UCHWAŁA Nr XVII/166/04

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

GGSSS SGS
 • Uchwała nr XVII/166/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 kwietnia 2004 r.

  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r Nr 6, poz. 39/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Przeznaczyć do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta Augustów oznaczoną numerem geodezyjnym 3541/57 o pow. 1719 mkw, położoną w Augustowie przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

    2. Zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu opisaną w § 1 nieruchomość w związku z przeznaczeniem jej pod budownictwo mieszkaniowe.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

2004-04-30 9:37

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2004-05-05