Uchwała Nr IX/82/03

U C H W A Ł A Nr IX/82/03

U C H W A Ł A Nr IX/82/03

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie przejęcia na rzecz mienia komunalnego udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm

Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o przekazanie na rzecz mienia komunalnego udziału w wysokości 775/1026 w zabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Sucharskiego 4 oznaczonej numerem geodezyjnym 3798/33 o pow. 1026 mkw /15 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 813,80 m.kw. i kubaturze 2278 m.sześć, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-09-02

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-09-02