Uchwała Nr IX/80/03

U C H W A Ł A Nr IX/80/03

U C H W A Ł A Nr IX/80/03

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm w związku z art. 163 § 2. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr 98 z 2001 r., poz. 1070 z późn. zm Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołać zespół opiniujący zgłoszonych Radzie Miasta Augustów kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie:

  1. Jacek Przygucki - Sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach zgłoszony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach;

  2. Piotr Witkowski - Sędzia Sądu Rejonowego w Augustowie zgłoszony przez Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie;

3. Tadeusz Osewski - Radny Rady Miasta Augustów;

4. Dariusz Górny - Radny Rady Miasta Augustów;

  1. Janina Bulkowska - Radna Rady Miasta Augustów;

  2. Zbigniew Borkowski - Radny Rady Miasta Augustów;

  3. Elżbieta Sturgulewska - Radna Rady Miasta Augustów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-09-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-09-02