Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Jakie dokumenty:

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Do wniosku należy dołączyć:

kserokopię dowodu osobistego /strony z nr i serią dowodu, strony ze zdjęciem i zameldowaniem/;

odpis z rejestru przedsiębiorstw; /lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 31.12.2003r

kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej /REGON/;

kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej /NIP/;

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub 5-letnia praktyka w zakresie wykonywania tego transportu;

kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowych;

wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi /wykaz pojazdów + kserokopia dowodu rejestracyjnego + umowa użyczenia/

kserokopię legalizacji taksometru;

zaświadczenie z rejestru skazanych;

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunek niekaralności /oświadczenie + zaświadczenie z rejestru skazanych/.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /Dz. U. Nr. 125 poz.1371/.

Opis procedury:

Ubiegający się o licencję składa wniosek w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Miejsce załatwiania sprawy:

Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym - pokój 23

godziny: poniedziałek - czwartek od 7.30 do 15.00

piątek 8.00 - 16.00

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, najpóźniej 30 dni.

Opłata skarbowa

Brak.

Opłata za licencje:

Zależy od okresu na jaki ma być udzielona licencja:

od 2 do 15 lat 200,00 zł

od 15 do 30 lat 250,00 zł

od 30 do 50 lat 300,00 zł

za zmianę licencji 30,00 zł

za wydanie wypisu z licencji 3,00 zł

za wydanie wypisu z licencji w przypadku utraty wypisu z licencji 3,00 zł

za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 30,00 zł

w innych przypadkach utraty licencji za wydanie jej wtórnika 75,00 zł

Wniosek o wydanie licencji powinien zawierać:

Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

numer w rejestrze przedsiębiorstw;

określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego;

rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji;

czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Podlaski za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Komor

Wprowadzający: Jolanta Komor

Data modyfikacji: 2003-06-30

Opublikował: Marek Taraszkiewicz

Data publikacji: 2003-06-30