Uchwała Nr XI/96/03

GGSSS SGS
 • UCHWAŁA Nr XI/96/03

 • RADY MIASTA AUGUSTów

 1. 29 października 2003 r.

w sprawie przyjęcia w użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 214, poz. 1806/, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,.Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Przyjąć w użyczenie na okres 25 lat zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Augustowie przy ul. 3 Maja 16 oznaczoną numerem geodezyjnym 3473 o pow. 2090 mkw z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Ziemi Augustowskiej.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

    • Przewodniczący

    • Rady Miasta Augustów

    /Andrzej Kurczyński/

    2003-11-03 8:18

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Milanowska

Wprowadzający: Krystyna Milanowska

Data modyfikacji: 2003-11-18

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2003-11-18