu na wyłączony mikrofon.

Pan Tomasz Bukłaho – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Radnych
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem S.H. w sprawie lokalizacji Skateparku /zał. nr 23/;

- z pismem S.H. w sprawie garaży w dzielnicy Lipowiec /zał. nr 24/;

- z pismem S.H. w sprawie zwiększenia wsparcia gimnazjalistom w walce z zagrożeniem, jakie niesie za sobą uzależnienie od substancji psychoaktywnych /zał. nr 25/.

Ad. pkt 9

Zamknięcie obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XIII sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Filip Jerzy Chodkiewicz/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-09-30