Uchwała Nr X/90/03

GGSSS SGS
 • UCHWAŁA NR X/90/03

 • RADY MIASTA AUGUSTÓW

 1. 29 września 2003 r.

  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/297/01 Rady Miasta Augustów z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

   • Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 739 z późn. zm oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. W uchwale Nr XXX/297/01 Rady Miasta Augustów z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zmienionej uchwałą Nr XXXI/311/2001 Rady Miasta Augustów z dnia 7 grudnia 2001 r. wprowadza się następujące zmiany:

      1. pkt 8 załącznika do uchwały po dotychczasowym tytule otrzymuje brzmienie: „w celu wykorzystania i racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy będą dokonywane zamiany z urzędu i między zainteresowanymi lokatorami zgodnie z  uchwałą Rady Miasta Augustów w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Rozwój budownictwa czynszowego realizowany przez Augustowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KODREM” sp. z o.o. w Augustowie pozwoli, zgodnie ze statutem Augustowskiego TBS „KODREM”, na zawieranie umów najmu na mieszkania w pierwszej kolejności z osobami zwalniającymi lokale komunalne. Da to możliwość odzyskiwania mieszkań będących mieszkaniowym zasobem gminy.”

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2003-09-30 7:54

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-18

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2003-11-18