Uchwała Nr XVII/164/04

GGSSS SGS
 • uchwała Nr XVII/164/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 kwietnia 2004 r.

  • w sprawie nadania nazwy promenadzie spacerowej.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Nadać nazwę Bulwar Narodów Unii Europejskiej nowopowstałemu ciągowi pieszemu nad rzeką Nettą na odcinku od ul. Mostowej do jeziora Necko.

    2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2004-04-30 9:53

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Beata Filipow

Data publikacji: 2004-05-05