Ogłoszenie nr 73333 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.
Augustów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 67442-2017
Data: 18/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja  60, 16300   Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl, faks 87 643 42 11.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.augustow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: 15/09/2017
W ogłoszeniu powinno być: 16/10/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 26/04/2017
W ogłoszeniu powinno być: 04/05/2017