Ogłoszenie nr 47009 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.
Augustów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 46238-2017
Data: 17/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja  60, 16300   Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.augustow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami: a) Projektant w branży architektonicznej – min 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – min 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów c) Projektant w branży elektrycznej – min 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów d) Projektant w branży instalacyjnej – min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania z wielu specjalnościach wskazanych w warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na: - opracowaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku o kubaturze min 5 000 m3 lub - opracowaniu dokumentacji remontu budynku o kubaturze min 5 000 m3.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami: a) Projektant w branży architektonicznej – min 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów b) Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – min 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów c) Projektant w branży elektrycznej – min 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów d) Projektant w branży instalacyjnej – min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej osoby posiadającej uprawnienia do projektowania z wielu specjalnościach wskazanych w warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,poz. 394) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy. w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na: - opracowaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku o kubaturze min 5 000 m3 lub - opracowaniu dokumentacji remontu budynku o kubaturze min 5 000 m3 lub - opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy budynku o kubaturze min 5 000 m3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 27/03/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 28/03/2017, godzina: 10:00,