PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju RM i Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie

P R O T O K Ó Ł Nr 8 i 14/15

z posiedzenia Komisji Rozwoju i Komisji Rady Miejskiej i Komisji Uzdrowiskowej
Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 02 września 2015 r.

Obecni członkowie Komisji — wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Pan Wojciech Walulik — Burmistrz Miasta,
  2. Pan Mirosław Karolczuk — Zastępca Burmistrza Miasta,
  3. Pan Marek Sadowski — Kierownik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM,
  4. Pani Anna Kowalczuk — Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM,
  5. Radca prawny.

P o r z ą d e k p o s i e d z e n i a:

  1. Przyjęcie raportu z konsultacji społecznych w sprawie utworzenia osiedli w Mieście Augustów oraz ordynacji wyborczej do rad osiedli.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli.
  3. Sprawy różne.
Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju RM, Komisji Uzdrowiskowej RM w Augustowie otworzył Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM. Zapoznał obecnych
z proponowanym porządkiem posiedzenia.

Ad.pkt 1

Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM przedstawił raport
z konsultacji społecznych w sprawie utworzenia osiedli w Mieście Augustów oraz ordynacji wyborczej do Rad Osiedli.

Pan Sebastian Piekarski - Radca Prawnypoinformował, że powyższy raport pełni funkcję informacyjną i zostanie przedstawiony na sesji mieszkańcom.

Ad.pkt 2

Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM poinformował,
że kolejną kwestią, którą należy przedstawić są autopoprawki w projekcie uchwały dotyczącej utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do Rad Osiedli.

Pan Mirosław Karolczuk — Zastępca Burmistrzapoinformował, że został opracowany drugi projekt ordynacji wyborczej zaproponowany przez Pana Burmistrza. Rada Miejska powinna podjąć decyzję, który projekt ordynacji wyborczej będzie stosowany.

Pan Sebastian Piekarski - Radca Prawnyzaprezentował projekty ordynacji wyborczej do rad osiedli. Pierwszy projekt ordynacji przygotowany był na podstawie zasad stosowanych podczas wyborów samorządowych czy też parlamentarnych. Drugi projekt ordynacji ogranicza się do zebrania w jednym terminie mieszkańców danego osiedla oraz wybraniu
w tym dniu rady osiedla.

Pan Radny Józef Świątkowski zadał pytanie: „Ile osób musi wziąć udział w spotkaniu żeby Rada Osiedla została wybrana?”.

Pan Sebastian Piekarski - Radca Prawnypoinformował, że przygotowane jest kworum na 200 osób. Jeżeli nie będzie uzyskana minimalna frekwencja, czyli 200 osób, podczas drugiego głosowania kworum może być zmniejszone do 150 osób. Rada osiedli nie zostanie wybrana, jeżeli kworum nie zostanie osiągnięte. Szczegółowe zasady określa statut.

Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM zapytał: „Czy ktoś zgłasza uwagi odnośnie granic osiedli?”.

Pan Mirosław Karolczuk — Zastępca Burmistrzapoinformował, że zostały wprowadzone dwie autopoprawki odnośnie granic osiedli. Jedna dotyczy Osiedla Wschód,
a druga Osiedla Zachód. Pan Burmistrz przedstawił autoporawki, informując że mają one na celu wprowadzenie regularnych granic osiedli. Pan Burmistrz powiedział, że wraz ze zmianą części graficznej osiedli uległa poprawie część opisowa dotycząca granic jednostek pomocniczych.

Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM poddał pod głosowanie autopoprawkę dotyczącą zmiany przebiegu granic Osiedla Wschód i Osiedla Zachód.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Rozwoju RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rozwoju RM zaopiniowała zgłoszoną autopoprawkę jednogłośnie pozytywnie, 8 głosami za.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa RM pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pan Radny Piotr Piłasiewiczwypowiedział się, że kworum w wysokości
150 mieszkańców w celu utworzenia Rad Osiedli składających się z 15 osób, jest ustalone na niskim poziomie. Jeżeli kworum nie zostanie osiągnięte wówczas można, że nie ma zapotrzebowania na taką Radę. W takim wypadku na wniosek mieszkańców, wyznaczony zostanie nowy termin wyborów Rad Osiedli.

Pan Sebastian Piekarski - Radca Prawnypoinformował, że jeżeli nie zostanie osiągnięte kworum to Rada Miejska decyduje o ogłoszeniu wyborów do Rady Osiedla
w nowym terminie.

Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały dotyczącej utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach Osiedle Wschód i Osiedle Zachód oraz ustanowienia ordynacji wyborczej do rad osiedli.

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Rozwoju RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rozwoju RM jednogłośnie pozytywnie
9 głosami za, zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Uzdrowiskowa
RM
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w ww. sprawie, 4 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się.

Ad.pkt 3

Pani Anna Kowalczuk — Główny Specjalistaw Wydziale AGP UM poinformowała,
że wpłynęły wnioski dotyczące zmiany planu miejscowego zwanego „Wypusty” z zabudowy jednorodzinnej na zabudowę wielorodzinną, zarówno od firmy zainteresowanej budową tych budynków jak i prywatnych właścicieli gruntów. Temat zmiany planu dla przedmiotowego terenu był analizowany w roku poprzednim, ale wtedy wśród właścicieli gruntów nie było zainteresowania taką zmianą. Część właścicieli nieruchomości sprzeciwiło się zmianie planu. Obecnie sytuacja jest inna, gdyż oprócz dewelopera również część właścicieli gruntów wnioskuje o zmianę planu.
W bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanych gruntów znajduje się teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pani Anna Kowalczuk zaproponowała objęcie nowym planem zarówno wnioskowanych działek jak również terenów przyległych.

Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM zapytał: „Czy ewentualne sprzeciwy mieszkańców jednej z działek mogą zablokować prace nad planem miejscowym?”.

Pani Anna Kowalczuk — Główny Specjalistaw Wydziale AGP UM poinformowała,
że każdy mieszkaniec ma prawo złożyć uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli Pan Burmistrz nie przyjmie uwagi, taki projekt planu z nieprzyjętą uwagą przedstawia się Radzie Miejskiej i to ostatecznie Radni podejmują decyzję czy dana uwaga zostanie przyjęta.

Pan Paweł Kotwica — Przewodniczący Komisji Rozwoju RM poddał pod głosowanie przystąpienie do prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wypusty” oraz terenów nie objętych planem. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Rozwoju RM. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Komisja Rozwoju RM zaopiniowała pozytywnie ww. sprawe 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i przy braku głosów wstrzymujących się.

Pani Anna Kowalczuk — Główny Specjalistaw Wydziale AGP UM poinformowała,
że wpłynął wniosek dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ślepsk II”. Pani Anna Kowalczuk poinformowała, że wnioskodawca jest współwłaścicielem działki położonej bezpośrednio przy jeziorze z przeznaczeniem pod usługi sportowe oraz właścicielem działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wnioskodawca wnioskuje, aby zmienić przeznaczenie pierwszej z działek pod usługi turystyczne
z możliwością realizacji zabudowy letniskowej oraz o przesunięcie strefy ochronnej jeziora Necko jak najbliżej do jego brzegu, proponuje 20 m. Procedura planistyczna wskaże jak blisko można przybliżyć się wody. Jeżeli chodzi zaś o drugą działkę współwłaściciel działki wnioskuje
o zmniejszenie minimalnej powierzchni działki do 1 000 m² oraz zmniejszenie terenu biologicznie czynnego do 50 %. Obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia podział na działki o minimalnej powierzchni 1 500 m², a teren biologicznie czynny wynosi 70 %.


Pan Radny Tomasz Dobkowski wypowiedział się, że przesunięcie linii zabudowy bliżej jeziora może spowodować, że będą wnioskować pozostali właściciele działek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi turystyczne z możliwością realizacji zabudowy letniskowej. Zmniejszenie minimalnej powierzchni działki do 1 000 m² spowodować może wnioski właścicieli działek położonych
na terenie planu zwanego „Mazurska” i „Ślepsk IV”. Wnioskować mogą oni o umożliwienie im podziału działek na mniejsze powierzchnie.

Pan Wojciech Walulik — Burmistrz Miastapoinformował, że przygotowywane
są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i powyższy wniosek nie jest sprawą priorytetową.

Sporządziła: /Magdalena Wasilewska/

Przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej RM Sylwia Bielawska

Przewodniczący Komisji Rozwoju RM Paweł Łukasz Kotwica

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Szczepańska

Wprowadzający: Ewa Szczepańska

Data modyfikacji: 2015-09-23

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2015-09-22