UCHWAŁA Nr XVII/165/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych

GGSSS SGS
 • uchwała Nr XVII/165/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 kwietnia 2004 r.

  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r Nr 6, poz. 39/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe stanowiące własność Miasta Augustów, położone w Augustowie przy ul. Hotelowej nad jeziorem Necko, oznaczone numerami geodezyjnymi:

        • działka Nr 1/29 o pow. 0,3040 ha,

        • działka Nr 1/30 o pow. 1,5531 ha.

 • Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

 • Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  • Przewodniczący

  • Rady Miasta Augustów

  /Andrzej Kurczyński/

  2004-04-30 9:40

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

  Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

  Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

  Data modyfikacji: 2004-05-05

  Opublikował: Krystyna Milanowska

  Data publikacji: 2004-05-05