Uchwała Nr XX/201/04 z dnia 29 października 2004 r.

UCHWAŁA NR XX/201/04
 • uchwała nr xx/201/04

 • rady miasta augustów

 1. 29 października 2004r.

  • w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie.

   • Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) oraz art. 8, art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Dz. U. Nr 99, poz. 1001) Rada Miasta Augustów uchwala, co następuje:

    1. Do Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie przyjmowane są osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach ze względu na stwierdzone zaburzenia psychiczne oraz ze względu na niepełnosprawność występującą łącznie z zaburzeniami psychicznymi. Przyjęcie osoby poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego określającego jej systuację materialną i życiową. Do Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie przyjmuje się osoby na czas określony lub też na czas potrzebny do realizacji indywidualnego programu aktywizacji osoby.

    2. Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie następuje na podstawie wydanej przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji administracyjnej. Opłatę za pobyt ustala się w wysokości 35,-zł. miesięcznie, którą należy uiścić do 9 dnia miesiąca następnego. Osoby nie ponoszą opłaty, jeżeli ich dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

    3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustów.

    4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 • Przewodniczący

 • Rady Miasta Augustów

/Andrzej Kurczyński/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miasta Augustów

Wprowadzający: Rada Miasta Augustów

Data modyfikacji: 2004-11-09

Opublikował: Ewa Szczepańska

Data publikacji: 2004-11-09