Ogłoszenie konkursu ofert - realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu w Augustowie

Zarządzenie Nr  258/19

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia  9  września 2019 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji  na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Augustowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1571) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495) oraz uchwały Rady Miejskiej w Augustowie Nr X/102/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie  wspierania rozwoju sportu w Augustowie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3154) zarządzam, co następuje:

 

 

  • 1. Ogłaszam nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Augustowie, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

 

  • 2. Nabór wniosków skierowany jest do klubów sportowych działających na terenie Miasta Augustowa, uczestniczących w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

 

  • 3. Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Miasto Augustów planuje się środki finansowe w wysokości 110 000,00 zł.

 

  • 4. Przyjmuje się:
  1. wzór wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Augustowie, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
  2. ramowy wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
  3. wzór sprawozdania z wykonania zadania z zakresu sportu, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

  • 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie.

 

  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Miasta Augustowa

Data wytworzenia: 2019-09-10

Wprowadzający: Anita Szostak

Modyfikujący: Anita Szostak

Data modyfikacji: 2019-09-10

Opublikował: Anita Szostak

Data publikacji: 2019-09-10