Uchwała Nr XVI/150/04

GGSSS SGS
 • uchwała nr XVI/150/04

 • rady miasta augustów

 1. 30 marca 2004r.

  • w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu

   • Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 , poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) - uchwala się co następuje:

    1. Odrzuca się zarzut Janiny Maciukiewicz, w sprawie planowanego zagospodarowania działki o numerze geodezyjnym 1894, stanowiącej współwłasność Pań: Janiny Maciukiewicz, Jadwigi Kopickiej, Danuty Maciukiewicz, Ireny Węgrowskiej, Barbary Elżbiety Chodkiewicz, wniesiony przeciw:

        • zaproponowanemu w projekcie planu podziałowi w/w działki,

        • odległościom skrzyżowan dróg KGP i KD-1,

 • przeznaczeniu części w/w działki na cele drogi publicznej klasy drogi dojazdowej.

 • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

 • Wnosząca zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 69 w terminie 30 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Rady Miasta Augustów.

 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Przewodniczący

  • Rady Miasta Augustów

  • / Andrzej Kurczyński /

  U z a s a d n i e n i e

  Na podstawie uchwały Nr XXXVI/341/02 Rady Miasta Augustów z dnia 28 czerwca 2002r. został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów części Dzielnicy Glinki, obejmującego tereny położone między ulicami: Glinki, Rajgrodzką, Kwaśną, Mazurską oraz w rejonie rozdzielni prądu.

  Po zapoznaniu się z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 10 lipca do 7 sierpnia 2003 r., Pani Janina Maciukiewicz wyraziła sprzeciw przeciwko ustaleniom przyjętym w projekcie planu dla działki nr 1894. Skarżąca wnosi, że przedstawiony podział zagospodarowania terenu uniemożliwia zagospodarowanie działki, ponadto budzi zastrzeżenia odległość między skrzyżowaniami dróg KGP i KD - 1. Nie zgadza się na wprowadzenie drogi dojazdowej przez teren działki, ponieważ uniemożliwi się zagospodarowanie działki zgodnie z zapisem projektu planu (U/MN i MNU).

  Odrzuca się wniesione zarzuty.

  W podjętej uchwale o przystąpieniu do opracowania planu ustalono dominujące przeznaczenie terenu objętego planem pod zabudowę mieszkalno-usługową.

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn.zm.) w opracowywanym planie miejscowym należało ustalić:

         • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

         • linie rozgraniczające ulice oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

         • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

  Zgodnie z tym przepisem w projekcie planu wytyczono układ komunikacyjny obsługujacy teren w granicach opracowania oraz wiążący go z układem zewnętrznym ulic. Zgodnie z art. 4 pkt 3a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn.zm.) działką budowlaną jest nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektu budowlanego wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Tak więc projekt planu został sporządzony w taki sposób, aby działki przeznaczone na cele budowlane posiadały dostęp do dróg publicznych. W projekcie planu starano się wyznaczyć linie rozgraniczające dróg publicznych tak, aby w najmniejszym stopniu naruszyć dobro właścicieli prywatnych.

  Przebieg projektowanej przedmiotowej drogi dojazdowej wynika z konieczności zapewnienia dojazdu do działek położonych bezpośrednio wzdłuż ul. Mazurskiej oraz istniejących podziałów geodezyjnych większości działek na całej długości projektowanej drogi.

  Ul. Mazurska posiada kategorię drogi publicznej klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa) - na rysunku projektu planu oznaczona symbolem KGP. Z jezdni drogi głównej ruchu przyspieszonego zabrania się wszelkich bezpośrednich zjazdów do działek. Dopuszcza się skrzyżowania jednopoziomowe tej kategorii drogi jedynie z drogami publicznymi klasy zbiorczej lub lokalnej.

  Odległości dróg KGP i KD-1 nie powinny budzić zastrzeżeń skarżącej, gdyż połączenie drogi dojazdowej KD-1 z drogą główną KGP poprzez drogę lokalną KL (ul. Głowackiego) jest zgodne z § 9.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

  Podłączenia planowanego układu komunikacyjnego do ul. Mazurskiej zostały uzgodnione z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Północno - Wschodni w Białymstoku.

  Pani Janina Maciukiewicz twierdzi, że w wyniku proponowanego zagospodarowania terenu, jej działki nie będzie można w żaden sposób zagospodarować. Jednakże w wyniku proponowanego podziału działek nr 1894 i 1895 oraz ich scalenia mogą powstać działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe (U/MN. MNU)

  Przedstawiony projekt podziału działki uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia projektowanej drogi publicznej klasy drogi dojazdowej umożliwiającej wprowadzenie zabudowy na działkach położonych bezpośrednio przy ul. Mazurskiej. Działka nr 1894 w połączeniu z działką nr 1895 spełniać będzie wymogi działki budowlanej.

  Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wydzielenie gruntów pod drogi publiczne jest celem publicznym. Tereny te zostaną wykupione na zasadach określonych wyżej cytowaną ustawą.

  Podsumowując, przyjęte w projekcie planu rozwiązania planistyczne dają możliwość najbardziej prawidłowego zagospodarowania ogółu terenów.

  Uwzględniając powyższe podjęto uchwałę o treści jak w § 1.

  04-03-22 11:56

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

  Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

  Data modyfikacji: 2004-04-08

  Opublikował: Wioletta Wasilewska

  Data publikacji: 2004-04-08