Uchwała Nr X/89/03

w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.
GGSSS SGS
 • UCHWAŁA NR X/89/03

 • RADY mIASTa AUGUSTÓW

 1. 29 września 2003 r.

  • w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej - działki numer 1211/11, polegającą na prawie przejazdu i przechodu po działce numer 1146 do ulicy Tytoniowej.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2003-09-30 9:47

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-18

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2003-11-18