Uchwała Nr XX/196/04

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
GGSSS SGS
 • Uchwała nr XX/196/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 października 2004 r.

  • w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 3, art. 15, art. 37, art. 67, art. 68 ust. 1 pkt 6 i 7 i ust. 3, art. 70 ust. 1, 2 i 3, art. 72 ust. 2 i art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492/ Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. 1. Uchwała określa zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych a także zasady ich wydzierzawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

      1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

      2. nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową określoną w ustawie;

      3. zbywaniu - należy przez to rozumieć sprzedaż lub użytkowanie wieczyste.

    1. Burmistrz Miasta Augustów przeznacza do zbycia:

      1. w drodze przetargu nieruchomości gruntowe;

      2. w drodze bezprzetargowej:

       1. nieruchomości w przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy,

       2. nieruchomości przeznaczone pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej albo realizację innych celów publicznych,

       3. nieruchomości na rzecz osób, którym przysługuje roszczenie o ich nabycie z mocy ustawy.

    2. 1. Ustala się zasady zbycia nieruchomości w drodze przetargu:

      1. cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego;

      2. cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości;

      3. jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomość może być zbyta w drodze rokowań lub ponownie wystawiana do przetargów. W rokowaniach z nabywcą cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.

2. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym zapłata ceny nieruchomości może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne, płatne przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

3. W przypadku rozłożenia ceny na raty pierwsza rata nie może być mniejsza niż 25% ustalonej ceny i podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

4. Raty wraz z oprocentowaniem są płatne w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

5. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Stopę redyskonta weksli stosowaną przez NBP przyjmuje się na dzień 31 stycznia roku, w którym płatna jest rata.

6. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomości gruntowej a przy realizacji art. 207 ustawy - 20% ceny nieruchomości.

    1. 1. Udziela się zgody na udzielanie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

      1. jako lokal mieszkalny w wysokości i na warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały;

      2. kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej w wysokości 99%.

2. Wyraża się zgodę na obniżenie bonifikaty z 50% na 1% od ustalonej, zgodnie z art. 67 ustawy, ceny nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków w przypadku jej sprzedaży.

    1. 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta zgody na wydzierżawianie lub najem nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.

2. Wydzierżawianie lub najem nieruchomości gruntowych na czas dłuższy niż 3 lata odbywa się w drodze przetargu.

3. Przedmiotem przetargu na najem lub dzierżawę nieruchomości jest roczna lub miesięczna stawka czynszu 1 mkw i spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nieruchomości określi Burmistrz zarządzeniem.

    1. 1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w wypadkach uzasadnionych interesami gminy, a w szczególności :

      1. zamierzeniami inwestycyjnymi gminy;

      2. tworzeniem gminnych zasobów nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej;

      3. tworzeniem gminnych zasobów nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe;

      4. realizacją innych celów publicznych.

2. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.

3. Dokonując zamiany bierze się pod uwagę wartość zamienianej nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

    1. 1. Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy od osób prawnych i fizycznych dokonuje się w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy Miasto Augustów, a w szczególności:

      1. zamierzeniami inwestycyjnymi gminy;

      2. tworzeniem gminnych zasobów nieruchomości oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej;

      3. realizacją innych celów publicznych.

2. Podstawą do nabycia nieruchomości powinien być protokół uzgodnień zawierający opis nieruchomości, dane dotyczące osoby właściciela, informację o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, proponowaną cenę i warunki zapłaty.

    1. Obciążenie nieruchomości gruntowych następować będzie w/g zasad określoych w Kodeksie Cywilnym i ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece /Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1381, z późn. zm.

    2. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą wymagają zgody Rady Miasta Augustów.

    3. Tracą moc:

      1. Uchwała Nr XXX/258/93 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 1993 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami gruntowymi;

      2. Uchwała Nr XLIII/274/98 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami gruntowymi;

      3. Uchwała Nr XLIII/276/98 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych;

      4. Uchwała Nr XLV/292/98 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 maja 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty.

    4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 • Przewodniczący Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

   1. do Uchwały Nr XX/196/04

   2. Rady Miasta Augustów

   3. z dnia 29 października 2004 r.

   4. Bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

      1. 1 W przypadku wpłaty całej ceny za kupno lokalu mieszkalnego najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej udziela się bonifikat.

   1. Lokale mieszkalne dzieli się na 5 grup:

        1. grupa 1 - 50%: lokale znajdujące się w budynkach położonych na osiedlu Lipowiec /z wyłączeniem lokali w budynkach przy ul. Robotniczej 4, 6, 8/, przy ul. I Pułku Uł. Krechowieckich 1, 3, 13, 15;

        2. grupa 2 - 40%: lokale znajdujące się w budynkach położonych przy ul. 29 Listopada 6, 8, 10, 14, 20, przy ul. Przemysłowej 1a, 1b, przy ul. Robotniczej 4, 6, 8, przy ul. Armii Krajowej 17, przy ul. Młyńskiej 44, przy ul. 3 Maja 25, 39;

        3. grupa 3 - 30%: lokale znajdujące się w budynach położonych prz ul. I Pułku Uł. Krechowieckich 5, 7, 9, 11, przy ul. 29 Listopada 11, 12, przy ul. Młyńskiej 30, przy ul. Turystycznej 12, przy ul. Kościelnej 6, przy ul. Obr. Westerplatte 40, 40a;

        4. grupa 4 - 25%: lokale znajdujące się w budynkach położonych na Osiedlu Śródmieście;

        5. grupa 5 - 15%: lokale znajdujące się w budynkach położonych przy ul. Sucharskiego, przy ul Obr. Westerplatte 1, 3, 5, 7.

   2004-11-03 8:43

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-11-05

Opublikował: Krystyna Milanowska

Data publikacji: 2004-11-05