Ogłoszenie nr 51365 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Augustów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 50335-2017
Data: 23/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja  60, 16300   Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): bip.um.augustow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Adres: ul. 3 Maja 60, 16-300 Augstów, woj. podlaskie, pokój nr 7- Biur Obsługi Klienta.