Uchwała Nr X/86/03

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
GGSSS SGS
 • UCHWAŁA NR X/86/03

 • RADY MIASTA AUGUSTÓw

 1. 29 września 2003 r.

  • w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm oraz art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Nabyć na własność miasta Augustowa nieruchomość położoną w Augustowie - kolonie oznaczoną numerem geodezyjnym 609/2 o pow. 464 m2, stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2003-09-30 9:35

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-18

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2003-11-18