Ogłoszenie nr 113322 - 2017 z dnia 2017-07-28 r.
Augustów: „Rozwój sieci dróg miejskich” – etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 56456-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 84419-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Augustów, krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. ul. 3 Maja  60, 16300   Augustów, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 87 643 42 28, faks 87 643 42 11, e-mail Renata.Wojtuszko@urzad.augustow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.augustow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozwój sieci dróg miejskich” – etap I
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.15.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: przebudowy ulicy Agrestowej, ulicy Porzeczkowej, ulicy Jabłoniowej, ulicy Słonecznej, ulicy Zawilcowej, ulicy Wojciech, ulicy Sajenek oraz ulicy Gwiezdnej w Augustowie.

II.4) Główny kod CPV:45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 17-05-2017 r. do 28-07-2017 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN Sp. z o.o.,  poldren@post.pl,  ul. Wypusty 5,  16-300,  Augustów,  kraj/woj. podlaskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1722799.27 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/07/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 1. W § 1 dodaje się ustęp 6 o treści: "Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robot dodatkowych polegających na wykonaniu przebudowy istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej wg protokołu konieczności z dnia 19-06-2017 r. 2. Zmienia się brzmienie § 2 umowy, który po zmianach brzmi: " termin wykonania zamówienia do dnia 31-08-2017 r. 3. W § 6 zmienia się ustęp 1, który po zmianach brzmi: "za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 6 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: Cena netto: 1. 746.299,27 zł plus należny podatek VAT: 401.648,83 Cena brutto: 2.147.948,10 zł słownie: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 10/100 w tym wartość robot dodatkowych: 23.500,00 zł netto; 28.905,22 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 00/100)"

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty dodatkowe

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki