Uchwała Nr XI/95/03

GGSSS SGS
 • UCHWAŁA Nr XI/95/03

 • RADY MIASTA AUGUSTÓW

 1. 29 października 2003 r.

  • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Augustowskiego.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 214, poz. 1806/ art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Wyrazić zgodę na dokonanie przez Gminę Miasto Augustów darowizny na rzecz Powiatu Augustowskiego niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi:
     1. ulica Licealna
     - działka Nr 3656/6 o pow. 0,0029 ha,
     - działka Nr 3615/10 o pow. 0,0300 ha,
     - działka Nr 3639/3 o pow. 0,0189 ha,
     - działka Nr 3646/1 o pow. 0,0047 ha
     2. ulica Mickiewicza
     - działka Nr 3549/8 o pow. 0,0041 ha,
     - działka Nr 3541/38 o pow. 0,1016 ha,
     - działka Nr 3541/36 o pow. 0,0062 ha,
     - działka Nr 3571/9 o pow. 0,0015 ha
     3. ulica Hoża
     - działka Nr 3615/8 o pow. 0,0385 ha.

    2. Nieruchomości opisane w § 1 są wykorzystane jako drogi publiczne.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2003-11-03 8:15

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2003-11-18

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2003-11-18