Ogłoszenie nr 44321 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.
Augustów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 40303 - 2017
Data: 09/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja  60, 16300   Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): bip.um.augustow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje: Kierownika zespołu nadzorującego (Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej) - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi/dróg o wartości robót min. 2 000 000 PLN brutto. b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: (Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej) - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: (Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej) - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie linii energetycznej oświetlenia ulicznego. d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: (Asystent ds. rozliczeń) posiadającą doświadczenie w postaci wykonywania rozliczeń rzeczowo - finansowych wykonawców na minimum jednej inwestycji. Uwaga: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych w lit. a) – d). 2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z dnia 2016.03.08) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 3) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 4) W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: dysponuje lub będzie dysponował: a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje: Kierownika zespołu nadzorującego (Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej) - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie/remoncie drogi/dróg o wartości robót min. 2 000 000 PLN brutto. b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o wartości robót min. 1 000 000 PLN brutto. c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektroenergetycznej - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie linii energetycznej oświetlenia ulicznego o wartości robót min. 300 000 PLN brutto. d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: Asystent ds. rozliczeń posiadającą doświadczenie w postaci wykonywania rozliczeń rzeczowo - finansowych wykonawców na minimum jednej inwestycji. Uwaga: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji wskazanych w lit. a) – d). 2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z dnia 2016.03.08) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 3) Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 4) W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 17/03/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 21/03/2017, godzina: 10:00