Uchwała Nr X/84/03

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa

U C H W A Ł A Nr X/ /03

U C H W A Ł A Nr X/84/03

RADY MIASTA AUGUSTÓW

z dnia 29 września 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Augustowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje :

§ 1.

Wyrazić zgodę na używanie herbu miasta Augustowa przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Koło w Augustowie na wydawnictwach Koła.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-13

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2003-11-13