Uchwała Nr XIV/121/03

GGSSS SGS

uchwała nr xiv/121/03

rady miasta augustów

z dnia 30 grudnia 2003r.

        w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966), Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty związane z nowouruchomioną działalnością gospodarczą, z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli działalność rozpoczęto w budynku nowo wybudowanym, poczynając od 1 stycznia roku następnego. Zwolnienie przysługuje na okres:

1) 2 lat podatnikom, którzy:

a) w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej (zarejestrują działalność gospodarczą),

b) zatrudnią minimum 5 pracowników,

c) nie prowadzili w 2003 roku działalności innej niż rolnicza lub leśna;

2) 3 lat podatnikom, którzy:

a) w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej (zarejestrują działalność gospodarczą),

b) zatrudnią minimum 15 pracowników,

c) nie prowadzili w 2003 roku działalności innej niż rolnicza lub leśna;

3) 4 lat podatnikom, którzy:

a) w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej (zarejestrują działalność gospodarczą),

b) zatrudnią minimum 25 pracowników,

c) nie prowadzili w 2003 roku działalności innej niż rolnicza lub leśna;

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty:

1)      stanowiące własność (współwłasność) gminy o ile nie są w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

2)      stanowiące własność (współwłasność) gminy i będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych utworzonych i finansowanych bądź dotowanych przez gminę;

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty stanowiące własność osób ociemniałych, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności, z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci, posiadające własne źródło utrzymania.

§ 2. 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały są pomocą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177, Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850).

2. W przypadku, gdy kwota planowanej pomocy łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę z tego tytułu w różnych formach w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających jej udzielenie, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO, udzielenie tej pomocy jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie ona zgodna z ustawą 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177, Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1537, Nr 188, poz. 1840, Nr 189, poz. 1850).

§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 3 nie obejmują nieruchomości lub ich cześci związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/16/02 Rady Miasta Augustów z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Augustów

 

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-01-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2004-01-05