Protokół z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 wrzesnia 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XIV/15

z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie,

które odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Augustowie, ul. 3 Maja 60

w dniu 29 września 2015 r.

W obradach sesji wzięło udział 21 radnych – lista obecności w załączeniu /zał. nr 1/.

Ponadto w obradach udział wzięli:

- Burmistrz Miasta Augustowa,

- Sekretarz Miasta,

- Skarbnik Miasta,

- kierownicy wydziałów i referatów UM,

- kierownicy jednostek organizacyjnych miasta,

- goście,

- mieszkańcy,

- przedstawiciele prasy.

Obrady rozpoczęto o godzinie 16.08

i zakończono o 18.50

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu miasta na 2015 rok;

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata
2015 – 2023;

c) ustalenia Regulaminu przewozu osób, zwierząt i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustów;

d) ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów;

e) wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

f) powołania Rady Seniorów Miasta Augustowa i nadania jej statutu;

g) rozwiązania Straży Miejskiej w Augustowie.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji RM z 2 września 2015 r.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 1

Otwarcie obrad

Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie otworzył Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 20 radnych, co stanowi o prawomocności obrad. Powitał: Pana Wojciecha Walulika – Burmistrza Miasta, Państwa Radnych, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miejskiego, dziennikarzy i gości.

Ad. pkt 2

Przyjęcie porządku obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zaproponowany porządek obrad.

Pan Wojciech Walulik - Burmistrz Miastawniósł o wprowadzenie do porządku obrad
pkt 5h projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zaproponowana wyżej zmiana została przyjęta jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania porządek obrad wraz
ze zmianą został przyjęty jednogłośnie 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad. pkt 3

Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta Augustowa

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta Augustowa z jego działalności
od 1 września 2015 r. do 21 września 2015 r.

Ad. pkt 4

Interpelacje i zapytania radnych

Pan Radny Jacek Truszkowski zwrócił się z prośbą o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku z zapytaniem, czy istnieje możliwość wybudowania chodników po obu stronach drogi, na odcinku od mostu na Kanale Augustowskim do ul. Limanowskiego i drogi prowadzącej do Ośrodka „Królowa Woda”.

Pan Radny zwrócił uwagę, że za oświetlenie na ulicach powiatowych płaci Miasto.
Na jednej z takich ulic ustawiono zbyt dużo latarni. Pan Radny zasugerował, aby przy realizacji inwestycji drogowych zwracać uwagę, aby nie było ich zbyt dużo, szczególnie
na skrzyżowaniach. Poinformował, że w dzielnicy Limanowskiego jest wiele takich miejsc. Pan Radny zasugerował, aby zdemontować zbędne oświetlenie kierując się względami ekonomicznymi.

Pan Radny Adam Cilulko zwrócił się o zamontowanie oświetlenia ulic: Czreśniowej
i Jagodowej na ulicy Czereśniowej i Jagodowej, na których w ogóle nie ma latarni.

Pani Radna Małgorzata Grygo stwierdziła, że na całym odcinku ul. Wrzosowej również brakuje oświetlenia ulicznego.

Pani Radna zwróciła się z zapytaniem do Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu UM dotyczącym naliczania wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w przedszkolu integracyjnym. Pani Radna poinformowała, że do tej pory pracownicy otrzymywali dodatek, który od miesiąca nie jest już naliczany. Zapytała, na jakiej podstawie wypłacano
to świadczenie i na jakiej podstawie zostało ono cofnięte. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi ustnej i na piśmie.

Ad. pkt 5a

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok

Pani Aleksandra Kleczkowska – Przewodnicząca do spraw Budżetu RM poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 28 września 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/107/15 została podjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się /zał. nr 2/.

Ad. pkt 5b

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015-2023

Pani Aleksandra Kleczkowska poinformowała, że Komisja do spraw Budżetu RM
na posiedzeniu w dniu 28 września 2015 r. projekt uchwały w ww. sprawie zaopiniowała pozytywnie 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2015-2023. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/108/15 została podjęta 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się /zał. nr 3/.

Ad. pkt 5c

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób, zwierząt i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustów

Pan Radny Wojciech Krzywiński zwrócił uwagę, że w projekcie ww. regulaminu zakazuje
się przewozu rowerów autobusami komunikacji miejskiej. Pan Radny wyraził wątpliwość
się, czy taki zakaz jest słuszny skoro w wielu miastach istnieje taka możliwość.

Pan Sebastian Piekarski – Radca Prawny UM stwierdził, że należałoby rozważyć,
czy w autobusach komunikacji miejskiej, które nie są duże, będzie istniała możliwość przewozu rowerów.

Pan Radny Wojciech Krzywiński stwierdził, że problem braku miejsca można rozwiązać montując na autobusach zewnętrzny bagażnik.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zwrócił uwagę, że w projekcie ww. regulaminu widnieje zakaz wchodzenia do autobusu w łyżworolkach i we wrotkach. Stwierdził, że z faktu przewożenia rowerów autobusami mogą wynikać utrudnienia dla podróżnych, podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku wchodzenia do autobusów na wrotkach, czy łyżworolkach. Należałoby, jednak przyjąć, że sami mieszkańcy uregulują tę kwestię i będą potrafili zachować się tak, aby wzajemnie nie utrudniać sobie podróży. Pan Przewodniczący stwierdził, że ww. zakaz nie jest potrzebny.

Pan Sebastian Piekarski zwrócił uwagę, że najważniejsze jest bezpieczeństwo pasażerów,
a osoba na rolkach, w momencie przyspieszania, czy hamowania autobusu może
to bezpieczeństwo zakłócić.

Pani Radna Małgorzata Grygo stwierdziła, że autobusy komunikacji miejskiej
nie są przepełnione, dlatego powinno się umożliwić przewożenie w nich rowerów, oczywiście za opłatą.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu ww. regulaminu i wykreślenie w par. 5 pkt. 13. Zaproponował również, aby przegłosować propozycję Pana Radnego Wojciecha Krzywińskiego, aby wykreślić w par. 5 pkt 15
z projektu ww. regulaminu.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz stwierdziła, że zakaz dotyczący łyżworolek i wrotek powinien pozostać w regulaminie. W tym przypadku najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo pasażerów.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z projektu ww. regulaminu w par. 5 pkt 15, dotyczący przewozu rowerów. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem wniosku w ww. sprawie głosowało 7 radnych, 11 było przeciw
a 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w ww. sprawie został odrzucony. Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie
z projektu ww. regulaminu w par. 5 pkt 15 dotyczący zakazu wchodzenia do autobusów na wrotkach i łyżworolkach. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania za przyjęciem wniosku w ww. sprawie głosowało
3 radnych, 18 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w ww. sprawie został odrzucony.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób, zwierząt i bagażu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustów. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/109/15 została podjęta jednogłośnie 21 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 4/.

Ad. pkt 5d

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały zwalnia
się z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej eurodeputowanych, posłów
i senatorów. Pani Radna zapytała, dlaczego ww. osoby wskazano do bezpłatnego korzystania z transportu miejskiego.

Pan Sebastian Piekarski stwierdził, że zapisy ustawowe zwalniają ww. osoby z tego rodzaju opłat.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz podkreśliła, jak ważne jest zwolnienie z opłat
za przejazdy uczące się niepełnosprawne dzieci i młodzież. Pani Radna zwróciła uwagę,
że projekt uchwały w ww. sprawie powinien być uzupełniony o zapis dotyczący bezpłatnego przejazdu opiekunów osób niepełnosprawnych podróżujących po podopiecznego lub po jego odwiezieniu – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności podopiecznego
lub zaświadczenia dyrektora szkoły. Pani Radna poinformowała, że o takim zaświadczeniu
w projekcie uchwały nie ma mowy, a opiekunowie takim właśnie dokumentem często
się posługują. Ponadto powinno się poinformować o takim fakcie służby kontrolujące.
Pani Radna poprosiła o poinformowanie ww. służb, że na legitymacji wydawanej przez szkołę specjalną nie ma adnotacji, że jest to szkoła specjalna, z czym wiązało się wiele nieporozumień podczas kontroli biletów.

Pan Sebastian Piekarski stwierdził, że uwaga Radnej jest zasadna i w formie poprawki
do projektu uchwały powinna zostać wprowadzona.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz o wprowadzenie do projektu uchwały
w ww. sprawie poprawki polegającej na dodaniu w zdaniu w par. 4 pkt. 1 „lub zaświadczenie dyrektora szkoły,”. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania propozycja ww. poprawki została przyjęta jednogłośnie 21 głosami, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/110/15 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 5/.

Ad. pkt 5e

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pan Sebastian Piekarski wyjaśnił sposób, w jaki powinno zostać przeprowadzone głosowanie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poprosił o zgłaszanie kandydatów jako przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska zgłosiła kandydaturę Pana Radnego
Piotra Piłasiewicza
.

Pan Radny Jacek Truszkowski zgłosił kandydaturę Pani Radnej Małgorzaty Grygo.

Pan Radny Adam Cilulko zgłosił kandydaturę Pani Radnej Bożenny Łukaszewicz.

Pan Radny Paweł Kotwica zgłosił kandydaturę Pana Radnego Filipa Jerzego Chodkiewicza.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pan Sebastian Piekarski zaproponował, aby każdą ze zgłoszonych kandydatur przegłosować w głosowaniu jawnym. Trzech kandydatów z największą liczbą głosów zostanie powołanych w skład Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję Pana Sebastiana Piekarskiego,
aby każdą ze zgłoszonych kandydatur przegłosować w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania jednogłośnie,
21 głosami zdecydowano, że wybór kandydatów odbędzie się w głosowaniu jawnym. Zapytał, czy ktoś ze zgłoszonych kandydatów, chciałby zrezygnować z kandydowania. Nikt nie wyraził takiej woli.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco:

- Pan Piotr Piłasiewcz / 21 za/,

- Pani Małgorzata Grygo / 19 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się/,

- Pani Bożenna Łukaszewicz /12 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących się/,

- Pan Filip Jerzy Chodkiewicz /16 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących się/.

Zgodnie z wynikami głosowania Rada Miejska w Augustowie wyznaczyła na swoich przedstawicieli w Augustowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego następujące osoby:

1. Filip Jerzy Chodkiewicz,

2. Małgorzata Grygo,

3. Piotr Piłasiewicz.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/111/15 została podjęta
18 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących
się /zał. nr 6/.

Ad. pkt 5f

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Augustowa i nadania jej statutu

Pan Sebastian Piekarski omówił projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Augustowa i nadania jej statutu. W głosowaniu wzięło udział
21 radnych. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/112/15 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 7/.

Ad. pkt 5g

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Augustowie

Pan Radny Józef Świątkowski zapytał, gdzie można zgłosić uciążliwego sąsiada, który będzie palił w piecu plastikowymi odpadami, jeżeli Straż Miejska zostanie zlikwidowana.

Pan Sebastian Piekarski odpowiedział, że o takim fakcie można powiadomić Policję.

Pani Radna Joanna Lisek poprosiła o odczytanie opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Augustowie na temat rozwiązania Straży Miejskiej.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz odczytał opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji na temat rozwiązania Straży Miejskiej /zał. nr 8/.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz poprosiła o wystąpienie w tej sprawie
Pana Piotra Sieńkowskiego – Komendanta Straży Miejskiej.

Pan Piotr Sieńkowski – Komendant Straży Miejskiej podkreślił, że pomimo niskiej obsady etatowej w augustowskiej Straży Miejskiej wszystkie zadania wykonywane były rzetelnie. Straż Miejska do tej pory realizowała zadania niepopularne, czyli karanie za nieprawidłowe parkowanie samochodów, czy nieporządek na posesjach. Pan Komendant mówił również
o innych zadaniach, które realizowano oraz o współpracy z Policją. Stwierdził, że praca Straży Miejskiej jest potrzebna i jakość obsługi mieszkańców na pewno się pogorszy, kiedy Straży Miejskiej już nie będzie. Poinformował, że strażnicy nie mają żadnych uprawnień,
aby skorzystać z wcześniejszej emerytury, dlatego byt materialny rodzin zwolnionych pracowników, którzy nie otrzymają propozycji pracy, będzie zagrożony. Podziękował
za dotychczasową współpracę i życzliwość w trudnej służbie na rzecz społeczności lokalnej.

Pani Radna Joanna Lisek zapytała Pana Burmistrza, których zadań augustowska Straż Miejska nie wykonywała a powinna. Poprosił o pominięcie w tej wypowiedzi względów ekonomicznych.

Pan Burmistrz oświadczył, że uważa, iż rozwiązanie Straży Miejskiej jest jak najbardziej zasadne. Koszty ponoszone na utrzymanie Straży to prawie pół miliona złotych,
i nie są one adekwatne do uzyskiwanych efektów. Zwrócił uwagę, że to Radni podejmą ostateczną decyzję w sprawie Straży Miejskiej. Obecny stan zatrudnienia jest niewystarczający, a jego zwiększanie jest bezcelowe.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, czy planowane są jakieś działania, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców po rozwiązaniu Straży Miejskiej.

Pan Burmistrz odpowiedział, że planowane jest założenie w mieście monitoringu
i zwiększona zostanie współpraca z Policją. Podał przykłady gmin, w których zlikwidowano Straż Miejską, co nie wpłynęło na obniżenie bezpieczeństwa.

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, czy zakup monitoringu będzie uwzględniony
w przyszłorocznym budżecie.

Pan Burmistrz odpowiedział, że zakup monitoringu w przyszłym roku będzie możliwy,
gdy uda się pozyskać środki finansowe w ramach odpowiedniego programu. Przypomniał, że ustalono zasadę, iż wszystkie inwestycje będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Pani Radna Bożenna Łukaszewicz poruszyła sprawę monitoringu. Przypomniała, że Rada Miejska przyjęła zmiany do uchwały budżetowej polegające na wprowadzeniu 6 nowych zadań, na których realizację potrzebne są środki finansowe. Stwierdziła, że żałuje, iż wraz
z propozycją likwidacji Straży Miejskiej nie wprowadzono zmiany dotyczącej zakupu monitoringu, aby poprawić stan bezpieczeństwa w mieście. Zapytała, czy Pan Burmistrz zaproponował pracownikom Straży Miejskiej wsparcie, po rozwiązaniu z nimi stosunku pracy. Zapytała, jakiego rodzaju to były propozycje, jeżeli w ogóle takowe padły.

Pan Burmistrz odpowiadając na pierwszą część pytania stwierdził, że w tym roku monitoring na pewno nie zostanie zakupiony, ale jest szansa, że uda się zrealizować
ten pomysł w przyszłym roku. Poinformował, że dwóch pracowników Straży Miejskiej otrzymało propozycję pracy w Urzędzie Miejskim, m.in. Pan Komendant. Drugi strażnik został zatrudniony w roli gońca, co pozwoli na wypracowanie oszczędności, ponieważ
za usługi pocztowe Miasto płaci ok. 10 tys. zł miesięcznie. W sprawie pozostałych strażników Straży Miejskiej zorganizowane zostanie spotkanie m.in. z firmą ochroniarską. Podkreślił,
że los pracowników, którzy tracą pracę nie jest mu obojętny.

Pan Radny Adam Cilulko zapytał, kto przejmie obowiązki związane, np. z zabezpieczaniem imprez organizowanych przez Miasto, które do tej pory wypełniała Straż Miejska.

Pan Burmistrz odpowiedział, że zadania te będzie realizowała Policja lub wynajęta firma.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zwrócił uwagę, że przy organizacji dużych imprez w Mieście zawsze zatrudnia się firmy ochroniarskie, ponieważ takie są wymogi ustawowe. Stwierdził,
że chwile takie jak ta są zawsze trudne, ponieważ wiążą się ze zwalnianiem pracowników.
Na pewno każdy z mieszkańców chciałby, aby Augustów był bogatym miastem, które byłoby stać na zatrudnianie 30 – osobowej formacji dbającej o bezpieczeństwo. Niestety sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a obowiązkiem władz miejskich jest dbanie o budżet.
W przyszłości być może sytuacja się zmieni, ale na razie należy podjąć trudną decyzję.

Pan Radny Adam Cilulko zasugerował rozwiązanie problemu usprawniając działalność Straży Miejskiej.

Pan Burmistrz stwierdził, że usprawnienie działalności Straży Miejskiej wiązałoby
się zwiększeniem środków finansowych na ten cel. Pan Burmistrz zapytał, czy Państwo Radni chcieliby podjąć tego rodzaju decyzję.

Pan Radny Adam Cilulko odpowiedział, że tę kwestię należałoby rozważyć.

Pan Radny Wojciech Krzywiński stwierdził, że propozycja pracy złożona Panu Komendantowi jest bardzo rozsądna, ponieważ jest to osoba bardzo doświadczona, rzetelna. Pan Komendant ma bardzo dobry kontakt z Policją w Augustowie. Powinno się ten fakt wykorzystać i Pan Komendant w imieniu Burmistrza mógłby występować do Policji
w sprawach, które tego wymagają.

Pan Radny Tomasz Bukłaho zwrócił uwagę na fakt, że ustawodawstwo określające sposób funkcjonowania Straży Miejskiej jest niefortunne i niesprawiedliwe, ponieważ strażnicy miejscy muszą pracować do 67 roku życia. Trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy 65 letni strażnik miejski będzie musiał interweniować, np. w sprawie agresywnie zachowującej
się osoby.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/113/15 została podjęta 15 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących
się /zał. nr 9/.

Ad. pkt 5h

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów

Pan Radny Piotr Piłasiewicz zapytał, czy ordynacja wyborcza rad dzielnic powołanych
na ostatniej sesji Rady Miejskiej może zostać wykorzystana w przypadku nowotworzonej dzielnicy, czy też potrzebna będzie oddzielna uchwała.

Pan Burmistrz omówił projekt uchwały w ww. sprawie iwyjaśnił, że ordynacja wyborcza rad dzielnic utworzonych na poprzedniej sesji Rady Miejskiej jest dokumentem, który może zostać wykorzystany do wyborów rady Osiedla Uzdrowisko.

Pani Sylwia Bielawska – Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej RM poinformowała,
że Komisja Uzdrowiskowa RM na posiedzeniu w dniu 28 września 2015 r. jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Augustów. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania uchwała nr XIV/114/15 została podjęta jednogłośnie 21 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się /zał. nr 10/.

Ad. pkt 6

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Na interpelacje Pana Radnego Jacka Truszkowskiego odpowiedzi udzielili
Pan Wojciech Walulik – Burmistrz Miasta i Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.

Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelację dotyczącą konieczności wybudowania chodników po obu stronach drogi od mostu na ul. Obr. Westerplatte do skrzyżowania prowadzącego do Ośrodka Wypoczynkowego „Królowa Woda” zapewnił, że Miasto wystąpi w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, zgodnie
z sugestią Pana Radnego.

Pan Józef Górski w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zbyt dużej ilości oświetlenia na ul. Limanowskiego, szczególnie na skrzyżowaniach, poinformował, że została
ona w ostatnim czasie przebudowana i dzisiaj nastąpił jej odbiór. Inwestorem jest Zarząd Powiatu w Augustowie, a Miasto udziela dotacji. Poinformował, że znany jest mu problem, który zasygnalizował Radny, zbyt duże zagęszczenie oświetlenia występuje na skrzyżowaniu
ul. Limanowskiego z ulicami Waryńskiego i Kozi Rynek, ponieważ zostało na nim stare oświetlenie, które nie zostało zdemontowane. Pan Kierownik zapewnił, że sytuacja na innych ulicach dzielnicy Limanowskiego zostanie zbadana, i jeżeli okaże się, że jakieś oświetlenie jest zbędne wówczas poczynione zostaną działania, aby je zdemontować.

Pan Radny Tomasz Dobkowskizwrócił uwagę, że Miasto partycypuje w kosztach budowy ulicy Limanowskiego i jego wkład jest wyższy niż Powiatu. Pan Radny zapytał, na jakim etapie Miasto ma możliwość wglądu w przygotowywaną dokumentację i decydowania
o rozwiązaniach projektowych. Zapytał, na jakim etapie Miasto może wyrazić swoją opinię na temat projektu.

Pan Józef Górski stwierdził, że rozwiązania projektowe przyjęte przy budowie
ul. Limanowskiego wynikają z przestrzeni, która była do dyspozycji zarządcy drogi. Ulica składa się z pasa jezdni i bardzo wąskich chodników. Stwierdził, że dokumentacja projektowa jest uzgadniana na posiedzeniu uzgodnień dokumentacji Starostwa Powiatowego
w Augustowie, w którym uczestniczy przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Pan Burmistrz powiedział, że Miasto przygotowuje się do dużej inwestycji dotyczącej budowy ul. 3 Maja i jego marzeniem jest, aby powstała ona jeszcze w przyszłym roku, dlatego będzie gorąco zachęcał Radnych powiatowych, aby dojść do konsensusu
w tym względzie. Zwrócił uwagę, że głównym problemem w mieście są drogi.

Na interpelację Pana Radnego Adama Cilulko odpowiedzi udzielił
Pan Józef Górski – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.

Pan Kierownik w odpowiedzi na interpelację dotyczącą potrzeby zamontowania dodatkowego oświetlenia ulicznego na ulicach Czereśniowej i Jagodowej stwierdził,
że istnieje potrzeba wybudowania dodatkowego oświetlenia na określonych odcinkach ulic: Jagodowej, Czereśniowej, Wrzosowej. Pan Kierownik poinformował, że zadania te zostały wprowadzone do projektu budżetu Miasta na 2016 rok i jeżeli Radni tak zdecydują
to oświetlenie zostanie wybudowane.

Na interpelację Pani Radnej Małgorzaty Grygo odpowiedzi udzielił Pan Dariusz Szkiłądź – Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM.

Pan Dariusz Szkiłądź, w odpowiedzi na interpelację dotyczącą sposobu naliczania wynagrodzeń nauczycielom w przedszkolu integracyjnym i zmian, które tam zaszły
poinformował, że sprawa dotyczy zasadności wypłaty dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycieli, który przewiduje obowiązujący regulamin wynagradzania nauczycieli. Zgodnie ze stanowiskiem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji dodatek
ten nie przysługuje nauczycielom. Podkreślił, że roczny koszt wypłaty dodatku to kwota powyżej 90 tys. zł. W związku z wątpliwościami zwrócił się o opinię prawną. Poprosił
o zabranie głosu Panią Beatę Kornelius.

Pani Beata Kornelius zwróciła uwagę, że Burmistrz nie wstrzymał wypłaty dodatku, gdyż nie jest pracodawcą nauczycieli. Z tą sprawą zwrócono się do Pani Dyrektor placówki. Obowiązującym aktem prawnym, który jest podstawą wypłacenia dodatku jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Natomiast
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków nie ma wskazania, aby praca w oddziale integracyjnym była pracą w warunkach trudnych bądź uciążliwych. Zgodnie z interpretacją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dodatek za pracę
w warunkach trudnych i uciążliwych nie powinien być wypłacany nauczycielom
w przedszkolu integracyjnym. Pomimo tej restrykcyjnej interpretacji Sekretarz Stanu wskazuje, że ustawodawca nie pozostaje głuchy na problem związany z wytężoną pracą nauczycieli w warunkach, które wymagają od nich większego zaangażowania. Pani Minister zwraca uwagę, że jest gros innych przepisów prawnych, które rekompensują nauczycielom dodatkowe trudności, jakie niesie ze sobą praca w przedszkolach integracyjnych. Trudy związane z wychowaniem, bądź z nauczaniem w tego typu placówkach niwelowane
są poprzez limity liczby dzieci w oddziale, bądź też przepisy dotyczące możliwości zatrudniania pomocy nauczyciela. Pani Beata Kornelius podkreśliła, że wszystkim zależy
na tym, aby nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Augustów, byli traktowani w równy sposób, a przede wszystkim, aby należycie wydatkować publiczne pieniądze.

Pan Dariusz Szkiłądź poinformował, że w nowym regulaminie wynagradzania trudne warunki, z którymi borykają się nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych zostaną zrekompensowane, ponieważ zróżnicowany zostanie dodatek za wychowawstwo klas
i najwyższy dodatek będą mieli wychowawcy w oddziałach integracyjnych.

Pan Tomasz Bukłaho zapytał, jak długo wypłacano dodatek za pracę w warunkach trudnych i szkodliwych nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu integracyjnym.

Pan Dariusz Szkiłądź odpowiedział, że sytuacja trwała od 1998 roku do września 2015 roku. W ostatnim roku na ten cel wydatkowano ok. 90 tys. zł.

Ad. pkt 7

Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji RM z 2.09.2015 r.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z obrad XIII sesji RM z 2.09.2015 r., który został przyjęty 20 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wzięło udział
20 radnych.

Ad. pkt 8

Zapytania i wolne wnioski

Pan Przewodniczący powitał przybyłego na sesję Rady Miejskiej Pana Adama Sieńko – Prezesa AKS „Sparta” i udzielił mu głosu.

Pan Adam Sieńko – Prezes AKS „Sparta” podziękował za udzielenie głosu i możliwość wystąpienia. W formie prezentacji multimedialnej zapoznał obecnych z zakresem działalności AKS „Sparta” jej sukcesami, ale i problemami, które wiążą się przede wszystkim
z niewystarczającą ilością środków finansowych. Podkreślał jak ważną rolę odgrywają rodzice, bez których Klub nie mógłby działać w takim zakresie, ponieważ w dużej mierze
to oni ponoszą koszty związane z wyjazdami na obozy treningowe czy zawody /zał. nr 11/.

Pani Radna Małgorzata Grygo poinformowała, że Komisja Społeczno – Oświatowa RM
na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 13 lipca 2015 r. odwiedziła bazę narciarzy wodnych. Członkowie Komisji byli zdumieni, że w takich warunkach trenują sportowcy – dzieci
i młodzież. Pani Radna zapytała Pana Prezesa, dlaczego wspomniana baza znajduje
się w tak złym stanie, i czy warunków tych nie można poprawić.

Pan Adam Sieńko zwrócił uwagę, że AKS „Sparta” nie jest właścicielem żadnego obiektu sportowego w Augustowie. Właścicielem obiektów sportowych jest miasto Augustów. Klub musi płacić Miastu za wynajęcie np. hali sportowej, boiska, czy utrzymanie hangaru kajakarzy oraz za wszelkie media z tym związane. Pan Prezes zwrócił uwagę, że nie tylko baza narciarzy wodnych jest w bardzo złym stanie, ponieważ dotyczy to również innych obiektów sportowych, których właścicielem jest Miasto a użytkuje je „Sparta”. Poinformował, że nigdzie w Polsce kluby sportowe nie są właścicielami obiektów sportowych, ponieważ nie byłyby w stanie ich utrzymać.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że stan rzeczy, który przedstawił Pan Prezes jest wynikiem wieloletnich zaniedbań, z którymi wszystkim przyszło się zmierzyć. Priorytetem jest budowa bazy dla kajakarzy, która jesienią przyszłego roku powinna zostać ukończona
i aby zamierzenie mogło mieć pomyślny przebieg potrzebne jest wsparcie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest silnym lobbystą. Poinformował, że 17 listopada 2015 r. planowane jest otwarcie boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2
z najnowocześniejszą nawierzchnią w Augustowie. Niestety na bazę dla narciarzy wodnych trzeba będzie trochę poczekać. Zapewnił, że Miasto ze swojej strony będzie wspierało organizację imprez sportowych. Modernizację i budowę bazy sportowej należy podzielić
na etapy, ponieważ 40 letnich zaniedbań nie uda się zniwelować w ciągu roku.

Pani Radna Joanna Lisek przypomniała Pani Radnej Małgorzacie Grygo, że w projekcie budżetu miasta na 2015 r. ujęto budowę bazy dla narciarzy wodnych, ale głosami Radnych Klubu PiS i Naszego Miasto inwestycja została usunięta.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska stwierdziła, że warto zastanowić się, dlaczego ostatnie zawody na wyciągu nart wodnych nie zostały zorganizowane przez AKS „Sparta”
czy Centrum Sportu i Rekreacji. Zawody zorganizowała jednostka podległa Starostwu Powiatowemu, a inne zaś zawody organizował klub ze Śląska. Stwierdziła, że skoro właścicielem wyciągu jest Miasto to ono powinno na nim zarabiać.

Pan Adam Sieńko sprostował wypowiedź Pani Radnej Magdaleny Śleszyńskiej i wyjaśnił,
że organizatorem zawodów, Mistrzostw Polski, jak i Mistrzostw Europy był Polski Związek Narciarstwa Wodnego i to on decyduje, w jakiej miejscowości, w jakim terminie i przy udziale jakich partnerów zorganizuje Mistrzostwa Polski i Europy. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, jako jednostka powiatowa udostępnił wyciąg nart wodnych. Mistrzostwa zorganizowano w porozumieniu z Miastem i Powiatem.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz zwrócił uwagę, że Pan Prezes mówiąc o sukcesach sportowców i prestiżowych zawodach, które przyciągały tłumy kibiców wspomniał o dużej ilości sponsorów, a jednocześnie podkreśla trudną sytuację finansową Klubu.

Pan Adam Sieńko wyjaśnił, że sponsorzy finansują konkretny produkt a nie działalność Klubu. Podał przykład umowy zawartej z Totalizatorem Sportowym Lotto, która zawierała
40 stron. W umowie dokładnie określono, jakie warunki należy spełnić,
aby otrzymać dofinansowanie. Mówiąc o sponsorach miał na myśli dwa produkty - Netta Cup i Endurance, które zostały wypromowane i osiągnęły określoną markę, dzięki kilkunastoletniej pracy działaczy i zawodników. Dzięki takim markom do Augustowa można zaprosić konkretnych sponsorów, którzy pozwolą organizować zawody na coraz wyższym poziomie, co jest reklamą nie tylko Klubu, ale przede wszystkim Miasta.

Pan Radny Tomasz Dobkowski w odniesieniu do wypowiedzi Pani Radnej
Małgorzaty Grygo zapytał Pana Burmistrza, czy można wygospodarować trochę desek z lasu komunalnego, aby wyremontować pomost, z którego korzystają narciarze wodni. Stan pomostu zagraża bezpieczeństwu zawodników. Pan Radny stwierdził, że wymiana poszycia pomostu doraźnie rozwiązałaby problem.

Pan Burmistrz zgodził się z Panem Radnym, że można wykonać remont poszycia korzystając z drewna pochodzącego z lasu komunalnego.

Mieszkaniec Augustowa w odniesieniu do wypowiedzi Pani Radnej
Magdaleneny Śleszyńskiej zapytał, dlaczego jednostka Powiatu zarabiała na organizacji zawodów. Zapytał, czy na organizacji imprez sportowych można zarobić.

Pan Adam Sieńko podkreślił, że AKS „Sparta” Augustów jest stowarzyszeniem, które działa w oparciu o określony statut i zgodnie z nim Klub nie funkcjonuje w celu zarabiania pieniędzy. Problem ekonomiczny można rozwiązywać likwidując jedną, czy dwie sekcje sportowe, które są nierentowne. Trzeba jednak pomyśleć o setkach młodych ludzi, którym trzeba dać szansę w życiu. Podkreślał, że wszystkie pieniądze, którymi dysponuje Klub wydawane są racjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pan Prezes poprosił o zorganizowanie debaty celem omówienia sytuacji, w jakiej znalazł się AKS „Sparta”
i wypracowania skutecznych rozwiązań.

Pani Magdalena Śleszyńska stwierdziła, że dobrym pomysłem jest zorganizowanie debaty na temat sportu. Omówienia wymaga również sprawa stypendiów sportowych i nagród przyznawanych sportowcom. Wyniki sportowe osiągane przez zawodników nie tylko Klubu „Sparta” są chlubą Miasta, województwa i Polski na arenie międzynarodowej. Podkreśliła,
że wszystkim na pewno będzie zależało na tym, aby wesprzeć zawodników, a przede wszystkim poprawić warunki, w których trenują.

Pan Przewodniczący również poparł pomysł zorganizowania debaty z udziałem wszystkich organizacji sportowych funkcjonujących w mieście.

Pan Mieczysław Sobolewski – trener sekcji piłki nożnej AKS „Sparta” zaprosił Państwa Radnych do obejrzenia stadionu, na którym trenują piłkarze. Suwałki klilkadziesiąt lat temu były w tyle za Augustowem a obecnie pomiędzy tymi miejscowościami jest przepaść, jeżeli chodzi o bazę sportową i osiągane wyniki. Poinformował, że ze względu na trudną sytuację finansową Klubu to rodzice płacą za wyjazdy na zawody i stroje sportowe swoich dzieci. Podziękował Pani Joannie Lisek, która zimą nieodpłatnie udostępnia salę młodym piłkarzom.

Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że nie powinno się mówić o samych uciążliwościach
i wyrzeczeniach, które wiążą się z uprawianiem sportu, ponieważ jest to przede wszystkim ogromna przyjemność i satysfakcja. Sport jest dziedziną życia, która rozwija i wychowuje. Podkreślił, że zgadza się z przedmówcami, że na działalność sportową potrzebne są pieniądze. Zgodził się, że zorganizowanie debaty w sprawie sportu jest potrzebne. Podziękował przedstawicielom AKS „Sparta” za przybycie i przedstawienie nurtujących Klub problemów. Przypomniał zebranym, że jest członkiem AKS „Sparta” od 30 lat i sprawy Klubu są mu bardzo bliskie. Priorytetem w tej chwili jest budowa bazy sportowej dla kajakarzy, boisko piłki nożnej /być może w tej kadencji Rady uda się je wybudować/, zapewnienie materialnej stabilizacji najlepszym trenerom AKS „Sparta”.

Pan Radny Tomasz Bukłaho poinformował, że tydzień temu publikowano diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, z której jasno wynika, że w naszym mieście dużym problemem wśród młodych ludzi jest alkohol i środki psychoaktywne. Jeżeli chodzi o szkoły gimnazjalne to w zasadzie nie mówi się już o profilaktyce a o terapii. Profilaktyka powinna być kierowana do szkół podstawowych i przedszkoli. Zwrócił uwagę, że do sekcji sportowych AKS „Sparta” uczęszcza młodzież w wieku gimnazjalnym. Pan Radny zapytał, czy jest
w Klubie przestrzeń do działań profilaktycznych, szkoleń terenów.

Pan Prezes odpowiedział, że widzi potrzebę takich działań. Większość trenerów
to nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje i ukończyli pewne kursy i np. w drodze
na zawody mogliby takie szkolenia przeprowadzić.

Pan Burmistrz poinformował, że Molo Radiowej Trójki zostało czasowo zamknięte, ponieważ nie spełnia wymogów technicznych. Wstępny kosztorys naprawy pomostu opiewa
na ok. 1 mln zł. Inwestycję w ramach środków zewnętrznych można sfinalizować przed sezonem turystycznym 2017 roku, ale Augustów jako miasto turystyczne nie może sobie pozwolić na zamknięcie obiektu nawet przez jeden sezon, dlatego w przyszłym roku należy nastawić się na kolejny priorytetowy wydatek. Pan Burmistrz wspomniał również o problemie związanym z budynkiem Centrum Informacji Turystycznej na Rynku Zygmunta Augusta, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Aktualnie przeprowadzana jest jego diagnoza i prawdopodobnie stan obiektu związany jest z dużą wadą konstrukcyjną. Może okazać się, że na jego modernizację potrzeba zbyt dużych środków finansowych.

Mieszkaniec miasta Augustowa przypomniał Panu Burmistrzowi, że we wrześniu obiecał przedstawić swoją wizję Augustowa.

Pan Burmistrz zdziwił się, że osoba, która jest gościem na każdej sesji Rady Miejskiej
nie zna jego wizji rozwoju Augustowa. Obiecał, że przygotuje odpowiedź na to pytanie.

Pani Radna Magdalena Śleszyńska poprosiła o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wybudowanie chodników po obu stronach ulicy Rajgrodzkiej,
na odcinku będącym drogą wojewódzką. Zgłosiła potrzebę zorganizowania przed przyszłym sezonem letnim debaty na temat kąpielisk miejskich, które byłyby strzeżone. Przypomniała, że jedynym strzeżonym kąpieliskiem miejskim było Molo Radiowej Trójki. Rozmowy przeprowadzone wiosną tego roku nie przyniosły efektu, ponieważ powiedziano, że jest
już za późno, aby cokolwiek zrobić. Zapytała Pana Dariusza Szkiłądzia, w jaki sposób wygląda sprawa związana z dostosowaniem szkoły i przedszkola integracyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z poprzednich informacji wynikało, że jesienią tego roku ogłoszone zostaną konkursy w ramach środków PFRON, z których można wybudować podjazdy, windy, itp. Zapytała, czy ktoś tą sprawę monituje, aby nie okazało się, że znowu jest za późno.

Pan Dariusz Szkiłądź poinformował, że przedstawi tę sprawę na najbliższym posiedzeniu Kolegium Burmistrza.

Pan Andrzej Zarzecki – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w odpowiedzi na sugestię Pani Radnej Magdaleny Śleszyńskiej poinformował, że brakuje ratowników do pracy
na kąpieliskach miejskich w sezonie letnim i problem ten nie dotyczy tylko Augustowa. Ratownicy są zbyt nisko wynagradzani a ich praca jest bardzo odpowiedzialna.

Pan Radny Jacek Truszkowski zwrócił uwagę, że estetyka przystanków komunikacji miejskiej pozostawia wiele do życzenia, ponieważ są one brudne i wiszą na nich plakaty informujące o imprezach, które już dawno się odbyły. Poprosił o zwrócenie uwagi administratorowi.

Pan Burmistrz zapewnił, że przekaże uwagę Radnego administratorowi, aby właściwie zadbał o estetykę przystanków.

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz przypomniał, że w zeszłym roku zysk z działalności wyciągu nart wodnych wyniósł ok. 6 000 zł. Pan Przewodniczący zapytał, czy sytuacja w tym roku ulegnie poprawie i zysk będzie wyższy skoro odbyło się tyle zawodów sportowych, mistrzostw i trenowała na nim kadra z różnych krajów. Zapytał, ile zarobiło Centrum Sportu
i Rekreacji na organizacji zawodów na wyciągu.

Pan Andrzej Zarzecki odpowiedział, że nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć
na to pytanie, jednak zapewnił, że zysk z działalności wyciągu nart wodnych na pewno
nie będzie niższy niż w roku ubiegłym. Przypomniał, że organizatorem zawodów
na wyciągu nart wodnych był Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Decyzja o organizacji zawodów została podjęta w uzgodnieniu z Burmistrzem i w związku
z tym Centrum Sportu i Rekreacji otrzymało do wykonania zadanie. Oczekiwania Związku były dużo wyższe w stosunku do kosztów poniesionych przez Miasto. W wyniku negocjacji koszty leżące po stronie Miasta udało się znacząco obniżyć i zredukować do bezpłatnego udostępnienia obiektu wraz z jego obsługą.

Mieszkaniec miasta Augustowa zaprosił wszystkich do udziału w grze miejskiej polegającej na jeździe rowerem na orientację. Impreza współfinansowana jest przez Miasto
i Nadleśnictwo Augustów.

Pan Tomasz Bukłaho – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapoznał Radnych
z korespondencją, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej:

- z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej informującym, że w dniu 29 września
2015 roku odbędzie się posiedzenie Kolegium RIO, przedmiotem którego będzie badanie uchwały Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 września 2015 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Augustów na prowadzenie niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
i podjęcie rozstrzygnięcia nadzorczego /zał. nr 12/;

- z pismem Wodociągów i Kanalizacji Miejskich Sp. z o.o. w Augustowie, w którym przedłożono „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020”, celem jego uchwalenia /zał. nr 13/;

- z pismem Starostwa Powiatowego w Augustowie, w którym wzorem lat ubiegłych proponuje Gminie Miastu Augustów wykonywanie w latach 2016 - 2018 zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Augustowskiego /zał. nr 14/;

- z pismem S.H. w sprawie wpisania do projektu budżetu miasta na 2016 rok wymiany dachu pokrytego eternitem w budynku, który zamieszkuje /zał. nr 15/;

- z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w którym przedstawiono informację o wynikach analiz oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu /zał. nr 16/;

- z pismem Fabryki Aktywności Młodych, w którym sugerują, aby w ramach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i uchwały budżetowej uwzględnić zadanie „promocja i organizacja wolontariatu” /zał. nr 17/.

Pan Przewodniczący korzystając z obecności Pana Adama Sieńko – przedstawiciela Lasów Państwowych zadał pytanie dotyczące Plaży Dąbek w Dzielnicy Lipowiec, gdzie właścicielem terenu są Lasy Państwowe. Pan Przewodniczący zapytał, czy można pozyskać ten teren na rzecz Miasta, np. w drodze zamiany gruntów. Pan Przewodniczący przypomniał, że kiedyś była to najlepsza plaża w mieście.

Pan Adam Sieńko przypomniał, że pierwsze spotkanie dotyczące ww. tematu miało miejsce w lutym tego roku w Nadleśnictwie Augustów przy współudziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Nadleśnictwo Augustów jako reprezentant Skarbu Państwa może poruszać się w ramach określonej odgórnie przepisami ustaw procedury zbywania, zamiany lub wykupu gruntów leśnych. Procedura została uruchomiona, ponieważ od dłuższego czasu prowadzona jest korespondencja na temat ewentualnej zamiany, czy wykupu.

Pan Radny Tomasz Dobkowski stwierdził, że Miastu zależy na pozyskaniu ww. gruntu, ponieważ Plaża Dąbek jest bardzo zaniedbana, a pomosty nie są remontowane i dlatego
nie nadają się do użytku. Pan Radny zapytał, czy Miasto może liczyć na wsparcie augustowskich przedstawicieli Lasów Państwowych, aby droga w pozyskaniu ww. terenów była jak najprostsza i najtańsza.

Pan Adam Sieńko zwrócił uwagę, że to Nadleśnictwo Augustów wystąpiło
do PKP o przekazanie dokumentacji pozwolenia wodno – prawnego na istniejący pomost. Poinformował, że 2 lata temu Nadleśnictwo czyniło starania, aby wyremontować pomost
i stworzyć infrastrukturę turystyczną, ale okazało się, że PKP nie przekazały wymaganych dokumentów, a pomost sprzedały osobie fizycznej. Pan Adam Sieńko wyjaśnił,
że Nadleśnictwo nie jest właścicielem pomostów, ponieważ są one posadowione pod wodą
i własność Lasów Państwowych tak daleko nie sięga. Zarządcą wód jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Problem z wykonaniem remontu pomostu polega na tym, że jego stan prawny jest nieuregulowany. Pan Adam Sieńko zapewnił, że jeżeli wszystkie etapy wymagane prawem zostaną prawidłowo wykonane przez strony biorące udział
w postępowaniu, wówczas proces ewentualnej zamiany ww. gruntów będzie przebiegał szybciej. Zapewnił, że ze strony Nadleśnictwa Augustów, Burmistrz oraz Radni mogą liczyć na wsparcie.

Pan Radny Tomasz Dobkowski przypomniał, że ok. 3- 4 lat temu podczas Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych, na którym deklarowano chęć współpracy, jednak przez tyle czasu do niej
nie doszło.

Ad. pkt 9

Zamknięcie obrad

Pan Filip Jerzy Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej, po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XIV sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała: Przewodniczył:

/Ewa Szczepańska/ Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/Filip Jerzy Chodkiewicz/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2015-10-29

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-10-29