Protokół nr XVI/15 z obrad sesji RM z dn. 19.11.2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XVI/15

z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 19 listopada 2015 r.

W obradach sesji wzięło udział 20 radnych – lista obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Ponadto w obradach udział wzięli:

- Burmistrz Miasta Augustowa,

- Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa,

- Sekretarz Miasta,

- Skarbnik Miasta,

- kierownicy wydziałów i referatów UM,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- przedstawiciele prasy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 16.05

i zakończono o 19.00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020;

b) wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Augustów a Gminą Augustów;

c) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;

d) uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016;

e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania;

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w 2015 r. /remont Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie/;

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w 2015 r. /zakup aparatu diatermii elektrochirurgicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie/;

h) zmian budżetu miasta na 2015 rok;

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata
2015 – 2023.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji RM z 28 października 2015 r.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Otwarcie obrad

Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Filip Jerzy Chodkiewicz
– Przewodniczący Rady Miejskiej.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 20 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitał: Pana Wojciecha Walulika
– Burmistrza Miasta, Pana Mirosława Karolczuka – Zastępcę Burmistrza Miasta,
Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek obrad, do którego nie zgłoszono uwag ani propozycji.

Pan Przewodniczącypoddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta Augustowa

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta Augustowa z jego działalności
od 26 października 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje i zapytania radnych

Pani Radna Magdalena Śleszyńska po raz kolejny poruszyła sprawę odpływu wody
na ul. Kasztanowej i studzienki miały być oczyszczone, aby nie dochodziło do zalewania ulicy.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zgłosił interpelację, aby na ul. Kasztanowej od strony
ul. 29 Listopada przy blokach mieszkalnych, kosztem szerokich chodników wykonać zatoki parkingowe, co znacznie ułatwi życie mieszkańcom.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zwróciła uwagę, że jest miejsce na zorganizowanie dużego parkingu za blokami na ul. Kasztanowej, na co wskazywano już wcześniej.
Pani Radna stwierdziła, że liczy na to, że nowy Prezes ATBS „Kodrem” Sp. z o.o. zajmie
się tą sprawą.

Pan Radny Paweł Kotwica zgłosił interpelację dotyczącą parkingów. Zapytał, czy można
na ten cel przeznaczyć część terenów po dawnej przepompowni oczyszczalni ścieków
na końcu ul. Przemysłowej. Zapytał, czy przy wjeździe do byłej przepompowni można ustawić znak zakazu parkowania. Droga w tym miejscu jest tak wąska, że użytkownicy ogródków działkowych i mieszkańcy mają problem z przejazdem.

Pan Radny Józef Świątkowski zgłosił prośbę o naprawę ulic: Łanowej, Żytniej
i Wioślarskiej.

Pan Radny Jacek Truszkowski przypomniał, że 29 września 2015 r. zgłaszał interpelację, aby zwrócić się do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wybudowanie chodników po obu stronach ul. Obrońców Westerplatte, począwszy od mostu na Kanale Augustowskim
do ul. Limanowskiego i ul. Ustronie. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w odpowiedzi poinformował, że nie posiada zatwierdzonego planu budżetowego na rok 2016 i w związku
z tym nie może podejmować żadnych zobowiązań finansowych. Jednocześnie poinformował, że w pierwszej kolejności realizowane są zadania współfinansowane w 50% przez samorządy lokalne. Pan Radny zasugerował, aby porozumieć się z PZDW i wspólnie zrealizować
ww. inwestycję i wykonać chodnik, przynajmniej po jednej stronie ulicy.

Pan Radny korzystając z obecności Pana Tomasza Wojszko – Prezesa Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie zwrócił uwagę, że na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego
i Myśliwskiej znajduje się przepompownia, z której wydostaje się nieprzyjemny zapach. Zapytał Pana Prezesa, czy w 2016 r. planowana jest podwyżka opłat za wodę ścieki.

Pani Radna Aleksandra Kleczkowska zapytała Pana Burmistrza, czy planuje sprzedaż bądź dzierżawę nieruchomości, w której zlokalizowane jest Gimnazjum nr 1.

Pan Radny Adam Wysocki poinformował, że będąc radnym poprzedniej kadencji Rady wielokrotnie składał interpelację dotyczącą przebudowy mostków na bulwarach nad rzeką Nettą /przy MOS i hotelu Karmel/. Zapytał, czy w przyszłorocznym budżecie istnieje możliwość zaplanowania realizacji ww. inwestycji.

Pan Radny Filip Jerzy Chodkiewicz poruszył następujące sprawy:

 1. Zapytał, na jakim etapie znajduje się planowana do realizacji inwestycja
  pn.: „Skatepark”.
 2. Zadał pytanie, w jaki sposób na obecnym etapie postępowania projektowego przebudowy ul. 3 Maja można wpłynąć na zmianę tegoż projektu i wprowadzić
  do niego realizację ścieżek rowerowych. Zapytał, ile będzie kosztowała ewentualna zmiana. W jaki sposób wpłynie to na procedury związane z budową.
 3. Poinformował, że docierają do niego sygnały od mieszkańców, że na bulwarach,
  jak również na drodze prowadzącej do Hotelu „Hetman” nie działają latarnie. Zapytał,
  z czego wynika ta sytuacja i kiedy usterki zostaną usunięte.
 4. Zwrócił uwagę, że nowe ulice dzielnicy Lipowiec są podtopione, co wiąże
  się z utrudnieniami komunikacyjnymi – problem zgłaszają mieszkańcy. Zapytał
  kto odpowiada za zaistniałą sytuację i co stoi na przeszkodzie, aby ją poprawić.

Pani Radna Sylwia Bielawska zgłosiła interpelację, aby lepiej oznakować ścieżki rowerowe na bulwarach. Powinno znaleźć się na nich więcej znaków poziomych.

Pani Radna zapytała, czy można wymienić oświetlenie przy Kolumnie Króla Zygmunta Augusta na Rynku Zygmunta Augusta.

Pan Radny Adam Wysocki zgłosił wniosek o ogłoszenie 5 minutowej przerwy w obradach sesji.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesji.

Ad. pkt 5a

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020

Pan Tomasz Wojszko – Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zwrócił uwagę, że Wodociągi i Kanalizacje Miejskie
to spółka prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Miasto Augustów. Spółka prawa handlowego działa w celu uzyskania zysku. Zwrócił uwagę, że w wieloletnim planie rozwoju wskazano inwestycje, które będą realizowane w ramach środków własnych. Wyraził wątpliwość, czy zysk wypracowany przez Spółkę może być przeznaczony na realizację inwestycji wskazanych w powyższym planie. Zasugerował, aby na realizację przedsięwzięć poszukiwać środków zewnętrznych, natomiast zysk przeznaczyć na inne ważne cele.

Pan Tomasz Wojszko wyjaśnił, że Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie nie jest nastawiona na generowanie zysku. W tym wypadku zysk byłby wypracowywany kosztem mieszkańców z opłat za wodę i ścieki. Zysk Spółki jest zawsze na poziomie zera. Ww. plan przedstawia modernizację urządzeń wodociągowych ze środków finansowych pozyskanych
z odpisu amortyzacyjnego posiadanego majątku. Podkreślił, że w pierwotnie przedłożonym Państwu Radnym projekcie planu wskazano inwestycję w postaci budowy suszarni osadu ściekowego, która miała być realizowana przy udziale środków zewnętrznych. Inwestycja decyzją Państwa Radnych została usunięta z powyższego planu i dyskusja na ten temat miała być podjęta na dzisiejszej sesji. Pozostałe inwestycje nie wymagają wysokich nakładów finansowych, dlatego trudno jest powiedzieć czy na ich realizację pozyskiwane będą środki zewnętrzne.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał czy budowa suszarni osadu ściekowego wpłynie
na wysokość opłat za wodę i ścieki. Zapytał czy istnieje możliwość spalania osuszonego osadu w ciepłowni miejskiej.

Pan Tomasz Wojszko zapewnił, że budowa suszarni osadu ściekowego nie będzie wymagała od mieszkańców ponoszenia kosztów, ponieważ jej finansowanie będzie pochodziło
ze środków, które Spółka częściowo posiada, pożyczki zaciągniętej na preferencyjnych warunkach oraz dotacji. Pan Prezes poinformował, że 20 listopada 2015 r. upływa termin złożenia do Burmistrza wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powyższy wniosek będzie złożony i nie zakłada podwyżek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Pan Prezes poinformował,
że nie ma zapewnienia ze strony dyrektora ciepłowni miejskiej, że przyjmie od Spółki wysuszony osad ściekowy, ponieważ na razie nie jest jeszcze znana jego wartość kaloryczna. Jeżeli w wyniku badań okaże się, że kaloryczność osadu ściekowego będzie wystarczająca wówczas będzie można wykorzystywać go w kotłowni miejskiej. Pan Prezes przedstawił inne możliwości wykorzystania wysuszonego osadu ściekowego.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zapytał, czy zysk wypracowany przez Spółkę może być przeznaczony na inne cele. Zapytał czy Spółka nie powinna starać się o pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację Spółki. Wówczas zysk uzyskany z poboru opłat można przeznaczyć na inne cele. Zapytał Pana Prezesa, czy posiada wiedzę na temat organizowanych konkursów w ramach, których można starać się o pozyskanie środków finansowych na modernizację.

Pan Tomasz Wojszko odpowiedział, że nie posiada wiedzy na temat możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych na modernizację i rozbudowę Spółki. Obecnie ogłoszony jest konkurs na modernizację oczyszczalni oraz na modernizację gospodarki osadowej. W najbliższym czasie być może ogłoszony zostanie konkurs
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Pan Prezes wyjaśnił, że zysk Spółki może być przeznaczany na różne cele, ale o jego podziale decyduje Zgromadzenie Wspólników.

Pan Burmistrz poinformował, że Miasto jako jedyny właściciel Spółki może odebrać zysk Spółki w postaci dywidendy, którą można przeznaczyć na dowolny cel. Wyraził wątpliwość czy warto realizować tak kosztowną inwestycję w postaci suszarni osadu ściekowego, która nie odgrywa istotnej roli dla mieszkańców, w przeciwieństwie do inwestycji w postaci budowy wodociągów i kanalizacji deszczowej, czy budowy dróg, do których również potrzebne będzie odwodnienie. Nie wiadomo również czy będzie można pozyskać środki finansowe w ramach funduszy zewnętrznych. Pan Burmistrz zasugerował, aby jeszcze
raz przeanalizować ww. sprawę i podjąć w terminie późniejszym ostateczną decyzję budowy suszarni osadu ściekowego.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz zapytała o perspektywę rozbudowy sieci wodno
– kanalizacyjnej w dzielnicy Wypusty /chodzi tu m.in. o ul. Bagienną/.

Pan Tomasz Wojszko poinformował, że przedstawiony Radnym projekt planu
nie przewiduje rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w dzielnicy Wypusty. Rozbudowa byłaby możliwa gdyby Spółka posiadała na ten cel wolne środki finansowe.

Pan Burmistrz poinformował, że Miasto planuje uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną strefy ekonomicznej i aby inwestycja mogła być możliwa do zrealizowania musi przebiegać przez dzielnicę Wypusty.

Pan Radny Paweł Kotwica zapytał, czy planowane jest uzbrojenie w sieć wodno - kanalizacyjną dzielnicy Sajenek.

Pan Tomasz Wojszko odpowiedział, że takich planów nie ma. Głównym powodem jest koszt inwestycji.

Głos zabrała osoba z publiczności, której wypowiedź nie została zarejestrowana ze względu na wyłączony mikrofon. Na zapytanie mieszkańca odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Wojszko.

Pan Tomasz Bukłaho – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy kontroluje
się posesje, gdzie zachodzi podejrzenie nielegalnego podłączenia deszczówki do kanalizacji.

Pan Tomasz Wojszko odpowiedział, że kontrole w ww. zakresie są przeprowadzane.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zapytał, kiedy sporządzony zostanie plan przekazania Spółce Wodociągi i Kanalizacje Miejskie sieci wodno – kanalizacyjnej w mieście,
czy prowadzono rozmowy z Powiatem w tym zakresie, i czy Spółka przygotowana jest
na ewentualne przejęcie. Zapytał czy w tym zakresie przygotowywana jest dokumentacja.

Pan Burmistrz odpowiedział, że plan będzie gotowy w styczniu 2016. Temat jest bardzo ważny i nie można pozwolić na to, aby kwestia własności sieci wodno – kanalizacyjnej
w mieście wciąż nie była uregulowana. Pan Burmistrz zapewnił, że wspólnie z Prezesem Spółki ustali plan działania.

Pan Radny Artur Kleczkowski zasugerował, aby Spółka przejęła również całą kanalizację sanitarną, która znajduje się na terenie miasta, w przeciwnym wypadku będą generowane coraz wyższe koszty, które faktycznie i tak poniesie miasto.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że ww. majątek można przejąć, ale należy liczyć
się z kosztami. Przed przejęciem należy wykonać dokładną inwentaryzację, aby dowiedzieć się kto aktualnie jest właścicielem majątku i jaki jest jego koszt utrzymania i remontu.
Pan Burmistrz zapewnił, że w styczniu 2016 r. przedstawi Radnym wyniki ustaleń.

Pani Beata Kornelius – Radca Prawny UM apelowała o ostrożność w ocenie, która sieć
należy do Miasta, a która do Powiatu ponieważ niektóre jej elementy służą wyłącznie
do obsługi funkcji drogi. Należy również ustalić, w jaki sposób rozliczać z Powiatem odpłatności związane z odprowadzaniem do kanalizacji deszczowej wód opadowych z ulic powiatowych, w sytuacji, gdy kanalizacja deszczowa służy wyłącznie do obsługi funkcji drogi.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/128/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 2/.

Ad. pkt 5b

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Augustów a Gminą Augustów

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Augustów a Gminą Augustów. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/129/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 3/.

Ad. pkt 5c

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że uchwałą nr 2/2015 Augustowska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji w dniu
17 listopada 2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej
w ww. sprawie /zał. nr 4/.

Pani Barbara Cituk – Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego poinformowała, że Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła swoją działalność
dwa dni temu. Na pierwszym posiedzeniu Rada ukonstytuowała się i zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Augustowa dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/130/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 5/.

Ad. pkt 5d

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Burmistrz zaproponował wprowadzenie do projektu uchwały autopoprawek, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu /zał. nr 6 i 7/.

Pan Mirosław Karolczuk – Zastępca Burmistrza Miasta odnosząc się do propozycji zgłoszonych na posiedzeniu Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zwrócił uwagę, że kwoty zapisane w Programie są wartościami minimalnymi. Stowarzyszenia
i organizację będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki finansowe w ciągu roku o ile proponowane inicjatywy będą zasługiwały na wsparcie.

Pan Filip Chodkiewicz zwrócił uwagę, że zasadne jest zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby osób niepełnosprawnych na poziomie 25 000 zł.

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta podkreślił, że uchwalany Program
ma charakter intencyjny i określa jedynie minimalne kwoty, które w ciągu roku można zwiększać. Zapewnił, że kwoty, które zostaną przeznaczone w 2016 roku na działalność organizacji pożytku publicznego będą znacznie wyższe niż wskazane w Programie. Przedmiotowy projekt uchwały określa priorytetowe działania, które będą finansowane
z budżetu Miasta, co nie oznacza, że nie będzie można finansować zadań, których
nie wymieniono w powyższym dokumencie. Dobrą praktyką byłoby i docelowo będziemy
do tego dążyć, aby Program był uchwalany wcześniej, np. na koniec września. W trakcie prac nad wykonywaniem budżetu 2016 r. Rada Miejska może dokonywać przesunięć na określone zadania.

Pan Burmistrz poinformował, że w przyszłym roku planowane jest przygotowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, co również nie znajduje odzwierciedlenia
w powyższym Programie. Poparł prośbę Skarbnika, aby na tym etapie nie dokonywać zmian w ww. dokumencie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz stwierdził, że chciałby, aby Rada Miejska wyraziła intencję
w sprawie zwiększenia w ust. 2 planowanej kwoty do 25 000 zł. Podkreślił, że jest to punkt bardzo obszerny, w ramach którego realizowane będą zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych. Przypomniał,
że intencją Rady było rozszerzenie współpracy z seniorami i m.in. dlatego powołano Radę Seniorów. Zwrócił uwagę, że 10% organizacji działających w Mieście zajmuje
się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pan Tomasz Bukłaho zwrócił uwagę, że kwoty przeznaczone na określone zadania
są zachętą dla stowarzyszeń do podjęcia działań. Kwota 7 000 zł na pewno nie będzie motywująca.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie swój wniosek o wprowadzenie poprawki
do projektu ww. Programu o zwiększenie kwoty w § 6 pkt. 2 do 25 000 zł na ochronę
i promocję zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek w ww. sprawie został przyjęty jednogłośnie 19 głosami za.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zgłosił wniosek o wniesienie poprawki do projektu
ww. Programu o zagwarantowaniu minimalnej kwoty 7 000 zł na projekty związane
z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego, o którą wnioskowała Augustowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W Augustowie środowisko naturalne odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego zasadnym jest określenie w Programie środków finansowych
na działalność związaną z ekologią.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu ww. Programu o zagwarantowaniu minimalnej kwoty 7 000 zł na projekty związane
z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek w ww. sprawie został przyjęty
18 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do projektu Programu w § 12 pkt 9
w brzmieniu: „Działalność komisji konkursowej jest jawna, w szczególności obejmuje prawo obywateli do wstępu na posiedzenia komisji.” Podkreślił, że jawność i otwartość działań jest fundamentem, na jakim opiera się samorząd, a bez otwarcia na mieszkańców nie można nawet marzyć o osiąganiu sukcesów w działalności naszego Miasta. Przypomniał,
że większości Radnych obecnej Rady w kampanii wyborczej przyświecało hasło: „Augustów to jego mieszkańcy”, które to hasło jest zobowiązaniem wobec mieszkańców. Mieszkańcy mają prawo być obecni w trakcie obrad komisji konkursowej, która przyznaje pieniądze
na działalność organizacji pozarządowych.

Pan Radny Wojciech Krzywiński w uzupełnieniu propozycji poprawki zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego zasugerował, aby w § 12 na końcu pkt 9 dopisać: „bez możliwości ingerowania w przebieg postępowania konkursowego”.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że proponowana przez niego poprawka do § 12 ww. Programu została skonstruowana na wzór zapisów regulujących prace Rady Miejskiej
i Komisji Rady. Zwrócił uwagę, że to Przewodniczący Komisji Konkursowej jest odpowiedzialny za porządek podczas trwania prac Komisji.

Pan Mirosław Karolczuk wyraził obawę czy osoby obserwujące przebieg prac Komisji
nie będą zakłócać ich przebiegu i próbować wpływać na podejmowane decyzje.

Pan Przewodniczący stwierdził, że argumenty przedstawione przez Pana Zastępcę Burmistrza nie są trafione, ponieważ każda z organizacji ma równy dostęp do obrad Komisji. Otwarcie obrad Komisji zagwarantuje większą wiarygodność, a obecność widzów z całą pewnością nie będzie destabilizowała prac Komisji.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu ww. Programu w § 12 pkt 9 w brzmieniu: „Działalność komisji konkursowej jest jawna,
w szczególności obejmuje prawo obywateli do wstępu na posiedzenia komisji.”
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosek w ww. sprawie został przyjęty 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Radny Wojciech Krzywiński zgłosił uwagę techniczną, aby ww. Program
był sprawdzony pod względem stylistycznym i gramatycznym.

Pan Przewodniczący zasugerował, aby projekty uchwał Rady Miejskiej wcześniej wnikliwie analizować i ewentualne uwagi zgłaszać do Urzędu jeszcze przed sesją Rady Miejskiej, aby był czas na wprowadzenie poprawek.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Augustów z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Działającymi w Sferze Pożytku Publicznego na rok 2016. W głosowaniu wzięło udział
19 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/131/15 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 8/.

Ad. pkt 5e

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, dlaczego projekt uchwały w ww. sprawie nie dotyczy żłobków.

Pan Dariusz Szkiłądź wyjaśnił, że w projekcie uchwały nie ma mowy o żłobku, ponieważ zgodnie z ustawą gmina ma obowiązek dotowania tylko placówek wychowania przedszkolnego.

Pan Adam Cilulko – Zastępca Komisji Społeczno – Oświatowej RM poinformował,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała
nr XVI/132/15 została podjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 9/.

Ad. pkt 5f

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w 2015 r. w postaci dotacji celowej w wysokości 3 000 zł
na dofinansowanie bieżących kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży w Augustowie przy ul. Studzienicznej 2

Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu RM poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2015 r. projekt uchwały
w ww. sprawie zaopiniowała negatywnie.

Pan Burmistrz zaapelował do Radnych o podjęcie uchwały w ww. sprawie. Poinformował,
że Dom Pomocy Społecznej wymaga remontu, m.in. konieczny jest remont dachu. Wyjaśnił, że w związku z tym, że jest to zadanie własne Powiatu tylko poprzez udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu ww. dotację można przekazać.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz poparła apel Burmistrza. Zwróciła uwagę, że budynek Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie od dawna wymaga remontu.

Pan Radny Józef Świątkowski zwrócił uwagę, że Komisja do spraw Budżetu RM faktycznie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie, ale stosunkiem głosów 3 do 2.

Pan Filip Chodkiewicz poinformował, że Siostry prowadzące Dom Pomocy dostały
od Straży Pożarnej nakaz remontu instalacji odgromowej, ponadto w budynku przecieka dach. Niedofinansowanie jednostki według Sióstr wynosi 12 500 zł miesięcznie i pomoc
w wysokości 3 000 zł ze strony Miasta będzie istotnym wkładem w poprawę funkcjonowania jednostki. Zaproponował, aby w uchwale wskazać konkretny cel dofinansowania.

Pani Radna Aleksandra Kleczkowska stwierdziła, że jeżeli pomoc zostanie udzielona
w postaci dotacji celowej z konkretnym wskazaniem celu to jak najbardziej popiera wniosek. Zaproponowała, aby w projekcie uchwały wskazać, że dotacja celowa będzie przeznaczona
na remont dachu lub instalacji odgromowej.

Pan Burmistrz zapewnił, że przedstawi Radnym umowę, która zostanie zawarta z Powiatem Augustowskim ze wskazaniem celu przyznania dotacji.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w 2015 r. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/133/15 została podjęta jednogłośnie 19 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy
1 głosie wstrzymującym się /zał. nr 10/.

Ad. pkt 5g

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w 2015 r. w postaci dotacji celowej na zakup aparatu diatermii elektrochirurgicznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie /zał. nr 11/

Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca Komisji do spraw Budżetu RM poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2015 r. projekt uchwały
w ww. sprawie zaopiniowała negatywnie przy 1 głosie za, 4 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się. Komisja wyraziła negatywną opinię, ponieważ zabrakło szczegółowych wyjaśnień dyrektora ZOZ w Augustowie na temat kondycji finansowej Szpitala. Zasugerowała, aby na następną sesję Rady Miejskiej zaprosić Panią Dyrektor ZOZ, która przedstawi ww. informację.

Pan Burmistrz poinformował, że na następną sesję Rady Miejskiej zaprosi Panią Dyrektor ZOZ, która ewentualnie przedstawi wyczerpującą informację na ww. temat.

Pani Aleksandra Kleczkowska zasugerowała, żeby zwrócić się o dostarczenie dokumentacji w takim terminie, aby Komisja do spraw Budżetu mogła zapoznać się z nimi jeszcze przed sesją.

Pan Radny Toamsz Bukłaho zwrócił uwagę, że Powiat bardzo często zwraca się do Miasta
z prośbą o dofinansowanie. Pan Radny zapytał, w jakich sprawach Miasto zwraca
się do Powiatu z prośbą o dofinansowanie.

Pan Radny Adam Cilulko wytłumaczył zebranym na sesji, czym jest aparat diatermii
i jak ważną rolę odgrywa w chirurgii. Apelował do Radnych o podjęcie uchwały w ww. sprawie.

Pan Radny Tomasz Bukłaho zauważył, że Radni znaleźli się w bardzo niezręcznej sytuacji, ponieważ w momencie, kiedy odmawiają pomocy stawiani są w niekorzystnym świetle.
Natomiast gdyby Szpital faktycznie był dobrze zarządzany wówczas nie potrzebowałby zwracać się o pomoc.

Pan Dariusz Ostapowicz zapytał Radnego Adama Cilulko czy poza stroną medyczną istnieją inne przesłanki medyczne zastosowania aparatu diatermii w chirurgii.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska poinformowała, że pracownicy oddziału położniczego wśród pacjentów rozprowadzają cegiełki, z których dochód przeznaczony ma być na zakup pulsoksymetru. Pani Radna stwierdziła, że nie rozumie ww. sytuacji, ponieważ Dyrektor Szpitala ostatnio twierdziła, że placówka wychodzi na prostą. Poinformowała, że sprzęt
na oddział położniczy kupowany jest z takich właśnie datków, ponieważ Pani Dyrektor odmawia zakupu sprzętu na ten oddział z budżetu Szpitala.

Pan Radny Adam Cilulko stwierdził, że środki finansowe przewidziane na służbę zdrowia są zbyt małe i nie zabezpieczają wszystkich potrzeb. Szpital nie przynosi strat,
ale nie ma również pieniędzy na nowe inwestycje czy zakup sprzętu.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz stwierdził, że argumenty Pana Radnego Adama Cilulko
są jak najbardziej zasadne i nie podlegają dyskusji, ale nie oznacza to, że w odruchu serca powinno się pozwolić na rozdawnictwo publicznych pieniędzy. Rada Miejska jest od tego, aby pilnować budżetu Miasta i przede wszystkim realizować zadania własne. Zapytał Radnych powiatowych: Andrzeja Zarzeckiego i Dariusza Szkiłądzia czy nie odnoszą wrażenia, że nie jest dobrym rozwiązaniem wspomaganie instytucji, która źle funkcjonuje.

Pan Dariusz Szkiłądź zgodził się z Przewodniczącym, że augustowski Szpital jest
źle zarządzany i od dwóch lat, jako Radny Powiatu Augustowskiego zabiega o zakończenie współpracy z Panią Dyrektor. Oczywistym jest, że należy inwestować w nowoczesny sprzęt, który podnosi jakość świadczonych usług. Poinformował, że od dwóch lat zwraca się z prośbą do Pani Dyrektor o przedstawienie programu naprawczego Szpitala, ale do tej pory
go nie przedstawiła.

Pan Andrzej Zarzecki nie zgodził się z przedmówcą, że augustowski Szpital jest
źle zarządzany. Zwrócił uwagę, że szpital powiatowy obsługuje 60 tys. osób, z czego 50% pacjentów to mieszkańcy Miasta, dlatego powinno mieć ono swój wkład w utrzymanie
tej instytucji. Poinformował, że Szpital, jeżeli chodzi o działalność medyczną osiągnął niewielki zysk. Na trudną sytuację Szpitala ma wpływ jego zadłużenie powstałe w latach minionych.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz w odniesieniu do powyższych wypowiedzi zwrócił uwagę,
że budżet Powiatu w 50% finansowany jest z pieniędzy pochodzących z podatków płaconych przez mieszkańców naszego Miasta.

Pani Magdalena Śleszyńska w odniesieniu do wypowiedzi Pana Andrzeja Zarzeckiego stwierdziła, że Szpital może faktycznie przestał przynosić straty, ale warto zastanowić
się jakim kosztem. Pani Radna wspomniała, że napisała skargę do NFZ, że w Augustowskim Szpitalu jest zagrożenie życia i zdrowia, ponieważ nie ma dostatecznej opieki położnych
na oddziale położniczym. Na oddział noworodków przychodzi lekarka z oddziału dziecięcego i bada noworodki. Pani Radna powiedziała, że ma wiele zastrzeżeń, co do funkcjonowania augustowskiego Szpitala.

Pan Radny Artur Kleczkowski zaproponował, aby przy okazji rozpatrywania wniosku
o zakup aparatu diatermii za 50 tys. zł Radni rozpatrzyli również wniosek o zakup pulsoksymetru za 3 200 zł.

Pani Radna Joanna Lisek poprosiła, aby w tej sprawie zabrał głos wnioskodawca, czyli
w tym wypadku Burmistrz, który zaproponował Radnym podjecie uchwały w ww. sprawie.

Pan Burmistrz pozytywnie rekomendował Radnym zakup aparatu diatermii na potrzeby augustowskiego szpitala. Urządzenie to używane jest podczas operacji przeprowadzanych
w augustowskim szpitalu, ale za ten sprzęt należy zapłacić, w przeciwnym razie będzie musiał zostać zwrócony. Pan Burmistrz stwierdził, że rozumie uwagi Radnych i zdaje sobie sprawę, że mieszkańcy nie do końca zadowoleni są z jakości usług świadczonych przez Szpital.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz przychylając się do propozycji Radnej Aleksandry Kleczkowskiej zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad uchwały w ww. sprawie. Projekt uchwały znajdzie się w porządku obrad kolejnej sesji po wcześniejszym zapoznaniu się Radnych z programem naprawczym Szpitala i dokumentami finansowymi. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za wykreśleniem z porządku obrad głosowało 10 radnych, 6 głosowało przeciw i 2 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Ad. pkt 5g

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta w imieniu Pana Burmistrza wniósł
o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w ww. sprawie w związku
ze zmianami, które wprowadziła podczas sesji Rada Miejska. Autopoprawka polega
na wykreśleniu z Rozdz. 85111 kwoty 50 000 zł i zapisaniu jej w Rozdz. 75095 na zadania inwestycyjne - dokumentację dotyczącą przyszłych inwestycji.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/134/15 została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się /zał. nr 12/.

Ad. pkt 5h

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015 - 2023

Pan Sławomir Sieczkowski – Skarbnik Miasta omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa
na lata 2015 - 2023. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XVI/135/15 została podjęta jednogłośnie 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 13/.

Ad. pkt 6

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Na interpelację Pani Radnej Magdaleny Śleszyńskiej dotyczącą podtopień
na ul. Kasztanowej odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Miasto zwróci się o wyjaśnienie sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg.

Na interpelację Radnego Wojciecha Krzywińskiego odpowiedzi udzielił
Pan Piotr Sieńkowski – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Pan Piotr Sieńkowski w odpowiedzi na interpelację dotyczącą wykonania zatok parkingowych przy bloku mieszkalnym na ul. Kasztanowej poinformował, że kilka lat temu występowano do Spółdzielni Mieszkaniowej o patrycypowanie w kosztach budowy parkingów, aby umożliwić parkowanie pionowe zamiast równoległego. Niestety Spółdzielnia nie wyraziła zgody na wspólną realizację inwestycji. Zasugerował, aby w tej sprawie podjąć rozmowy z Powiatem.

Na interpelację Pana Radnego Pawła Kotwicy odpowiedzi udzielili Pan Piotr Sieńkowski, Pan Tomasz Wojszko – Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacje Miejskie, Sp. z o.o. Pan Marek Sadowski – Kierownik Wydziału Architektury.

Pan Tomasz Wojszko poinformował, że teren wskazany przez Pana Radnego jest własnością Spółki i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod przepompownię ścieków. Budowa parkingu w tym miejscu będzie wymagała zmiany w planie.

Pan Radny Paweł Kotwica wyjaśnił, że obowiązujący plan miejscowy umożliwia lokalizację parkingu w tym miejscu.

Pan Tomasz Wojszko odpowiedział, że nie widzi przeszkód, aby przeznaczyć wskazany teren pod parking. Urządzenia będące na działce ze względów bezpieczeństwa zostałyby ogrodzone.

Pan Marek Sadowski poinformował, że w planie miejscowym przeznaczeniem podstawowym ww. terenu jest przepompownia ścieków, ale dopuszcza się utwardzenie tego terenu w sposób umożliwiający dojazdy i dojścia.

Pan Piotr Sieńkowski w odpowiedzi na drugą interpelację Radnego dotyczącą ustawienia znaku zakazu parkowania przy ul. Przemysłowej stwierdził, że będzie to zasadne, kiedy uruchomiony zostanie parking na działce przy przepompowni ścieków.

Pan Radny Dariusz Ostapowicz stwierdził, że znak zakazu postoju miałby sens gdyby dotyczył jednej strony ulicy, ponieważ przy ogródkach działkowych istnieją miejsca parkingowe, które nie przeszkadzają w swobodnej komunikacji. Zasugerował, aby przy realizacji całego zamierzenia sprawę dokładnie przemyśleć.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Józefa Świątkowskiego dotyczącą konieczności naprawy ulic: Łanowej, Żytniej, Wioślarskiej Pan Piotr Sieńkowski poinformował, że sprawę przekaże Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Na interpelacje Pana Radnego Jacka Truszkowskiego odpowiedzi udzielili
Pan Burmistrz i Pan Tomasz Wojszko.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację Radnego dotyczącą możliwości realizacji wspólnie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich chodnika na odcinku od mostu na Kanale Augustowskim do ul. Limanowskiego i ul. Ustronie stwierdził, że warto przystąpić
do realizacji ww. inwestycji skoro możliwe jest wspólne partycypowanie w kosztach.

Pan Tomasz Wojszko w odpowiedzi na interpelację Radnego dotyczącą nieprzyjemnego zapachu, który wydobywa się z przepompowni na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Myśliwskiej zapewnił, że Spółka sprawdzi, co jest przyczyną takiej sytuacji,
a następnie postara się ją usunąć.

Na zapytanie Pani Radnej Aleksandry Kleczkowskiej odpowiedzi udzielił
Pan Burmistrz.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie dotyczące ewentualnych planów sprzedaży Gimnazjum nr 1 kategorycznie zaprzeczył tego typu pogłoskom. Podkreślił, że nie zamierza sprzedawać tego terenu. Poinformował, że przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania terenu, począwszy od budynku Gimnazjum nr 1 do rzeki Netty.

Na zapytanie Pana Radnego Adama Wysockiego odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację Radnego dotyczącą przebudowy mostków
na bulwarach wzdłuż rzeki Netty poinformował, że Miasto szuka możliwości zewnętrznego finansowania tego przedsięwzięcia. Zadanie ma szansę na realizację już w 2016 roku,
o ile uda się pozyskać środki zewnętrzne.

Na interpelacje i zapytania Pana Radnego Filipa Chodkiewicza odpowiedzi udzielili Pan Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Pan Piotr Sieńkowski.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na zapytanie Radnego dotyczące budowy Skateparku poinformował, że realizacja tego zadania wiąże się ściśle z zagospodarowaniem terenu pomiędzy Gimnazjum nr 1 a rzeką. Przypomniał, że w budżecie miejskim na budowę Skateparku przewidziano kwotę 300 tys. zł. W związku z nowymi pomysłami założona kwota okazuje się niewystarczająca, ponieważ potrzebny jest 1 mln zł. Miasta na razie nie stać
na realizację inwestycji a przyczyną opóźnień jest fakt, iż zadanie będzie realizowane kompleksowo. W ramach tego zadania zostaną wykonane: baza dla kajakarzy, boisko wielofunkcyjne, skatepark, plac zabaw dla dzieci.

Pan Radny Filip Chodkiewicz przypomniał, że podjęto decyzję o przeznaczeniu pewnych środków finansowych na ww. cel. Zapytał czy koncepcje rozwiązań, uporządkowania przestrzeni przy Gimnazjum nr 1 trafiały do Komisji Rozwoju i były konsultowane na etapach wstępnych.

Pan Burmistrz poinformował, że jest już wstępna koncepcja zagospodarowania ww. terenu, która zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu Komisji Rozwoju.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na drugą interpelację Radnego dotyczącą zmiany projektu ul. 3 Maja w taki sposób, aby uwzględniał możliwość realizacji ścieżki rowerowej stwierdził, że w tej sprawie Miasto musi skonsultować tę propozycję z władzami Powiatu. Pan Burmistrz powiedział, że trudno mu jest odpowiedzieć, czy na tym etapie realizacji projektu możliwa jest korekta. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że w tym wypadku należy znaleźć konsensus, ponieważ wykonanie ścieżki rowerowej jest zasadne, ale nie kosztem parkingów.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz wyjaśnił, że jego pytanie wynikało stąd, że Miasto
ma być głównym udziałowcem przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o stronę finansową. Stwierdził, że chciałby aby mieszkańcy, którzy finansują to przedsięwzięcie mogli z niej w pełni korzystać. Polemizowałby czy ważniejsze w mieście są parkingi, czy ścieżki rowerowe. Poinformował, że ze strony mieszkańców docierają do niego głosy, że Miasto powinno otworzyć się dla rowerzystów, ponieważ w centrach miast nie buduje się już dróg, które pozbawione są ścieżek rowerowych. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie, w którym zawarte zostaną informacje o możliwości wpłynięcia na projekt, kosztów z tym związanych, przebiegu procedury, która się z tym wiąże, ponieważ bez tych informacji nie można rozpocząć rozmów z Powiatem.

Pan Radny Adam Wysocki stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie ścieżki rowerowej ul. Młyńską zamiast ul. 3 Maja.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby wyprowadzić samochody z ul. 3 Maja na rzecz rowerów, ponieważ jest to główna ulica
w mieście. Poinformował, że Augustowska Organizacja Turystyczna jak również stowarzyszenia augustowskich rowerzystów wyraziły pozytywną opinię na temat budowy ścieżki rowerowej na ul. 3 Maja.

Pan Mirosław Karolczuk w odpowiedzi na interpelację dotyczącą niedziałających latarni na bulwarach i drodze prowadzącej do Hotelu „Hetman” poinformował,
że konserwacją latarni ulicznych zajmuje się jedna firma. Nieprawidłowość zgłoszona zostanie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który zajmie się sprawą.

Pan Radny Artur Kleczkowski zaproponował, aby w umowie z firmą konserwującą zawrzeć punkt zobowiązujący firmę do regularnego, np. raz na kwartał, przeglądu wszystkich latarni w mieście.

Pan Mirosław Karolczuk odpowiedział, że postara się wyegzekwować, aby przegląd latarni był dokonywany zgodnie z sugestią Pana Radnego.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zwrócił uwagę, że oświetlenie mostu na Rzece Netcie nie działa prawidłowo, ponieważ kolory przestały się zmieniać.

Pan Mirosław Karolczuk wyjaśnił, że zastosowane rozwiązania techniczne związane
z oświetleniem mostu przestały być produkowane w związku z tym wystąpił problem
z dokonaniem usunięcia usterki. Należy zastanowić się czy nie wymienić oświetlenia na nowe przy zastosowaniu nowocześniejszych i tańszych w eksploatacji rozwiązań. Oczywiście
na to zadanie również trzeba wygospodarować dodatkowe środki finansowe.

Pan Burmistrz zapewnił, że najpóźniej w kwietniu lub w maju, jeszcze przed sezonem letnim, jeżeli uda się wygospodarować dodatkowe środki finansowe w budżecie, instalacja świetlna na moście zostanie wymieniona lub naprawiona.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz rozszerzył swoją interpelację i poprosił o przedłożenie umowy z firmą, która zajmuje się konserwacją latarni w mieście.

Pan Piotr Sieńkowski w odpowiedzi na interpelację dotyczącą podtopionych ulic
w dzielnicy Lipowiec stwierdził, że problem można rozwiązać poprzez utwardzenie tych ulic i wybudowanie kanalizacji deszczowej, na co potrzebne są środki finansowe. Zapewnił,
że przekaże sprawę do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który zastanowi się jak, przynajmniej doraźnie, rozwiązać ww. problem.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zaapelował do Radnych, aby przy planowaniu przyszłorocznego budżetu uwzględnili temat budowy ulic w mieście. Pan Przewodniczący poprosił o podanie danych pracownika Urzędu, który jest odpowiedzialny za drogi w mieście, i z którym mieszkańcy mogliby się kontaktować.

Pan Piotr Sieńkowski odpowiedział, że pracownikiem odpowiedzialnym za drogi miejskie jest Pan Leszek Romanowski – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – tel. 87 643 42 20.

Na interpelacje Pani Sylwii Bielawskiej odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelacje Radnej dotyczącą lepszego oznakowania ścieżek rowerowych na bulwarach zapewnił, że oznakowanie zostanie poprawione.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację dotyczącą konieczności lepszego oświetlenia Kolumny Króla Zygmunta Augusta stwierdził, że jeżeli faktycznie oświetlenie jest niewystarczające to zostanie wymienione.

Ad. pkt 7

Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji RM z 28.10.2015 r.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XV sesji RM z 28.10.2015 r., który został przyjęty jednogłośnie 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Ad. pkt 8

Zapytania i wolne wnioski

Pan Tomasz Bukłaho – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, aby przed następną sesją sprawdzić stan techniczny sprzętu nagłaśniającego.

Pan Radny Adam Wysocki zwrócił uwagę, że na cmentarzu w ostatnim czasie dokonano wycinki wielu drzew. Wyraził obawę, czy przy tej okazji nie usunięto drzew będących pomnikami przyrody. Zapytał, czy wycinka była nadzorowana i kontrolowana. Zapytał również co było przyczyną wycięcia dwóch drzew, które znajdowały się przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wojska Polskiego.

Pan Radny Paweł Kotwica zapytał, czy planowane są nasadzenia drzew skoro się je usuwa.

Pan Tomasz Bukłaho stwierdził, że zasadnym było wycięcie drzew znajdujących się przy ww. skrzyżowaniu ulic, ponieważ zasłaniały one widoczność.

Pan Burmistrz podkreślił, że zarządcą cmentarza jest Parafia NSJ i jest pewien, że wycinkę drzew przeprowadzono zgodnie z planem i za zgodą Konserwatora Zabytków. Potwierdził,
że docierają do niego sygnały o niszczeniu przez mieszkańców drzew będących pomnikami przyrody. Poinformował, że w ostatnim czasie odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu w mieście, również bezpieczeństwu w ruchu drogowym i to Policja wystąpiła z wnioskiem
o usunięcie drzew przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wojska Polskiego. Zgodził
się, że wycięte drzewa należy odsadzić. Poinformował o planie ukwiecenia Miasta według ściśle określonego projektu i środki na ten cel będą pozyskiwane z funduszy zewnętrznych.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz stwierdziła, że bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wojska Polskiego znacznie się poprawiło po wycięciu drzew, o których wspomniał Pan Radny Adam Wysocki. Drzewa utrudniały wyjazd z ul. Mickiewicza
na ul. Wojska Polskiego.

Mieszkaniec miasta przypomniał Panu Mirosławowi Karolczukowi, że rok temu składał zapytanie odnośnie latarni na ul. Żytniej. W odpowiedzi otrzymał informację, że w budżecie na 2015 rok nie było środków finansowych przewidzianych na to oświetlenie. Została wówczas złożona obietnica dotycząca planu, jeżeli chodzi o wykonanie podłączenia i złożenie wniosku do PGE, planu zagospodarowania i pozwolenia na budowę. Zapytał, czy coś w tej sprawie zrobiono.

Pan Mirosław Karolczuk stwierdził, że odpowie na pytanie po uzyskaniu informacji
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz stwierdził, że jako Radny wybrany z okręgu ul. Wojska Polskiego cieszy się z poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza. Zasugerował, aby zastanowić się czy nie warto odsunąć przejścia
dla pieszych od skrzyżowania, pomimo że drzewa zostały już wycięte.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poinformował, że docierają do niego sygnały od mieszkańców jak również sam był świadkiem bardzo szybkiej jazdy samochodów po ul. Mostowej
w godzinach wieczornych. Zwrócił uwagę, że tego rodzaju zachowania mają miejsce również na innych ulicach w mieście. Zwrócił się do Burmistrza z prośbą aby wystąpił
do Komendanta Policji o prowadzenie kontroli prędkości w newralgicznych częściach miasta, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych.

Pan Burmistrz odpowiedział, że przekaże prośbę Radnego Komendantowi Policji
w Augustowie. Poinformował, że na debacie poświęconej bezpieczeństwu w mieście wystąpił z prośbą o zamontowanie ograniczników prędkości na ul. Nadrzecznej.

Pan Radny Tomasz Dobkowski zwrócił uwagę na bardzo śliskie miejsca na ulicach
i chodnikach wyłożonych kostką granitową. Metodą na pozbycie się tej śliskości jest płomieniowanie polegające na rozgrzaniu kamieni i polaniu ich wodą. Zabieg taki nie jest zbyt kosztowy, ale skuteczny i dlatego warto go zastosować.

Pan Burmistrz odpowiedział, że koszt płomeniowania zostanie skalkulowany i prace zostaną przeprowadzone.

Pan Radny Paweł Kotwica zwrócił uwagę, że bardzo niebezpiecznie bywa również
na ulicach Tytoniowej i Tartacznej, po których kierowcy jeżdżą bardzo szybko. Przypomniał, że na ul. Tytoniowej jest przedszkole. Zgłosił wniosek o zamontowanie progów zwalniających przy każdym przedszkolu i szkole w mieście.

Pan Radny Artur Kleczkowski kolejny raz wystąpił o zamontowanie progów zwalniających na ul. mjr. H. Sucharskiego.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz poprosił Pana Burmistrza o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o włączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Tytoniowej z Alejami Kardynała Wyszyńskiego.

Pani Radna Aleksandra Kleczkowska zapytała czy kwota 118 334 zł jest wystarczająca, aby przeprowadzić remont sauny.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji wyjaśnił, że ww. kwotę uzyskano tytułem odszkodowania. Łączny koszt przebudowy i modernizacji całego sektora gdzie zlokalizowana była sauna wraz z przyległymi pomieszczeniami wyniesie
ok. 170 tys. zł. W ramach ww. przedsięwzięcia wykonane zostaną dwie sauny. Brakująca kwota zostanie wygospodarowana z przychodów, które będą wyższe niż pierwotnie zakładano. Kwota przyznanego odszkodowania była o 20 tys. zł niższa od kosztorysu przedłożonego firmie ubezpieczeniowej. Pomniejszona kwota została zrekompensowana ponieważ wiele prac wykonali pracownicy własnymi siłami bez angażowania firm zewnętrznych.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski zapytał, co jest przyczyną, że dzieci z grupy przedszkolnej pojechały na basen do Suwałk i czy basen augustowski nie spełnia norm higieny dla dzieci.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że pierwszy raz otrzymuje tego rodzaju sygnał. Frekwencja na augustowskiej pływalni jest jedną z wyższych i uzyskuje poziom porównywalny z pierwszymi latami funkcjonowania. Pływalnia poddana jest ścisłemu nadzorowi Sanepidu. Nigdy z żadnej kontroli nie wynikało, że augustowski basen nie spełnia norm higieny. Wszelkie standardy, które są wymagane na pływalniach augustowski basen
w 100% spełnia. Pan Dyrektor poinformował, że często spotyka się z odmiennymi opiniami od tej, którą wyraził Pan Radny.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poprosił o przygotowanie informacji o ilości przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych, którzy korzystają z innych basenów niż augustowski,
i dlaczego tak się dzieje.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że tendencja jest raczej taka, że to na augustowski basen przyjeżdżają grupy uczniów spoza Augustowa, z gmin sąsiednich, które mają bliżej
do Sokółki, czy do Ełku, a jednak wybierają naszą pływalnię. Z pływalni w Augustowie korzysta 300 – 400 osób dziennie i w większości są to dzieci. W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego Filipa Jerzego Chodkiewicza poinformował, że żadna grupa dzieci szkolnych od września nie zrezygnowała z naszych usług. Wszystkie szkoły z Augustowa korzystają
z naszej pływalni a od tego roku dodatkowo korzystają dzieci przedszkolne. Część klientów chcąc poznać inne obiekty czasem je odwiedza. Basen w Suwałkach ma do zaoferowania
o wiele więcej atrakcji szczególnie kierowanych do małych dzieci i to może być przyczyną, że raz na jakiś czas dana grupa skorzysta z tego obiektu. Zapewnił, że wybór na pewno
nie był spowodowany względami sanitarnymi.

Pan Radny Wojciech Krzywiński stwierdził, że faktycznie aquapark w Suwałkach
ma szerszą ofertę skierowaną do małych dzieci, natomiast nie jest ona już tak atrakcyjna
dla młodzieży gimnazjalnej.

Pan Radny Jerzy Dobrowolski stwierdził, że z faktami trudno jest polemizować a faktem jest, że jego wnuk wraz z innymi dziećmi korzystają z pływalni w Suwałkach.

Pan Mirosław Karolczuk apelował o pomoc Julce Koronkiewicz, która zmaga się z chorobą. Na lek ratujący życie potrzebna jest kwota 200 tys. zł. W mieście organizowane są imprezy charytatywne mające na celu zgromadzenie potrzebnej sumy. Wszyscy zainteresowani
na pewno znajdą możliwość wspomożenia prowadzonej akcji. Numery kont bankowych,
na które można wpłacać pieniądze są powszechnie dostępne na facebooku czy portalach augustowskich, można również wziąć udział w różnego rodzaju licytacjach.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poparł głos Pana Mirosława Karolczuka. Zachęcił do udziału w licytacjach.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz również apelowała do wszystkich zebranych na sesji
o wsparcie akcji pomocy Julce Koronkiewicz. Poinformowała, że w Zespole Szkół Samorządowych jest puszka, do której zbierane są fundusze na pomoc w leczeniu. W imieniu Julki i jej rodziny serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy zechcą wesprzeć organizowaną akcję.

Pan Radny Andrzej Zarzecki poinformował, że część kwoty, która została uzyskana tytułem uczestnictwa zawodników w biegu charytatywnym również przekazana zostanie
na wsparcie leczenia dziewczynki. Wracając do tematu pływalni miejskiej poprosił, aby zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości, które zostaną zauważone na basenie, co pozwoli
na podjęcie natychmiastowych działań.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poprosił o wygospodarowanie pomieszczenia w Urzędzie Miejskim na potrzeby Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej, gdzie mogliby spotykać się z wyborcami. Przypomniał, że sprawa sygnalizowana była na początku roku. Zgodnie
ze Statutem przewodniczący jest zobowiązany pełnić dyżur i przyjmować mieszkańców
raz w tygodniu. Przypomniał, że po reorganizacji Urzędu takie miejsce miało
być wygospodarowane. Poprosił Radnych o wypowiedzenie się na temat pomysłu wprowadzenia systemu e-sesja. Aplikacja pozwala na przeprowadzanie głosowań, elektronicznego otrzymywania dokumentów na sesję i obserwowania przebiegu sesji
z poziomu urządzeń elektronicznych. Kwota przewidziana na ten cel to ok. 12 tys. zł rocznie.
Pan Przewodniczący poddał temat pod rozwagę i poinformował, że wróci do niego
na następnej sesji Rady Miejskiej.

Pan Radny Artur Kleczkowski stwierdził, że kwota 12 tys. zł roczne za korzystanie
z programu jest zbyt wygórowana.

Pan Tomasz Bukłaho – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Radnych
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym przekazuje do Urzędu Miejskiego w Augustowie zgodnie z właściwością pismo Pana H.S. /zał. nr 14/;

- z pismem Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, w którym zwróciło się z wnioskiem o zaplanowanie w budżecie miasta na 2016 r. dotacji na finansowanie CIS /zał. nr 15/;

- z pismem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącym projektów uchwał Rady Miejskiej w Augustowie /zał. nr 16/;

- z zaproszeniem na konferencję poświęconą finansom w samorządzie zał. nr 17/;

Pan Tomasz Bukłaho – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Radnych
z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat złożonych przez Radnych oświadczeń majątkowych /zał. nr 18/.

Ad. pkt 9

Zamknięcie obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XVI sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Filip Jerzy Chodkiewicz/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Komisja Rady Miejskiej

Wprowadzający: Komisja Rady Miejskiej

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-12-29